GJERPEN SOGN OG OMEGNS MAADEHOLDS

FORENING

 

Aar 1841 avholdtes efter foregaaende indbydelse ved H. Bagger, C. Lund, Hs. Gasman, John Jacobsen, Thor Andersen og Hans E. Møler et møe paa Bratsbergkleven til stiftelse av en maadeholdsforening for Gjerpen sogn og omegn. Blandt underskriverne ved foreningens oprettelse kan merkes presterne Debes, F. Rode og O. H. Schjøt, skolelærer Erichsen, Hans og Hans E. Møller, lensmand P. Pedersen, bokbinder og bokhandler i Skien Jens Melgaard som ogsaa hadde foræret foreningen dens forhandlingsprotokol.

 

Til «direktører» valgtes:

Herman Bagger                     28 stemmer

                Hans E. Møller                      26

                Hans Gasman                        26           

                Pastor O. H. Schjøtt             25

                Provst Debes                        22

                John Jacobsen .                    18

                Hans Møller                          13           

 

Herman Bagger blev formand, Hans E. Møller sekretær, Hans Møller kasserer.

 

1ste april 1841 nyt møte i Ole Follaugs hus paa Bratsbergkleven hvor nye medlemmer optoges, flere «med iholdt pen». Blandt de nyindmeldte var adjunkt Arentz, sadelmaker Tandberg, skolelærerne Fredrik Dahl og Knud Pedersen, kirkesanger Otto Ottesen, Hans Gasmans sønner Nils, Peder og Hans, videre skolelærerne Halvor Abrahamsen og Søren Pedersen Tufte. I alt nu 82 medlemmer. Der fremlagdes en skrivelse fra løitnant Hals, hvormed han oversendte 1 spd.. likesaa fra amtmand Falsen 5 spd., provst Debes (Solum) anmeldte et bidrag paa 1 spd., tils. 7 spd., som levertes kassereren. Der besluttedes at avholde bestyrelsesmøter første tirsdag i hver maaned kl. 9 form., samt at man skulde avveksle med stedet. Næste møte, maimøtet, skulde holdes hos provst Debes paa Solum. prestegaard. Det besluttedes videre, at man skulde ikke alene indbyde medlemmerne, men «enhver, som interesserede sig for maadeholdssagen, til at overvære bestyrelsens forhandlinger.» Man skulde indkjøpe 15 ekspl. av Chrysties bok om «brændevinsdrikkens nytte og skade», 60 ekspl. av boktrykker Steens oversættelse av et skrift om maadeholdssaken og 60 ekspl. av den i Stavanger trykte præken om samme sak.

 

Den 4de mai avholdtes møtet paa Solum prestegaard. Formanden anmeldte som nye medlemmer bl. a. doktor Faye i Skien, kaptein Crøger, lærer ved latinskolen, gaardbrukerne Halvor Larsen Ballestad, Ole Jakobsen Nærum, Rasmus Jakobsen Riis, skrædder Isak Olsen Nærum og mange flere fra Gjerpen, guldsmed Hans Gottfried Sørensen fra østre Porsgrund, gaardbruker Jon Rasmusen Veholt og maler Fredrik Olsen fra Solum, ialt 20 nye medlemmer. Den 31te mai avholdtes møte paa Foss (hos Gasman), hvor bl. a. indmeldtes gaardbrukerne Elias Jensen Aarhus, Jakob Jensen Gulset, Ole Sigurdsen Eriksrød, skolelærerne Johan Salvesen og Ole Olsen Otterholt, i alt 22 nye medlemmer, alle fra Gjerpen. Næste møte holdtes søndag 4de juli paa Meen. Møtet aapnedes med en tale av pastor Schjøtt, som besluttedes utgit i trykken. Flere nye medlemmer indmeldtes, deriblandt rektor Ørn. Næste møte holdtes sondag 19de september 1841 efter gudstjenesten i Gjerpen kirke (den første bestemmelse om møtetiderne er altsaa noksaa snart opgit). Som nye medlemmer indmeldtes nu kammerherre E. Løvenskiold, en mængde gaardbrukere fra Gjerpen og Solum, forskjellige husmænd, tjenestedrenge, haandverkssvende, en hel del disciple av søndags‑ og haandverksskoler i Skien, 7 skolelærere, ialt 71. Derimot utmeldte skomaker Jacobsen sig av foreningen, «fordi han følte sig for svag til at overholde dens forskrifter». Den 12te december holdtes møte i Porsgrund igjen med tale av pastor Schjott. 7 nye medlemmler indmeldtes.

 

Den 31te januar 1842 holdtes atter møtet i Ole Follaugs hus paa Kleven. Det aapnedes med. bøn av provst Debes, hvorefter formanden, Bagger, holdt en tale. Blandt de nye medlemmer, som nu indtegnedes, var kontorist Vilhelm Rørdam og exam juris. P. Thorbjørnsen fra Skien, underfoged Ingebretsen fra Brevik og flere fra ytre Gjerpen. Efter formandens forslag besluttedes enstemmig at excludere Jakob Andersen Ramsaasen «paa grund av lovenes overtrædelse gjentagne gange paa forskjellig maade.» Provst Debes anmeldte, at han selv og samtlige medlemmer fra Solum uttraadte for at danne en egen forening. 15 medlemmer erklærte at ville underkaste sig «lovens strængeste bestemmelse: aldrig at nyde brændevin uden som lægemiddel». Blandt dem var H. Bagger, Hans og Hans E. Møller, P. Thorhjornsen, pastor Schjøtt, John Jacobsen, Hans Gasman, Ebbe Nielsen og Laurits Windfeldt Nielsen. «Grundet paa foranstaaende erklæring og ifølge sin længe nærede overbevisning, at foreningen vil stifte mere gavn ved at forandres til en avholdsforening», foreslog H. E. Møller, at samtlige medlemmer herefter skulde være forpligtet til «ei at nyde brændevin som blandet eller ublandet drik uden som lægemiddel». Forslaget besluttedes at skulle avgjøres i et «continuationsmøde» førstkommende 3dje paaskedag, 29de mars. Ogsaa dette møte holdtes paa Bratsbergkleven. Her erklærte en stor del medlemmer, at «de ansaa bemeldte forslags antagelse at være skadelig for selskabet». Proponenten tok da sit forslag tilbake, «fordi han antog, at den rette tid til overgangen fra en maadeholds til en nykterhedsforening endnu ikke her er forhaanden». 6 nye medlemmer indmeldtes, 5 forpligtet sig til totalt avhold. Rasmus Jakobsen Ris og Jens Levorsen «udelukkedes paa grund av anmeldte gjentagne overtrædelser». 2den juni 1842 møte paa Fossum verk. 4 nye medlemmer optoges, derav 2 «i strængeste grad». Næste møte, som holdtes 3dje oktober 1842, gjaldt nærmest en «lovfortolkning». 18 nye medlemmer optoges, derav 3 paa strængeste vilkaar. Men hvorfor er det altid bare mænd, aldrig kvinder? Ved møtet 31te januar 1843 indmeldte flere «haandverkslærlinge» sig, mens 3 ekskludertes. H. E. Møller fik flest stemmer ved valget paa ny bestyrelse, men Bagger er fremdeles formand. Næste møte holdtes paa Osebakken 21de mai 1843. Det aapnedes med en hjertelig tale av pastor Schjøtt, 13 nye medlemmer indmeldtes. Næste møte 18de februar 1844 holdtes paa Porsgrunds raadhus, 4 indmeldte sig paa strængeste betingelser, 9 som almindelige maadeholdsmænd. Medlemstallet var nu naadd til 299. Næste møte holdtes 3dje mars 1844 paa vestre Porsgrunds skolehus. Formanden, Bagger, holdt en tale, dhr. Peter Bøyesen, pastor Schjøtt og flere «ytrede nogle ord», 11 nye medlemmer indmeldte sig, deriblandt J. G. Gasman og Jørgen Linaae. Den 9de april 1844, 3dje paaskedag, holdtes møte i borgerskolens lokale i Skien. Efter en tale av formanden holdt medlem av bestyrelsen G. Erichsen et foredrag. 9 medlemmer indtegnedes, deriblandt Holter Bøttger, skipper Peter Holm, Adolf Dahl, Hans Mekkelsen og Hans Flaserud, 4 paa de strængeste betingelser [1] .

 

Den 12te mai 1844 holdtes møte i Gjerpens formandskapslokale. Møtet var talrikt besøkt. Det gjaldt ogsaa noget av interesse, nemlig det spørsmaal, «om noget medlem av foreningen fandt sig foranlediget til at fremsætte noget forslag i anledning av formandens forsvar for stiftsoverretten av handlende Saabye». Forsamlingen avgav da enstemmig følgende erklæring: «Maadeholdsselskabet paaskjønner med erkjendtlighed Herman Baggers virksomhed for dets og menneskehedens sag og erklærer, at dets tillid til ham er ikke blevet rokket ved hans forsvar for handlende Saabye». Dog tiltraadte dr. Faye denne erklæring med hensyn til juristen Bagger «alene under forbehold av at vedlægge protokollen sine skriftlige motiver». Derefter toges under behandling en skrivelse fra dr. med. Faye, medundertegnet av adjunkt Arentz, bankbokholder Bøttger og skolelærer Erichsen, hvori «de ytrede formening om, at det ikke bestaar med aanden i foreningens love, at medlemmer befatter sig med udsalg av brændevin», ‑ en uttalelse, der nærmest var rettet mot selskapets sekretær H. E. Møller. Forsamlingen avgav i den anledning følgende erklæring, at «hr. H. E. Møller efter det under sagen oplyste i forbindelse med foreningens loves tilblivelse og historiske udvilding samt den omstændighed, at brændevinssalg ikke i forste møde blev forbudt, ved som medlem at sælge brændevin hverken har handlet imod maadeholdsforeningens love eller den derav i flere forsamlinger udtalte fortolkning». Som nye medlemmer indtegnedes 3 stykker, deriblandt bokbindersvend H. J. Dyring hos Melgaard. I næste møte, som avholdtes i østre Porsgrunds skole, indmeldtes 15 unge mend, hvorav 4 «skrædderlærlinge» paa strengeste betingelser. Naar student Andresen[2] kom til egnen og meldte sig hos formanden, skulde denne foranstalte 3 møter for ham, et i Gjerpen, et i Skien og et i Porsgrund.. Paa møte 9de januar 1845 gjenoptoges, efter student Andresen, det av H. E. Møller den 29de mars 1842 fremsatte forslag om overgang til nykterhetsforening. Provst Rode uttalte sig sterkt imot det, hvorefter formanden tok det tilbake. Derimot blev enstemmig vedtat et av Møller senior fremsat forslag om, at man i hvert møte skulde opfordre de medlemmer, der ikke hadde indgaat paa den fuldkomne nykterhet, til at gjøre det. Opløsningen nærmet sig. Ret inkonsekvent blev derimot et av dr. Faye fremsat forslag om, at ingen av medlemmerne maatte befatte sig med brændevinssalg eller med utskjænkning, atter enstemmig forkastet. Medlemsantallet utgjorde nu 341, av hvilke 57 eller vel 1/7 var nykterhetsmedlemmer. 7 nye medlemmer indmeldte sig, derav kun en som totalist, mens av de ældre medlemmer adjunkt Arentz og skolelærer Erichsen gik over til «fuldkommen avholdenhed». I næste møte 25de januar 1846 paa Bratsbergkleven indmeldte sig 11 nye medlemmer, samtlige paa strengeste betingelser, likesom amtmand Falsen gik over dertil, og nu, sammen med Arentz og lærer Erichsen, indvalgtes i bestyrelsen. Ved møtet 31te januar 1847 indtraadte Falsens eftermand, amtmand Aall, som medlem av bestyrelsen.

 

Samme aar, den 6te april 1847, paa et «extraordinært generalmøde» kom endelig den avgjørende kamp mellem de to mer og mer tilspidsede motsætninger. Antagelig paa grund av ventet uhygge, og av misnøie med den retning, utviklingen hadde tat, avholdt mang sig fra at møte, saa forsamlingen var litet talrik; men «da de fleste tilstedeværende medlemmer erklærede sig for at stifte en totalavholdsforening og udtræde av den hidtil bestaaende maadeholdsforening, og da de fleste av selskabets direktører deltoge i denne erklæring, saa blev besluttet at sammenkalde maadeholdsforeningen til et møde for at vælge 6 nye medlemmer til bestyrelse.»

 

Dette møte avholdtes straks efter gudstjenesten 28de november 1847. Maadeholdsmændene synes at ha holdt sig ganske borte, og den nye bestyrelse blev valgt med fra 8 til 4 stemmer, lutter obskure navne.

 

Protokollen r siden blank. Alt er forbi. Saa gaar det med nidkjærhed uden forstand. Som den første proponent, H. E. Møller, alt 31te januar 1842 hadde maattet erkjende, var det i virkeligheten endnu saa, at «den rette tid til overgangen fra en maadeholds‑ til en nykterhedsforening her endnu ikke er forhaanden».[1] Er Hans Mekkelsen den daværende gjestgiver ute ved Faret, den senere stifter av barnehjemmet ”Hans Cappelens minde”, og Flaserud pedellen ved latinskolen?

[2] Student Kjeld Andresen, født i Kristiania 1808. død paa Hedemarken 1851, virket med offentlig understøttelse fra 1841 rundt omkring i landet først for maadeholds‑ senere for avholdsforeninger.

Tilbake til oversiktenNeste kapittel