SELSKABET FOR GJERPEN SOGNS VEL

 

blev stiftet «Oskarsdagen» 4de juli 1831 ved et «generalmøde» paa lensmandsgaarden Sem. «Proponentere og stiftere» var kammerherre E. Løvenskiold, prokurator Dahl, provst Munch, skibskaptein Andreas Blom og proprietær Kristian Paus. Ved et forberedende møte paa Lagmandsgaarden 19de januar var der forfattet en indbydelse, som derefter var blit trykt og omdelt. Kontingenten var for medlemmer i almindelighet sat til 60 sk., men for at gi et godt eksempel tegnet indbyderne sig hver selv for 2 spd. Nogen visse blev indbudne til deltagelse, og for enkelte av dem var ogsaa kontingenten sat op, for flere til 1 spd., for enkelte endog til 2. For enkelte blev intet bestemt beløp opført; de skulde vel avgjøre selv, om de vilde gaa høiere end til minimum. Denne taksation kunde jo være baade smigrende og fornærmende. De indbudte var følgende, som altsaa maa antages at være de mest fremtrædende mænd i sognet den tid:

 

                Lars Pedersen Mo                                1 spd.

                Hans J. Gasman paa Foss                   1 »

                Jakob Boyesen paa Jønnevald          60 skil.

                Lensmand Pedersen                            1 spd.

                Peder Haraldsen paa Sem                   1 »

                Christian Eckstorm paa Grini.             ?

                Ole Paus paa Rising                             ?

                Forvalter Schaanning paa Fossum    1 »

                Jan Warme paa Fossum                      1 »

                Klokker Lund paa Aarhus                  1 »

                Fru Petronelle Cappelen paa Mæla   1 »

                Apoteker Mülertz paa Osebakken     2 »

                Ulrik Cudrio paa Venstap                    1 »

                Christopher Chr. Blom                         ? »

                Jakob Bøysen, senior                          1 »

Bendix Blom, Falkum                           ? »

Søren Blom, Falkum                             2 »

H. M. Hals, Falkum                              2 »

                Christian Blom, Falkum                       1 »

                Fredrik Blom                                          ?

                Madame Barnholt                                1 »

Christopher Hansen Blom, Frogner  2 »

Hans Aall, søndre Brække                  2 »

                Herman Bagger, Follaug                     1 »

                Erik Eriksen Bøle                                  60 skil.

                Abraham Kløcker Bøle                       60 »

Frants Wagner                                     1 »

                Hans E. Møller, Aakre                         ?

Carl Møller                                            2 »

Realf Cappelen, Borgestad                 1 »

                Jakob Ottesen, Osebakken                 1 »

Job Kiil, Osebakken                             ?

 

To av indbyderne øket sin kontingent under møtet, idet kammerherre E. Løvenskiold tegnet sig for 5 spd. og prokurator Dahl for 3. 71 fremmøtte, kun 5 undlot. Det i et møte paa Fossum forfattede utkast til love blev fremlagt og drøftet. I disse loves § 1 vedtoges som selskapets formaal, «at fremme oplysning, sædelighed, landhusholdning i almindelighed, men jordbrug og husflid i særdeleshed. Dog kunne ogsaa andre gavnlige gjenstande komme under selskabets overveielse og opmuntring». I § 2 bestemtes med hensyn til selskapets medlemmer, at de skulde deles i «ordentlige og overordentlige».

«Ordentlige medlemmer er de, som avgive et aarligt bidrag til selskabets kasse av i det mindste 60 skil. Disse have stemmeret og ere pligtige til at paatage sig bestillinger og forretninger i selskabet, uden derfor at nyde betaling. Overordentlige medlemmer er de, som man maatte finde det passende at indbyde til indtrædelse i selskabet, uden at forpligtelse paalægges dem at avgive noget aarligt bidrag.»

 

I § 3 bestemtes, at «ethvert medlem er forpligtet til ved opmuntring, veiledning og eget exempel at fremme selskabets øiemed». I § 5, at «selskabets administration bestaar av 5 medlemmer, der vælges ved stemmeflerhed, og som mellem sig selv vælge formand og sekretær». I § 7 bestemtes, at «generalmødet avholdes paa Oskarsdagen 4de juli; hvis denne er en søndag, da den følgende dag. Mødet bekjendtgjøres senest 14 dage iforveien gjennem Skiens ugeblad og fra kirkebakken». Ifølge § 8 blev paa dette møte «administration at vælge, præmier at uddele og udsætte og i det hele selskabets virksomhed i del følgende aar at omhandle og bestemme». Lovene bestod i det hele av 14 paragrafer. Til første styre valgtes:

 

Provst Munch                                      med 32 stemmer

Kammerherre Lovenskiold .                » 30

Prokurator Dahl                                    » 30

Proprietær Paus                                    » 26

Skibskaptein Andreas Blom .             » 13

 

Det blev altsaa indbyderne. Til suppleanter valgtes de, som dernæst hadde flest stemmer: forvalter Schaanning med 8, proprietær Hans Gasman 7, klokker Lund 6, gaardmand Lars Mo 6 og apoteker Mülertz 4. Provst Munch valgtes til formand med 3 og prokurator Dahl til sekretær og kasserer med 4 st.

 

Blandt de forskjellige «præmier og agtelsestegn» besluttedes i § 6. sidste passus, ogsaa at opstille «et agtelsestegn for den, der har været henfalden til drukkenskab, men beviser et aar igjennem at have avholdt sig fra at nyde spirituose drikke av hvadsomhelst benævnelse».

 

Som æresmedlem indbødes Hans ekscellence hr. statsminister von Løvenskiold. I kontingent indkom 51 spd. «Mødet avsluttedes med de gladeste forhaabninger om at stifte gavn og held. Gjerpen sogns vel!»

 

Prokurator Dahl, der bodde paa Haven, blev samme host utnævnt til byfoged i Drammen, hvorfor der maatte vælges en ny sekretær og kasserer. I hans sted valgtes 18/11 1831 proprietær Paus. Byfoged Dahl indvotertes som æresmedlem. Som nye medlemmer optoges samtidig foged Paludan, byfoged Cappelen opostmester Bentzen.

 

Ved møtet aaret efter, 4de juli 1832, tilkjendtes Peder Olsen Holm og Ole Larsen Otterholt præmie for jordbruk, Ole Larsen Otterholts hustru for husflidsfrembringelser; hun hadde i aarets løp vævet 42 alen graat og 27 alen sort vadmel. For lang og tro tjeneste præmiertes Anders Rollefsen, nemlig 11 aars uavbrutt tjeneste hos proprietær Paus paa Kjølnes, og Live Halvorsdatter hos Erik Bøle i hele 39 aar. Ingen forbedret drukkenbolt hadde meldt sig i henhold til § 6. Præmierne bestod i sølvspiseskeer.

 

Den tidligere bestyrelse gjenvalgtes, med tidligere første suppleant, forvalter Schaanning, som 5te medlem. I løpet av aaret avgik imidlertid forvalter Schaanning ved døden. Istedenfor ham valgtes 17/4 1833 kjøbmand Chr. H. Blom utenfor suppleantrækken.

 

Ved motet 4de juli 1833 præmiertes fire stykker for jordbruk, nemlig Halvor Torstensen Skilbred, Peder Jonsen Aasen, Østen Larsen Dyrkol og lensmand Peder Pedersen. For husflid konerne til Lukas Stulen og Hans Isaksen Grini for vævning av vadmel og «shawles», den første med 6 spd., den anden med 4. Videre fik Even Kristofersen Follaug en præmie for opfindelse av en spidsharv til potetesoptagning. Endelig hædredes Rasmus Ingebretsen Dyrkols kone, der stod brud i «aldeles hjemmevirkede klæder», og Erik Eriksen Bøles tvillingdøtre, der stod til konfirmation i hjemmevirkede klær. Inden næste aarsmøte var provst Munch blit utnævnt til stiftsprovst i Kristiania og maatte tiltræde før møtet. Han tilførte i den anledning i et administrationsmøte 21/3 1834 selskapets forhandlingsprotokol følgende: «Ligesom det Gjerpenske sogneselskab fra det første øieblik av, at jeg havde den lykke at deltage i dets stiftelse. og til denne stund har ligget mig særdeles paa hjerte, saaledes vil og kan jeg heller ikke i det fjerne ophøre at interessere mig for denne efter min fulde overbevisning høist gavnlige stiftelse. Den vil stedse være en yndlingsgjenstand for min opmerksomhed, mine bedste øsker og velsignelser. Modtager forøvrigt, medbestyrere, venner! min hjertelige tak for trofast samvirke til det fælles ædle maal! Værer forvissede om, at saa ofte I herefter paa den glade og i haabets herlige sommergrønt smilende Oskarsdag er forsamlede til gavnlig raadslagning, omsvæver eder mine venlige erindringer, glade forhaabninger og varme velsignelser»

 

I Munchs sted indtraadte løitnant Hals. I E. Løvenskiolds midlertidige forfald, foranlediget ved en reise til Stockholm, indtraadte H. Gasman i bestyrelsen.

 

I møtet 4de juli 1834 var skibskaptein Andreas Blom fungerende formand. Ved sidste generalmøte var der vedtat at stifte et sognebibliotek, og provst Munch hadde foræret adskillige bøker som en grundvold hertil. Administrationen hadde ogsaa subskriberet paa 1 ekspl. av «Skillings‑Magazin». Desuten hadde man fra Bratsberg amts landhusholdningsselskap mottat 50 ekspl. av «Den forstandig faarerøgter» og 1 ekspl. av et skrift, der var oversat fra svensk og betitlet «Læsning for folket». I denne anledning tilførtes protokollen: «Vores fordums værdige formand hr. stiftsprovst Munch har stiftet sig et varigt minde blandt os», og med hensyn til Landhusholdningsselskabets gave.: «Det har været administrationen en glæde paa en saa behagelig maade at være erindret av dette selskab, saa meget mere som det bestaar av mænd, der i denne egn med rette ansees som forstandige og hæderlige.» Formanden tilførte videre protokollen: «Den første hensigt, et selskab som vores kan vente at opnaa, maa vistnok være at vække kappelyst til forbedringer i jordbrug som i husflid[1]. Denne hensigt kan jeg med sandhed sige er opnaaet. Det bevises tydelig av de mange andragender om agtelsestegn, som iaar ere tilstillede administrationen; jeg kan og vil ikke tro, at nogen av de præmiesøgende skulle betragte disse agtelsestegn som; betalning for havte bryderi, men derimod for hvad de virkelig ere, for udmerkelsestegn av sine medsognefolk.» Ikke mindre end 18 hadde dengang meldt sig til præmie. Følgende blev præmierte: Knud Aasen, Jon Henriksen Doksrod, Lars Ellingsen Høimyr, Kristian Næss og Jon Jonsen Kolken, 5 ialt og alle for jordforbedringer. For at ha holdt sin eng fri for vaarbeiting: Halvor Andersen Ekornrød og Hans Jensen under Fossum. Marte Langerød og Jakob Petersen, Fossum, fik præmier for husflidsfrembringelser. Formand blev igjen Løvenskiold. Av jordbrukspræmier utsattes for næste aar 1 paa 6 spd. og 5 paa 4 spd. For vaarbeiteundlatelse 2 à 4 spd: og til husflidspræmier likeledes 2 à 4 spd. Chr. H. Blom utsatte derhos 3 præmier à 2 spd. for dem, der godtgjorde med flid og held at have. lagt sig efter biavl, og kammerherre Løvenskiold 2 præmier à 2.1/2 spd., den ene for en velhavende konfirmant, den anden for en do. brud, der «bevisligen staar frem i aldeles hjemmegjorte klæder». Stiftsprovst Munch optoges som selskapets æresmedlem. Samtidig med en almindelig indbydelse til samtlige jordbrukere i Gjerpen om at indtræde i selskapet besluttedes mindstekontingenten nedsat fra 60 til 24 sk.

 

Den 4de juli 1835 utdeltes forste præmie til Jens Olsen Fosengen, 3 andenpræmier til Knud Aasen, Ole Larsen Otterholt og Ole Halvorsen, 4 husflidspræmier utdeltes til konerne til Ole Larsen Otterholt, Anders Jonsen Fjeldet, Halvor Holt og Peder Jonsen Aasen. Tiden var endnu ikke kommen saa langt, at konerne blev befundet værdige til at nævnes med sit eget navn. Som nyt medlem av administrationen indtraadte klokker Lund.

 

Den 4de juli 1836 utdeltes præmierne for jordbruk til Ole Sigurdsen Eriksrød, Halvor Kristiansen Skjold og Hans Knudsen  Fossum. Præmie for undladelse av vaarbeiting og gjenlæggelse av aker fik Halvor Halvorsen Holt. Andre præmier utdeltes denne gang ikke. Ved valget til bestyrelse fik provst Rode flest stemmer og blev formand. Herman Bagger blev sekretær. Paus og Løvenskiold bad sig fritat. Løvenskiold utsatte igjen en præmie paa 1 spd. for en pikekonfirmant; bruden synes han nu at ha latt fare som haabløs.

 

Den 4de juli 1837 fik skrædder Kirkgaard (paa Osebakken) første præmie for sit jordbruk, og en anden præmie tildeltes Ole Kristiansen, Fossum. Men nu foreslog den nye formand, provst Rode, at man skulde avskaffe al præmiering og anvende selskapets ringe midler til andre, mere nyttige gjenstande. Dette forslag blev vedtat, derimot ikke et andet forslag av Rode, at man skulde anvende pengene til at la «et fruentimmer oplære i den fuldkomnere vævning.»

 

Den 4de juli 1838 indstilledes i det foreløbige administrationsmøte, som nu holdtes denne dag, trods forrige aars beslutning, Halvor Olsen Kolken, men rent som en undtagelse, til en andenpræmie for sit jordbruk, mens man samtidig foreslog 10‑20 spd. stillet til disposition for indkjøp av nye bøker, likesom selskapet nu fortrinsvis skulde henvende sin opmerksomhet paa oplysningens fremme, endelig, at møtet denne gang skulde holdes i Gjerpen kirke søndag 15de juli efter fuldført gudstjeneste, «for at flere av medlemmerne kunde avgive møde, end tilfælde havde været i senere aar». Man ser, at begeistringens ild holder paa at slukne, samt at nyt kjæmper med gammelt om selskapets formaal.

 

Fra møtet 15de juli 1838 er protokollert: «Efterat formanden havde bragt selskabets oprindelse og øiemed i de faa tilstedeværende medlemmers erindring og vist, at selskabets senere skjæbne ikke har retfærdiggjort de forhaabninger, der dengang næredes om dets virksomhed», blev det efter administrationens forslag vedtat, at man «for fremtiden skulde anvende selskabets faa midler til anskaffelse av bøger og paa alle maader søge at opmuntre saa vel til indtrædelse i selskabet som til benyttelse av dets bogsamling samt saaledes at faa nyt liv bragt i selskabets virksomhed.» Munchs lange og høitravende indledningstaler ved «generalmøterne» og hans store forhaabninger forbundne med Oskarsdagens lyse grønne er avløst av den nye sogneprests mere kritiske nøgternhet. Protkoltilførselen er ikke lenger paa flere blade, men færdig paa mindre end en side. Administrationen gjenvalgtes forøvrig i sin helhet.

 

Den 7de juli 1839 holdtes aarsmøtet paa Gjerpen prestegaard efter gudstjenesten. Formanden gav en kort meddelelse om boksamlingens og laantagernes tilvekst samt foreslog, foruten de 5 medlemmer, at vælge en bibliotekar. Til sidstnævnte hverv valgtes A. lsaksen.

 

Den 5te juli 1840 holdter igjen møtet paa Gjerpen præstegaard. Man hadde nu ansøkt om bidrag til biblioteket av Oplysningsvæsenets fond, og bestyrelsen foresloges nedsat til 3 medlemmer, samt at bibliotekar og kasserer forenedes i en person. Til bestyrelse sammen med sognepresten valgtes H. Bagger og Lund. Skolelærer Hans Isaksen Grini blev bibliotekar og kasserer. Dermed var selskapet gaat over til et eneste formaal, det at faa istand et sognebibliotek. Men for, om mulig, at vække større deltagelse fattet man den beslutning næste aar at holde møtet St. Hans, og at der efter møtet skulde være adgang til at fortsætte samværet om aftenen «til selskabelig fornøielse mod en særskilt moderat kontingent».

 

Den 24de juni 1841 samledes sogneselskabets medlemmer, 18 i tallet, paa Aarhus hos klokker Lund, som velvillig hadde stillet sit hus til disposition. Efter at ha besluttet, at de nuværende funktionærer skulde fortsætte, hævedes møtet, og det selskabelige samvær tok sin begyndelse. Hvorledes det gik for sig der, findes der intet om; men møtet det følgende aar viste, at trækplastret ikke hadde nogen varig virkning.

 

Den 26de juni 1842 var aftenselskapet bestemt til at være hos Gunder Follaug; men «da kun ganske faa medlemmer av de 52 havde tegnet sig paa de omsendte lister og sagen saaledes ei syntes at svare til sin hensigt, nemlig at blive et foreningsbaand mellem medlemmerne, men meget mere syntes at avskrække fra deltagelse i forhandlingerne», saa blev de faa fremmøtte paa prestegaarden, og det var just ikke lyse utsigter, som aapnedes. Da kontingenten var blit meget miserabelt indbetalt, besluttedes likeoverfor dem, som ikke hadde betalt inden en maaned, at de enten skulde underkastes lovlig inddrivelse eller utelukkes av selskapet. Heller ikke hadde det været mulig at opnaa noget regnskap av kassereren (H. Bagger). Herman Bagger blev da utelukket av bestyrelsen, og til medlem i hans sted valgtes med flest stemmer formand John Jacobsen. Den tidligere bibliotekar Hans Isaksen Grini skulde tilpligtes at tilsvare 9 manglende av bibliotekets bøker. Forskjellige forsømmelige laantagere skulde ogsaa tilsvare, deriblandt selve H. Bagger for 6te bind av Holbergs skrifter og H. Gasmans søn Nils for 29de bind av Riises arkiv. Flere var ilagte mulkter for forsømmelse med tilbakeleveringen av laante bøker. Om disse mulkter skulde inddrives, utsattes til avgjørelse i et senere møte. Det saa noksaa mørkt ut nu, baade med den bygdepatriotiske begeistring og med skik og orden i det hele.

 

Den 2den juli 1843 avholdtes selskapets møte paa Bratsbergkleven. 17 var tilstede. Der var i aarets 1øp skedd 901 utlaan. De hos bibliotekaren bortkomne bøker var tilbakelevert paa 3 nær. For de ikke tilbakeleverte bøker gjordes ansvar gjældende mot laantagerne, men mulkterne for for sent indleverte bøker besluttedes eftergit; men der fastsattes for fremtiden en bot av 1 skilling for første uke, en bok holdtes borte utover laanetiden, «hvilken mulkt skulde fordobles for hver uge og udredes, inden nyt laan tilstededes». «I kassen var for øieblikket aldeles ingen beholdning.» Til bibliotekar og kasserer under ett istedenfor de avskedigede valgtes skolelærer Halvor Thorbjørnsen.

 

Den 4de juli 1844 holdtes generalforsamling i Ole Follaugs hus paa Bratsbergkleven. 18 medlemmer avgav møte. Det ene eksemplar av Skillings‑Magazin besluttedes opsagt og det derved indvundne beløp anvendt til indbinding. Som nye medlemmer indmeldte sig farver Nærum, skolelærer Guldbrandsen og Jakob Petersen, senior. Til bibliotekar valgtes skolelærer Andreas Christensen.

 

Den 6te juli 1845 holdtes bestyrelsesmøte paa Gjerpens prestegaard. Søren Tufte bibliotekar.

 

Den 28de juni 1846 valgtes to bibliotekarer: Ole Jørgensen Hobæk og Johannes Hansen Follestad. Man besluttet at gi utensogns adgang til at laane mot dobbelt medlemskontingent. Indvaanere av sognet, som ikke var medlemmer, skulde faa lov til at laane bøker mot 2 sk. hver uke for hver bok.

 

Den 4de juli 1847 møtte kun 8 medlcmmer og av bestyrelsen kun sognepresten, som «under disse omstændigheder fandt, at der ingen anledning var til at fremme mødets forhandlinger».

 

Den 6te august 1848 holdtes igjen generalforsamling paa prestegaarden. Gjennem skolelærerne var der utgaat opfordring til hver mand i sognet om at tegne sig som medlem. Dette hadde hjulpet. 135 hadde tegnet sig, «av hvilke en ikke ringe del var tilstede». Prokurator S. Blom og Even Christophersen Follaug valgtes til bestyrelse sammen med sognepresten og skolelærer J. Gulbrandsen til bibliotekar (altsaa igjen kun en).

 

Den 16de september 1849 generalforsamling paa prestcgaarden. Den kunstige oplivelse var igjen sunket sammen; kun faa var fremmøtt, og av selve bestyrelsen manglet prokurator Blom. I kassen var der henved 12 spd., omtrent 14 spd. stod ute i restancer.

 

Den 6te oktober 1850 møtte 10 medlemmer. Et andragende til kommunestyret om et fast bidrag, væsentlig til avlønning av bibliotekar, hadde dette fundet ikke at kunne imøtekomme. Skolelærer Isak Andersen Grini erklærte sig dog villig til at fungere som saadan. Til medlemmer av bestyrelsen valgtes J. W. Grøndahl og Hs. Isaksen.

 

Den 10de august 1851 bevilgedes av den kontante beholdning. stor 20 spd., 3 spd. som godtgjørelse til bibliotekaren for det forløpne aar og 5 spd. som løn for indeværende ‑‑.

 

Men saa er ingen forhandlinger ført til protokols i alle fald, om møter er holdt, før i 1859! Bestyrelsen bestod da av sogneprest Grimelund og skolelærerne Ole Hobæk og Isak Andersen. Bibliotekar og regnskapsfører var skolelærer A. Halvorsen. Herredsstyret hadde endelig 24/4 1858 bevilget et bidrag paa 10 spd. aarlig i 5 aar, men kun paa betingelse av, at et lignende bidrag ydedes av Oplysningsvæsenets fond. Biblioteket skulde holdes aapent søndag formiddag kl. 8‑10.1/2. Saafremt kassen tillot det, skulde der anskaffes et nyt skap og en skranke.

 

I 1860 er intet indført i protokollen. Grimelund var blit biskop og var avreist; men i møte 4de juli 1861 oplystes det, at kirkedepartementet hadde tilstaat biblioteket 25 spd. engang for alle. I møtet 2den juli 1862 oplystes, at kassen hadde en gjæld paa 5 spd. 6 sk., at flere nummere var borte, og at en hel del bøker var saa ramponerte, at de ikke kunde utlaanes. Formand var nu sogneprest Holter, og Peder Vattenberg var bibliotekar. 7de oktober 1863: Alle bøkerne var nu bragt tilstede, med undtagelse av nr. 1328 «Napoleons levnet»; men mange var meget medtagne av slitage og uvorren behandling. Den 17de juli 1864: kassebeholdning 10 spd. 3 mk. 4 sk. Peder Vattenberg fremdeles bibliotekar. Den 15de november 1865: hun møte av bestyrelsen, hvorav kun sognepresten og Hobæk var tilstede. Nye bøker var anskaffet for 9 spd. 2 mk. 7 sk. Resten, 2 mk. 17 sk., hadde bibliotekaren faat. Intet møte i 1866. Den 17de juli 1867: De bidragydende medlemmer 30; men man hadde faat et kommunebidrag, stort 10 spd., «indtil videre». Saa er intet protokollert for i 1883! Da har sogneprest Skaar indført, at der i 1878 var 28 medlemmer, 420 boklaan, i 1879: 32 og 355, i 1880: 31 og 414, i 1881: 18 og 347, i 1882: 37 og 876 ‑ stort opsving! I sparebanken hadde man da et beløp stort kr. 120,09, og i kassen kr. 47,46, tils. kr. 167,55.

 

Sidste protokollerte møte 13de november 1884: Der var da indkjøpt 69 nye bøker. Bestyrelsen bestod av sogneprest Skaar, kirkesanger Øvrum og ingeniør Gunnar Knudsen. Siden findes intet indført, 3/4 av protokollen er ubeskrevet.

 

Biblioteket er imidlertid gaat fremad og undergit kommunalt styre. Jordbruket er ophjulpet ad andre veier, drukkenskapen motarbeides av andre foreninger; men husfliden og de aldeles hjemmevirkede klær har maattet sørge for sig selv som før.
[1] Ellers stod jo “oplysning” først paa programmet.

Tilbake til oversiktenNeste kapittel