FOGDERNE I BRATSBERG FRA DE ÆLDSTE

TIDER TIL 1745, DA FOGDERIET DELTES

 

 

Oprindelig var der bare én foged for hele Skiens sysle og for Bratsberg len. De hadde sine nærmeste overordnede i syslemændene og senere i de kongelige lensmænd. Skjønt de vistnok kun for en mindre del var bosatte i Gjerpen, medtar jeg dog her en forøvrig ikke ganske fuldstændig liste over dem.

 

Gaute Erikssøn nævnes 5/4 1399 som «fogothe i Skido syslo». Han kom ogsaa til at indeha de høiere embeder som syslemand og riksraad. Han bodde paa søndre Mæla og ligger begraven paa Gimsø. I 1415 var Helge Tordssøn Gautes «ombudsmand» i Telemarken.

 

Herlaug Pederssøn betegnes alt i september 1414 som «fuithe i Skydo syslo». Endnu i 1432 er Herlaug «foguth» og vel adskillig længer. Herlaug bodde paa nordre Mæla [1].

 

Gudulv Kristjarnssøn, «fogute i Skide syslo» 31/3 1436 (? utydelig); maaske kun midlertidig.

 

Haakon Pederssøn var foged 7/3 1452. Muligvis fordi Mæla var optat, bodde han nede i Skien.

 

Jens Pederssøn «fauded» 8/6 1459 og 4/10 1465. Disse tre Pederssønner har vistnok været brødre.

 

Erik Erikssøn er nævnt 8/3 1463 midt inde i Jens Pederssons funktionstid; har maaske bare for en tid avløst ham. En anden, som i denne tid nævnes paa samme maate, er Hans Martinssøn.

 

Anund Anderssøn, foged i Skiens sysle 14/11 1477.

 

Erik Kristjernssøn var alt ansat noget før 1/10 1482.

 

Ture Matssøn, 6/3 1486, 6/1 1488, 24/6 1491. Ture bodde paa Bratsberg, hvor vel ogsaa hans forgjængere har bodd.

 

Isak Lorenssøn, 5/3 1492.

 

Gisle Stenssøn, 5/3 1506.

 

Jeppe Skaaning, 8/11 1510, 5/3 1512 Flere av de foregaaende har vel ogsaa været danske.

 

Peder Kyrning, han kom i kassemangel. I et brev til kongen, dateret 30/6 1515, beklager han sig i denne anledning over Hans

Skrivers brutale fremgangsmaate mot ham. «Han beskrev alt det paa gaarden var og lukte meg ute fra øl og mat og alt det, paa gaarden var. ”Gaarden” er maaske Bratsberg. Brevet er ellers skrevet i Skien.

 

Nils Mortenssøn erkjendte i et brev, datert 20/10 1515, ”af fornumstig (fornuftig) og hæderlig mand hr. Thomas i Hiterdal at have oppebaaret et bælte til 17 lod og 3 lod skede (skeer) paa Helligs (Helliks) vegne for nogen sag, som hans kone gjorde.” Det, Helliks kone hadde gjort, var, at hun «uløvis», d. e. uten lovens tillatelse hadde tat en ko fra en mand. Hun maatte altsaa gjennem sogneprestens formidling finde sig i den bitre tort at maatte bøte, med sit kostbare sølvbelte bl.a., for sin egenraadighet. Nils bodde paa Bratsberg.

 

Sevren Skriver var foged 10/11 1537. Han steg senere til borgermester i Skien.

 

Nils Skriver betegner sig, idet han er vidne til en gaardhandel oppe i Høidalsmo, som «ridefoged i vestre Telemarken», hvad vel ikke hindrer, at han ogsaa var det i det øvrige Telemarken.

 

Hans Kjøbenhavn («Kjøbenhavn» vil vel sige, at han var en kjøbenhavner) betegner sig i et brev, han 21/5 1547 utstedte paa Tveito i Laardals hovedsogn, som «ridefoged i Telemarken». En hel del «dandemænd» svor der «Ulvor paa Aase» kvit og fri for det legemaal, som honom var tillagt for Torgrim Aalandslis kvinde Gro Egilsdatter. Aalandsli ligger ogsaa i Laardals hovedsogn litt længere op end Tveito. Ulvor (Halvor) Aase var vistnok ikke Laardøl, men maaske hjemmehørende borte i Flatdal. Værre gik det et par maaneder senere, 28/7 1547, Amund Stenerssøn fra Svartdal, som maatte betale «Købijnghafn, rijfoget, fornomsto sven», 120 lod sølv for hans søn Kjetils «dobbelte kjætteri» med sin moster og sin fars søsterdatter; men det var da ogsaa grove kjætterier!

 

Hans Strengenberg, 14/8 1549, bodde i Skien.

 

Hans Stabel, 25/10 1561.

 

Tomas Frantssøn, 1567.

 

Torkel Riber, 1578.

 

Jens Ibssøn, 1580.

 

Iver Kristenssøn, 1585.

 

Drage (?) Nilssøn, 1592, 1597.

 

Klaus Klaussøn, 1599.

 

Anders Mikkelssøn, «Kngl. May. foged over 'I'elemarken», 1601, 1611, 1612, 1616, 1618, 1620, 1621, 1626. Anders Mikkelssøn skrev en smuk haandskrift. I hans signet staar A. M. S. Han døde 19/10 1627. De fleste fogder i denne tid har kun været det i faa aar, og selv de, der var det i længere tid som Anders Mikkelssøn, var det med avbrytelser. Anders bodde i Skien, hvor han i 1623 drev ølhandel! Ellers hadde han sagbruk i gang flere steder, baade i Skien og i Solum og oppe i Bø. Han var to ganger gift, først med Maren Andersdatter og saa med Anne Kristensdatter, som overlevet ham.

 

Tage Erikssøn var «ridefoged paa Skatlandet» (d. e. i nedre Telemarken) 1602, 1604 og 1605.

 

Laurils Jenssøn, «ridefoged over Telemarken og Bamle» 1606. 7/6 1613 gav han, da tidligere foged, lensmand Jørgen Flekstvet i Laardal et godt vidnesbyrd for hans tjeneste som lensmand, dengang han var foged.

 

Thomas Jenssøn, 1609. Han blev borgermester i Skien og senere, i 1623, lagmand. Han bodde paa nordre Brække. Efter ham kom igjen Anders Mikkelssøn 1611 og utover.

 

Jon Thomessøn (Sommer) avløste Anders Mikkelssøn og var foged «i Bamle» det aar, Anders Mikkelssøn døde, 1623. Han sluttet som foged i 1635. Da var ans haandskrift en skjælvende gammelmands. Allikevel levet han endnu i mange aar, saa han har vel ikke været saa gammel, som han skalv til. Han døde som borgermester i Skien, hvad han forresten alt hadde været en tid, før han sluttet som foged. Jon Thomessøn var en meget rik mand, som eiet baade mange sagbruk og meget jordegods. Saaledes hadde han, mot at gi jord av 8 huders skyld, 1631 ved mageskifte med kronen erhvervet den vakre Fjære gaard i Solum ved Nordsjøs nederste bugt. Den hadde kun halv skyld eller 4 huder mot det, han gav i vederlag; men saa var beliggenheten prægtig, og mangen rikmand har bodd der. Fjære var, som tilhørende Gimsø kloster, i det 16de aarh. kommet under kronen og blit statseiendom. Jon Thomessøn eiet fra 1642 ogsaa Ulefos gaard, hvor han sammen med en anden rik Skiensmand, eieren av Mæla, Jan Trinepol, hadde 5 sagbruk i gang. I Gjerpen eiet han i 1652: 8 huder i Sneltvet, 5 i Venstøp og 3 i Foss, alle gode gaarder. Endvidere eiet h.in Jomfruland utenfor Langesund. For at komme i besiddelse av denne skjønne ø, Gimsøklosterjomfruernes hvilested, der hadde en skyld av 8 huder, hadde han git gaarder baade i øvre og nedre Telemarken paa tilsammen 16 huder. Men hans prægtigste eiendom var kanske hans gaard ved Skien, «Eed», ute ved broerne. Denne solgte han til staten 1/10 1639 og fik for den 1500 riksdaler. Den blev nu brukt som toldbod og bolig for lensmændene, indtil den aldeles ødelagdes av den store flom i 1653[2]. Jon Thomesson var, som sagt, en av Skiens rikeste mænd i sin tid. Den samlede skyld av hans jordegods var 47.1/2 tønder og 22 huder 3 skind. Han betalte 9 riksdaler i skat, mens den rikeste betalte 11. Hans hustru het Ellen og overlevet ham.

 

Hans Anderssøn var foged 1635‑1641 og bodde anlagelig i Skien. 1/5 1639 skriver han: «Pesten grasserer i Telemarken». Han døde omkring 1665, længe efter at han hadde sluttet som foged. Ifølge hans forøvrig meget ugreie regnskaper syntes der være en hel del uerlagte skatter fra den tid, han var foged, op til 20 aar gamle og mer! Bobestyrelsen begyndte da at indkræve disse formentlige restancer; men almuen svarte paa tingene opover i Telemarken, at de «ikke vidste, at nogen var hannem noget skyldig; herpaa vilde de gjøre deres sterkeste boged» (ed paa Biblen?). «Item,» svarte de, «er en del gjeldnere døde saa længe siden, at det kan regnes udi pestens tid.»

 

Ove Anderssøn (en bror av Hans?) blev Hans Anderssøns eftermand i 1642. Han bodde først paa Klyve i Solum, senere paa Romnes i Holla. Ove Anderssøn var en rik mand, likesom Hans Thomessøn. I Gjerpen eiet han Sneltvet, Skilbred, søndre Fossum og Aarhus, hvor han bodde i sine senere aar. 1644 hadde han jordeiendomme til en samlet skyld av 30.1/2 tønder, 22 huder og 3 skind. I 1649 eiet han yderligere Søve i Holla paa 10 tønder skyld og i Gjerpen Gravli og Vibeto samt 2 tønder i Ballestad. Hertil kom sagbruk i Skien.

 

 

Ove Anderssøn var først gift med enken efter den i 1641 avdøde trælasthandler Halvor Nilssøn, Anne Jakobsdatter, som døde i 1651. Hans anden hustru, «Maria Ove Andersens», begravedes i Gjerpen 28/7 1664, kun 25 aar gammel, og aaret efter 15/9 1665, blev han ogsaa selv nedsat i Gjerpen kirke, kun 47.1/2 aar gamniel. Han var altsaa født i 1618 og ikke fuldt 25 aar, da han blev foged.

 

Peder Jenssøn, foged 1647‑1652, bodde ogsaa en tid paa Romnes. Han blev senere borgermester i Skien, hvor han blev begraven 5/6 1676, 63 aar gammel.

 

Klaus Anderssøn, bror av Ove, var saa foged i to‑tre aar, til omkring 1655. Da i 1653, som foran nævnt, en flom hadde ødelagt Toldboden, Jon Thomessøns forrige gaard, bortleiet Klaus Anderssøn sin bygaard for vinteren 1653‑1654 til bolig for kongens lensmand, som var blit husvild ved flommen, og fik herfor 70 riksdaler i leie. Klaus Anderssøn blev senere lagmand og er en meget kjendt mand. Blandt hans mange bøm var da den senere fru Anne Arnold paa Borgestad. Klaus var gift med den rike borgermester Anders Kristenssons søster Anne Kristensdatter. Han døde i 1681[3].

 

Hans Tidemand bodde ogsaa i sin fogedtid paa Romnes, der nu holdt paa at bli en fogedgaard paa grund av sin bekvemme beliggenhet som nogenlunde central i fogderiet. Hans Tidemands fogedtid var forresten ogsaa ganske kort, 1655‑‑1657. Dog synes han igjen at ha overtat embedet for en stund omkring 1670. 18/9 1655 bortsatte han paa Sandok i Vinje en liten gut for Klaus Anderssøn, men fik pengene igjen 9/9 1659 og betalte dem til Jørgen Bastianssøn. Hvad skal det betyde? I sit første fogedaar hadde han fakket en Bohuslening, som hadde begaat et stort indbrudstyveri hos hr. Bent Svenssøn, «Guds ords tjener i Solum». Tyven hadde pinsenatten brutt sig ind gjennem prestens kammervindu, brukket op et skrin, som stod der, og derfra tat 1 guldring, 6 guldmynter og 40 sølvriksdaler. Han opgav for retten, at det var et «kvindfolk», som hadde faat ham til at gjøre det. Av pengene hadde han git hende 14 riksdaler og vel ogsaa

guldringen. Resten hadde han slarvet bort. Han hadde 5‑6 aar været i kongens tjeneste, men var rømt av tjenesten. Han blev arrestert i Tønsberg, dømtes fra livet og blev hængt. De, som hadde nogen varig fordel av affæren, foruten dem, som hadde faat tyvekosterne av ham, var først og fremst «mestermanden», som fik 8 riksdaler for sit bryderi, presten, som for synderens beredelse til døden fik 1 riksdaler, og klokkeren, som for det, han gjorde, bekom 1/2 riksdaler.

 

Den 1ste februar 1670 overtok Hans Tidemand forpagtningen av af den uvisse indkomst av Bratsberg amt og Skiens by for 300 riksdaler «in specie» pr. aar. Ved den uvisse indkomst forstodes bøter for hor, slagsmaal og lignende, derimot ikke saker med paafølgende konfiskation eller arvefald. Desuten skulde han ha 10 pct. av indtægten av de saker, som han selv, uten anmeldelse, kom under veir med.

 

I 1677, da han ikke længer var foged eller straffeforpagter, men bodde i Skien, stevnet han en mand fra Vinje til tinget paa Sandok i anledning en hest, som han haddde solgt ham for 8 aar siden og hadde utgit for en god hest, men befandtes at være et gammelt øk, der hadde selvdødt samme aar, Tidemand hadde kjøpt det. Utfaldet kjendes ikke; men det var jo unegtelig  rart av fogden at vente saalænge med stevningen, fra 1669 til 1677, samt uten videre at forutsætte, at hesten var død av ælde.

 

Tidemand var gift med en datter av Jon Thomessøn og eiet meget jordegods, deriblandt Fjære og Ulefos, som vel var arv med konen.

 

Vincents Pederssøni fulgte Tidemand i fogedembedet 1657. I dette aar begyndte den nye krig med Sverige under Fredrik den tredje, og fogden fik meget ekstraarbeide i den anledning. Saaledes indlogerte han i dette aar 38 fra Skien utskrevne matroser i 13.1/2 dag hos skipper Anders Wind i Langesund, der fik 10 skilling dagen pro persona for deres underhold. I 1658 sendte han Henrik Klausson fra Skien til Moss med et betydelig utstyr til de fra Telemarken utskrevne «knegte», som foreløbig hadde faat sit kvarter der. Man hadde skrapet meget sammen: 190 vadmelskjoler, 180 do. bukser, 268 skindundertrøier, 220 do. underbukser, 274 skjorter, 280 par strømper, 226 par sko, 116 par vanter, 20 par ski (NB) og 94 bøssehylster. Om alt dette var kommet fuldfærdig fra Telemarken eller om noget var stelt til i Skien, kan man ikke se. Jeg vet, at fogden i øvre Telemarken i 1814 fik sendt en hel del slike saker nedover til soldaterne borte ved grænsen; men krigen var dengang endt, før det kom frem. Dette kom dog vistnok frem til dem, som skulde ha det. En anden, litt senere forsendelse, som ogsaa besørgedes ved Henrik Klausson, var det meget ubehageligere med. Det var 57 rømlinger fra Telemarken, som han skulde transportere til Halden, hvor de skulde avleveres til Fredrik Budde, foruten 4 mand til kaptein Haagens (d. e. kaptein Haagen Borgessøns) kompani. Det gik bra, og de blev alle «indførte til leiren». For god utførelse av dette vistnok ikke lette hverv fik Henrik Klaussøn sig utbetalt 10 riksdaler. Senhøstes samme aar sendte fogden igjen 31 mand, der fordeltes til 3 kompanier, nemlig, foruten til Haagens, til Johannes’s og Michels kompanier. Det er rørende familiære betegnelser paa de 3 kapteiner. Aaret før, altsaa i 1657, hadde Jakob Sørenssøn og Mikkel Anderssøn ført ikke mindre end 228 soldater fra Telemarken til Moss; men det var ikke desertører. Likeledes var Peder Rasmussøn reist med 40 hester derfra, som skulde til Akershus. Mens soldaterne opholdt sig i Skien, kaldte en, som het Oluf Larssøn, dem sammen til deres officerer ved at «røre trommen». Dette gik ogsaa bra, og fogden betalte ham 6 riksdaler for det.

 

Vincents var foged fra 1655 til 1662. Aaret, efterat han hadde sluttet som foged, kjøpte han sig en sag i Bø, men kom derunder i uleilighet for en stridbar og kraftig kvinde, som ikke var ræd den forhenværende foged, men paastod, at den grund, hvorover sagrenden blev ført, tilhørte hende, og at hun ikke vilde finde sig i saadan «anmasselse».

 

Vincents Pederssøn døde ung som saa mange storfolk i den tid; han blev begraven 2/8 1668, kun 37 aar gammel. Hans hustru Marte Davidsdatter var fra Tønsberg og en søster til raadmand i Skien David Davidssøn (Jonchen). Fire aar efter giftet hun sig igjen, med stiftsskriveren Jens Mogenssøn (Stoltenberg). Fogdens børn sees at ha kaldt sig «Lihme»; kan det være efter gaarden Limi i øvre Gjerpen og komme av, at Vincents Pederssøn har bodd paa denne vakre gaard, som senere længe var lensmandseiendom? Den ældste son, David, blev født 1659, datteren Karen døptes 6/6 aaret efter, men døde som halvvoksen, ikke fuldt 13 aar gammel, og blev begravet 20/4 1673. En yngre datter, Birgitte, døpt 2/2 1662, blev gift i Gjerpen, 23 aar gammel, 4/9 1685, med stiftsskriver Joakim Thomessøn (Hein). En endnu yngre datter, Kristine, døpt 22/4 1664, blev, 32 aar gammel, en sjelden moden alder for en jomfru, gift med sogneprest til Finnø, Klaus Klaussøn Pavels.

 

Vincents Pederssøn tør ha været en gudfrygtig og kirkeelskende mand. Mens han var foged og kjendt med forholdene i Telemarken, foræret han kalk og disk til Vraadals kirke. Inskriptionen paa dem lyder saa: «Denne kalk og disk er af ærlig (d. e. hæderlig) og forstandige karl Vinzenz Pedersøn, K. Mj. foged i Telemarken, foræret til Vrodals kirke anno 1659.»

 

Oluf Nilssøn  fulgte efter Vincents og var foged 1662‑1668, da han døde, kun 30 aar gammel, og blev begraven 20/7 1668. Han var en dansk mand, født paa Hirschholm paa Sjælland i 1638. Paa tinget paa Berdal i Vinje optok han samme aar, som han døde, 13/2 1668, tingsvidne over Bjørn Vasshus, som hadde fortalt, at lensmanden i Vinje, Tov Berdal, hadde sagt: «Det blir ikke godt, før de slaar fogden ihjel.» Da Tov sa dette, sa Bjørn: «Tal ikke saa høit; de hører det, vi siger.» Da bandte lensmanden, vendte sig om ved tingbordet og sa til Bjørn: «Jeg vander, Djævelen, ikke om, hvem hører det.» Lensmanden har vel altsaa ordlydende sagt: «Eg vandar, Dævelen! ikkji om, kven høirer det!» Der blev ikke ført noget videre prov om disse lensmandens ord; men Bjørn selv hadde i vidners overvær paastaat, at fogden vilde «sætte ham fast uden skyld og brøde». Fogden lot lensmanden passere; men mot Bjørn «satte fogden i rette, at Bjørn bør for saadanne hans ord at straffes og for slige ord og tale have sin boslod forbrudt». Var fogden saa morsk, kunde vel Tov Berdal ha noget ret i, at det blev ikke godt, før de slog fogden ihjel. Men saa blev de da kvit ham allikevel, idet døden om sommeren reiste med ham uten nogen saadan hjælpersmand. Der kom, som ventelig, ny foged inden aarets utgang; men der kom ogsaa ny lensmand i Vinje, hvorledes saa Tov Berdal kom ut av bestillingen. Den nye lensmand i Vinje het Aslak Gjelhus og den nye foged het Anders Anderssøn; men forinden vi gaar over til ham, skal tilføies, at samme dag, som Oluf Nilssøn var stedet til jorden, blev der holdt skifte efter ham. Men det hændte nok det, som var værre, engang imellem: at der blev holdt skifte, mens den døde endnu laa i sin seng!

 

Oluf Nilssøn var 12/6 1664 blit gift med Kirsten Isaksdatter Falk fra Risor. Hun døde alt 3 aar efter, 28 aar gammel, og begravedes 12/11 1667. Hun efterlot sig en søn, der hadde kostet hende livet.. Den lille blev døpt 4 dage før hendes begravelse, 8/11 1667, og fik navnet Hans Jørgen; han var bare 9 maaneder, da han ogsaa mistet sin far. Men en rik aeving blev han; ti fogdens bo kom paa 14469 riksdaler gjælden 1112 riksdaler, altsaa netto 13357 riksdaler.

 

Anders Anderssøn, var alt 14/9 1668, et par maaneder efter formandens død, tilstede paa tinget i Fyresdal og vel i andre prestegjeld endnu tidligere. 2/10 1669 blev han borgermester i Skien og sluttet som foged litt indi det nye aar.

 

Filip Adolf Pauli, som av «dr. medicus regius» Simon Pauli, var paa tingene i øvre Telemarken 1670, 1671 og 1672, men blev saa avsat for «overhørighed». Haii giftet sig 11/8 1670 med Gyri Olavsdatter ‑ man maa næsten tro, det har været en telemarksjente. I saa tilfælde har ogsaa det været en overhørighed, nemlig mot den gode skik og tone, av en mand i hans stilling og av en saa fin oprindelse. Han levet endnu mange aar og døde først i 1714 «i stor fattigdom». Han bodde da i Skien, fik fri begravelse som fattig, men «med alle klokker»; han var jo av høiere stand.

 

Peder Nilsson avgik efter 3 aars forløp ved døden i 1675. Han hadde i denne tid utvist megen «nidkjærhed» overfor knivstikkere og andre forbrydere i Telemarken og vistnok i det hele overalt, hvor der var en skilling at tjene.

 

Krislian Fürst blev beskikket 28/5 1675. Han skulde ifølge beskikkelsen ha 200 riksdaler i fast løn; men dertil kom vel sportler. Fürst var endnu kortere tid foged; ti han blev alt begravet aaret efter ansættelsen, den 6/12 1676, kun 36 aar gammel. Det ser ut, som det var unødig længer at slaa fogderne ihjel; de døde snart likevel.

 

Jørgen Schnell utnævntes til Fürsts eftermand allerede 3 dage efter hans begravelse, den 9/12 1676. Det var rask ekspedition! Næste aar i februar var han alt oppe paa vintertingene i øvre Telemarken. Heroppe kom han i bittert fiendskap med sorenskriver Roch i Østfjeldene. Det var vel ikke bare under samværet paa tingene, de faldt ut. De bodde muligvis ogsaa i samme prestegjeld, i Seljord. Da «rokken og snellen» hadde trættet længe nok og tilstrækkelig bevisliggjort kontrapartens mange skrøpeligheter, endte deres mellemværende med begges avsættelse! Man skal ikke kaste sten, naar man selv sitter i et glashus. Jørgen Schnell stammet fra Haderslev. Hans søn Klaus Jørgen Schnell, der var født i Kristiania 5/4 1702, blev generalløitnant, hvad der tyder paa, at Schnell manglet ikke evner; det gjorde forresten heller ikke Roch. General Schnell døde i Kristiania 9/3 1783, 81 aar gammel. Den 5/8 1697 var der skifte i Skien i boet efter skomaker Henrik Schnell, der bodde paa Li. Han har vistnok tilhørt slegten, om han ikke var bror av fogden; for tidens skyld kunde han jo været det.

 

Schnells eftermand Herkules Weyer blev utnævnt til foged 6/7 1685. Som saadan bodde han i mange aar paa Romnes i Holla, til han blev borgermester i Skien; da bosatte han sig i Gjerpen, paa nordre Brække, og sluttet som foged. Weyer var født i 1654, døde paa Brække og blev nedsat i Gjerpen kirke 14/7 1716, 62 aar gammel.

 

Weyer hørte til storfolket i Skien. Han var gift med den høit ansete lagmand Klaus Anderssøns yngste datter Anniken, «lille Anne», søster av Storanne, fruen paa Borgestad. Anniken var 18 aar, da hun blev gift i 1692; men allerede i mars 1700, 26de til 29de, var der skifte efter hende paa Brække. Stakkars unge frue! Hun hadde saa mange kostbare smykker, foruten sine to smaa, i live værende børn, Anne Dortea, 6 aar, og Nils 4 aar og 8 maaneder. For at vareta de smaas tarv møtte til forretningen avdødes to svogere, brigadier Johan Arnold og tolder Jørgen Erboe. Boet var rikt. Dets sjøboder og sagbruk i Skien taksertes til 2700 riksdaler, jordegodset i Gjerpen, Holla, Sauherad, ja op til baade Kviteseid og Tinn værdsattes i alt til 14803 riksdaler. Sikre fordringer til 829 riksdaler, fordringer mellem visst og uvisst til 722 riksdaler 1 mark 12 skilling.

 

Sønnen Nils blev, 25 aar gammel, 9/2 1719 gift med Birgitte Lange og døde 20/9 1744, 50 aar gammel. Datteren Anne Dorte blev gift med den velstaaende rektor Jakob Rasch i Kristiania.

 

Mikkel Ørn, som sukcederte Weyer, hadde først været fuldmægtig hos ham. Han var en søn av lensmand i Fyresdal Jens Nilssøn Ørn, der døde paa sin gaard Eikland i Skafse i 1703. Ogsaa Ørn bodde, som Weyer, paa Romnes. Julaften 1709, da han skjøt julen ind med en pistol, var han saa uheldig at skyte sig selv ihjel, hvorledes det nu nærmere gik for sig; kanske hadde han alt smakt formeget paa juleøllet. Til at pryde hans kiste ved begravelsen blev der hentet likklæde fra Skiens kirke. Ørn var kun 40 aar gammel og vistnok ungkar. Han var av bra folk, men i alle fald i sin tidlige ungdom noget løs i kjærligheten. Saaledes hadde han, da han opholdt sig i Seljord, muligvis som skrivekar, et løsbarn med Aslaug Svensdatter, som blev døpt 28/1 1690 og kaldet Maren, og vel 3 aar efter fik han et til med Gunvor Tovsdatter; det var ogsaa en pike, som blev døpt 10/6 1693 og kaldet Mari.

 

Eftermanden Hans Krag bodde paa søndre Mæla og var kun foged i 4 aar. Han blev begraven 9/1 1714, kun 36 aar gammel. Det er merkelig, saa kortlivede som specielt mange av fogederne var i denne tid. Med Krags hustru Elisabet Katrine var det ogsaa som med saa mange av samtidens fruer. Hun var død paa barselseng 5 fjerdingaar før sin mand og blev begraven i Gjerpen kirke.

 

Nils Hichman fortæller i sin «Selvbiografi» følgende historie, der ikke geraader fogden Krags hjerte til stor ære; han skriver: «En ung, vakker pige fra Telemarken havde faaet barn med sin stedfar og blev ført til Skien og dømt til at halshugges (Men stedfaren da, hvad dømtes han til; hun hadde vel forresten ogsaa dræpt barnet). Dommen blev ogsaa exeqveret. Ligefør henrettelsen fandt sted, trak fogden sin kaarde paa skafottet og sagde til hende: «Jorden skal drikke dit blod!», hvorpaa presten, den bekjendte Iver Hesselberg, trøstende føiet til: «Frygt ikke; ti Guds søn har udgydt sit blod for dig!» Hvorledes det nu nærmere var med fogden, om dette nærmest skulde være paa lovens og embedets vegne, saa var disse hans ord og denne hans adfærd saa hjerteløs, at døden med rette straks efter puttet ogsaa ham selv ned i en kiste og satte ham ind i gravkjelderen.

 

Melchior Høyer, foged 1714‑1719. I 1716 klaget han til «Slotsloven» over, at han intet hadde faat av sin gage, som han sa: «ikke paa samme det allerringeste erholdet»; men om han hadde faat hver skilling av den, hadde det ikke hjulpet ham i den økonomiske «misére», hvori han straks efter befandt sig; det viste sig, at der var en forfærdelig underbalance i fogedkassen, det ganske utrolige beløp: 33000 riksdaler! Der maa ha været noget ganske særegnet, som har voldt det. De kjendte rikmænd Nils Josten og Joakim Borse hadde ved hans tiltrædelse 3/1 1715 været saa uforsigtige at kautionere for ham som foged. Efter 29/6 1719 at ha leveret en «generalekstrakt» av regnskapet for det forrige aar, «undveg» fogden; han var da tre dage forut blit suspenderet. Baade Josten og Borse ruinertes. Zahlkassereren, Paul Weibye, var ogsaa indviklet og gik likeledes fallit. Baade Josten og Weibye arrestertes, og Josten døde i fængslet i Kristiania 1/10 1729. Høyer kom senere tilbake, og da hans kautionister hadde betalt for ham, levet han siden i ro paa nordre Brække. Han har miaaske ikke været saa skyldig, som han var dum. Nogen helt har han heller ikke været; ti der fortaltes, at da en stor flok telemarkinger i 1716 kom ned til Skien for at delta i krigen mot Karl XII, vilde de ha fogden til at gaa i spidsen for dem mot svenskerne. Da Høyer undslog sig, tok de fat i ham og truet med at dræpe ham, ‑ forsaavidt noget i likhet med birkebeinerne og Sverre; men Melchior Høyer var nok ikke Sverre!

 

Amtmand Nobel, der just i de dage var tilstede i Skien som meflem av slotsloven, reddet den fortvilede stymper i hans vaande, idet han bød telerne sin stedsøn kaptein Testmann som en heldigere fører end fogden, og under hans kommando drog de saa videre østover; men fogden var dermed ikke hjulpen; ti der kom en ny flok, og da maatte fogden med og «fulgte dem med bange hjerte». Bedre kunde man heller ikke vente av en, som hadde den tomme fogedkasse paa samvittigheten! Det har vel hjulpet Høyer litt, da han kom tilbake fra sin undvigelse og igjen bosatte sig paa Brække, at den rike major Holmboe, som bl. a. hadde kjøpt Borgestad efter fru Arnolds død, var hans svoger; Høyer var gift med hans søster Else.

 

Joachim Schweder blev først konstitueret ved Høyers suspension og ansattes senere fast i 1720. Han var foged til sin død, 13/10 1745. Han befandtes da, som Høyer, i kassemangel, men i en rimeligere grad. Han eiet og bodde paa søndre Brække, som i over en mandsalder, om end under adskillig gjenvordighet, forblev i familiens eie. Familien var i sin tid meget utbredt i Gjerpen. Joakim Schweders hustru het Kristine Gai. Blandt deres børn kan særlig merkes sønnen Jens Severin, der blev prokurator, og datteren Kristense, der blev gift med Gjerpenspresten Johan Fredrik Monrad.

 

Efter Schweders avgang deltes fogderiet i to: øvre Telemarkens og Nedre Telemarkens.

 

Fogderne i nedre Telemarken indtil 1814 var Knud Borg, utnævnt 2/12 1745, foged til 1751; Peder Scavenius, utnævnt 10/5 1751, suspendleret 1753; Andreas Rougtvedt, konstitueret 27/9 1753 og fast ansat 11/11 1757. Han tok avsked med pension 1/7 1773. Efter ham fulgte Samuel Thornsohn, der fik titel av «kammerraad» og var foged 1773‑1806, da han døde. Han eide og bodde paa den store gaard Søve i Holla. Hans datter Edel Marie Thornsohn blev gift med Eidsvoldsmanden kaptein Enevold Steenbloch Brandt Høyum, søn av oberst Peter Nikolai Høyum. Kaptein Høyums datter Ernstine Birgitte blev gift med kirkesanger ved Holla kirke Nils Dahl, som var den næstsidste private eier av den nuværende landbruksskolegaard for Bratsberg amt. Efter Thornsohn fulgte Bendix Plesner, som utnævntes 16/10 1807 og døde i 1827.

 

I øvre Telemarken kom først kammerraad Paul Hansen, der suspendertes i 1771 og senere avsattes. Efter ham fulgte justisraad P. H. Cloumann. Han var medlem av riksforsamlingen paa Eidsvold, bodde paa sin gaard Moen i Kviteseid, den nuværende prestegaard, tok paa grund av tiltagende sykelighet avsked i 1814 og døde i 1817.[1] Mer om Gaute og Herlaug under storgaarden Mæla.

 

[2] Mer om gaarden paa Edet under Bratsberg.

 

[3] Mer om ham senere under Lagmandsgaarden.

  Tilbake til oversiktenNeste kapittel