EN GAMMEL LENSMANDSSLEGT I GJERPEN

 

Den ældste lensmand i Gjerpen, som det har været mulig at faa rede paa, er Laurits Paulssøn. Han skriver sit navn «Lauris Polszen» og var lensmand i Gjerpen 1558. Den næste er Dyre Meen, som var lensmand i 1585 og endnu i 1596. Han var muligvis Laurits Paulssøns eftermand. Han var lensmand baade i Gjerpen og i Eidanger og dermed ogsaa i Slemdal, som den tid hørte til Eidanger. Dyre bodde paa Mén og drev med trælasthandel og sagbruk. Simon Dyressøn, den foregaaendes søn og efterfølger i lensmandsbestillingen, er nævnt som lensmand i 1612. I 1635 er han opført som eier av jordegods til 3.1/2 tønder, 4.1/2 huds og 3 skinds skyld. Han levde endnu i 1644.

 

Efter Simon Dyressøn fulgte tydelig lensmænd av en ny slegt, men av en slegt, som nu gav bygden dens lensmænd slegt efter slegt:

 

Frants Kristenssøn, lensmand i 1666.

 

«Kristen lensmand» er sandsynligvis en søn av Frants, hvad bedstefarsnavnet viser; men navnet Frants forekommer senere neppe i slegten, i alle fald ikke i lensmandsrækken. Kristen lensmand var i 1691 fadder hos den ansete mand Anders Nilsson Gjerpen paa Aarhus[1]. I 1701 og 1703 sees han likeledes at ha været fadder, nu sammen med sin søn Hans, og i 1708 sammen med sin søn Peder. Kristen lensmand døde antagelig i 1712.

 

Peder Kristenssøn, lensmand i 1712. Han var født i 1688 og dode 5/8 1744, 56 aar gammel. Han hadde flere børn, saaledes 1714 datteren Ellen, 1724 Pernille, 1726 Karen, 1728 sønnen Kristen og vistnok mange indimellem disse av mig noterte, deriblandt sønnen Peder, som blev hans eftennand. 22/2 1726 var han fadder hos den høitstaaende kaptein Holmboe. Han bodde paa Berberg og kaldes derfor ofte «Peder Berberg».

 

Peder Pederssøn var lensmand de følgende 20 aar, til 1764. Han bodde paa Bratsberg og kaldes derfor iblandt «Peder Bratsberg.»

 

Kristen Pederssøn, den forriges søn, var født 1728, blev lensmand 1765 og bodde paa Lund. Kristen Pederssøn var under navn av «Kristen Lund» tilstede ved en registrering paa Løberg 1774.

 

Gamle lensmand Peder Pedersen, omgitt av sin familie

Sønnen Peder Kristenssøn hadde, omkring 77 aar gammel, guldbryllup 12/10 1831. Han var altsaa født i 1754 og gift 1781. Guldbryllupet feiredes i kirke med stor høitidelighet, Det gamle brudepar, som forresten da var noksaa skrøpelig, var igjen fremme for alteret, hvor provst Munch i nærværelse av en talrik forsamling av slegt og venner holdt en tale til dem. Peder Kristenssøn bodde paa Limi, som siden i mange aar var lensmandsgaard. 4 aar efter døde guldbruden 10/2 1835, 79 aar gammel, og 4 aar derefter igjen han selv, 21/4 1839, 85 aar gammel.

 

Peder Pedersen, født i 1782, hadde overtat ombudet længe før sin fars død. Han var blandt valgmændene i 1814, da Eidsvoldsmændene kaaredes. Hans hustru het Anne Dortea Lund. Han døde 18/7 1874, 92 aar gammel.

 

Peder Kristian Lund Pedersen var født 23/1 1828 og hadde i mange aar styret ombudet for sin far. Hans hustru Kirsten var fra Holla. De blev gifte 22/10 1874, da han var 46 aar gammel, samme aar som hans far døde. Han døde 18/6 1899, 71 aar gammel. Med ham sluttet rækken, 8 lensmænd, søn efter far uten avbrytelser, gjennem halvtredje hundrede aar! Det er vel noget enestaaende. For efterkommeres skyld kunde slegten godt ha leveret Gjerpen lensmænd til denne dag; men særlige omstændigheter kom til, og bestillingen gik over til en ny mand, der hverken hørte til slegten eller til bygden.[1] Se Gjerpen I under sogneprest Nils Halvorssøn.

Tilbake til oversiktenNeste kapittel