Gjerpensveien (idag "Håvundveien")
Gjerpensveien

 

 

Gjerpen prestegjeld har, som saa ofte er tilfælde med prestegjeldsnavnene, sit navn av prestegaarden eller, om man heller vil, av den gaard, hvorpaa hovedkirken staar. Navnets sidste del er den hyppig forekommende gaardsnavnsendelse «vin», som betyder «græsgang», godt beite, og oftere findes i navn paa gaarder med god og frugtbar jord. Likesom gaardsnavn med denne endelse tyder paa, at jorden er god og frugtbar, tilkjendegir de ogsaa. at en saadan gaard hører til landets ældste bebyggelse, som regel ældre end vikingetiden. Noget yngre er de gaarder, hvis navn er sammensat med «heimr» (nu «um» eller «em»), og endnu noget yngre de, som ender paa «staðir» (stad). Fra noget ut i middelalderen er endelig de mange navn paa «ruð» («rød»). Endelsen i «Gjerpen» er samme endelse som i «Bergen» («Bjørgvin») og samme ord, som vi har i «Vinje». Navnlig i Aker, omkring Oslo, findes en mængde kjendte gaarder med denne endelse i navnet, som Tøien, Taasen, Teisen, Grefsen, Bjølsen, Skøien, Voksen, Frøen, fremdeles Ulleren, Vinderen, Lindern o. s. v. I Gjerpen hører hit gaardene Grini, opr. «Grænin», hvor første del skal være træet «gron», gran, Limi, opr. «Limin», hvor første del av navnet skal være det oldnorske «limr», der betyder løvkvist, altsaa antagelig av derværende bjerkekrat; sml. gaardene Ris og Rising. Endvidere hører vistnok hit Venstøp, hvor navnets sidste del antagelig betyder stup, staup, styrtning, hvad der ogsaa stemmer med naturforholdene. Fremdeles Hyni, opr. ”Hyrnvin”, Mæla, opr. «Merdin», Sanni, opr. Sandvin, Søli, Søilin. I «Den røde bok» heter sidstnævnte gaard «i Søylini». Endvidere vistnok ogsaa Men, opr. «Mærvin», hvor første del av navnet skal være adjektivet «mær» = mjor, smal, motsat Breiđvin, nu Breien, et gaardsnavn, som dog ikke findes i Gjerpen.

Kart over Gjerpen ned mot Skienselven
Gjerpen ned mot Skienselven

 

Av usikker betydning er derimot den første del av navnet Gjerpen. Det forklares av A. Kiær[1] som muligvis det samme som «garp», der skal være det samme som «gurpa», tykt mudder; sml. Søilvin, Saurbø (Søli, Sørbø), hvor navnets første del ogsaa betyder søle eller mudder. I hvert fald, alle disse navn betegner baade jorden som meget god og bebyggelsen som meget gammel.

 

Gjerpen herred har et flateindhold paa 380 km2. Til sammen­ligning kan anføres, at naboprestegjeldet Solum utgjør 318 og na­boprestegjeldet Hollen 258 km2. Den største utstrækning i læng­den, fra nord til syd, er 38 km., den største bredde, fra øst til vest, er 18 km. Herredet er omgit av Saude, Sandsvær, Slemdal, Eidanger, Solum og Hollen herreder. Op til det støter byerne Skien og Porsgrund.

 

I sin sydvestlige del berøres Gjerpen av Skienselven paa dens løp mellem Skien og Porsgrund og har gjennem denne seilbare elv og dens fortsættelse Frierfjorden forbindelse med havet, som Gjerpen ingensteds støter direkte til. Det rækker heller ikke i nordvest helt frem til det store Norsjøvand, men skilles derfra ved partier av Solum, Hollen og Saude. Gjerpen har heller ikke indenfor sin egen omkreds større vand at tale om. Det eneste vand nede i bygden ligger like øst for hovedkirken og prestegaarden. Det heter Børsesjø, ligger kun 16 meter over havet, er 2½ km. langt og ut­gjør nu ikke mere end omkring 1½ km2. Det hadde tidligere større omfang, men blev i aarene 1853‑1854 sænket med næsten 3½ km2. Senere, i aarene 1897‑1899, er det yderligere ind­skrænket. Ved disse uttapninger er indvundet og tildels opdyrket omkring 150 hektarer. Noget av den tørlagte, myrlændte flate be­nyttes som torvmyr, hvorfra en mængde torvstrø kjøres omkring til gaardene, til forøkelse av gjødselen. Børsesjøs avløp kaldes Lerkup og gaar østenom og søndenom Borgeaasen ut i Skienselven ved Osebro i øvre Porsgrund.

 

Større end Børsesjø er fjeldvandene i nordøst oppe i Lukse­fjeld, først og fremst det egentlig saakaldte «Fjeldvandet», der er omkring 4½ km2 stort, og i nordøst derfra det litt mindre Øktern, der er omkring 3½ km2. Fjeldvandet ligger omtrent 270 meter over havet, Øktern omkring 450. Luksefjeld antages at ha sit navn av Fjeldvandet, der i gammel tid formodes at ha hett «Luksir» eller Løgsir. I «den røde bok» (biskop Øistein Aslakssøns jordebok fra 1390‑aarene) staar: «i Løghsesfiallo». Økternvandet skal oprindelig ha hett «Elptir». Begge disse vand, men især Fjeldvandet, er rike paa ørret. Et tredje større vand, Eiangsvandet, 640 m. høit, ligger i grænsen mellem Gjerpen og Saude, mest inde paa Saudes grund, men har avløp til Gjerpen. Vi bør endvidere merke os Ulvstjern, længere nede mot bygden i vest. Det ligger bare omkring 80 m. over havet og er kun 1/5 km2 stort; men herifra faar Skien sin rikelige forsyning med ypperlig vand. Mens byen saaledes er hel­dig med sin vandforsyning, staar det i denne henseende daarlig til med Gjerpen selv; navnlig lider den midterste og bedst bebyg­gede del i høi grad under mangel av brukelig drikkevand. Det lille, som haves, er altfor kalkholdig. Vandspørsmaalet har derfor længe været aktuelt; men arbeidet dermed har endnu ikke ført til noget endelig resultat, uten for den til Skien støtende del, som faar vand ved en av telemarkingen Aasmund Norgaard anlagt egen vandledning. Fra sommeren 1913 er vand fra den bragt helt op til den høitliggende hovedkirke og prestegaarden samt til de nær­meste gaarder nedenfor.

 

Likesom Gjerpen saaledes har forholdsvis litet av indsjøer, har det ogsaa noksaa litet av større elver; med undtagelse av ett vig­tigere vasdrag, der bærer skiftende navn, er de øvrige ikke at nævne. Dette ene altsaa begynder i den øverste del av Luksefjeld eller rettere paa de til Luksefjeld støtende høidedrag av Saude og Sandsvær. Fordi det kommer fra Eiangsvandet, kaldes vasdraget først Eiangselv, der løper sydover med bøining mot øst og forener sig ved Aamot, et stykke ovenfor Fjeldvandet, med den fra Ravald­sjøen, nordøst paa Sandsværsfjeldene, kommende Besstulelv. Disse to elver falder derefter sammen ut i Fjeldvandets øvre ende, som der i nærheten ogsaa optar den fra Økternvandet kommende elv. Fjeldvandet har i sin sydlige ende et dobbelt utløp, baade et i øst og et i vest; men de to nye elver forener sig igjen længere nede og faar ved Mo, hvor de danner en høi foss, navnet Moelven, som læn­gere nede blandt andre elver optar den nordvest fra Røivandet (74 m.) kommende Bøelv og danner saa igjen et nyt større fosse­fald ved Fossum, eg. «Fossheim», som derav har faat sit navn. I sin nederste del løper den saa dyp og stille, at den er seilbar for smaafartøier, og kaldes nu Falkumelven, fordi den løper forbi Falkumgaardene, som den skiller fra Gulsethøiden i vest, og gaar saa tilsidst ut i Hjellevandel ved Skien.

Børsesjø
Børsesjø

 

I nord og øst er fjeldene noksaa høie. Høiest er Blaafjeld nordøst for Fjeldvandet, omkring 560 meter. Længere syd er Skrehelle, øst for gaarden Hjønnevold, omkring 550 meter høit. Man kan herfra se helt forbi Jomfruland. Endnu længere i syd, men i samme høidedrag ligger Vealøs sydøst for Børsesjø, vel 500 meter. Herfra kan man se Færder fyr i øst og Torungerne nede ved Arendal i sydvest. Vealøs er derfor med sin vakre og vide ut­sigt og sin lette tilgjængelighet et søkt utflugtssted for byernes ung­dom. I denne for­bindelse maa og­saa nævnes Høgeli­aasen, 360 m., med en privat sports­stue, hvorfra man har en langtræk­kende utsigt vestover Telemarken, men særlig Kikutkollen, for hvilken den først­nævnte i senere tid er traadt ganske i skyggen. Kikutkollen er vistnok kun 320 m. høi, men har en meget fri og heldig belig­genhet. Skiens og Telemarkens turistforening har her opført en større sportsstue, «Kikut», som blir meget besøkt fra Skien baade sommer og vinter. Nedenunder foregaar i senere aar det lands­kjendte skirend. Det høieste fjeld av alle er forøvrig Narefjeld, der ligger paa grænsen mellem Saude og Gjerpen og er 787 m. høit. Det hæver sig øst for Hiterdalselvens utløp i Norsjø. Endelig bør ogsaa Ulvskollen nævnes, 400 m. høi, nærmest fordi Skiens vand­basin, det foran nævnte Ulvstjern, ligger nedenunder den og har fælles navn med den, hvad nu denne Ulv, som har git disse steder sit navn, har været for et væsen, menneske eller dyr.

Gjerpen er en særdeles vakker og god bygd, og bygdens used­vanlig gode opdyrkning og dens vel vedlikeholdte bebyggelse hjæl­per meget til at fremhæve naturens egen skjønhet. Det er dog altsaa, som man av det foregaaende vil ha forstaat, ikke nogen egentlig storslaat skjønhet, end mindre nogen vild; den er overalt av en mild og blid karakter. Jeg skal her la den gamle kancelli­raad Herman Bartholomæus v. Løvenskiold fra Borgestad si nogen ord herom, tat av hans «Beskrivelse af Bratsbjergs amt og Scheens by», trykt i 1783. Han skriver med sin eiendommelige, høitravende eller kanske rettere snurrige stil: «Sognets smukke beliggenhed i tre mils længde er overalt anprist, og naar man med agtpaagiven­hed gjennemfarer denne yndige skueplads fra Osebro til Bestul[2] paa den tid, af aaret, da naturen spiller i alle sine rørende optrin, maa man føle beundring over den store Skabers almagt og det herlige naturrige.» Specielt om egnen mellem Skien og Porsgrund siger han, at den er «overmaade angenem», og at den «forestiller lutter lystsyner og seværdigheder».

Kart over det høyere liggende Gjerpen
Det høiere liggende Gjerpen

 

Og mange andre har med andre ord sagt det samme.

 

Som nævnt, har Gjerpens prestegjeld sit navn efter preste­gaarden; men oprindelig het distriktet eller iallefald en større del av det Hofund og deltes i Up‑ og Uthofund. Dette navn forvan­skedes senere og skrives og uttales nu «Ophaugen» og «Uthaugen». Forvanskningen er efter sin mening ikke aldeles vildledende, da Hofund antagelig hænger sammen med verbet «hefja», hæve, og betegner et høiere liggende landskap, et høideplateau, i nærværende tilfælde formodentlig nærmest det høidedrag, som ligger paa østsiden av Skienselven, med dets fortsættelse nordover, og som i sin søndre del falder av mot Børsesjødalen til den anden side.

 

Som man maatte vente efter Gjerpens beliggenhet ved seilbar elv og fjord like op fra sjøen ‑ maaske langt tilbake i tiden endog like ved to saadanne fjorder ‑ og efter dets frugtbare jords­mon og store naturskjønhet, er distriktet, som alt i gaardsnavnene antydet, tidlig blit bebygget og tidlig blit et midtpunkt for hele fylket og senere amtet, likesom der ogsaa tidlig begyndte at danne sig en bybebyggelse omkring det inderste av fjorden eller elven like nedenunder den senere hovedkirke i fylket, Gjerpen kirke.

 

Av fornlevninger er der ellers forholdsvis hittil kun fundet litet i Gjerpen, ‑ hvis de da ikke for længe siden er baade fundne og igjen forsvundne. Ifølge professor Helland (Beskrivelse av Bratsberg amt) haves for tiden kun 3 gjenstander fra stenalderen, ingen fra bronce­alderen, 5 fra den ældre jernalder og 8 fra den yngre. Deriblandt er særlig nævnt en spydspids av flint, 24 cm. lang og 6½ cm. bred, funden paa Borgestad omkring 1870, og en spiralring av guld fra den ældre jernalder, funden paa Bø. Derimot er der paa et par steder opdaget interessante helleristninger, nemlig i nord ved Fossum og i sydøst ved Løberg. Helleristningerne ved Fossum findes litt i sydøst for hovedgaarden, omkring 26 meter over havet. De be­staar som almindelig av de saakaldte «korshjul» (hjul med kryd­sende diametre), fotsaaler og raa skibsfigurer. Ristningerne ved Løberg ligger nordenfor gaarden, paa Løberghaugen, og bestaar likeledes av skibsfigurer samt spiraler og forskjellige dyreskikkelser (hester og muligvis rensdyr). Begge disse to samlinger av helle­ristninger er anbragt paa skraanende bergsider, ved Løberg om­kring 30 meter over havet. Disse berg synes engang at ha været odder, der har stukket ut i vandet. Da helleristningerne antages at skrive sig fra en meget fjern fortid, flere hundrede eller endog tusener av aar (3000-4000 aar) før Kristus har Gjerpen altsaa været bebodd, om ikke bebygget, i en fjern forhistorisk tid, da fjorder fra havet maaske er gaat op forbi de nævnte helleristnings­steder saavel i Skiensdalen som østenfor i Børsesjødalen. Disse helleristninger, saavelsom de paa Rauland, ved nedre ende av Totak, er senest undersøkt og beskrevne av daværende overlærer Coll i Skien. [3]

Fjeldvandet Falkumelven
Fjeldvandet
Falkumelven

 

Prestegjeldet utgjør i geistlig henseende kun et eneste sogn, men har nu to kapeldistrikter i nord og syd: Luksefjeld i nord mot Saude og Sandsvær og Borgestad i syd mot Eidanger og Porsgrund. I civil henseende danner det ett tinglag og lensmandsdistrikt med Slemdal, som tidligere en tid ogsaa i geistlig henseende var for­enet med Gjerpen.

 

Folkemængden utgjorde ved den første ordentlige folketælling i landet i 1769: 2 789; men allerede ved næste folketælling i 1801 var befolkningen steget til 4 229. I de følgende aar til 1815 var forøkelsen forholdsvis ubetydelig, idet befolkningen ved dette aar utgjorde 4 342. I det derpaa følgende tiaar var tilveksten derimot ganske betydelig, idet befolkningen nu, i 1825, var steget til 5 255. 40 aar senere, i 1865, efter to mellemliggende utvidelser av Pors­grund og Skien, var den saa sunket ned igjen til 4757, og var nu kun noget større end den hadde været i 1815. I 1890 hadde den først igjen saavidt forvundet nedgangen, idet den nu utgjorde 529. I 1900 var den gaat sterkt fremad, til 7 067, og i 1910 til 8 075. Den utgjorde i 1916 vistnok mindst 9 000, da den ved Skiens byutvidelse fra lste juli reducertes med omkring 1200 men­nesker. Der forestaar ogsaa en ny byutvidelse fra Porsgrunds side; men inden den træder i kraft, vil vistnok den sidste nedsæt­telse i folketallet omtrent igjen være forvundet, da befolkningen nærmest ved byerne, navnlig paa grund av de mange anlæg, er i stadig vekst. Fremgangen i folkemængde i de senere tider vilde ha været betydelig større, end den er, hvis ikke prestegjeldets om­fang, som antydet, gjentagende var blit indskrænket ved store by­utvidelser, saavel fra Porsgrunds som Skiens side, og det just paa de kanter, hvor befolkningen vokste sterkest. At Slemdal, som fra 1847 til 1856 var forenet med Gjerpen, ved lov av 21de april sidstnævnte aar igjen fraskiltes og blev eget prestegjeld, influerer ikke paa de ovenfor angivne tal; dets folkemængde er ikke med­regnet hverken i 1825 eller i 1865.[4]

 

Skrehellet Kikuthytten
Skrehellet
Kikuthytten

Jeg skal nedenfor meddele noget nærmere om den første ut­skillelse og dens eiendommelige grund; ti denne utskillelse utgik ikke fra byen, men fra landet selv.

 

Den 3dje april 1787 indsendte Osebakkens (eller som man da skrev «Aasebakkens») beboere andragende til kongen om, at Osebakken maatte fraskilles Gjerpen og lægges til østre Porsgrunds kirke. Blandt ansøkerne staar først Jens Fischer, videre A. C. Storm, N. Kruse, Louis Vauvert, Jens Kiil. Ansøkningen be­gynder saa

 

«Vi og vore fædre have nedsat os her for at vinde brød til nødtørftig ophold, dels med at fare med skibe fra denne egn og dels med at forrette det arbeide, som falder ved denne skibsfart her i Porsgrund, og iblandt os er alene 3 à 4, der formedelst vundet borgerskab til Skien nære sig derved. Det, de fleste saa­ledes kan erhverve, er neppe tilstrækkeligt for dem og familien at leve av, særlig i disse, mere end forhen, tiltagende dyre og besvær­lige tider. Nødvendigheden driver os altsaa til nu, fremfor nogen­sinde forhen, at søge den lettelse i vore omstændigheder, som synes mulig og billig og derhos ikke medfører nogen besvær for vore medborgere. Dette, hvormed vi hidindtil har været bebyrdede, bestaar derudi, at Gjerpen kirke, hvortil vi som lemmer av samme menighed henhøre, er beliggende omtrent l.1/4 mil fra dette strand­sted Aasebakken,[5] der er den sydlige og yderste grænse av sognet, og at vores sogneprest Monrad ved samme kirke er boende. Ikke herav, nemlig længden av denne vei alene, men og av dens be­sværlighed til sine tider, saasom om vinteren formedelst stor sne samt høst og foraar ved det bekjendte og saakaldte tællegrøb, ved hvilken den gjøres meget ubekvem og undertiden inpassable, flyder den bekostning av hesteleie, der for de fattige iblandt os og de, som have talrige familier, men som ikke selv holde best, er be­tydelig, da man for en saadan skyds med een hest maa betale 48 sk. à 72 sk., og uden hjælp av hest kan man ikke være tjent i tilfælde av barnedaab, ligesaa jordefærd, barselqvinders introduc­tion og communion, især naar svage og aldrende skal betjenes, samt naar presten skal befordres for at besøge de av sygdom sengeliggende, foruden at fremkomsten og iblandt .bliver, om ikke ganske umulig, saa dog høist vanskelig, saa at man ofte har været exponeret for tab av helbred og lemmer ved at omveltes av vogne eller slæder, der adskillige gange er indtrufen under at følge lig og i andre tilfælde» o. s. v.

 

Andragendet blev ikke indvilget, da det baade møtte kirke­eierens, hr. kammerherre Herman Løvenskiolds protest og fogden Thornsohns avvikende erklæring. I en skrivelse herom til kammer­herren bemerket fogden: «For Deres Høivelbaarenheds fortrolighed og grace imod mig ved underlagdes gjennemlæsning takker jeg underdanig. Sandheden i enhver ting kan ikke forandres; derfor har jeg angaaende den ansøgte forandring erklæret til amtet saa­ledes:» o. s. v. - ‑. Fogden har været en meget høflig mand og har ‑ trods hin sats om sandheten ‑ allikevel, i høflighetens og velvillighetens tjeneste, været istand til i sin erklæring at forandre sandheten i et og andet til skade for Osebakkingerne. Han slutter sit brev til Løvenskiold saaledes:

 

«Altid tilbeder jeg mig og mine Deres Velbaarenheds og hendes Naades grace, og altid er jeg med største submission

Høivelbaarne herr kammerherre,

høigunstige velynders underdanige tjenere

Thornsohn».[6]

 

Kirkeeieren hr. Løvenskiolds erklæring i anledning andragendet indledes saaledes: «Om ikke supplikanterne vil forstaa eller be­tænke, at det ikke er vel handlet, til deres egen, i sig selv meget ringe fordel at forsøge paa at svække mine og Gjerpen kirkes be­tjentes under høikongelig hyldest og naade allernaadigst forsikrede rettigheder, synes det dog noget dristig, at de for hans kongelige Majestæts throne tør nedlægge en suppliqve, bygget paa adskillige motiver, som jeg med grund tror feilende» o. s. v.

 

Andragendet blev da ogsaa under 14de august s. a. avslaat i det danske kancelli og resolvert:

«Herved er intet at gjøre.»

 

Men ved det andet presteskifte, omkring 25 aar senere, gik det bedre for Osebakkens indvaanere hermed, forsaavidt som deres andragende da blev imøtekommet paa høieste sted; ti trods den daværende kirkeeier amtmand Severin Løvenskiolds motforestillinger blev adskillelsen nu bestemt ved den vakance i Gjerpens sognekald, som indtraadte med provst Bloms avgang. Det kgl. danske kan­cellis skrivelse til statholderskapet i Norge, datert 13de juli 1813, er saalydende: «Det vil være statholderskabet i erindring, at amt­manden over Bradsberg amt, kammerherre Løvenskiold, hos dette collegium har andraget paa, at en forandring maatte ske i den ved fastsættelsen av den aabne by Porsgrunds grænser, i følge can­celliets skrivelse til daværende vicestatholder, under 5. maj 1812 tagne bestemmelse, at en del av Gjerpen sogn, nemlig strandstedet Aasebakken ved forefaldende vacance i sognekaldet for Gjerpens prestegjeld, som i sorenskriverembedel i Bamble, skulde henlægges under Porsgrunds jurisdiction.»

 

Efterat cancelliet i denne anledning havde modtaget stiftets og senest statholderskabets betænkning av 20. februarii sidstleden, tilskrev man kammerherre Løvenskiold, at dette collegium, efter hvad der var oplyst, ikke fandt nogen anledning til at fravige den engang tagne bestemmelse; men da man erkjendte, at bemeldte jurisdictionsforandring ikke bør komme ham som eier av Gjerpens kirke til fornærmelse i hans lovligen erhvervede rettigheder, og at han maatte være berettiget til at nyde godtgjørelse for det ham ved Aasebakkens indlemmelse under Porsgrunds menighed tilføiede tab, saa udbad man sig tillige bemeldte kammerherre Løvenskiolds betænkning, om han, saaledes som stiftamtmanden over Aggershus stift har foreslaaet, attraaede godtgjørelse enten paa den maade, at der av Porsgrunds by, efter upartisk skjøn, erlagdes en aarlig av­gift til Gjerpens sogn, eller saafremt han muligens hellere maatte ønske en bestemt sum engang for alle, at denne da formentligen kunde bestemmes av uvillige mænd, som ei henhørte til nogen av de omhandlede menigheder. I kammerherrens derpaa hertil ind­komne svar har han bestemt negtet at ville indlade sig i en saadan renunciation, men derimod, i kraft av sin eiendomsret, paastaaet, at Aasebakken fremdeles som hidindtil skulde blive beliggende under Gjerpens sogn. Av de av kammerherren fremførte grunde for denne vægring fandt cancelliet sig imidlertid aldeles ikke for­anlediget til at fravige den ovenmeldte, i skrivelse til vicestatholder­skabet av 5. maji f. a. i denne sag vedtagne bestemmelse, og ihvor­vel man, i medhold av udtrykkene i det allerhøieste rescript av 4. december 1807 til stiftamtmanden over Aggershus stift ansaa sig beføiet til at resolvere paa bemeldte kammerherre Løvenskiolds remonstration, efterdi det ved rescriptet er fastsat, at overøvrigheden skulde bestemme grænsen, og cancelliet altsaa, naar disse derom ikke kunde blive enige, maatte decidere i sagen, saa har dog can­celliet med hensyn til kammerherrens paa hans ret som privat mand og kirkeeier grundede bestemte vægring for at antage noget vilkaar, anseet det for sin pligt allerunderdanigst at indstille sagen til Hans Majestæts egen allerhøieste bestemmelse.

 

Allerhøistsamme har derpaa under 5. d. m. behaget allernaa­digst at resolvere saaledes: «Det vil i denne sag have sit forbli­vende ved indbemeldte av vort cancelli avgivne resolution, og vil det ved lovligt skjøn og eragtning kunne avgjøres, hvad kammerherre amtmand Løvenskiold bør tillægges i godtgjørelse for strand­stedet Aasebakkens indlemmelse under Porsgrunds by.

 

Hvilken allerhøieste resolution cancelliet ikke undlader til naadigst underretning underdanigst at tilmelde Deres Høihed, med anmodning, at De naadigst ville bevirke allerhøistbemeldte resolu­tion kundgjort saavel kammerherre Løvenskiold som stiftamtman­den over Aggershus stift, førstnævnte til underretning og sidst­nævnte tillige til foranstaltning med hensyn til den allernaadigst befalede skjønsforretnings avholdelse og den i overensstemmelse dermed fastsættende godtgjørelse for bemeldte kammerherre Løven­skiold.»

 

Falkumbroen
Billede fra Falkumbroen, hvor Skiens byutvidelse stanser

Løvenskiold, der ved denne avgjørelse hadde faat «en uud­slettelig bitter følelse om lid uret», henvendte sig derefter til prins Kristian Fredrik med anmodning om at indgaa til Hs. Majestæt med en forestilling for endnu at bevirke den avgivne bestemmelse hævet. Han siger mot slutningen av sit andragende herom: «Som undersaat maa jeg adlyde, om Hans Majestæt, efter allernaadigst at have hørt mine modgrunde, befaler Aasebakken fraskilt Gjerpen og tillagt Porsgrund; men til at modtage pengeerstatning for dette savn haaber jeg dog ikke at skulle blive nødt.» Den virkelige adskillelse henstod dog endnu i næsten 30 aar og fandt først sted i 1842.

 

Likesom dengang, i 1842, ved Osebakkens henlæggelse til Porsgrund flere hundrede mennesker var blit fraskilt Gjerpen, saa blev, i henhold til lov av 26de august 1854, i dette aar igjen folke­rike dele av prestegjeldet henlagt til Skien, nemlig Brækkejordet, Bratsbergkleven og Follestad. Den daværende sogneprest i Skien, Lammers, protesterte rigtignok, trods de økede indtægter, han der­ved vilde faa av sit embede, mot denne utvidelse av Skien og frem­kom isteden med det mindre praktiske forslag at dele dette nye Skien, der herved fik en tilvekst paa omkring 1200 mennesker, i to sognekald. Der ansattes imidlertid isteden til sogneprest Lam­mers’s lettelse snart efter en residerende kapellan i Skien. «Let­telsen» bestod forøvrig væsentlig i noget andet og hadde hensyn til de vanskelige religiøse forhold i Skien og Lammers’s eiendom­melige meninger.

 

Et par aar efter blev, som alt nævnt, ved lov av 21de april 1856 ogsaa Slemdal fraskilt Gjerpen og gjort til eget sognekald.

 

Efter lange forhandlinger blev ved lov av 20de august 1915, som alt antydet, igjen en større utvidelse av Skien bestemt, denne gang baade paa Gjerpens og Solums bekostning. Mens utvidelsen i 1854 hadde skedd paa byens sydøstlige side, skedde denne paa den nordvestlige. Betydelige strækninger av prestegaarden og av Mæla, men fornemmelig av Falkum, helt frem til Falkumelven, er fra lste juli 1916 tillagt byen. Den befolkning, som herved overføres til byen fra Gjerpen, er, som i 1854, igjen omkring 1 200 mennesker.

 

Ogsaa Porsgrund har, som likeledes foran nævnt, paa kant indledet forhandlinger om byutvidelse baade likeoverfor  Gjerpen, Eidanger og Solum» men disse er endnu kun paa det rent foreløbige standpunkt.
[1] Se Gaardsnavne i Bratsberg.

[2] Navnet Bestul betyder vistnok ikke, som man har ment, «den bedste stul» eller sæter, men «Besses stul»; Besse er et gammelt mandsnavn.

[3] Se Aarsberetning fra Foreningen for fortidsminders bevarelse for 1901.

[4] «Slemdal» har ikke sit navn av nogen særlig «slemhet», i naturen eller i befolkningen. Sognets gamle navn var Sleimdal, og stedet er, som saa ofte, kaldt efter elven, der het «Sleima», altsaa oprindelig: «Sleimuđalr»

[5] Overdrivelse.

[6] Foged Thornsohn var bosat paa Søve i Hollen

 

.FrontsideNeste kapittel