Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  


LANDKOMMISJONEN 1661 | THE LAND COMMISSION 1661


Alminnelig jordebok Ordinary matricul
Gjerpen kirkes inntekt Gjerpen Church revenues
Odelsgods Allodial possession
Tilliggende bønder og tjenere Additional farmers
Leding og arbeidspenger Fixed matricul tax (Leding and Labour money)