XI.

 

Nye tider.  Opløp og militær indkvartering.

 

1789! Det blotte tal virker som klangen av de basuner, der bragte Jerichos mure til at falde. Og drønet av det store sammenstøt mellem det gamle og det nye, mellem enevoldsmagt og folkestyre, mellem kavalerer og “citoyens”, mellem parykker og naturbørn, gav gjenlyd ogsaa i vor avkrok av verden. — Vi har ovenfor set et glimt av stemningen i fru Adelers betragtninger over besøket i 1788, og det følgende vil vise, hvor tydelig hun var sig bevisst, at der tar noget som maatte falde, en steil social motsætning, som maatte utjevnes. Embedsmandsdatteren har ikke likt adelens priviligerede stilling, men hellerikke sympathiseret med utøilede folkesværmes excesser. “Jeg erindrer godt”, siger hun, “hvordan min Moder græd hver Postdag, naar hun læste Aviserne samt allerede fortalte mig om deres (>: den franske kongefamilies) gruelige Skjæbne! Jeg græd da naturligvis ogsaa — det var jo levende Mennesker, der led paa samme Maade som vore Helte i Eventyrene led, naar de blev taget af Røvere”. — “Hvor stort et Indtryk dette maatte gjøre paa den Tids Tænkemaade og Sædvaner, vil bedst forstaaes ved nogle Erindringer fra den Tid i vores lille Kreds. Der var, som før sagt, i og omkring Skien en­del adelige Familier, som dog ikke var talrige nok at omgaaes, hvorfor de nedlod sig til de første Embeds og Pengemænd. — Stiftamtmanden i Aggerhus, Fr. Moltke [1] ), var gift med en frk. Løvenskiold fra Fossum. Han var aarlig

i Skien paa Embedsreise, og hun paa Besøg til sine Forældre. Nu hændte det sig, at en af mine Søstre skulde til Daaben, hvilket den Tid altid skede med stor Pragt, og deres (>: M. og frues) Nærværelse benyttes, som kun kunde ske paa en Søndag. Begge var Faddere og saaledes stor Middag hos min Fader, der boede i Enden af Byen ved en stor fri Plads [2] ), hvor der var opplantet Kanoner at skyde med ved de forskjellige Skaaler under Middagsmaal­tidet, som dengang begyndte Kl. 2 som seneste. — Nu vilde denne Skydning just indtræffe under Gudstjenesten til Aftensang. Altsaa aftensangen blev ind­stillet, og det hele skienske Borgerpersonale nøiedes med at spadsere udenfor Huset og høre paa Taffelmusikken og Skydningen. Om Aftenen stort Fyr­værkeri paa samme Plads. Saa meget blev da endnu her i Norden taalt af de store og fornemme. — Jeg erindrer ogsaa min sidste sal. Mand Kammerjunker Adeler fortælle, at hans Moder, der ikke taalte Søreise, blev baaret i Portechaise fra Gjemsø Kloster ved Skien til Christiansand, da hans Fader blev Stiftamtmand der, fordi vi dengang ikke havde bekvemme Landeveie. Men tænk at blive baaret næsten 30 Mil af Menneskearme ! Min Mand fortalte og, at han var dengang 16 Aar og fulgte ikke med sin Fader formedelst Mæslin­ger, men reiste en Tid senere med sin Hovmester, og endogsaa for ham, som endnu var halv Barn, blev i alle Byer opsat Æreporte, og Borgerne baade præsenterte og holdt Vagt ved hans Dør. Saa meget bliver ikke nu iagttaget for en Prins. Men snart fik og Tonen Forandring her i Norden! De smig­rende Ord Frihed og det endnu mere lovende Ord Lighed fik da sin Tilvæ­relse ! Disse tvende farlige Ord var i alle Aviser og Skrifter og blev læst af mange, men ikke forstaaet af Mængden, hvilket siden den Tid har afstedkommet mange, mange Ulemper, og er vel ikke slut endda ! —“

 

Det var i 1847 fru Adeler begyndte nedskrivningen av sine erindringer og anstillet ovenstaaende betragtninger, hvorefter hun foreløbig lot pennen hvile. Saa korn februarrevolutionen i 1848, hvis virkning strakte sig saa langt uten­for Frankrikes grænser, og bragte med fornyet styrke mindet tilbake om hen­des barnedage i Skien under den store revolution av 1789 og de uroligheter, hun her hadde været vidne til og faat et sterkt personlig indtryk av. Følgende avsnit er præget av denne dobbelte reflex, fra 1789 og 1849, og den sammen­ligning som derved naturlig frembød sig:

 

“Jeg standsede ved Aarene 1792—74, da var Rædselsperioden paa det største i Frankrig, hvor kun at være rig eller fornem var nok til at bløde for Morderstaal. Man hører og læser idetmindste ikke nu saa mange Afskyelig­heder som Aviserne dengang var opfyldt med og dengang som nu læst men ikke forstaaet. — Saaledes opstod der flere Opløb i Norges Smaabyer, formo­dentlig over de dyre Kornpriser, da Kornet var dobbelt saa vigtig da, fordi Poteter ikke dengang var indført i Norge. Jeg erindrer at mine Forældre fik ved en Ven som Raritet et Par Tønder Poteter hvert Aar fra Holland. Des­uden var jo dette Forhold saa ganske nyt, at kunne raade og byde ja slagte de fornemme. Saa vidt kom det da ikke her. Men baade paa Kongsberg, Moss og i Skien var Opstanden dog af den Beskaffenhed, at der maatte kaldes Militær tilhjælp. Skien faar jeg da holde mig til, da det vel især bliver Skiens Krønike jeg kommer til at skrive. Altsaa Skien: Der begyndte at gaa flere Rygter, især at Kjøbmændene var godt forsynede med Korn, men vilde gjemme det til endnu dyrere Priser. Endog de bedre Haandværksfolk kom til min Fader, som var første Magistratsperson [3] ), for at spørge om det ikke kunde gaa an at forlange beseet deres Søboder for at bedømme Kornbeholdningerne, hvortil min Fader gav sit Samtykke og talede atter med ved­kommende derom. Kornhandlerne var straks villige at oplukke deres Boder, da de desværre kun havde liden Beholdning formedelst sin ringe Tilførsel fra Danmark, dels fordi der havde været flere daarlige Kornaar, og dels for de store Bevægelser udenlands. Ja, som sagt, Fader med 6 af de bedste og fornuftigste Haandværksfolk gjennemgik og besaa alle Pakboder med deres Kornforraad, og befandtes da til manges og især Faders Sorg at være altfor lidet, da han tilligemed sine andre Embeder ogsaa var Maaler og Veier og derfor saa nøie vidste Besked om, hvad behøvedes til Skien og dets Opland Telemarken; thi dengang var ikke Jorddyrkning hvad den nu er. — — Dengang var Fader ikke rolig uden der var indført 80,000 rd. Korn [4] ) aarlig, mest Byg og Havre, da Bønderne kaldte Rug “Jyta” og “Skvætte-Mad”; men inden han døde (1812) hadde samme Distrikt nok med 10-12,000 Td. — — Denne Tid og flere efterfølgende Aar skal have været Norges mest florerende. Det synes da rigtig at være en Skam at ville revoltere formedelst noget dyre Kornpriser, da endnu ikke Mangel var, men kuns kunde befrygtes. Dog, som før sagt: Gemytterne blev ophidsede ved det nye og prægtige Skuespil Frank­rig gav, at enhver kunde tage sig tilrette. Saaledes ulmede denne Glød, at Kjøbmændene maatte oplukke sine pakboder, og nu vilde alle derind at efterse. Saaledes var det St. Hansdag 1794 (skal være: 1795) om eftermiddagen, medens jeg sad ved Vinduet i mine Forældres Dagligstue, at jeg saa en stor Flok Folk komme ind af Porten (jeg tællede indtil 205); det var mest Landsfolk fra de nærmeste Bygder og nogle faa fra Skien af Flaade- og Sagfolk. Men de saa ikke det mindste oprørske ud og tog ærbødig Hatten af, naar de saa op til Vinduet hvor min Moder og jeg stod. Dog var det sandelig ikke hyggeligt at se saa mange Mennesker komme paa en Gang, som jeg vidste alle vilde tale med Fader. — Moder græd og bad mig gaa ud at se; da jeg kom ud i Gangen, var den med alle Trapper prop fuld, men de gjorde straks Plads for mig. Jeg gik da til Kontordøren, men turde ikke gaa ind for Fader, som jeg vidste ikke vilde synes derom. Jeg hørte hans stemme, hvor han talede beroligende og forsikrede, at Kjøbmændene vist ikke vilde udsuge dem (hvilket var deres Udtryk); men at der allerede var skrevet fra flere til Danmark for at forlange mere Korn opsendt, og snart kunde ventes god Forsyning; desuden langt til vinteren m. m. Jeg hørte og flere bad Kokkepigen om noget at drikke; dette sagde jeg Moder, som straks befalede, de skulde have øl, og da efter den Tids Skik enhver selv bryggede til sit Hus, saa havde vi just til St. Hans et Par Tønder fulde i Kjælderen, hvilke og virkelig blev tømte; derefter al den Malt, der var i Huset, blandet med Vand; thi bart Vand gik det ikke an at byde nogen Mand paa den Tid. Efter nogle Timers Forløb gik de alle lige saa rolig og stille, som de kom, i Tillid til hvad Fader havde lovet og tilsagt dem. — Nu kom Fader ind til os for at drikke en Kop The og var næsten kvalt af at tale saa meget i den Hede. Folkenes Forlangende var, at Fader ogsaa vilde lade dem bese Kjøbmændenes Kornbeholdninger, men Fader havde betydet dem, at det ikke var hverken anstændigt eller tilladeligt at komme saa­dan ansættende et Far hundrede Mand, men vilde de sig imellem udvælge 6- 8 Mand, da skulde Fader ledsage dem næste Formiddag, thi idag var det for silde, da de største Kornhandlere var ude paa sine Landsteder, og desuten viar det etslags Helligdag.

 

Saaledes fortalte Fader os, og vi troede alt i god Orden, da et forskræk­ket Menneske uden Hat kom løbende ind af Porten og lige ind i Stuen med det Raab: “Nu dræber de Husbond!” Dette Menneske var Emil Floods (skal være Peder Flods) Bodsvend. Tilfældet var, at den Flok Fader havde beroliget, var Skiensfolk og stod altsaa under Faders Jurisdiction, men de blev oppe i Byen mødt af Porsgrunds og Landsfolk, der stod under Amtets Besty­relse. Og i Spidsen for disse var en Mand, Thor Garver kaldet. Han skreg og raabte, at de store kun vilde plage de stakkels Folk, og at hine havde spist alt lækkert og godt, medens de manglede alt, og at Kjøbmand Flood havde meget Korn, men vilde have 5 Rdlr. for en Tønde Rug. — Dette var aldeles ikke Sandhed, men var udbredt ved et uforsigtigt Ord af Tante (>: fru Flood?) til en Arbeidsmand, der forlangte Korn, idet hun havde svaret: “Nei min gode Mand, vi kan ikke sælge en Tønde Rug, om de saa vilde give os 5 Daler for den.” — Flood var tvertimod en altfor god Mand og havde vist gjerne solgt Korn, endog til Underpris, om han havde havt, da han idethele var en meget ædel Mand. — Fader fik da efter megen Tale beroliget dem saaledes, at de forlod Floods Hus og lovede at gaa hver til sit Hjem. Dette holdt og Skiens Folk, men Landets for omkring i flere Kjøbmænds Huse og brumlede, men efter Faders Raad tog de alle vel imod dem og bød samt gav dem Mad og Drikke. Han selv gik til Raadhuset og sagde dem, at han var der at finde, om de vilde ham noget mere. En ung Løitnant Grønvold kom til Fader og tilbød ham at hente sit Kompani, som hørte hjemme i Gjerpen Sogn ved Skien; men Fader vilde naturligvis ikke tage derimod, idet han spurgte Grønvold om han vilde befale Sønnerne at skyde paa deres Fædre? Om Aftenen var alt roligt og forbi.

 

Aaret efter behagede det Hr. Thor Garver at bemægtige sig en Del Bord paa Hr. Cappelens Tomt i Porsgrund, hvorfor han skulde arresteres; men dette turde ikke Amtmanden, forinden han havde skrevet til Christiania efter Milj­tær. Saa meget Fader holdt af alt militært, billigede han dog ikke dette For­langende af Amtmanden som altfor bekosteligt for Staten ved saadan Bagatel. Amtmanden havde desuden beskrevet Folket saa oprørsk, at der blev sendt 50 Mand Artilleri med 4 store Kanoner, 50 Mand Husarer og 300 Mand Jægere med behørige Officerer til hvert Slags. — Det var rettet pudsigt Indtog at se al denne Mlilitærmagt at omringe den Stakkel, der sad bunden og nedbøiet paa en liden Arbeidsvogn. Han blev nemlig bragt til Skiens Raadhus-Arrest, og alt Mandskabet og Officererne indkvarterede i Skien. Kanonerne udenfor Raad­huset, Feltvagter paa flere Steder — jo det saa let høitideligt ud. Desuden blev der saa muntert ved de mange unge dannede Menneskers Ankomst. Jæ­gerne var det saakaldte Staffeldtske Korps. Officererne af alle Vaabenarter var enten danske eller tyske, det vil sige Holstenere. Staffeldt selv, Arenfeldt, Krebs, Rathlew med mange flere, vistnok omtrent 16 Stykker, som alle sang godt og var i det hele en Pryd i Selskabskredsen; dertil god Musik (ogsaa Holstenere) saa jeg, der dengang var 15 Aar, erindrer mig endnu den Tid med Fornøielse. Jeg lærte meget at ordne min Sang af dem. — Dagen efter deres Ankomst var der stor Middag hos mine Forældre for dem, og siden kom de meget hos os. De var i Skien i Aar, og min Fader vilde gjerne beholdt dem bestandig, da deres Folk var idethele skikkelige og flinke i flere Tilfælde (ved Ildsvaade m. m.), samt mange gode Haandværkere blandt dem. Men efter et Aars Forløb var Dom i Thor Garvers Sag falden (Tugthus, tror jeg); da fulgte de ham alle til Chra. og saaledes havde, som Fader sagde, den Bagatel baade kostet og bryd mange Mennesker; men Militæret tror jeg gjerne vilde blive i Skien for en stor Del, da de levede i en uafladelig Selskabelighed”.

 

Ovenstaaende interiør, der er git med øienvidnets troværdighet (indtrykket av de usedvanlige begivenheter har øiensynlig fæstet sig dypt) er vistnok tilforladelig i det meste av hvad forfatterinden har opfanget med egne øine og øren og har forsaavidt adskillig værdi. En anden sak er det om situationen var saa uskyldig og ufarlig som hun i sit ræsonnement fremstiller den, og militærets nærværelse saa aldeles upaakrævet og overflødig. De officielle aktstykker fører et andet sprog, og nu skal autoriteterne faa ordet.

 

Saken hadde 2 sider: For det første var det selve kornforsyningen, hvorledes man med hensyn til den skulde faa en ordning, der betrygget mot mangel og ophævet enhver rimelig grund til uro og oplep; for det andet var det spørsmaalet om, hvad man skulde gjøre med anstifterne av oplepet, og hvor­ledes man skulde faa straffet dem for deres utilbørlige forhold.

 

Kornspørsmaalet blev straks tat under behandling av de stedlige myndig­heter, mens de betænkte sig en uke, inden sakens kriminelle side kom til sin ret; men da de derom avsendte skrivelser indeholder den officielle rapport om det forefaldne, hitsættes disse først:

 

I.

Pro Memoria!

 

I Dag 8te Dage, efter Postens Afgang, indfandt sig hos mig en stor Deel af Strandsidderne i østre og vestre Porsgrund, samt nogle Bønder af Gjerpen Sogn, som besværgede sig over at en ankommen Skipper til Scheen ikke ville sælge dem i de bestemte Ligge Dage, samt at denne, efter Overlæg med Kiøb­mændene, skulle affordre dem langt høyere Priser end de Kiøbmændene gav. Denne Forsamling, som viste sig ganske beskeden, tilkiendegav ieg, at saa­mange af dem som virkelig maatte tiltrænge at kiøbe Korn, maatte derom henvende sig til Stædets Politimester hr. Raadmand Bentsen, som i Tilfælde at deres Andragende var grundet, derpaa ville raade Bod; Jeg foreholdt dem, at det var imod Lovene at samle sig i saadan Mængde, formanede dem til ordentlig Forhold, og bad dem indstændig, at de nøye ville tage sig vare for noget der skulle kunde forstyrre den almindelige Rolighed, hvorom de høytideligen forsikrede mig, og lovede at ville følge det ieg havde betydet dem; ikke destomindre siger Rygtet, at enkelte af Strandsidderne tilligemed endeel af Byens Indbyggere skal ved denne Leylighed have insulteret nogle af Kiøbmændene i Scheen, hvilken Tildragelse ieg anseer mig pligtig til herved at indberette, med den glade Formodning, at ingen videre Urolighed fra Amtets Almue kan med Grund befrygtes, siden ingen endnu af dem have manglet den fornødne Undsætning af Byg, Havre og Malt, som det Almuesmanden forbruger; hvorimod ieg ugierne har bragt i Erfaring, at Ophavsmændene for dette ulovlige Forhold have saameget Tilhæng af de angrændsende Almuer, at ieg anseer det yderst vovelig nu, medens Gemytterne saa meget ere opbragte, at angribe denne Sag, hvorom Collegio fra Byens Jurisdiction formodentlig vil blive insinueret en mere udførlig Indberetning:

Meen Gaard den 1ste Julii 1795.

Petersen.

 


Til det høy kongelige

danske Cancellie.

II.

 

Underdanig P. M.

 

I de øyeblikke jeg med Posten den 24de sidstleden afsendte min under­danige Indberetning om Eftersyn af Rug paa Kiøbmændenes Beholdnings Ste­der, fremfandt ieg gandske uformodet i mit Huus som de selv sagde 300 Mænd af Gjerpen Sogns Bønder fra saa kaldet Udhaugen, og Porsgrunds Strandsiddere som da kom fra Amtmanden, og af hvis Foredrag, isaavidt kunne uddrages, Resultaterne vare følgende: At de vilde vide Aarsagerne til Korn­Vahrernes nærværende høye Priis, desaarsag vilde de see saavel de Danskes Indkjøbs Regninger, som Kiøbmændenes sluttede Accorder med dem, videre vilde de oplyses om deres Ret til Indkjøb af Fahrtøyerne, hvilken endeel er­klærede at ville renunsere paa, imod at faa Kiøbmændene forbundne til, stedse at have Beholdninger af Alle Slags Korn Vahrer, eller og maatte et Magazin af Hans Majestæt her anlægges. —

 

Hertil svarede ieg: at de dem bekiendte Krige udenlands og Forbud mod Udførsel fra alle fremmede Steder var, forbunden med afvigte Aars ringere Korn-­Høst, upaatvivleligen Aarsagen til de høye Priser i Dannemark, som det eeneste Sted hvorfra Norge nu kunde erholde Korn, og hvilken, neml. Priserne, de selv kunne eftersee i de offentlige Tidender. — At ligesom ieg ikke kunne tvinge nogen dansk Mand til at fremvise Indkiøbs Regninger, saa forholder det sig og saaledes, at de fleste vare Selv-Eyere af Ladningerne, havde derfor ingen Regning over Indkiøb hos sig, og Accorder med Kiøbmændene skeer stedse mundlig, som saaledes medfører den fuldkomneste Sandhed. At saavel Forordningen af 30te Julii 1768 som Told Roullen af samme Aar dens 6 Cap. Art. giver dem frie Adgang til af Skibe-Rummene at kiøbe Korn til deres Huus Fornødenhed medens de opseyle Fjorden og ved Byen ligge, hvorfor jeg og allerede forud havde tilholdet de forhaandenværende og skulle saa med de ankommende Danske at iagttage de  8 Ligge Dage fra andgivelses Dagen, som saavel Told-Anordningen som Byens privilegier indvilge. At det fortiente deres modnere Overveyelse, førend de gav Slip paa at kiøbe umiddelbar, da det stod dem nu frit, enten at kiøbe af Kiøbmanden eller de Danske, saa meget mere som det ikke kunde forudsees om Kiøbmands Standen stedse blev formuende nok til at indkiøbe store Forraader, og uden for deres Evner kunde de ikke forbindes. At det ene dependerede af Kongens Naade om han efter deres Andragende derom vilde anlægge noget Magazin, og endelig, at i Overensstem­melse med det saaledes oplyste, skulde enhver Almues Mand blive mod accor­derende Betaling med Skipperne, de tilbage værende Ligge-Dage fbrsynet med hvad Kornvahre han forlangede og behøvede i saa vidt tilrække kunde (dog maae ieg anmerke at ikke en af Opløberne har benyttet sig deraf).

 

Endskiøndt saa mange af Hoben som ieg kunde høre, erklærede sig fyldestgiorte ved disse ofte igientagne Oplysninger, og at de ey meere kunde fordre, derfor og begav sig fra mit Huus, maatte ieg, som strax forføyede mig op i Byen, med Bekymring fornemme at de mest ildesindede under Anførsel af en Thor Andresen Garver fra Osebakken, havde indbrudt sig i Kiøbmanden Floods, ligesom derefter i Ole Cudrios, Hans og Albrecht Bloms Huuse og der

forholdt sig voldsomme baade mod deres Personer og Eyendomme. At ieg mod denne og hans Følge, fra hvilket dog endeel af de sindigere afholdt sig, anbragte de eneste Midler ieg havde i Hænde og troede anvendelige: Forma­ninger, neml. til Roelighed og lovlig Fremgang, og igientagne Oplysninger til Overbeviisning om Tingenes sande Sammenhæng, maatte ieg med Smerte og Nedtrykkelse erfare var aldeeles frugtesløs, thi med de groveste Callumnier, Injurier, Undsigelser og de ufornuftigste Fordringer, under tumultuarisk Hujen og Skrigen af Anføreren og Hoben, blev all begegnet. Klokken 7 à 8te om Aftenen blev endelig Byen befriet fra dette Besøg, og endskiøndt Rygterne siden fra Dag til Dag har truet med Malcontenteres endnu meere rasende Til­bagekomst, har man hidtil intet formerket. Jeg indskrænker mig ved denne min underdanige Rapport eene til at indberette Deres Høyvelbaarenhed Tildra­gelsen og mit Forhold.

                  Schien den 1 Julii 1795.

 

 Til Bentsen.

S. F. Hr. Stiftsbefalilngsmand v. Moltke.

 

III.

 

Pro Memoria!

 

Med Dags Post har jeg modtaget underlagte Anmeldelse fra Byfogden i Scheen Hr. Raadmand Bentsen, betreffende en Hoben Bønder fra Gierpen Sogn i Bratsberg Amt, som skal have indbrudt sig i nogle Kiøbmænds Huuse og sammesteds begaaet Voldsomhed, alt under det Paaskud, at deels den store Mangel paa Korn Vahre, deels sammes overdrevne høye Priser, satte dem i den Nødvendighed at gribe til disse Midler for enten at faae Korn eller i det mindste at forvisse sig om Kiøbmandens reedelige Behandling.

 

Strax efter Brevets Modtagelse har jeg beordret Bye Fogden at afholde og uopholdeligen at tilstille mig Forhøret, der nøiere kunde oplyse Beskaffen­heden med dette Opløb og de Angieldendes hele Forhold under denne Sag.

 

Med næste Post seer jeg mig i Stand til herom at give det høye Colle­gium omstændelig Beretning: Imidlertiid har jeg tilkiendegivet det Norske Generalitet Nødvendigheden i paakommende Tilfælde at sætte den Egns Indvaanere i Sikkerhed, da den er næsten gandske blottet for all militair Assistance, hvorpaa Collegium har tilkiendegivet mig at der paa første Reqvisition de fornødne Foranstaltninger skulle til den Ende blive føyet.

 

Vedblive Uordenerne sammesteds og er min Nærværelse her paa Stædet ikke uomgiængelig fornøden, agter jeg selv at reyse derhen for at undersøge Sagen.

 

Skiønt jeg forbeholder mig med omgaaende Post at gjøre den fuldstæn­digere Forestilling om det passerede, saa maatte det dog være mig tilladt fore­løbigen at forestille, at da en Commission bliver uomgiængelig fornøden til strax at undersøge dette nye Opløb og dømme de Skyldige, jeg ingen be­qvemmere dertil veed at foreslaa end Tolderen i Kragerøe Hr. Ober-Krigs Commissair Terkelsen og Ober Inspecteur Bull i Laurvigs Grevskab.


Ladegaardsøen den 4de Julii 1795.

                                                                                                            Moltke.

 

 

Til Det Høy Kongelige

Danske Cancelli.

 

Forelagt i Statsraadet d. 10 Jul. 1795 og skal den nærmere Efterretning fra Stiftamtmanden afventes.                                                                              C. Brandt.

 

IV.

 

Pro Memoria!

 

Det er den sikre men hældige Følge af alvorlige og til rette Tid anvendte Foranstaltninger, at de ikke allene standse, men ogsaa qvæle i Fødselen hver Folke-Urolighed; Den vankundige men hidsige Pøbel, styret af koldsindige men lastefulde Ledere, føler ikke Lovens Værd, førend den seer samme støttet paa Magten der skal haandthæve den.

 

Det er rimeligt at Almuen i Gierpen Sogn og Bradsberg Amt, tilskyndet af ildesindede, har foretaget sig de Uordener, hvorom jeg med sidste Post gjorde Anmeldelse, blot fordi den stod i den Tanke at det sidste Opløb i Chri­stiania ikke skulde blive Gienstanden for Regieringens Opmærksomhed og ikke opfordre Lovene til Strafs Lidelse, og fordi den ikke saae en uopholdelig Virkning af Pøbelens uordentlige Adfærd.

 

Skiens Magistrat har med Dags Post tilkjendegivet mig, at den Hob Bønder fra Gierpen Sogn, som havde udøvet Voldsomheder i Scheen, ikke siden har forstyrret Roligheden sammesteds. Forhøret, som jeg ventede mig tilstillet, for paa Grund af samme at giøre en udførlig Beretning, har ikke kundet afholdes; deels fordi selve Borgerne, der ere blevne molesterede, ikke har tordt, af Frygt for grovere Fornærmelser, fremkomme med deres Klager eller Declaration ; deels ogsaa fordi Gierningsmændene, henhørende under Landets Jurisdiction, ikke ville møde.

 

Det Høve Collegio (sic !) biefalder uden Tvivl at Sagen saaledes som den af Byefogden er forklaret, bliver ved en Commission oplyst og paadømt; Til den Ende refererer ieg mig til mit seneste Forslag, at Ober Krigs Commissair og Tolder Terkelsen i Kragerø og Ober Inspecteur Bull i Laurvigen til Commis­sarier maatte udnævnes. De ere uen for Juristictionen, staae ikke i noget Forhold med Egnens Indvaanere, og ere bekiendte som retskafne og oplyste Mænd.

 

I hvorvidt det maatte være passende, at Amtmand Justitsraad Petersen, under hvis Amt Gjærningsmændene sortere, hvis Embeds Forhold giver Adgang til største Tillid, skulle indtræde i Commissionen? er noget som jeg maae ind-stille til det Høve Collegii gunstige Bedømmelse.

 

Commissarierne rnaatte efter min Formodning bemyndiges at undersøge, ikke alleene Opløbet og Almuens Forhold ved samme, men ogsaa de Embeds-mænd og Borgeres Handlinger, som under Sagens Drift kunde oplyses at have givet Anledning til Almuens Klage. Af en saa udstrakt Befaling til Commis­sionen seer Almuen, at det var Regieringen ligesaa magtpaaliggende at hæve hver Anledning til Undersaatternes Besværing, som alvorligen at straffe de skyldige.

 

Ieg haver allerede tilmelt det Norske Generalitet det passerede, paa det samme kunde, i Fald Commisionen bevilges, strax føye de hensigtsmæssige Foranstaltninger, naar Commissionen bliver nødsaget at arrestere de groveste af Forbryderne. Det er højst nødvendigt at handle i dette Tilfælde med lige saa megen Eftertryk som Forsigtighed, thi paa den ene Side er Egnen, hvor disse Uordener ere passerte, næsten blottet for Militair, og den civile Øvrighed savner den fornødne Assistance; og paa den anden Side giør Aarsens Tid det betænkeligt at tage for mange Landsoldater fra deres Gaardbrug og forestaaende Høislaat. Naar det derfor maatte behage det Høye Collegium at til stille mig det udstædende Commissorium, saa skulde jeg ikke sende den til vedkommende førend de fornødne Messures, efter Overlæg med Generalitetet, vare tagne.

 

Ieg troer endeligen, at det ville være af bedste Virkning, naar det maatte behage Hans Mayestæt Kongen, i Anledning af disse nye Opløb, at bekient­giøre saadanne Advarsler, som det seeneste i Christiania gav Anledning til. Dette offentlige Beviis paa Regjeringens Mishag over slige Uordener vil ikke kunde andet end giøre Indtryk endog paa den raaeste Hob, og i det mindste tilbageholde alle de uvedkommende som i Opløbs Tilfælde, vel ikke deltager i samme, men dog forøger Mængden, og derved understøtter sammes Mod.

 

Christiania den 11te Juli l795.

Moltke.

 

Til

Det HøyKongelige Danske Cancelli.

 

Allerede den 17de juli faldt der kgl. resolution for nedsættelse av den kommission, som stiftamtmand Moltke hadde foreslaat, med mandat til ikke alene at undersøke optøierne men ogsaa embedsmænds og borgeres forhold; 30/7 meddelte Moltke dette til amtmand Petersen, og 1/8 avgik dennes melding til kommissarierne i Larvik og Kragerø, med den beroligende tilføielse, at der var truffet avtale med generalitetet om militær assistance av jægerkorpset, som kunde være i Skien i 4 dage efter indløpen rekvisition. En uke senere skriver amtmanden til raadmand Bentsen om det samme og melder, at kommissionen sættes paa Skiens raadstue 21/8, hvortil han beder indstevnet kjøbmændene Floed, Cudrio, Hans og Albert Blom.

 

Hermed var nu denne del av forføiningerne bragt i orden, og vi skal da se nærmere paa, hvad man foretok ianledning av kornforsvningen.

 

Ogsaa her var man gaat rask tilværks. Alleiede den 25de juni, dagen efter opløpet, var der (ifølge Skiens raadstueprotokol) møte paa raadstuen av de fleste av stedets handlende med borgemester Hagerup og raadmand Bentsen for efter magistratens indbydelse at forhandle om kornforsyningen, i anledning det passerede voldsomme opløp av Gjerpen sogns almue og Porsgrunds strand­siddere. Da magistraten frygtede at danskerne herefter vilde sky denne fjord, endvidere mente at de handlende ikke kunde formodes at ville uttrække en saa­dan kapital av deres handel som nødvendig utfordredes til anskaffelse av et saadant parti korn som behøvedes til at forekomme hungersnød, saa foresloges at indgaa til kongen med ansøkning om et laan paa 50,000 rdl. til kornkjøp eller ialfald en leverance fra de offentlige magaziner for samme beløp, garan­teret i fællesskap.

 

Endnu mer ekspedit var amtmand Petersen; thi endnu inden solen gik ned den 24de, selve oprørsdagen, utsteder han skrivelser til begge fogderne om kornmangelen og dens frygtede følger. Til foged Cloumann skriver han om mangel paa korn og fedevarer og forlanger underretning om tilstanden i Øvre Telemarken og utsigterne for høsten der. En stor del almuesmænd fra Bamle distrikt har fremført klage mot handelsmændene, og der gik rygter om at de fra Telemarken var ventende. Han beder fogden hindre denne “utvandring”;

der var allerede gjort indberetning til Rentekammeret med andragende om aap­ning av magazinerne, og der var av kjøbmændene gjort anstalter til kornkjøp. — En lignende skrivelse avgik til foged Thomson med anmodning om bistand: “Skulde ikkedestomindre nogen mængde fra Bøygderne hertil utvandre, maa jeg bede at Deres Velbaarenhed ville begive sig herud for at gaa til Haande i nærværende meget critiske Tilfælde.” Av begge forlangte han beregning over det aarlige behov for tilførsel av korn og av toldinspektør Coucheron opgave over indførselen av korn i de sidste 8 til 10 aar.

 

Dette var det første støt, men amtmanden, som øiensynlig var blit opskræmt, lot det ikke bero med det. 8 dage efter skrev han til Moltke med bøn om, at han hos Rentekammeret vilde andrage om forbud mot kornutførsel fra Danmark, indtil Norges trang var tilfredsstillet; og da de underordnede embedsmænd ikke var raske nok i vendingen, purret han allerede 3/7 fogderne med fornyet krav paa oplysninger og bad dem samtidig erindre de formuende om den naturlige pligt at hjælpe de fattige og trængende. Dagen efter kræver han av toldinspektøren besked inden en uke og bringer i erindring den kgl. forordning av 30/7 1768 om at skibene under opseilingen til Skien skulde sælge itil strandsiddere og bønder, hvad de maatte trænge av korn.

 

Regjeringens foranstalninger var av temmelig passiv natur. 4/11 forbød en kgl. resolution utførsel fra Danmark og Norge til fremmede steder av korn, malt, gryn, brød og tvebakker, og dette forbud hævedes først 20/4 1796, ved skibsfartens begyndelse efter vinterdvalen. Men noget positivt skridt for direkte at skaffe det manglende, tok man ikke; man anbefalte surrogater og opsendte endel eksemplarer av prof. Strøms avhandling om islandsk mose som nærings­middel. Det blev altsaa fremdeles overlatt til de handlendes energi at skaffe korn. Den 11/11 forlangte amtmanden av byfoged Bentsen oplysning om korn­beholdningen “her i fjorden”, og 4/12 holdtes igjen et stort møte paa Skiens raadstue, foranlediget ved en kancelliskrivelse av 14/11. Her fik man da ordent­lig besked om stillingen. Magistraten oplyste nemlig, at der i Skien fandtes:

                        1926 tønder     rug

                        3200               byg

                        1455               havre

                        1341               malt

                        303                 gryn

                        505                 erter

            Hos udenbyes   handlende:

                        722 tønder       rug

                        1193               byg

                        838                 havre

                        844                 malt

                        139                 gryn

                        294                 erter

 

Kornhandlerne erklærte at særlig i et mindre frugtbart aar trængtes en tilførsel av ca. 40,000 td. for Skien med forstæder og Opland. Der skulde da behøves 16,500 td. for at “fournere Publicum” i maanederne december-april. Nu var der efter magistratens optælling ca. 12,500 td. av alle slags, altsaa en eventuel mangel paa 4000 td., som maatte dækkes. Ingen vilde vove sin eien­dom paa søen i hjertet av vinteren; fra Danmark kunde derfor ikke ventes mere, og trods de høie priser hadde de anstrengt sig av yderste evne for at forsyne sig baade over Danmark og direkte fra utlandet. — Skulde der opstaa mangel, maatte man anraabe kongen om at aapne rikets magaziner. —

 

Vi skal nu se paa, hvorledes man imidlertid stelte med saken mot urostifterne. Den l4de nov. 1795 meddelte kancelliet kongens beslutning, at Thor Andersen skulde dømmes av kommissionen, men hans personlige heftelse utsæt­tes til dom  var falden. Naar undersøkelsen var endt, skulde der opnævnes actor og defensor. Herom blev da kommissarierne underrettet av amtmanden (25/11), men saa indeholder amtets kopibok i over et fjerdingaar ikke noget om saken. Først 16/3-96 kommer der igjen en skrivelse, hvorav kan sees, at de av raad­mand Bentsen med flere fremlagte dokumenter om opløpet i Skien var indsendt til kancelliet. Endvidere hadde Thor Garver holdt samlinger med kirkealmuen i Eidanger, Gjerpen og Solum, og den opnævnte actor, prokurator Gasmann, hadde ikke alene forlangt en bekræftet gjenpart av de til kancelliet indsendte dokumenter, men ogsaa vidneførsel angaaende de omtalte “samlinger”. - Amtmanden ønsket ikke utsættelse, men anbefalte dog actors andragende, og saa hører man intet mere herom før henimot midtsommer, da der for alvor kom fart i sakens behandling. Amtmanden har øiensynlig fremdeles været bange for en fornyelse av optøierne; i en skrivelse av 11/7 til oberst Schleppegrell beder han ham sørge for, at den paa telthusene beroende forsyning av skarpe patroner snarest mulig blev transportert til Fredriksværn “uden opsigt blandt almuesmanden”, og kort efter blev jægerkorpset budsendt, et bevis paa, at nu skulde det bli alvor med avgjørelsen av den farlige sak.

 

18de juli møtte borgemester Hagerup og raadmand Bentsen paa raadstuen med efterretningen om den forestaaende indkvartering. Samtlige handlende var indkaldt og ytrede den tydeligste misnøie med den tiltænkte ære. Det var, som de sagde, Porsgrunds strandsiddere og nogle dertil grændsende bønder som hadde foranstaltet opløpet, og Skiens borgere burde havt fyldestgjørelse istedenfor at besværes med en byrdefuld indkvartering. Imidlertid vilde de dog gjøre sin pligt og træffe de nødvendige foranstaltninger. — Dagen efter skrev amtmanden til major v. Staffeldt angaaende endel enkeltheter ved jægerkorpsets transport og marsj. Den 21de skulde korpset være i Larvik og ventedes til Skien den 23de om aftenen. Man kan se av amtmandens skrivelse at der skulde brukes vandvei (antagelig fra Helgeroa) til Brevik; derfra skulde bagagen (kano­ner og ammunition) transporteres tilvands til Porsgrund, medens korpset fortsatte fra Brevik over Langangen til Skien. Landeveien over Langangen var ikke tjenlig til transport av armatur og bagage, da der (siger amtmanden) ved den nyanlagte vei ikke fandtes kjøretøier. Dog var der sørget for 20 hester og oversætning i Langangssundet. — Man ser, hvor litet utviklet forbindelsen tillands dengang var fra fjord til fjord. Amtmanden beder tilslut (uten nærmere begrundelse) ophold i Porsgrund undgaat. —

 

Jægerkorpset, som var oprettet i 1788 og hadde været avantgarde under indrykningen i Bohuslen samme aar, hadde i flere aar kantonnert paa Moss, men blev i 1796 forlagt til Kristiania, hvor dets nærværelse var mer nødven­dig til garnisonstjeneste og til opretholdelse av ro og orden. Et detachement paa 100 mand var i 1795 sendt til Kongsberg ianledning uroen blandt bjergverksarbeiderne, og i 1802 maatte en større avdeling over Filefjeld til Lærdalsøren i lignende øiemed. Det blev benyttet til litt av hvert.

 

Den styrke som nu i juli 1796 kom anstigende til Skien talte (ifølge Ødegaards “Norske jægerkorps’s historie) 250 mand, omtrent det halve korps, foruten endel artilleri og kavalleri. Det var saaledes en temmelig betydelig styrke, som her skulde indkvarteres og forpleies, og der har været vanskeligheter av forskjellig art. Brødet blev bakt i Larvik og sendt søværts fra Fredriksværn. Der klages over den daarlige havre i Skien til husarhestene og forlanges bedre havre anskaffet andenstedsfra. Hvad pengene angik, da meldte Staffeldt 1/8 at han hadde tat 2000 rdl. ut av kassebeholdningen og bad om yderligere 1000 rd., hvis opholdet skulde forlænges; han beregnet, at detache­mentet kostet 11 à 1200 rdl. pr. maaned. — Forøvrig ser det ut til, at opholdet her forløp uten viderværdigheter.

 

Nu kunde da de offentlige myndigheter med tryghet, beskyttet av 3 vaa­benarter og med kanonerne plantet foran Skiens raadstue, gaa i gang med forhør og procedure. 22/7 hadde kancelliet indvilget actors andragende om “exten­sionsbevilling” for at ogsaa de omtalte “samlinger” i 3 kirkesogn kunde ind­drages under sakens behandling, og idet amtmanden meddeler dette til kom­missarierne tilføier han at han har anmodet actor om ufortøvet at befordre sa­ken. Dette gjentas flere gange, med henvisning til at ogsaa kancelliet har vist tegn til utaalmodighet og gjentagende har bragt saken i erindring. Det er tydelig, at amtmanden har været ivrig for at faa det hele avgjort mens man var under militær beskyttelse. — Saa blev der da berammet møte i Skien 13/9, og lensmændene fik ordre til at indkalde vidner. Imidlertid sat Thor Garver i raadstuekjælderen og befandt sig slet ikke vel. For det første var han misfornøiet med diætpengene, 6 skilling dagen, og androg om forhøielse, som blev negtet. Endvidere var han samtidig sat under tiltale for tyveri av noget bol­værkstømmer og 21/9 dømt til 2 maaneders tugthus; denne dom appellerte han og opnaadde frifindelse ved lagtingsdom av 25/10, men den ivrige prokurator Gasmann satte igjennem, at der blev sat ekstraret til fornyet vidneførsel og behandling. Saa blev han syk og flyttet fra kjælderarresten op i et bedre rum, indtil han i mars 1799 igjen kunde anbringes i kjælderen. Og imidlertid var da hans saker under behandling like til juni s. a. — Av mangel paa off. dokumenter kan intet videre fortælles om kommissionsbehandlingen, og høieste­retsarkivet gik tilgrunde da Christiansborg slot brændte 1811; men i en skrivelse av 14/6 bedes høiesteretsdom over Thor Garver meddelt ham, og naar man saa vet at han blev transportert fra Skien, kan man gjætte sig til resultatet.

 

24/2 var stiftamtm. Moltke i Skien og protokollerte paa raadstuen et forslag til betryggelse mot brødmangel. Bakerhaandværket skulde gjøres avhæn­gig av autorisation, og bakerne tilpligtes at holde et tilstrækkelig lager av rug, under politiets tilsyn. Forslaget var begrundet i den under saken mot Thor Garver fremkomne paastand, at der manglet brød i Skien. — Protokollen er den dag ført av Bentsen med Chr. Blom og Hans Ørn som assisterende. — En efterdønning av saken er ogsaa en plakat av 29/7, rettet mot utspredte rygter som avskrækket de omboende fra at søke Skien med sine varer. Der lovedes 20 rdl. til den der bevislig kunde angi rygternes ophavsmand, og angiveren blev tilsikret fortielse av navn. — Ingen beboer av Skiens opland maatte unddrage sig fra at søke derhen.

 

Jægerkorpset blev liggende i Skien over 5 maaneder. Vistnok ser man av amtets kopibok at der allerede i oktober blev forhandlet om ordningen av bortmarsjen, men det var først i december (eller ifølge et enkelt dokument 9/1 1797) denne fandt sted; en mindre styrke blev igjen og passet paa helt til midten av juni. — Nærværelsen av saamange militære og særlig de mange officerer har selvfølgelig været en stor begivenhet i byens liv, særlig i dens selskabsverden. Skien hadde tidligere ord for at være en stilfærdig by og skil­dres saadan av Bartolomæus Løvenskiold (i hans bekjendte bok om Bratsberg amt); men det opsving de norske kjøpstæder fik gjennem den “væbnede nøi­tralitet” fra 1780, under de nordamerikanske koloniers uavhængighetskrig med England, har vel ogsaa gjort sig gjældende i Skien, og naar Mogensine Bent­sen fortæller at officererne her levet i en uavladelig selskabelighet, maa vel denne ha en bakgrund av tilsvarende velstand og livsglæde i handels og em­bedsfamilierne i og omkring Skien. Paa Moss, hvor korpset opholdt sig i flere aar, var det særdeles yndet og blev feteret ved sin avreise derfra i april 1796; i Kristiania vakte officererne stor opsigt ved at opføre Schillers skuespil “Die Räuber”, og Conradine Dunker bruker i sine “Erindringer” store ord om denne præstation og dens virkninger. Om officererne siger hun at de “næsten alle var interessante og talentrige personligheder” . — Flere av dem har spillet en fremtrædende rolle i krigsaarene 1807-14: Staffeldt [5] ) var chef i den ærefulde affære ved Trangen i Solør 1808 og førte i 1814 en brigade paa 8000 mand i Smaalenene; Arenfeldt likeledes en brigade (paa 5000 mand) s. a. ; og Krebs er jo helten fra Lier og

Matrand, som opretholdt vore vaabens ære under det bedrøve­lige felttog i 1814 og paa hvis grav i Kra. der hvert aar nedlægges en krans den 17de mai. Han var kaptein i 1796 og hadde kommandoen her, naar Staffeldt ikke var tilstede. — De officerer som blev igjen helt til sommeren var leitnant­erne Schetelig (Scheitlie) og Rathlew; sidstnævnte hadde en liten affære med gjæstgiveren Christen Bratsberg paa Kleven, som indgav klage til amtet, men ellers forekommer ikke vid­nesbyrd om misforhold og riv­ninger. Korpsets musik bestod av 9 hornblæsere, hvorav flere var utlært i Kjøbenhavn.

 

Et vakkert bevis paa flid og dygtighet har korpset efterlatt sig ved det prægtige kart over Skien, som blev utarbeidet under opholdet her og skjænket byen til tak for gjæstfriheten.

Det er delt i 4 plater (man ser av korpsets regnskaper at der om høsten blev anskaffet 4 tegnebord) og er saa omhyggelig tegnet, at man næsten kunde rekonstruere haveanlæggene paa Gjemsø og Brekke derefter. Følgelig er det et overmaade vigtig dokument for kjendskapet til byens utseende omkring aar 1800. Kun maa det beklages, at man ikke har sørget for at paaføre huse­nes nummer, hvorved man kunde sparet nutiden for adskillig tvil og uleilighet. — Korpset hadde dengang en skole for underofficerer. Denne skoles chef var Krebs, og man kan derfor gaa ut fra, at kartet er tegnet under hans ledelse og opsyn.

 

Norske jægerkorps blev opløst i 1888 efter at ha bestaat i 100 aar. Et kompani derav var stadig tjenstgjørende i Stockholm i unionstiden, og det nu opløste gardekompagni i Kra. var de sidste bærere av jægeruniformen.



[1] Den ovenfor omtalte amtmand i Bratsberg 1781—88. Han endte som statsminister i Kbhvn.

[2] En del av det nuværende jernbanetorv.

[3] Se herom ovenfor.

[4] Det halve vilde komme det virkelige forhold nærmere! Se herom nedenfor.

[5] Av denne bekjendte officer findes, merkelig nok, intet portræt.