Skolevæsenet efter den nye lov av 1860.

 

Skolevæsenet i Gjerpen stod ikke høit, da den nye lov kom, og man synes heller ikke at ha været meget villig til at bøie sig for de tidsmæssige og uomgjængelige krav, som den nye lov stillet til kommunens offervillighet. Der blev imidlertid til at begynde med, som sedvanlig, nedsat en komite for at ta saken under overveielse. Komiteen bestod av daværende ordfører E. J. Cappelen, en tidligere ordfører G. Augestad, Isak Andersen, Ole .J. Hobæk og Nils A. Kraaketo, de tre sidste lærere. Komiteen kunde saaledes synes at være godt sammensat. Den 11te april 1861 avleverte den sit forslag til, hvad den kalder «et nyt skolenet» for Gjerpen.

 

I følge dette forslag skulde der for det første, som før, foruten bruksskolen paa Fossum, som man ikke hadde noget med[1], kun være en fast skole, nemlig paa Borge, hvor der alt dengang var en ganske tæt bebyggelse, og videre 5 ”rodestuer” i de næst Borge tættest befolkede distrikter, hvormed mentes, hvad vi nu kalder ”leiede lokaler”. Forøvrig skulde det fremdeles ha sit forblivende med omgangsskoler. Av rodestuerne foresloges en paa Mén for Mén eller Ballestad kreds, en paa Rising eller søndre Grini for Gjerpen skolekreds, en paa søndre Sneltvet for Løberg kreds, en paa søndre Jønnevald for Tufte kreds og endelig en paa Gulset for Gulset kreds. Hertil kom da omgangskredserne Klep, Hyni, Gravli, Bø og Mo, hvorunder hørte Luksefjeld. Hertil kom altsaa Fossum bruks skole, der, som sagt, var noget for sig selv.

 

Sognepresten, Grimelund, hadde som skolekommissionens ordfører utarbeidet et noget videre gaaende forslag, men dette hadde komiteen reducert adskillig ”av hensyn til de betydelige pekuniære opofrelser og de fortrykte forholde, hvorunder en stor del av Gjerpens indvaanere paa grund av de foregaaende tider befinder sig”.[2] Samtidig foresloges dog ogsaa lærertallet øket fra 8 til 9, eller med bruksskolen fra 9 til 10.

 

Borge skole kom nu i fuldt tidsmæssig stand; men det skyldtes mindre kommunens end enkeltmands opofrelse. Til skolejord indkjøptes, efter skjøte, datert 19/5 1862, løkken Langemyr, tilhørende oberstløitnant Engelhart Jebe i Porsgrund, for 315 spd., og efter skjøte, datert 3/1l 1863, yderligere en løkke av østre Borge, 1.1/2 maal stor, tilhørende Jens Torkilsen, for 52 spd. 60 sk. Til hus og jord medgik i det hele 1250 spd; men herav gav amtrnand Aall, som bodde inden kredsen, paa Ekeli, omtrent halvparten eller nøiagtig 612 spd. 83 sk.

 

Aaret forut, i 1860, hadde sogneprest Grimelund paa foranledning git de 8 lærere, hvorav de 4 var fast ansatte og de andre 4 kun konstituerte, og vel ogsaa den 9de, bruksskolelæreren paa Fossum, det vidnesbyrd, at de arbeidet i sin ansvarsfulde og vigtige gjerning med troskap og flid, og uttalte derhos, at det var en vanskelig overgangstid, hvori de virket. Lærernes avlønning var temmelig forskjellig. Lars Isaksen Follaug, Ole Jørgen Hobæk og Isak Andersen hadde 60 spd. hver, den fjerde fast ansatte lærer Knud Evensen 45 spd., og de 4 konstituerte, alle 40 spd. hver. Budgettet for 1860 utgjorde 147 spd. 2 mark 12 sk., og heri var endog indbefattet 2 laan paa tilsammen 24 spd. til Nils Pedersen fra Fossum og Kristian Pedersen fra Bratsbergkleven, til deres utdannelse som vordende lærere. Denne sin utdannelse skulde de, ved hjælp av disse laan, søke hos de dygtigste av de faste lærere, altsaa ikke ved noget seminar eller nogen lærerskole eller utenfor prestegjeldet og hjemmet. Budgettet utgjorde i virkeligheten kun 423 spd. 2 mark 12 sk., der for det følgende aar, 1861, opføres endnu 4 spd. lavere, nemlig med 419 spd. 2 mark 12 sk. I 1863 stiger det imidlertid næsten til det tredobbelte, hvorav til de 9 lærere, til to 60 spd. hver, til de syv øvrige 54 spd. hver. Dertil kom kostholdgodtgjørelse for 6 av dem á 43 spd. 1 mark.

 

Skolekredser og barnetal hadde tat sig saaledes ut i 1859, aaret før loven kom

 

1. Fossum bruksskole . . . . . . . .48 barn

2. Ballestad (senere Mén) . . . . .77   »

3. Bratsbergkleven . . . . . . . . . . 20   »

4. Frogner (senere Løberg) . . .  52   »

5. Strømdal (senere Gulset) . . . .37   »

6. Gravli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42   »

7. Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20   »

8. Luksefjeld . . . . . . . . . . . . . . . 23   »

Mo og Luksefjeld hadde fælles lærer, fra 1858 kirkesangeren i Luksefjeld.

9. Bø . . . . . . . . . . . . . barnetallet ikke opgit

10. Sørli (senere Klep) . . . . . . . 54 barn.

Hertil kom fra begyndelsen av 1860 ”Borgestadbraaten” eller ”Ballestad søndre rode” med fast rodestue. Barnetallet ikke opgit. De under no. 3 anførte 20 barn søkte fremdeles Bratsbergklevens, nu til byen hørende skole.

 

Med forbedringen i 1861 hadde det da væsentlig sit forblivende, til der langt om længe kom en ny fremgangstid, sandsynligvis væsentlig fremkaldt av den nye sogneprest fra 1872, J. N. Skaar. Som formand i en ny skolekomite avgav han i 1873 en indstilling om bygning av skolehuse i Gjerpen. I denne indstilling oplyser han, at Gjerpens prestegjeld, som siden 1862 aarlig hadde ydet 50‑60 spd. til amtets skolekasse til opførelse av skolehuse i andre kommuner, selv i disse 11 aar kun hadde mottat 50 spd. til skolehuses opførelse. «Naar man da omsider tror at burde i nogen grad tænke pan sig selv og ønske at faa ogsaa sit eget skolevæsen i forsvarlig og tidsmæssig stand, synes simpel billighed eller, om det tillades, retfærdighed at tilsige, at Gjerpen, som har ydet saa meget og ydet saa længe uden at fan vederlag, nu erholder en nogenlunde klækkelig haandsrækning til sit hyggeforetagende». Det var vistnok den rette maate at ta saken paa for at gjøre indtryk pan formandskapet!

 

Skaar skriver videre: «Som en bekjendt sag tør jeg anse det, at næstefter en duelig lærer er der intet, der giver det fremstød og den trivsel som et godt og bekvemt indrettet lokale. Der finder baade lærer og børn sig vel, og dette velbefindende har stor indflydelse paa undervisningens liv og frugt. Lad derimod værelset være saa koldt, at lærer og børn fryser, eller saa trangt, at luften bliver i høi grad trykkende, saa er hele gjerningen ikke langt fra frugtesløs».

 

Skaar slutter sin kraftige og velskrevne indstilling saaledes: «I ethvert fald tror jeg, at naar Saude har kunnet opføre 12 skolehuse, Heddal 7, Lunde 7 , Solum 7 , Eidanger 6, Bamle 6, Sandekedal 6 o.s.v. og det alt i de sidste 10 aar, saa man ogsaa Gjerpen være istand til at opføre 4 og kanske, om det behøves, to gange fire».

 

Og det var nok ikke hverken for tidlig eller for meget, om man nu endelig bekvemmet sig til at gjøre en grundig forandring i skolens forhold. Lokalet paa Mén (Ballestad kreds) var «trangt, koldt og trækfuldt», paa Nærum (Klep kreds) var stuen «mørk og kold», paa Tufte (Foss kreds) var stuen ”altfor liten og saa mørk, at undervisningen i høi grad besværliggjordes”. Værst var det næsten i selve kirkekredsen, Gjerpen, hvor stuen paa Vattenberg var «liden og lav», og hvor det var «uforsvarlig at pakke 22 børn sammen». Der var 40 børn i kredsen, fordelt paa 3 avdelinger for rummets skyld, med 2 dages ukentlig skole. Bygning av skolehuse for Gjerpens og Kleps kredse var derfor «paatrængende nødvendig», for Méns og Foss’ kredse «saare ønskelig». Lokalet paa Sneltvet for Løberg kreds var efter Skaars mening ogsaa «i det hele lidet skikket til skolelokale»; men det var da især hine fire, som det var saa rent daarlig med.

 

Skolekommission og herredsstyre tok sig da ogsaa endelig sammen, og 10de december 1873 besluttedes opførelse av skolehuse i de nævnte fire kredse til at avløse «rodestuerne». Hertil syntes nu ogsaa at komme nye uundgaaelige krav, idet Fossum bruksskole opsagdes i 1874 av Fossums eier kammerherre Løvenskiold, da barnetallet var sunket ned under 20, der var lovens minimum. Man fik dog beholde dette ret gode lokale i den gamle stenbrakke endnu en lang række av aar. Men man blev samme aar, 1874, ogsaa opsagt paa Bratsbergklevens skole, hvor barn fra Bratsberg og Follaug hittil hadde lov til at søke skole. Nu var der ikke andet at gjøre end ogsaa at henvise dem til det elendige lokale paa Mén.

 

I 1873 maatte man endvidere bevilge et «dyrtidstillæg», storl lilsaininen 94 spd. 96 sk., eller 36 skilling ukentlig til hver lærer. Det ordinære beløp til lærerløn var samme aar steget til 1500 spd.

 

Saa begyndte skolehusbygningen. Ballestad skolehus byggedes 1878 og kom paa kr. 3 015,31. Brandtakst 25/10 1877: 3 200 kroner.

 

Gravli skolehus byggedes i 1877 og kom paa kr. 2 339,25. Brandtakst 24/10  1877: 2900 kroner.

 

Tufte skolehus byggedes i 1878 og kom paa kr. 2 711,25. Brandtakst 4/11 1878: 2880 kroner.

 

Gjerpen skole, som skulde avløse det leiede lokale paa Vattenberg og opføres like bak Gjerpen kirke, beregnedes til 625 spd. 36 sk., adskillig mer end skolehuset for Klep kreds, «Nærum skolehus», hvis kostende sattes til 456 spd. 84 skill., idet man agtet paa loftet i Gjerpens skolehus baade at indrette et værelse for bygdens boksamling og et konfirmantlokale. Intet av dette blev dog til nogen virkelighet. Til skolehusene paa Gjerpen og Nærum bevilget amtet tilsammen 350 spd. og til skolehusene paa Ballestad, Tufte og Gravli tilsammen 650 spd., altsaa tilsammen for alle fem 1 000 spd. eller 4 000 kroner. Endelig var nyt skolehus paa Aas flerdig 20/10 1880, som kostet kr. 2 213,52. Brandtakst 27/10 1880: 3 150 kroner. Paa Borge utvidedes samme aar, 1880, skolehuset med en bekostning av kr. 1 158,97. Den nye brandtakst av 16/12 1880 kom paa 4 320 kroner. Skolehusene paa Gjerpen og Nærum var 23/12 1875 brandtakserte til 600 spd., ‑ 2400 kroner, ‑ hvert. I 1881 var da i alt opført de 8 skolehuse, hvortil Skaar i 1873 hadde hentydet: men de henstod endnu alle uklædte og umalte. Den 27/3 1881 besluttet herredsstyret at bevilge til skjulklædning og maling kr. 3 600,00, i haab om en refusion av amtet, stor 1 200 kroner; men man fik kun kr. 240,00 til to og maatte i 1883 ansøke om samme bidrag til to til. Skolestuerne paa Borge og Sneltvet sees at være skjulklædte og malte før 1/7 1884, mens Tufte skole først var fuldt færdig 21/9 1886. Dermed stilnet byggearbeiderne av.

 

Lærerpersonalet i 1875 utgjorde efter en opgave, avgit 28/12 s. a.:

 

1. Gunulv Nilsen Hegna.

2. Halvor Larsen Foss.

3. Andreas Olsen Oredalen.

4. Hans Pedersen Meen.

5. Andreas Halvorsen.

6. Mathias Ingebretsen Øvrum.

7. Gunnar Larsen Sem.

8. Ole Johan Isaksen Nærum.,

9. Halvor Halvorsen Lyngaas.

10. Karl Ludvig Olsen.

11. Nils Heum.

12. Halvor Halvorsen.

 

Lærertallet var altsaa nu steget med to, fra 10 til 12. Hertil kom i 1884 ansættelse av to lærerinder, en i Borge og en i Ballestad kredse. I Borge ansattes Kirsten Enger og i Ballestad Maren Stiansen.

 

Den 4de december 1873 var en siden meget bekjendt mand blit konstituert i Méns (Ballestad) kreds, nemlig Halvor Gunleiksen Heggtveit, den kjendte kirkehistoriker og nuværende klokker ved Trefoldighetskirken i Kristiania. En anden siden velkjendt mand, den nuværende skoleinspektør i Trondhjem Sven Svensen blev 11 aar senere fast ansat lærer i Tufte kreds, 31/10 1884, hvor han alt hadde gjort tjeneste 1881‑1884. En tredje, paa disse kanter senere likeledes velkjendt mand, som er nævnt paa listen, Gunnar Larsen Sem, blev 22/10 1875 lærer i Gulset Kreds. Noksaa kjendt er ogsaa Hans Jørgen Hansen, der senere blev kirkesanger paa Fiskum og hadde fratraadt som lærer ved Fossum skole 28/11 1874, hvor han erstattedes med Nils Heum 7/1 1875, der igjen 27/12 1881 efterfulgtes av Halvor Larsen Foss, som fra 6/4 1875 hadde været lærer i Foss eller Tufte kreds.

 

Halvor Larsen Hoppestad var fratraadt i 1875 paa grund av tiltagende døvhet og hadde blit gaardbruker. En i sin tid ogsaa noksaa kjendt mand, Lars Isaksen Follaug, hadde gaat av i 1873 og blit fattigforstander. Han hadde ingen eksamen fra seminar eller lærerskole, men hadde været lærer i 28 aar fra 1845. I 1867 var den likeledes i skolen velkjendte Jens Tennefoss blit lærer i Bø kreds, hvortil han kom fra Kvindherred.

 

Fot: John Nielsen, Porsgrund.
Ole Nærum

Da Matias Øurinn, der hittil hadde været lærer ved østre Porsgrunds almueskole, ansattes i 1869, foreløbig kun soin klokker ved Gjerpen kirke, var der til at begynde med en noksaa haard strid med sterk deltagelse i striden fra menighetens side. Sterkere endnu, men kun inden selve kredsen, blev striden samme aar, da det gjaldt Ole Johan Isaksen Nærums ansættelse i Klep kreds. En hel del opsiddere uttalte sig i et andragende av 12/2 1869 for at beholde den midlertidige lærer Ole Gundersen (Follaug), ”som vi tror”, skrev de, «gjerne vil ofre al sin flid      paa skolen, da han ingen andre adspredelser har». Andragendet slutter med at uttale ønske om, «at nærværende

linjer maa blive vedlagt Gjerpens skolekommission” (!). En enkelt husfader rettet et par uker senere, den 24de februar, paa egen haand en henvendelse til skolekommissionen, hvori han blandt andet noget forblommet siger: «Dadel over Ole Nærum tror jeg visselig er lidet berettiget; men den menneskelige svaghed er stor, saa det muligens kunde have skadelige følger for hans fremtid». Om den anden kandidat uttalte han: «Jeg har ikke det ringeste at udsætte paa hans flid og dygtighed; men jeg kan ikke være med dem, der løfter ham saa høit; det er endnu nyt øl og lidet avdrukket». Ole Gundersen har formodentlig kun været konstituert i kredsen en tid; men derved er fremkommet et præ for ham, som saa ofte vil gjøre sig gjældende. Den samme forsigtige og omtænkte mand vil videre ikke, «man skal gjøre sælebod ved udkaarelsen af lærer; dertil er skolen en altfor vigtig ting». Han vilde ha «den, der overgik de øvrige i kundskab og duelighed,” og deri hadde han jo fuld ret. Imidlertid beskikkedes Ole Nærum i januar 1871 og forblev i denne post like til sin død 30/1 1911. Ole Nærum blev en dygtig og nidkjær lærer og en høit agtet mand i bygden, lærernes faste repræsentant, da «skolestyretsr tid begyndte, meget hyppig ogsaa næstformand i skolestyret, en særdeles kyndig mand i alle skolelovens finesser og departementsskrivelser, prestens medhjælper o. s. v.[1] Osehakken og Bratsbergkleven var med sine faste skoler ved byutvidelser gaat fra, den første til Porsgrund, den anden til Skien.

[2] Se litt herom i «Fra mine unge aar», s. 138 fl.