GJERPENS SYKEPLEIEFORENING.

 

Kvindeforeninger for ydre og indre mission virkar i alle kredser, dels kredsvis, dels i videre sammenslutninger. For sjømandsmissionen virker en mindre forming i øvre Gjerpen og en større i den ytre del, hvor, nede ved jernbanelinjen og elven, ikke saa ganske faa sjømænd har hjemme.

 

Gjerpensokningerne er gjennemgaaende meget hjælpsomme mennesker, der viser hverandre en prisværdig deltagelse i tunge tides. I denne forbindelse kan først nævnes en række mindre foreninger til avhjælp av  “øieblikkelig nød”. De bestaar mest av unge piker, der arbeider og utlodder sine arbeider og derved tilveiebringer ikke smaa beløp; men av størst betydning er dog ovennævnte sykepleieforening. Om denne hitsættes efter foreningensprotokol nedenstaaencle nærmere oplysninger:

 

Fot: Feilberg Hansen, Skien
Marianne Backer f. Blom

I januar 1898 stiftet medlemmer av den daværende ”Gjerpens barsel‑ og hjælpeforening”, til daglig kaldet ”syforeningen”, en ny forening ved siden av den gamle: “Gjerpens diakonisseforening” .

Denne forenings første bestyrelse bestod av 5 damer, deriblandt fruerne Marianne Backer, Augusta Paulsen og Marie Sem. Til formand og kasserer valgtes fru Backer. Av foreningens statuter kan merkes § 2: “ Dens formaal er at skaffe gratis pleie til menighetens fattige syke, særlig saadanne, som ikke er gjenstand for det offentlige fattigvæsens omsorg”. § 3: “Forsaavidt diakonissen levnes tid dertil, kan hun ogsaa yde hjælp til bemidlede syke for følgende betaling: for et helt døgn kr. 1,50, for en vaakenat kr. 1,00, for en dag kr. 0,50. I epidemiske sygdomme kr. 2,00 pr. døgn. Til saadan hjælp er de bidragsydende først berettiget”.

 

Foreningens utgifter skulde tilveiebringes ved frivillige bidrag, som bestyrelsens medlemmer hadde at indsamle. Der blev underhandlet med diakonisseanstalten for at faa en menighetssøster, og man enedes om, at der for en saadan skulde aarlig betales til diakonissehjemmet kr. 250,00, mens søsteren av sykepleieforeningen skulde skaffes frit ophold. I april 1899 begyndte saaledes den sendte søster Lovise Halvorsen sit arbeide. Hun bodde paa Vattenberg, hvor der var leiet værelse og kjøkken til hende, likesom der anskaffedes til hennes bruk et møblement, bestaaende av seng med madras og sengklæder, en servant, en kommode, nogle borde og stoler, gardiner, et stort skap, noget stentøi og kjøkkentøi m. m. Søster Lovise var i Gjerpen i vel 2 aar, da hun fik ansættelse i Zulumissionen. Hun er senere gift i Afrika.

 

Da diakonissehjemmet ikke længer kunde skaffe utdannede diakonisser til landsmenigheter, maatte man søke den nye

Fot: R. Nyblin, Skien
Søster Lovise.

menighetssøster paa andet hold. I april 1901 ansattes som saadan Tonette Syversen, der likeledes i den første tid bodde paa Vattenberg. Det viste sig snart, at en søster slet ikke kunde tilfredsstille behovet, og allerede i mai samme aar ansattes derfor trods de ingenlunde gode økonorniske forhold en søster til, søster Ragna, og begge søstrene tok nu bolig paa Bøle. Søster Ragna forlot Gjerpen i januar 1903, og i hennes sted ansattes i oktober maaned søster Amalie Ellingsen.

 

Da det var vanskelig ad privat vei at faa ind de nødvendige midler til de to søstre, besluttet bestyrelsen at ansøke Gjerpens sparebank om et bidrag. Det bevilgedes ogsaa med kr. 250,00 for 1903. Likeledes blev der gjort en overenskomst med fattigstyret, hvorefter den ene søster skulde faa frit ophold has Foss gamlehjem, mot at hun i sygdomstilfælde paa hjemmet skulde hjælpe til med sykepleie. Søster Amalie var da paa Foss til oktober 1904, hvorefter hennes post stod ledig til januar 1906, da hun efterfulgtes av søster Sofie.

 

I 1904 fik foreningen av Gjerpens sparebank et bidrag paa kr. 500,00, i 1905 kr. 300,00 og derefter igjen i de følgende aar kr. 500,00.

 

I 1907 uttraadte fruerne Paulsen, Olsen og Høyer av bestyrelsen og erstattedes med fruerne Anna Quisling, Anna Schibbye og Sofie Buer.

 

Det viste sig, at den ordning, hvorefter den ene søster skulde bo paa Foss, i længden ikke var tilfredsstillende. Foss gamlehjem fik sin egen sykepleierske, og menighetssøsteren flyttet tilbake til den tidligere søsterbolig paa Vattenberg; men som erstatning for det frie ophold, som engang var bevilget hende, tilstod fattigstyret foreningen et bidrag av kr. 100,00 aarlig.

 

I 1907 fik sykeforeningen igjen to nye menighetssøstre, nemlig: i juli Dora Syvertsen og i november Kari Vaalen. Søster Dora forblev i Gjerpen til vaaren 1909 og søster Kari til august s. a.

               

Ifølge aarsberetning for 1907, der da for første gang indrykkedes i de lokale aviser, var der i aarets løp gjort 405 sykebesøk, 148 husbesøk og ydet 72 vaakenætter. I kontanter og matvarer var der utdelt kr. 175,00, likeledes en

større del nyt tøi, opsydd av syforeningen, samt gammelt tøi, der forinden var istandsat av søstrene. Indtægten hadde i det hele utgjort  kr. 1418,15. Av aarsberetningen for 1908 sees, at der i dette aar var gjort 790 sykebesøk, 172 husbesøk og ydet 122 vaakenætter. Den hele indtægt hadde dette aar utgjort kr. 2108,95, hvorav til lønning av søstrene medgik kr. 1000,00. I statuterne indtoges i 1909 den forandring, at hjælp til bemidlede forhøiedes til kr. 1,80 pr. døgn og for en dag kr. 0,80, mens en vaakenat fremdeles skulde betales med kr. 1,00. Nattevaaken maatte kun forlanges hver tredje nat, søndagen skulde søstrene; saavidt mulig, ha fri. I april 1909 ansattes søster Sigrid Hoem efter søster Dora, der flyttet til Solum, hvor hun giftet sig og oprettet en egen pleieanstalt for sindssyke, der overlotes hende fra Bratsberg sindssykeasyl. Fru Backer ønsket nu at fratræde som formand og kasserer. I hendes sted valgtes fru Qvisling, som siden har indehat begge disse stillinger, likesom hun sammen med fru Marie Sem i flere aar har fungert som kommunevalgt tilsynskvinde ved Foss gamlehjem.

 

Fot: R. Nyblin, Skien
Fru Anna Qvisling.

I 1910 gik fru Schibbye ut av bestyrelsen; i hendes sted indvalgtes fru Elisa Jacobsen. Bestyrelsen supplertes nu ogsaa med to herrer, nemlig pastor Heuch og lensmand Jacobsen. Lønnen til menighetssøstrene forhøiedes til kr. 550,00. Indtægten utgjorde dette aar kr. 1443,74. I 1911 forhøiet banken sit bidrag til kr. 800,00, de private bidrag utgjorde kr. 507,75.

 

I januar 1912 ansattes, efter søster Severine, der hadde efterfulgt søster Kari paa Uthaugen, søster Ingerid Holtskog, som indehadde posters til april 1914, da hun giftet sig. I september 1912 fratraadte ogsaa søster Sigrid Hoem sin post for at reise hjem til Selbu og holde bryllup med pastor Bondal fra Amerika. Bestyrelsen uttalte i den anledning sin beklagelse over at miste hende, “da den hadde lært at sætte pris paa hende og hendes gjerning”. Aarsregnskapet for 1912 utviste en indtægt av tilsammen kr. 1980,46, hvorav kr. 800,00 var bidrag av banken, kr. 386,75 private aarsbidrag. Menighetssøstrenes løn var nu steget til kr. 1200,00.

 

Efter søster Sigrid, der hadde været i Gjerpen i 3.1/2 aar, ansattes lste oktober 1912 søster Elisa Ramstad. Da pastor Heuch var blit ansat som sjømandsprest i London, valgtes i hans sted til medlem av bestyrelsen den nye hjælpeprest pastor Mollestad. I 1913 utførte menighetssøstrene 941 sykebesøk, 476 husbesøk og 71 vaakenætter. Til utdeling hadde de dette aar av foreningen mottat kr. 265,59 foruten ganske betydelig av nyt færdigsydd og brukt, tildels istandsat tøi.

 

Ved utgangen av mars 1914 fratraadte, som nævnt, søster Ingerid sin stilling for at indtræde i egteskap. I hendes sted ansattes Liv Aase, der sammen med Elisa Ramstad er menighetssøstrene i Gjerpen for tiden.

 

I 1915 mottok foreningen ved testamente, datert 25de mai 1915, av senere avdøde fru statsministerinde Sofie Knudsen, født Cappelen, en legatarisk gave, stor kr. 10 000,00, hvis renter skal anvendes til foreningens formaal. Litt senere mottok foreningen til utdeling et par andre større gaver, nemlig kr. 500,00 fra konsul H. H. Holta og kr. 1 000,00 fra grosserer Halfdan Brun.