DEGNE OG KLOKKERE.

 

Degne eller klokkere begyndte først at optræde i kirkerne efter reformationen. Det blev særlig paalagt de nye, lutherske prester at ta sig av den opvoksende slegt; med den gamle, som var indlevet i katolicismen, var der litet raad. I dette sit vigtige arbeide med ungdommen skulde de da ifølge kirkeordinancen støttes av degne, som skulde ansættes i hvert sogn.. Foruten at lede sangen under gudstjenesten skulde degnene efter presternes forskrifter virke som  omgangsskolelærere og oplære ungdommen i Luthers katekisme. Det gik imidlertid noksaa smaat med at faa denne ordning igang overalt her i landet. Der klagedes fra alle stifter baade nordenfjelds, vestenfjelds og søndenfjelds. I Trondhjem hadde saaledes biskop Hans Gaas i 1552 under et ophold i Kjøbenhavn faat kongen til at utstede en streng skrivelse om “den store uskikkelighed, som finder sted i Trondhjems stift, at der nemlig ingen sognedegne findes ved nogen kirke”,[1] og der maatte endnu et nyt kongebrev til i 1568, som stadfæstet det tidligere. Her i Oslo stift nyttet ogsaa den nidkjære biskop Jens Nilsen et besøk i Kjøbenhavn i 1580 til at faa utfærdiget en kongelig skrivelse, som, ved siden av at forlange degne ansatte, ogsaa paabød, at der skulde skaffes dem fri bolig og en liten gaard til bruk. Det indskjærpedes ogsaa, at almuen, foruten at der av kirkens gods skulde utlægges jord til “degnebol”, ogsaa skulde “komme deres sognedegn noget til hjælp for hans tjeneste og umage”.[2]

 

Men seigt gik det fremdeles. I øvre Telemarken kom der saaledes neppe klokkere før langt nede i det 17de aarh. Den ældste klokker, jeg har fundet nævnt i de øvre bygder, er Kristen Madsen i Vinje, aabenbart ingen indfødt, antagelig danske. Han blev 4de juni 1670 lyst fredløs paa Sandok for at ha tat avdage manden til Anne Høgetveit. Hans eftermand Jørgen Bertelsen Coldrup, gift med Engel Klausdatter Fendt, tydeligvis ogsaa fremmede, blev stevnt til tings for ”at skjelde folk”. I Fyresdals store prestegjeld med 5 sogne blev den første degn ansat i 1691, Rasmus Olsen Lund, ogsaa en fremmed, død i 1741, en bra mand forresten. Ved lagmand Pros Lauritsens høitidelige begravelse i Gjerpen kirke den 10de februar 1596 gik der 12 degne med vokslys like efter kisten, saa gik presterne. Det viser, at forholdet har været anderledes i de nedre bygder, og at man vel tør slutte, at Gjerpen ogsaa har hat degn ved denne tid.[3] Degn hadde Gjerpen i alle fald hat 10 aar før, i 1586; ti i det aar brændtes der tre kvinder i Skien for trolddom, blandt dem var “konen til klokkeren i Gjerpen”; men navn nævnes ikke, hverken paa ham eller hende. Bøddelen, som gjorde det av med dem, het “mester Hans fra Oslo”, som for sin umake fik 3.1/2 riksdaler for hver av troldkjærringerne. For denne utgifts skyld er det, at saken omtales i lensregnskaperne.

 

Den ældste klokker i Gjerpen, hvis navn kjendes, er antagelig Anders klokker, om hvem biskop Glostrup skriver ved sin visitas i Gjerpen 20de januar 1622, at han ”haver paamint Anders klokker, som sig 3die aar fra sakramentet haver entholdit, at han skulde som en christen sig forholde, saafremt han sin tjeneste igjen vilde erlange og excommunicationem undgange”. Han var altsaa da suspendert.

 

Den næste klokker, hvis navn har været at finde, efterat kirkebok er indført, er Solve. Det vil sige,”Solve klokkers enke”, Marte Olsdatter, er indført i kirkeboken som begraven den 22de mai 1685, 46 aar gammel. Hvad aar klokkeren selv er avgaat ved døden, kan ikke sees; men det maa ha været før 1680, da kirkeboken begyndte.

 

Efter Solve har antagelig “Mads klokker” fulgt. Han blev 8de oktober 1684 gift med “Anne Henriksdatter fra Hytten”, d. e. fra Fossum. Han het fuldt ut Mads Pedersen og blev jordfæstet den 23de februar 1693, kun 43 aar galnmel. Enken jordfæstedes den 6te mars 1705, 54 aar gammel. De var altsaa begge født omkring 1650. De hadde en datter Marie, født i 1686.

 

Efter Mads Pedersen fulgte sandsynligvis Voldemar Pedersen Stub, der blev begraven 3/7 1704, 47 aar gammel. Han bodde paa Snibetorp i Skien, hvor han ved siden drev guldsmedhaandverk; derfor var det vel, han bodde i byen.[4] Hans hustru het Maren Jensdatter, men kaldtes sedvanlig “Maria Wolmer”, der maaske er en forkortelse for “Maria Voldemar’s”, nemlig hustru; hun var nok fra Larvik, hvor hun i alle fald hadde en bror, som het Sven Jensen, og hvorhen hun reiste efter mandens død for at ernære sig som jordemor. Disse klokkerfolk synes altsaa at ha kunnet litt av hvert. De hadde, da skiftet blev holdt 18/2 1705, to barn: Trine, 20 aar, og Katrine Elisabet, 18 aar; men boets forfatning var daarlig. Der var en del guldsmedverktøi efter guldsmeden og 6 bøker efter klokkeren. “ Hr. David havde restancer blandt bønderne, som han ikke kunde bekomme noget av, langt mindre da klokkeren“, staar der i skiftet til forklaring av den daarlige status. Alt løsørets værdi sattes til 16 rdl. Stentøiet specielt utgjordes av 3 hollandske fat á 4 skilling, 5 jyske tallerker á 1 sk. og et ølkrus. Huset, der var “ganske forfaldent og raaddent”, toges til indtægt med 34 rdl. “paa grund av den anvendte paakostning”, saa boet alt i alt kom paa 50 rdl; men da gjælden utgjorde 44.1/2 rdl., blev der til deling mellem enken og barnene kun omkring 5.1/2 rdl. Blandt boets kreditorer findes Ole Moghus i Fyresdal, en i sin kreds kjendt, velstaaende bonde; han hadde tilgode 5 rdl., formodentlig for levert sølv.

 

Voldemar Stubs efterfølger var Søren Kristiansen Paus, der var født i 1677. Han fik sit ansættelsesbrev 20/6 1705. Han giftet sig 3 aar senere, 31 aar gammel, den 16de oktober 1708 med Johanne Olsdatter. Deres ældste søn Kristian blev døpt 16de søndag efter Tref. 1710. Klokker Paus hadde gode mænd og kvinder til faddere for sønnen: borgermester Wejer, Jakob Thurmann, madame Børting og jomfru Malene Kliim ; han var jo ogsaa av god familie selv. Klokker Paus eller, som der almindelig sagdes : “Søren klokkar”, jordfæstedes 13/8 1734, 57 aar gl. Hans enke overlevde ham længe; hun nævnes som fadder endnu i 1765.

 

Efter Søren Paus fulgte denne hans søn Kristian Paus, som da var studiosus, idet han den 28de august s. a. blev kaldet av konferensraad Lars Bentsen til Søby og Komerup til at bli sin fars eftermand som “sognedegn i Gjerpen”. Aaret efter, 31/3 1735, fik han sin beskikkelse av biskop Hersleb, for hvem han fremviste “gode attester fra det kongelige universitet om sin lærdom og studeringer som fra sognepresten David Monrath om skikkeligt levnet og forhold”. Kristian Paus fuldendte nogle aar efter sine studeringer som teolog og blev i 1739 personel kapellan hos Nils Aabel i Hollen. Senere blev han sogneprest i Saude, hvor han døde i 1782. Hans datter Kirsten Margrete blev gift med den senere prest i Gjerpen Fredrik Blom.

 

Efter Kristian Paus blev Mathias Hjorteberg klokker. Ogsaa han var student, “hæderlig og vellærd studiosus”. Han blev kaldet til degn og klokker 12/10 1739 av kancelliraad Herman Leopoldus og kaldelsen stadfæstet av biskop Dorph 23de s. m. Han døde alt 1742, og hans hustru Katrine Helene Solberg 8de juli, kun vel 3 uker efter. Det tyder paa smitsom sygdom. Skiftet blev dog holdt efter manden, inden konen døde, 3/7 1742. De hadde 2 barn: Jensine Marie, 6 aar, og Kristine Augusta, kun 8 maaneder. I boet var litt sølv og guld og meget godt løsøre, men forøvrig mange kreditorer: Søren Falkum, Peder Pedersen Baad, Peder Adzlew, peruqvemager Knof, kancelliraad Løvenskiold, men heldigvis som største kreditor svigermoderen “ mad. Solberg”, der hadde tilgode 235 rdl. Det var da vel fra hende, det var kommet, det som haddes.

 

Efter Hjorteberg fulgte Kristen Greve, der likeledes var en “hæderlig studiosus”, kaldet av kancelliraad Herman Løvenskiold 12/10 1742, kaldelsen stadfæstet av biskop Dorph 13/12 s. a. Greve kom til at staa i tjenesten meget længe, næsten 40 aar, idet han først døde 2/6 1780. Hans første hustru, Helle Jensdatter Frost, døde 2/10 1752, omkring 40 aar gammel. Med hende hadde han 3 barn: Kasper, født 1745, sjømand, der “opholdt sig i fremmed fart udenlands”, Kristen, født og død 1746, og Jens Kristian, født 1749, død 15/9 1784. Hans anden hustru Hanna Kirstine Wulfsberg var født 1724 og døde 1781, aaret efter manden; med hende hadde han mindst 5 barn mellem aarene 1755 og 1762. Han var saaledes antagelig blit gift igjen et par aar efter sin første hustrus død. Barnene het: 1) Ole Wulfsberg; 2) Kirsten Bertea; 3) Anne, gift med Daniel Svanemand i Fredrikstad; 4) Else Vilhelmine; 5) Dorte Sofie. Boet strak ved klokkerens død netop til at betale kreditorerne og skifteomkostningerne. Ved enkens død 5/9 1781 var derfor boet fallit, som rimelig kunde være. Er “Kirstine, klokkers kvinde”, som døde 1743, 23 aar gl., ogsaa Kristen Greves hustru, saa har han været gift 3 gange.

 

Efter Greves død blev studiosus GjertMonrad av kirkepatronen Herman Løvenskiold antat til klokker, og valget stadfæstet av biskopen 16/6 1780. Gjert Monrad døde om høsten 1816. Han var i 1770 blit gift med provst Monrads datter Kristine, der døde i april 1796, 47.1/2 aar gl. Ifølge skiftet efter hende i 1797 hadde de da  følgende barn

1) David, 20.1/2 aar; 2) Johan Fredrik 14 aar; 3) Markus Ditlev 12.1/2 aar; 4) Kristian Vilhelm 8.1/2 aar; 5) Joakim 5 aar; 6) Kristense Sofie, 16 og 7) Barbra 7 aar. Dertil kom mindst 3 døde. Det viste sig, at boets passiva, 340 rdl., netop balancertes av dets aktiva, saa der blev ingen arv at dele. Monrad giftet sig igjen ; men denne hans anden hustru, Hedevig Monrad, der var en ældre kvinde, som først hadde været gift med provst Monrads søn Joakim, døde allerede i juli 1801, 52.3/4 aar gl. Saa fulgte: Kristen

Kristen Lund
Efter forografi

Lund, den første seminaristisk utdannede lærer i Gjerpen. Lund hadde gjennemgaat Bralie Trolleborg seminarium paa Fyen. Han stod i tjenesten i vel 50 aar og het derfor med rette i sine senere aar “gamle klokker Lund”. Han var født i 1787 og døde 7de januar 1867, i sit 80de aar. Siden 1861 hadde han hat en medhjælper; men i 1865 blev han paa grund av svækket helbred og alderdomsskrøpelighet erklæret “uskikket til hvilkensomhelst klokkerforretning” og skulde da egentlig ha traadt ganske av, men fik lov til at bli staaende med stedfortræder paa grund av hans tidligere indlagte fortjenester av skolen og hans meget betydelige gjæld. Medhjælper blev lærer Anders Halvorsen.

Mathias Øvrum.

 

Lund var 21de september 1819 blit gift med Severine Vilhelmine Sofie Hammer, da 20 aar gammel, han 32. Klokker Lund underviste P. A. Munch i flere aar; men ”vandt ikke hans kjærlighed”. Lund var en meget anset mand i bygden, bl.a. ordfører i Gjerpen 1841‑1843.

 

Mathias Øvrum, som blev klokker i 1869, var født paa Myren under Øvrum i ytre Gjerpen i 1821 og var førstelærer ved almuskolen i østre Porsgrund, da han blev klokker i Gjerpen. Han var ogsaa en meget anset mand og det baade i det kommunale og i det politiske. Han var saaledes ordfører i Gjerpen fra 1869 til 1886, repræsenterte Bratsberg paa stortinget i perioden 1871‑1873. Han døde 13de august 1893, 72 aar gammel.

 

Knut Vadder, den nuværende klokker og Øvrums efterfølger, blev ansat i 1894. Han er født 1865 i

Fot.: W. Szacinski, Skien
Knut Vadder.

Mo, Telemarken, hvor hans far Olav Knudsen Vadder var gaardbruker. Vadder, der var seminarist fra Hamar i 1886, tokaaret efter middelskoleeksamen og var først lærer ved østre Totens private amts‑ og middelskole 1888‑1889, da han ansattes som lærer og kirkesanger i sin hjembygd. Han blev ansat som lærer ved Borgestad skole i 1891 og var der til 1894, da han blev kirkesanger og lærer ved Gjerpen

Fot.: W. Szacinski, Skien
Andreas Aarvold.

skole. Han har indehat forskjellige kommunale hverv, har været medlem av herredsstyret og skole

styret, var en tid ogsaa formand i fattigstyret. Han er medlem av Gjerpens sparebanks forstanderskap og revisor ved banken. Han er ogsaa revisor ved Brække museum. Ugift.

 

Andreas Aarvold, første kirkesanger ved Borgestad kapel. Han er født i Hafslo prestegjeld 24de februar 1873. Et aars tid efter flyttet hans far, Peter Rumohr, der var farver av profession, til Sogndal, hvor han kjøpte en liten jordeiendom. Efter først at ha gjennemgaat et kursus ved Sogndals folkehøiskole, kom han til Kristianssands seminar, hvorfra han dimittertes i 1891. Efter saa at ha været konstitueretlærer et par steder i Sogn, blev han høsten 1892 ansat i Begnadalen, Valdres. Høsten 1885 blev han ansat ved Mo skole i Gjerpen og i 1899 ved Borgestad skole. Skoleaaret 1913‑1914 hadde han med permission av skolestyret indehat lærer‑ og husfarstilling ved Bastø skolehjem; men da han ikke likte sig i denne stilling, overtok han igjen sin lærerpost ved Borgestad, men forblev der nu kun til høsten 1915, da han blev ansat ved skolen paa Rjukan, hvor han for tiden er. I 1907 blev han beskikket til kirkesanger ved Borgestad kapel, likesom han nu ogsaa er klokker ved Rjukan nye

kirke.

 

Han har tat adskillig del i det kristelige ungdomsarbeide. Den 29de december 1892 blev han gift med Ingeborg Ihme fra Halsaa, Mandal. De har 6 barn, 2 sønner og 4 døtre.
[1] Dipl. Norv. III, 643.

[2] Norske riksregistranter. I, 151. Se ogsaa Bang, Den norske kirkes historie i reformationsaarhundredet.

[3] I Skien hadde man dog ingen degn ved biskop Glostrups visitas i januar 1622. ”Borgermestrene lovet da med præposito (provsten) bispen at ville se til, at man en klokker ved kirken kunde bestille”; men det blev nok bare med løftet; ti 8/1 1630 fik rector scholae degnepengene “til sin løns forbedring”.

[4] Forøvrig har J. Fr. Monrad oplyst : ”Degnebolig : Hverken hus, gaard eller bolig for degnen; men saalænge nogen kan mindes, har alle klokkere selv maattet forsjune sig med hus og tilhold”.