BORGESTAD KAPEL.

 

Paa Borgestad stod i middelalderen et kapel, hvorom der endnu er et minde i navnet ”Kapeljordet”; men ellers er der ikke længer nogen spor av det paa stedet. Ved kapellet var, som saa ofte i den katolske tid, ansat egen prest. Kapellet og presten findes nævnt en eneste gang, nemlig i 1333 (Dipl. I, 226); men i det 16de aarh. fandtes der vistnok ikke længer hverken prest eller kapel.

 

Nærmest ved de mange anlæg av bruk og fabriker utover langs elven er befolkningen paa begge sider av Borgestad tat sterkt til i de senere aar, og dette gjorde trangen til en egen kirke altid føleligere. Hvad indbyggerne av Osebakken i sin tid hadde anført som grund til dens fraskillelse fra Gjerpen og henlæggelse til Porsgrund, nemlig de slemme reiser i uføret høst og vaar og i snestorm og uveir, hadde fremdeles sin gyldighet og føltes værre, alt som forholdene ellers blev bedre og forbindelserne lettere. Amtmand Aall, der, som nævnt, var bosat derute, paa Ekeli likeoverfor Borgestad, hadde i sin tid arbeidet meget for at faa egen kirke i ytre Gjerpen, om ikke netop paa Borgestad, men oppe paa høiden, længer nord paa de store Ballestadgaarders grund, hvor der ogsaa tidligere skulde ha staat en kirke. Begge kirkerne derute, baade paa Ballestad og Borgestad, hadde jo været rette ”høgendeskirker”, det vil si bekvemmelighetskirker, da de stod; men amtmanden fandt ikke den nødvendige tilslutning, og ved Gjerpen kirkes foran omtalte kostbare utvidelse og restauration i syttiaarene døde det hele arbeide mot dette maal foreløbig hen.

Borgestad kapel

 

Senere optok forskjellige kvindeforeninger paa Uthougen igjen arbeidet for at faa en kirke etsteds i ytre Gjerpen og hadde efterhaanden ogsaa til det øiemed indsamlet et par tusen kroner og faat løfter paa adskillige bidrag, naar byggearbeidet naadde frem til sin utførelse; men da man skulde til at forhandle om pladsen for kapellet, blev disse bidragsydere, som hadde stillet større eller mindre summer i utsigt, uenige indbyrdes, og kun en ganske betydningsløs sum blev stillet til disposition, hvor saa kapellet kom til at bli lagt. Da besluttet eieren av Borgestad, daværende statsraad Gunnar Knudsen, alene og uten hjælp av hvad der var indsamlet, at opføre et kapel paa sin egen eiendoms grund, efterat han under 19/8 1902 hadde ansøkt om og ogsaa erholdt ved kngl. resol. av 4de september tilladelse til at anlægge privat begravelsesplads paa Borgestad. Arbeidet paabegyndtes ved juletider 1903, og kapellet stod færdig til at tages i bruk vaaren 1907. Det indviedes 27de mai samme aar av biskop Thorkildsen i nærvær av alle provstiets prester og en meget talrik forsamling.[1]

Et referat[2] av forhandlingerne i Gjerpens herredsslyre i anledning denne sak kan ha sin varige interesse. Møte lørdag Sde januar 1904. Ordfører H. N. Riis.

 

«Ordføreren refererte skrivelse fra statsraad Knudsen av 4de december, ifølge hvilken statsraaden og hustru i den nærmeste fremtid agter at opføre en kapelkirke med 400 sittepladse paa deres eiendom Borgestad og at skjænke denne kirke med tomt og kirkegaard til Gjerpens kommune til benyttelse for den ytre del av prestegjeldet. Den i 1902 anlagte familiebegravelse, tilhørende Borgestad gaard, vil komme til at omsluttes av den nye kirkegaard, hvorfra statsraaden forbeholder sig adgang til familiebegravelsen, likesom han ogsaa uttaler ønske om, at der maatte paalægges kirketilsynet at paase, at den forpligtelse til familiebegravelsens anstændige vedlikeholdelse, som i henhold til kngl. resolution av 4de september f. a. paahviler Borgestad gaard, ogsaa blir efterkommet, samt forsaavidt i tidernes løp og omstændigheternes medfør saadan vedlikeholdelse ikke finder sted, at la samme utføre for kirkekassens regning med eller uten refusion av Borgestad gaards eier. Endelig ønsker statsraaden, at der i den nye kirke forbeholdes eieren av Borgestad for sin husstand fortrinsvis adgang til den øverste bænk paa den ene side av midtgangen, likesom eieren av Ekeli, til hvis eiendom den nye kirkegaard vil støte, er villig til at skjænke et tilstøtende stykke til forøkelse av kirkegaardens omfang mot, at han faar forbeholde sig gravsted av passende størrelse til sig og sin familie.

Indvielsen av Borgestad kapel.

 

Av kirketilsynets uttalelse hitsættes: Kirketilsynet har intet andet at bemerke i anledning av disse ønsker eller forbehold, end at det finder dem alle rimelige og medgiver dem sin bedste anbefaling, idet det dog forutsættes, at vedlikeholdelsespligten med hensyn til den Borgestad tilhørende familiebegravelse, i tilfælde av at kapellet med sit omliggende distrikt engang fraskilles Gjerpens prestegjeld, da paa samme maate overtages av den nye kommune, der tillike overtar vedlikeholdelsen av den øvrige kirkegaard og kirken. Specielt med hensyn til egen bænk i kirken for Borgestad gaard vil kirketilsynet deri se et passende minde om kirkens oprindelse.

 

Kirketilsynet maa fremhæve den betydelige økonomiske lettelse med hensyn til kirkelige forretningers utførelse, den hygge at ha sine gravsteder mere i nærheten og endelig den store aandelige velsignelse, som en kirke inden deres egen kreds vil bringe dette folkerike distrikt, likesom kirketilsynet sluttelig maa uttale sin dype anerkjendelse av det høitærede egtepars storartede gave, hvorved de har sat sin rundhaandede gavmildhet og sit ædle borgersind et likesaa skjønt som varig minde.

 

Kirketilsynet bestaar av provst J. L. Quisling, bankdirektør Julius Rasmussen og Lars Eriksen, Ballestad.

 

Formandskapet indstillet paa, at herredet skulde overta kapellet og det dermed forbundne fremtidige vedlikehold.

 

Saken foranlediget nogen debat. Ingebrtl Skilbred var bange for, at kapellets overtagelse vilde medføre aarlige utgifter for herredet ‑ til kapellan, klokker, graver osv. Taleren vilde gjerne høre, hvordan det var med dette.

 

Ordføreren gjorde gjældende, at det ikke var tale om nogen kapellan. Overtagelsen vilde bl. a. foranledige utgifter til skyss for prest og klokker og muligens graver. Men det var ikke nødvendig netop nu at beslutte noget om dette. Overtagelsen vilde ikke medføre større utgifter for herredet.

 

Lars Nygaard vilde ha greie paa, hvor mange forretninger der vilde bli avholdt i kapellet i aarets 1øp. Hertil bemerket ordføreren, at det var vanskelig at svare paa dette; men der vilde antagelig bli gudstjeneste en 12 ganger i aaret. Lægfolk og muligens andre prester kunde vel ogsaa benyttes.

 

Haugerud sluttet sig til kirketilsynet og formandskapet. Det var paakrævet for Uthaugen at faa kirke, og folk derute hadde i lange tider arbeidet derfor. Man burde være taknemmelig for den værdifulde gave.

 

A. Larsen maatte medgi, at tanken om at bygge en kirke derute var god, og at opofrelsen var stor; men det var et spørsmaal, om et kapel var nødvendig. Han mente, at der kunde trænges endel kirkelige forandringer. For øieblikket saa det ut, som kirkerne var overflødige, og det var da ikke nødvendig at bygge nye kirker.

 

Sigvart Grini: Har presten pligt til at reise til kapellet?

 

Ordføreren : Ja.

 

Grini: Ellers vilde der jo straks komme krav om kapellan.

 

Nøra fandt, at kapellanfrygten var ganske ugrundet. Hadde presten hat indvendinger at gjøre, saa hadde han vel gjort det. Gaven var kjærkommen. Den avhjælper et længe følt savn.

 

Lars Leppen mente, man burde være taknemmelig for en slik gave, mens Ingebret Skilbred var i tvil, om der var nogen sterk stemning for at faa denne kirke.

 

Nøra svarte Skilbred og mindet om, at man hadde indsamlet et par tusen kroner til kirke derute, hvilket viste, at interessen var der.

 

Gunnar Mo var i tvil, om klokkeren pligtet at reise til Borgestad. I tilfælde fik man ansætte en ny, og man fik da tre klokkere. Han mente, at klokkerstillingerne nærmest var overtlødige.

 

Lars Nygaard mente, at man likesaa godt kunde se saken, som den i virkeligheten er: at man maa faa kapellan. Han fandt dog, at man med tak burde ta mot gaven.

 

Ogsaa Peder Venstøb fandt, at herredet med tak burde to imot den værdifulde gave.

 

Kapellet er beliggende i den øverste del av Borgestad gaard, der, hvor denne vakre eiendom støter til Ekeli, amtmand Aalls gamle hjem, og til hovedveien ned til Porsgrund. Det har en udmerket smuk beliggenhet, med utsigt over Skienselven, Porsgrund og de bakenfor liggende skogklædte høidedrag. Det er opført efter tegning av arkitekt Nissen, Kristiania, i engelsk kirkestil, med en blanding av rundbue og spidsbue, og med et taarn, der ikke staar over, men ved siden av det egentlige bygverk. Materialet er solid kalksten, hentet fra et i nærheten liggende stenbrud. Over indgangsportalen, der vender mot syd, ikke mot vest, staar: A. D. M.DCCCCV, det store mindeaar (1905). Et høiere oppe paa forsiden anbragt stort buevindu med farvet glas kaster lys indover skibet, hvis længde er 19 m., mens bredden er 10. Koret er 6 m. Paa begge sider av skibet, parallelt med langvæggene, gaar en søilerad, saaledes at der blir en gang mellem søilerne og væggen. Det samlede antal sittepladser nede i kirken og paa det temmelig rummelige galleri er 450. Bænkene er malet i ekefarve, prædikestol og alter i rød beis, med forgyldt træskjærerarbeide, utført av træskjærer Hylland fra Vinje. Alteret har ingen altertavle, men et stort forgyldt kors av træ. Paa alterets forside staar i utskaarne bokstaver følgende inskription: «Hos dig er livets kilde. I dit lys se vi lys.» Døpefonten er ottekantet og paa siderne prydet med forgyldte forsiringer. Den er av blaa, polert kalksten og huggen av

Gudrun Knudsen

Anders Fossum, tidligere arbeider i Trondhjems domkirke. Daabsfatet er av drevet kobber, arbeidet og foræret kapellet av student Prytz (juveler Tostrup, Kristiania). I korets apsis er anbragt 5 glasmalerier, hvorav det midterste forestiller Kristus, og de to til hver side av ham de fire evangelister med de gamle kirkelige symboler. Glasmalerierne er arbeidet i München og er en speciel gave fra fru statsraadinde Knudsen. De med rosetter i forskjellig farvet glas prydede øvrige vinduer er leveret av glasmester Larsen, Kristiania. To store lysekroner hænger fra taket ned i skibet, og tolv større og seks mindre lampetter er anbragt omkring paa væggene. Lyset dæmpes i dem alle ved skjermer av tykt, mat glas. Paa alteret staar til siderne to høie messinglysestaker og i midten, like under korset, en forgyldt, syvarmet sølvlysestake, som er hjemført fra Italien. Dens lys brænder under den hele gudstjeneste. Kalk, disk, vinkande og brødæske er alt av smukt forarbeidet sølv. Messehagelen er vakkert prydet. Indenfor alterringen, som er bløtt polstret, ligger et kostbart teppe.

 

Kapellets alterbøker: en bibel, alterbok, tekstbok og to salmebøker, er en foræring fra bokhandler Dyring, Porsgrund.

Orglet er leveret av Olsen og Jørgensens orgelfabrik i Kristiania. Det har 370 piper. De to kirkeklokker er støpt hos Olsen & søn, Nauen pr. Tønsberg. Den største veier 600 kg. og har til inskription: «Kom idelig, kom aandelig, det gavner dig evindelig.» Den mindre klokke veier 450 kg. og har inskriptionen: ”Land, land, land, hør Herrens ord.”[3]

 

I sakristiet er foruten et større bord ogsaa et skap i antik stil, prydet med utskjæringer av Hylland. Her findes ogsaa et større fotografi av den første prest ved kapellet, Laurits Heuch, samt et billede av statsraad Knudsens avdøde datter Gudrun paa hennes sykeseng. Billedet er anskaffet efter anmodning av provst Qvisling.

 

Den vakkert skraanende kirkegaard nedenfor kapellet slutter sig til den i 1902 indredede begravelsesplads for familien Knudsen paa Borgestad, hvor den først begravede er statsraadens datter Gudrun. Hun uttalte før sin død ønsket om at gi sin bedstemorsarv paa 40 000 kroner til opførelse av kirke; men da statsraaden selv paatok sig at opføre den ‑ kapellet koster ellers næsten det dobbelte ‑, blev arven git til et legat for tuberkuløse i Gjerpen. Gudrun Knudsen døde av tuberkulose i 1902, 16.1/2 aar gammel, og familiegravstedet indviedes ved hennes begravelse, der fandt sted den 29de september.

 
[1] De av kvindeforeningerne indsamlede midler har faat en anden anvendelse. De kaldes nu ”Borgestadholmens kvindeforenings fond”, og renterne utdeles til trængende familier i kredsen.

[2] Referat i ”Fremskridt” for 10de januar 1904.

[3] Samtlige inskriptioncr er valgt av statsraaden efter flere forslag av provst Qvisling.