Kilde: Stiftsamtmannen i Kristiansand,  Pakke 2392

 

 

General Extract

over de

Vacante og Udygtige

wed det

Westerlehnske Regiment

Anno 1711

 

 

Brasberg Ambt

Obriste Leiutenantens Compagnie

 

 

No

Lægden

Soldatens Nafn

8

Marum, Hvammen, Sandvig, Stuetraa,

Arsleffet

Torgier Svedsen Marum

Casserit af h: JusticeRaad og Ober-Krigs Commissaire

Meizer paa KingsVinger d: 15 julij

9

Hauchaas, Qvisterue, Gase, Svallestue, TollefsJord

Peder Kittilsøn Hauchaas.

Død dend 18 martij paa Winger

35

Tveten, Stergerue, Rugstad, Baden, Aasselland

Eener Joensen Tvedten

Død paa Winger die 22 Julij

78

Tinne, Hvale, Hvalen

Peder Olsen Tinne,

udøgtig, den høyre foed er ganske Skrumpen formedelst langvarig Sygdom

127

Eie, Doxerue, Fosse, Texle, Schaardal Lille

Povel Svenningsen Eide,

Casserit af H: JusticieRaad Marcher pa Kongswinger Die 15 Julij

 

 

 

Capitain Ovenbergs Compagnie

 

 

 

11

Lillestue, Haugstell

Helge Helgesen Lillestuen

Casserit d: 15 Julij af deris Excell: h: Baronen

13

Fahrdahl, Becheruus, Nessie og Wiig

Aasmund Toriersen Fahrdahl

Ligeledis Casserit d: 15 Julij

53

Nordre Hylland, Dydsken, Loftsgaaren

Halvor Olsøn Hylland,

død d: 27 februar 1711

61

Kostved og Woxlien, Brue og GrundvaldJord, Huegaarden og Groven

Torier Joensøn Kosstvedt,

død d: 2 Febr 1711

De tvende, som udi forskrevne No 53 og 61 Pladtz ere skrefne, nemblig Oluf Halvorsen og Halvor Biørnsen, haver sig absenterit, og iche med de andre Decrutered ved udmarchen nedstillet. Hvorfore Capitainen beder tienstl: at de til allvorlig straffes lidelse maatte vare Recommenderit, andre til Exempel helst som de af Winne Præstegield til denne udyd meere end andre inclinerer.

76

Tvedt og Helgtvedt

Oluf Neriesøn Tvedt,

død d: 28 Decembr 1710

Densom udj bemelte No 76 Pladtz er skreven, skalhave erholdet hans Excellence h: Baron Løwendals Resolution, at der en anden i hans Stæd skal skrifvis. Laa og, da de andre ud-Marcherede, hart Syg af Blodsott.

104

Opsund og Rue, Kierk og Groven og Hurum

Oluf Ofversøn Opsund,

hans axel og brystbeen er af  Jichten Sønderbrudt.

122

Kieldal, Kleppe, Sundbøe og Røemaahl

Gunnuld Olsen Kieldahl,

Casseret d: 15 julij 1711 af hans Excell. h. Baron Løvendal.

Ellers kand Capitainen iche underlade herhos allerførsammeligst at anmelde efterskrefne 3de Soldater, som ere gamle og Svage, at de icke wed aar og dag har wæret dygtige, til at giøre nogen Kongens tieniste eller Kundet følge, naar Compagniet Marcherede, mens alletider maatt først dem med paa hest eller til Vands, alt som Leyligheden dettbewilgede.

77

Berge

Oluf Tormosen Berge

Denne har foruden forige Svaghed et fang, er skreven 1710.

81

Breeland

Knud Lottofsen Breeland

Skreven 1710

84

Tvedt

Oluf Toriusen Tvedt

1710

Capitain Stobs Compagnie

 

 

 

22

Dortholt, Jambdahl, Jambdahl lille, Schaardal lille, Haugland lille

Gunnuld Østensen Sorholt,

Casserit d: 15 julij paa Kongsvinger for hans Svaghed.

30

Werpe, Lundtvedt

Peder Joensen Werpe

død d: 14 Sept 1711

54

Gravor S:, Gravor N:, Øserboell

Tolf Gregarsen Gravor,

Casserit formedelst hans høyre arm var af Sygdommen bortnommen, d: 1 Sept.

74

Nattedahl, Mindsiord

Tollef Asbiørnsen Nattedahl,

død d: 19 Julij 1711

92

Åmodt med Harang, Amodt øfre, Tråer, Valop, Tiøs, Schulledahlen

Oluf Igildsøn Amodt,

ligger Syg hiemme.

103

Særitzland, Melland

Oluf Oversøn Særitzland

Commanderit til FyhrRørerne

 

 

 

Capitain Knudsens Reserve Compagnie

 

 

 

4

Heggegaard, Schrimmedahl, Svindbøel, BacheJord, Rue, Midgaarden, Marum, Hvammen, Sandvig, Stuftraa, Asseset

Tarald Olsøn Svindbøel,

haver den fallendis Siuge.

51

Sofer N:, Fladhuus, Haug, Daarud, Weium N:, Weium, Midgaarden

Hans Sifversøn Søfver,

er bleven ihielstocken udj Flecherøen d: 26 Junij 1711

90

Midgaarden, Rinde, Lien, Rindahl, Liufstad med N: Liufstad, Haugen, Særen, Huustvedt

Tron Vraalsen Midgaarden

haver brock og er derfor ichun en gammel svag Karl

108

Bræland, Aachre med træset og Lunde, Schildbred N:, Schildbred S:, Ofte

Igil Tostensen Bræland,

Kand iche høre, og er en gammel udlevet Karl.

115

Svalestuen eller Omdahl, lofthuus, Øfre Valop, Berge, Romdahl, Soelberg, Skaalaas

Anders Poulsen Svalestuen,

Rømt d: 6 Oct: 1711

126

Hvallen Øfre, Hvalen Nedre, Kleppen øfre, Kleppen Nedre

Jesper Johansen Nord Kleppen,

haver den fallendis Syge

154

Breche, Haugen, GieseJord, Midbøe med slette Middias Fælj

Evn Michelsen Haugen,

er Completerit, men af u-villighed iche mødt.

164

Grafver, Biørge, Kufle, Weenaas

Oluf Halvorsen Grafver,

haver en indvortis Sygdom, og derforuden en gammel udleved Karl.

175

Bachen, Windshalle, Høydal, Nordgaarden, Røniam med Røniam Fossom, Svinningen, Rue, Hommeli

Biørn Olufsen Nordgaarden,

haver haft ont i sit Eene been, siden hand blev fød.

177

Nordbøe, Lofthuus, Haugen, Øfrebøe

Jesper Knudsen Lofthuus,

kand iche høre, og er en Svag Karl.

184

Giufve med Fossegaard, Haatvedt, Aachre, Schæ med Hegslætten, Dybedahl, N: Mysseiord med Giufdahl og Svalestuen, Schæ med Hegslutten Dybedahl Nedre

Neri Olufsøn Aachre,

haver altid været Syg og haver mistet sitt høyre øye i sin Svaghed.

 

 

 

Capitain Mathias Poulsens Compagnie

 

 

 

5

Meeltvedt, Weeholdt, Findahl

Anders Andersøn Meeltvedt,

haver et fang, er gammel og udygtig.

13

Mellum, Gierum

Carl Andersen Mælum,

ganske udygtig i sitt Eene been, og iche Capable til Kongens Tienniste.

27

Wenstøb S:, Wenstøb N:

Peder Haagensen Wenstøb,

haver altid været Syg, og seeis iche at hand kand nogen tid blive dygtig til Kongens tieniste.

30

Hoppestad, øfre Tofte

Tosten Jensen Hoppestad,

udygtig og iche tienes til Kongens tieniste.

31

Bøe, Sanden, Schafven

Rasmus Halvorsen Bøe,

altid Sygelig og iche kand marchere.

37

Lund, Glenne, Fieldal, Glørsmur, Fieldahl lille

Niels Engelbretsøn Lund,

gammel og ganske udygtig, til Kongens tieniste.

40

Sneltved, Schilbred, Bouerød, Doxrød

Oluf Knudsen Sneltvedt,

haver et sterck Tarmeløb, som af Guarnisons feltskier i Fridrichstad er approberet, og saaledis befunden.

42

Riising S:, Riising N:

Oluf Lauridzøn Riising,

død dend 24 Junij 1711.

48

Breche S:, Breche N:, Espedalen

Lauritz Nielsøn Bræcke,

Altid Syg og iche frisk.

63

Torsholt, Schildbred, Tydahl, Gunbiørsdal, Braalaas

Oluf Borulsen Torsholdt,

gammel og udygtig.

66

Auestad, Sundsholdt, Wigen, Sortedahlen

Thore Olsen Auestad,

død d: 3 Augustij 1711.

69

Bierchetvedt, Waller

Lars Christens: Birchetvdt,

haver et fang, og befindis iche dygtig til Kongens tieniste.

93

Giemle, Fillestad, Sundbye

Hendrich Jørgensen Hiemble,

beklager sig at have tarmeløb.

 

Blegeli, Grunnestad, Tommesboe, Ringsøe, Grimsrød, Mosterøed, med Schoven og Maalefield

Niels Nielsen Blegeli,

haver et Krampen been og ganske udygtig.

 

 

 

Christiansands Stift

Lif Compagniet Nedenes

 

 

 

111

Reebsteen, Tiamsland, Yttre Rønaas, Aas, Øfre Holte

Thomas Aasmunds: Reebsteen,

Casserit paa Gen: Munstring holden ved Bergs Kircke dend 14 Aug:

114

Øievand, Bierchelied, Thiøntved, Schiervedal, Nattved, Natvedsdallen, Tveden, Lien, Spiode, Knapholl

Oluf Svendsøn Øievand,

Casserit ved Generals Munstring, holdt ved Bergs Kircke dend 14 Aug:

 

 

 

Capitain Sommerschields

Compagnie, Raabøydelauged

 

 

 

11

Usvatten, Gisletvedt, Eiaas, Myre

Jens Joensen Myre,

hemmel, magtisløs og bryst Siug, anseet af  h. ObristL og befindis, som angivet er.

16

Giermones, Tverstøll, Tviland, Øfre Eppeland

Nære Børufsøn Giermones,

død d: 14 Decembr. 1710

18

Gierulstad, Kleven, med Ønes, Sirinæs, Walle, Riisland

Tallach Madtsen Gierulstad,

død d: 25 May 1711

31

Sparesaas med Mouriben, Øeland, Omdal, Øieraas, Røiseland, af Vegusdall, S: Østen Sundet, Heldal

Jørgen Olufsen Sparesaas,

Forderved over sin Ryg, og er udygtid. Ligeleedes anvist og for Svag befunden.

45

J Øfre Engesland, Nedre Engesland, Wegusdah,

Torsten Aamundsen Nedre Engesland,

død d: 14 Oct. 1711

84

Sørdahl Nedre, Sørdahl Syndre, Tved

Aanon Andersen Sørdahl,

død d: 17 Julij 1711

90

Skomdahl, Raanæs

Even Knudsen Schomdal,

død d: 30 Julij 1711

98

Langerach, Frøirach, Bache

Annon Stiansøn Helbrach,

Udygtig forij den Eene Fod er fordervet

100

Lande N:, Vasenden, Klep, udj Henum i Hornes Sogn

Knud Torkildsen Land,

brudt sin Foed fordervet, og er paa Moss.

110

Lindjord, Ugland, Oxan af Hornes Sogn, Yttre Dasvatten, Ø. Daasvatten, Øxenskaar, Winterhuus, Møely

Niels Olsøn LiinJord,

Død d: 4 Maij 1711

116

Kalland, Abosdahl, Biørudahl, Espetved, Strømme

Biørn Andersen Waadne,

har en tære Siuge for brysted og altid Syg.

128

Rannestad, Møgeland, Svalland, Rønningen, Iveland, Steendahl

Oluf Nattufsøn Ifveland,

haver ligget Syg udj Aar og Dag, og er endnu Elendig, liggendis paa Moss

 

 

 

Capitain Spinks Reserve Compagnie

 

 

 

2

Kaaveland, Eskestøel, Holteboe, Engeboe med Dybedahl, Hie, Topdalen, Løfaas, Raadanes, Handahl, Kauland, Hiembdahl, Standahl, Sundiøn, Omblie, Kylland, Dahlen

Clemmet Olufsen Uldahl,

Døde d: 20 Decembr 1710

12

Gangsei, Hummesruen, Espelie

Salve Jørgensen Omland,

er dimmitteret d: 18 Aug. 1711, fordj hand var døv.

31

Fladeland, Hesland, Londen og Bache, Hiørre

Oluf Olufsen Stensland,

haver ligget Syg Aar og Dag, var dimitteret d: 18 Aug. 1711

38

Rosstad, Strømme, Upstad, Nommeland, Hougland

Torgius Torgiusen Strømme,

havde en Hevext paa det høyre Knæ, og deraf halt, dimitteret dend 18 Aug. 1711

63

Leesland, Skajo, Møgland, Bache, Klep yttre, Veser Frigstad, Nordre frigstad, Omdahl, Oddestøel, Øem, Eggeland, Julkelien, Klep, Odde i Landekield

Aamund Søfrensen Frigstad,

Død d: 27 Decembr 1710

88

Eskestøel, Boneraaes, Gundelsboe, Hugedahl, Krogstad, Tveden, Broewol

Niels Olsøn Eskestøel,

hafde tarmeløb, var derfore d: 18 Aug 1711 dimittrit.

94

J Furre, Steener, Lundtved, i øfre Lødisøel, i Riisholt

Arne Jørgensen Furre,

havde mist sitt mæle, var dimittered d: 18 Aug 1711

113

Riisdahl, Huusdahl, Østeland, Rønneland, Østerwigen, Fillingstved, Hundeland, i Beisland

Kittil Andersen Riisdal,

Døde d: 24 Sept 1710

140

Mælum Syndre, Mælum Nordre, Wenstub Nordre, Mittvenstub

Niels Sifversøn Mitvenstøb,

haver været Continuerlig Syg i 2 Aar, og d: 30 Oct af h: ObristL: Steen Casserit.

155

Oustad med Fosseiord, Riis Nordre, Børge Vestre, Ballestad Nordre

Lars Erechsen Riis,

haver Tarmeløb, og er derfor ligeleedis d 30 Oct for h: ObristL: Steen præsenterit og af ham Casserit.

157

Salfverøed, Torumsrøed, Graarøed, Wanneboe, Sætter, Sundtved, Søeland, Tvetten, Sørbøe

Jacob Knudsen Sundtved,

Casserit d: 16 Sept 1711

164

Aas Nordre, Aas S:, Skofver, Aager, Salverøed, Klep

Hans Christensen Klep,

var døv og dimitteret dend 18 Aug 1711

170

Snarestad, Sortedahl øfre, Berg, Herum

Gunder Andersøn Snarestad,

for liden og halt, Casserit d: 18 Aug 1711

174

Gimer, Filestad, Sundbye, Rouge, Nordre Riis

Jens Lauritzen Sundbye,

Er skurvet og af h: Obriste Lieut: Steen d: 30 Oct Casserit.

183

Tyrvand, Wastoll, Giere Tvetten, Waasse, Svennum

Thore Haraldsen Svennum,

døde : 20 Junij 1711

189

Wefall øfre, Weefal yttre, Heldal, Næsland, Hougland

Jens Wraalsen Næsland,

havde en tære Syge, casserit d 18 Augustij

191

Homlie, Laugstad, Klefvi, Ougstad, Braadsdal, Siugset, Subdahl, Kleppe, bergen med Koosen, Tvedt øfre, med Fiskevand

Gunder Halvorsen Braadsdal,

havde mistet sin hørelse udj Sygdommen

195

Ettestad, Sandwig, Signisdahl Østre, Signisdahl Wester, Reiersdahl, Omland

Aslach Wraalsen Signisdal,

var døf og haver icke haftt sin hørelse i Aar og Dag.

 

 

 

Mandalske Compagnie

ingen Wacante

Capitain Stinges Compagnie

 

 

 

39

J Stridtzland, Røisen, Bigtiøn, Huusdahl, Helde, Basstad

Casserit d: 14 Augustij 1711, ved Berges Kircke, nærved Frichs: hald, af h. GeneralL: Hausman,  fordj ermelte Soldat har den faldendis Siuge.

40

Resten i Stridtzland, Øidnæs, Klefve, Loegebroch, Hellestøel, Hellevatten, Støele, yttre Røvisdahl, Langenæs, Strand, med langenæ

Thore Olsøn Stridtzland,

afgiven til FyhrRørerne d: 31 Decembr 1710

43

J øfre Rønisdahl, Biergeland, Minderbøe, Rudlende i Røseland

Rokild Anonsen øfre Rønnesdal,

Er død d: 18 April 1711

48

Resten i yttre Hamme, Tielland, Toeritzland, Lien, Sunde med Lille Sunde, Hougland

Daniel Wraalsen Yttre Hamme,

Er død d: 28 Sept.

94

Møskeland, Koddekier, Fiereland, Eggelstad

Torier Brønnildsen Møskeland,

Casserit d: 14 Aug 1711 ved Berges Kircke af h: Gen: Lieut: Hausman fordj hand havde den Smittsomme Siuge.

122

Nedre Oustad, Øfre Oustad, Store Skuldal, Lille Skiuldal, Weder Mark, Sigvold Støele, Seeland, Klungland, i Woldelien

Christen Lauritzen Nedre Oustad,

død d: 6 Junij 1711

111

J Aasen, under Rossfiord, Høien under Rossfiord, Yttre Moeland,  Ugland, Rødland, Heien under Flesseland i Spangereid Sogn

Kiøl Nielsen Aasen under Rossfiord,

Er af en langvarendis Siugdom Sønderbrudt, udj hans ryg, og i Obrist.L: Qvartier visiterit, og udygtig befunden.

 

 

 

Capitain Daggebolds Compagnie

 

 

 

31

Dybing i Hæskestad Sogn, Grøsterud, Holte, Eggelands Døl, Nedre Øiested, Tosten udj Dyraas under Egeland

Askild Anfinsen Dybing,

er gamel og udygtig, og haver iche været Capable at giøre hans Mayts tienniste 1 aar, ligger derforuden Syg paa Moss.

53

Øfre Reggeland, EyHammer, Biercheland, Nedre Støele, udj Oridtzland, de øfrige Myrstøel, Øfre Sørdahl, Portel under Øritzland, Buurstøel under Øfre Sourdahl

Børel Aamundsen Øfre Regeland,

Død d: 27 Jan. 1711

56

Mitbøe, Østerbøe, Augendahl, Lille Reggedahl, Lille Egelie i Svasnien

Peder Friderichsen Midbøe,

død dend 23 Maij 1711

82

Fristad, Fuglestad, Stokeland, Qverme

Elling Rasmusen Fristad,

ligger paa Moss og er udygtig af en Svindsott, og ei har giort tieniste 1 Aar.

83

Bøe, Haugstad, Wetteland, Seeland, Hetland med underliggende Egeren.

Erich Jacobsen Bøe,

er udygtig af Brock og udj Julij Maaned ankom til Compagniet, men haver aldrig giort nogen tienieste, ligger paa Moss.

84

Herrigstad, Lifvistad, Øfvestad, udj Meeland, Nørre Helleland, udj Haugland

Svend Ellingsen Herrigstad,

haver et tilfælde udj sin fod, og af feldtskiæren giort udygtig.

96

udj Høiland de øfrige udj Nierum, Reiestad

Otte Albretsøn Høiland,

haver Brock og ligger paa Moss, er allerede af Lægderne Completerit eftter Feldtskiærens Attest til sl: h: Brig. Sesterfleth afvigte aar.

158

Giesdahl, Biedland, Halleland, udj Breche

Svend Tiærans Giesdal,

Er udygtig af ett tilfelde som hand har faaet udj Sygdom, og af feldtskiæren derfor giort udygtig, ligger paa Moss.

 

 

 

Maior von Haltrens Compagnie

 

 

 

25

Aardals Sckibrede

Gunder Erichsen yttre Rifveland,

død i Kiøbenhafn d: 13 febr 1711

34

Hielmelands Skibrede

Thore Olsøn Miølhuus,

døde d: 29 Octobr 1711

39

 

Joen Pedersen Tudtland,

død paa Friderichshald dend 29 martij 1711

117

Wadz Skibrede

Halvor Joensen Syfver Eike,

casserit paa General Munstring i Leiren ved Berg af h: Gen: Lieut: Hausman.

125

Lærang Skibrede

Michel Aadsen Hedtland,

Dld i Tune Sogn d: 1 Sept: 1711

 

 

 

Capitain Belitzes Reserve Compagnie

 

 

 

24

Af det 48 - 49 Læg

Niels Lauritzen Wallebrek,

død d: 3 Julij 1711

31

Af det 62 og 63 Læg

Bendt Nielsen Rødlende,

er eftter Attest formedelst ett tilfald i sitt høyre Knæ, Casserit d: 11 Junij 1711

42

Qvaasen Sogn af 84 og 85 Læg

Gunder Gundersen vegge,

død d: 27 julij 1711

64

Leknes Sogn 128, 129 Læg

Iver knudsen Lindhommen,

død d: 8 Sept 1711

Ofvenmelte 4 nafner ere endnu vacant

219

Ryefylchets District og Madtz Skibrede, af det 109 og 110 Læg

Peder Johansen Welde,

har et skabbet hovet, er meget slem, har tvende gange her i Garnisnen været Casserit som alligevel iche kand hielpe, staar dog endnu ved Compagniet til videre ordre.

231

Leeranger Schibrede, af 133 og 134 Læg

Tosten Siuversen øvre Siuneli,

Er forleden Aar med Recreuterne ankomen, men af Officiererne saavelsom endeel gemeene ved Compagniet angiven ei at være ved sin rette fornuftt, men vanvittig, og derfor af Præsten ei til alters kand annammis.

 

At dette saaledis Rigtig er, eftter de mig af enhver Cheff indgiffne Lister.

                                                                                                                             Testerer

                                                                                                                             Steen, Br.

Cantonen Saxegaard

d: 4 Nov 1711

 

Dette att wære rigtig Copie Testr.  Hasse


Jan Christensen - Skien Genealogiske Side