Kilde: Skien Magistratprotokoll Nr 4 – Statsarkivet i Kongsberg.

1783

 

Fol: 295b

 

Aar 1783 den 21de Juni var af den andordnede Bygnings Commission for Scheens

nye Kirke paa Scheens Raadstue forsamlede, Justice Raad og Borgemæster Hagerup, Raadmand

Bentsen og Didr. von Cappelen for at bestemme saavel hvor enhver af Byens Indvaanere med

Deres Familier erholder Sæde i denne nye Kirke, som og for at registere hvad Afgifter af disse nød

vendig maae svares for det første og indtil en bequem Maade nærmere kand udfindes, hvor

ved Kirkens nærværende Giæld kunde afdrages.  Kirkens Værge Sr. Claus Hesselberg

var efter tilkaldelse tillige nærværende ved denne Forretning, for nu at erfare til

hvilke som haver at udstæde Fæste Breve og hvad Aarligen af enhver som erholder

Plads i Kirken, vil blive at hæve.  I hensigt til forandførte andføeres saaledes

1me – De lukte Pulpiturer at være tilstaaede følgende af Jndvaanerne og huis

Eiere saasom.

 

Pulpituret No 1. Hr Kher Løvenskiold No 2. Gregers Forbech No 3 Peder Wiibe, 4 Madme

Koefoeds N 5 Berent Grubbe No . Didr Cappelen Junior efter overdra

gelse fra Claus Hesselberg No 7. Simon Jørgensen 8. Hr. Kammerherre og Stiftamt

mand Adeler No 9 Knud Plesner No 10. Madme Hofgaard No 11 Byskriver Eidorff

N 12  Jørgen Zachariassen No 13. Simon Zackariassen 14 Realf Boyesen 15 Petter Boyesen

16. Didr v. Cappelen senior, 17 Kirkens Stoel hvoraf intet suares No 18 Zacharias Zachariasen

No 19 Halvor Nielsen 20 Ulrich Cudrio 21. Christopher Blom 22 Elias Winter 23 Poul

Lieungh 24 Hans Blom og 25 Hans Ørn. –

 

Og da samtlige forandførte enhver til deres Stoeles Jndreedning allerede har

betalt for et svart Pulpitur 30 d, hvilket er andtaget for det Faste de i saa Maade kunde erlæg

ge, saa bliver alleene den herefter den fastsættende aarlige afgift at fordre, ligesom det i til

fælde af Vacance vil andkomme paa nærmere Forandstaltning, hvad af disse Pulpiturer

i Fæste skal erlægges, og om de nu andtagne 30 d skal tiene til en stadig Regel, el

ler og mindre, efter Pulpiturernes beskaffenhed erlægges.

 

2de Dernæst bestemmes samtlige Stoele nede paa Kirkens gulv saaledes besatte

som følger:

 

No. 1 Kirkens Stoel for Skoele betienterne.

2. Bent Wettergreen, Flom, Cudrio, Levin Hans Ledvordsen, Peter Gasmann og Johan Hond: Moss

3. Anders Watne, Jens Mogensen Feldbereder, Christen Isachsen Smed, Anders Sørensen

    Skrædder, og Anders Madsen Snedker.

4. Frederich Wedsel, Jacob Tostensen, Christen Jacobsen Skoemager, Carl Nielsen og

    Jacob Jacobsen skoemager.

5. Peder Sommer, Niels Andersen, Ole Michelsen Kolstad, Povl Jensen og Michel Jonsen.

6. Lars Hansen Tobakspinder, Kield Thomasen do, Ole Clausen, Hans Hiort og Jacob

    Abrahamsen.

7. Knud Waltersen, Michel Jonsen Flaademand, Niels Jacobsen Senior, Niels Erichsen

    og Hans Bull.

8. Isach Mæla Hattemager, Just Tufte, Hans Thomas Trantzen, Isach Thomasen og

    Børge Rasmussen.

9. Ramus Bagge med Familie

10. Madme Sarcha Smith

11. Claus Eidorff

12. Jørgen Zachariasen

13. Underfoged Stilter

14. Isack Mælas Kone, Just Toftes Kone, Simon Jørgensens 2 Piger og Berent Grubbes Pige.

 

 15. Frid: Wedsels Kone, Lars Hansen Tobaksp: Kone, Torjer Andersens Enke, Michel Jonsen

       Flaademands Kone og Hans Th Frantsens Kone.

16.  Madme. Schuemann, Jfr Wibye, Madme. Heuch, Jacob Hartvigsens Enke og Jfr Reinholt

17.  Jens Møllers Enke, Rasmus Beijers Enke, Ped: Somers Kone, Niels Andersens Kone

       og Chrest. Jacobsen Skoemagers Kone.

18.  Schurmans Enke, Guldsmed Schutzes Enke, Bent Wettergrens Koene, David Monsens Kone

       og Ole Erichsens Kone.

19.  Claus Tollefsens Kone og Søster Madme Gundersen, Niels Jensen Bagers Kone, Daniel

       Erichsens Kone

 

Fol: 296

 

20.  Mdme Brangstrup, Jfr Brangstrup, Jfr Elisabet Weyer, Bomskriver Hansens Kone, Jens Bækmans

       Kone og Madme Cudrio.

21.  Peder Gasmanns Kone, Johannes Næsses Kone, Ebbe Stafsholms Kone, Svanebergs Kone, Jørgen

       Hermansens Kone, vancant.

22.  Christian Feldbereders Encke, Johan Lineæs Kone, Ole Nielsen Smeds Kone, Ledvor Clausens Kone,

       Anders Pedersen Skoemagers Kone, og Mads Rosenbergs Kone.

23.  Claus Uhrmagers Kone, Anun Olsens Kone, Thomas Buskes Enke, Christen Abrahamsens Kone,

       Erick Buchvalds Kone, og Erich Lunds Kone.

24.  Mathias Falchums Kone, Jens Rohdes Kone, Lars Warbergs Kone, Jan Høstes Kone, Mads Jensens

       Kone og Halvor Thygesens Enke.

25.  Realf Johannesens Kone, Søren Juuls Kone, Hagen Kiørbechs Eone (?), Anders Juuls Kone, Lars Lias

       Kone og Gunder Tovesens Koene.

26.  Jfr. Matheus, Peder Abrahamsens Kone, Jfr. Matheus, Ole Roses Kone, Niels Jacobsen Snedkers

       Kone, og Anders Kieldsens Enke.

27.  Gorg Brendel og Hans Abrahamsen

28.  Procurator Hyphoff

29.  Kield Jensen

30.  Simen Zachariasen

31.  Thomas Høst og Ole Abrahamsen.

32.  Haagen Kiørbeck, Søren Juul, Anders Juel, Gunder Tævesen, Ole Pedersen og Lars Lia.

33.  Willum Larsen, Jahn Høst, Mads Jensen, Caspar Cudrio, Realf Johannesen og Eskild Jonsen.

34.  Erich Buchvald, Niels Jacobsen Snedker, Erich Lund mahler, Mathias Falchum, Jens Rohde og Lars

       Wasberg.

35.  Jørgen Hermansen, Mads Rosenberg, Claus Rissmager, Anund Olsen Smed, Christian Buchvald og

       B....... Hansen.

36.  Claus Tollefsen, Niels Jensen Bager, Daniel Erichstrup, Johan And: Seesen og Postmæster Gundersen.

37.  Carl Nielsens Kone, Jacob Jacobsen Skoemagers Kone, And: Watners Kone, Tobias Pedersens Kone,

       og Ole Nicolaisens Kone.

38.  And: Feldbereders Enke, Hans Ledvorsens Datter, Niels Madsen Snedkers Kone, Joh: Hend:

       Mosses Kone, Vacant

39.  And: Tellefsens Kone, Niels Larsens Kone, Hans Strømdahls Kone, Thomas Hansens Kone og

       Niels Frantsens Kone.

40.  Mathias Knudsens Kone, Halvor Bæruldsens Kone, Anders Sørensen Skrædders Kone, Christen

       Olsen Smeds Enke, Vacant

41.  Lars Nielsen Saugmesters Kone, Søren Paustes Enke, Jens Knudsens Kone, Peder Ellefsens

       Enke, Vacant

42.  Mathias Knudsens Kone, Hans Hiortes Kone, Jacob Abrahamsens Kone, Ole Michelsen Kolstads

       Kone og Isach Rasmussens Kone.

43.  Poul Jensens Kone, Thomas Frantsens Moder, Gudmund Maalers Kone, Ole Jacobsens Kone,

       Ole Christopher Flaademands Kone.

44.  Niels Olsens Kone, Søren Strømdahls Kone, Niels Hansen Møllers Kone og Gregers Pauses Kone, Vacant.

45.  Cappelen 1 Pige, Jacob Tydskes Kone, Hans Jacob Isachsens Kone, Anders Feyers Kone og Søren

       Holsteeners Kone.

46.  Justicie Raad Hagerups 2de Piger, Niels Erichsens Kone, Henrick Jonasens Kone og Raadmand

       Bentsens Piger.

47.  Mathias Nielsen og Marchus Jonsen

48.  Claus Hesselberg og Lars Lassen.

49.  Jacob Jebsen

50.  Gregers Jensen og Ifr Weyerne

51.  Lars Plesner.

52.  Anders Møller, Poul Andersen, Anders And: Lunde og Ole Roses, Vacant

53.  Lars Nielsen Saugmester, Jacob Amundsen, Niels Olsen Saugmester, Jens Knudsen og Søren Strømdahl.

54.  Jacob Tydsk, Thomas Frantsen, Hans Jacob Isachsen, Poul Erichsen og Ole Jacobsen.

55.  Gudmund Maaler, Jørgen Ovenberg, Thobias Pedersen, Ole Nicolajsen og Hans Christophersen

       Skotmand.

56.  Mathias Knudsen, Niels Hansen Møller, Gregers Pedersen, Anders Madsen Foged og Hans Strømdahl.

57.  Søren Holsteener, Anders Tellefsen, Niels Larsen, Thomas Hansen og Niels Frantsen Skoemager.

58.  Henrich Jonasen, Ole Nielsen Smed, Frantz Jørgensen, Christen Paus og Christen Abrahamsen.

59.  Halvor Bæruldsen Skrædder, Giert Larsen, Mads Stiær, Johannes Links, Anders Pedersen Skoemager.

60.  Johannes Næss, Ebbe Stensholm, Peder Holst, Skrædder Svaneberg og Ledvor Clausen.

61.  Michel Heuch, Albrect Heuch, Procurator Brangstrup, Procurator Weyer og Jens Bechmann.

 

Hvilket udgiør det fulde Nummer af alle saavel lukte som aabne Stoele paa Gul

vet og andtallet af Persohnerne findes andført efter hvad enhver af de aabne

Stoele siddende kand modtage. Fra disse bliver alleene at undtage de 2de Vinkel Stoele

paa Hiørnene lige for ved Altheret, som formeenes til større Fordeel for Kirken ikke

bør bortfæstes eller leyes men mod saadan betaling, som herefter findes andført, tiene

 

Fol: 296b

 

til Sæde for Communicantere, Faddere og Confirmande.  Videre blev

 

3die Galleriet som er andført at romme siddende 200 Persohner paa der indrættede Bænke,

saaleedes med Byens Indvaanere af Arbeydsstanden og Tieneste Folk, besatte, som følger nemlig,

 

Paa den Nordre Halvdeel eller Fruentimmer Galleriet

 

Rasmus Bagge 1 Piige, Byeskriver Eidorff 1 Piige, Søren Paust 1 Piige, Jacob Jebsens Pige,

Didr von Cappelens Piige, Zacharias Zachariassens Piige, Forvalter Barnholts Piige, Madmr

Smiths Piige, Simon Zachariasens 2 Piiger, Madme Koefod 1 Piige, Berent Grubbes

Piige, Halvor Nielsen 1 Piige, Hans Blom 1 Piige, Isach Brodahl 1 Piige, Ulrich Cudrio

1 Piige, Christopher Blom 1 Piige, Claus Hesselberg 1 Piige, Niels Zachariasen 1 Pige, Hejnhoff

1 Piige, Simon Jørgensen 1 Piige, Jørgen Zachariasen 2 Piiger, Realf Bøyesen 2 Piiger, Henrich

Levin 1 Piige, Madme Juel 1 Pige, Poul Lieungh 2 Piiger, Kield Jensen 1 Piige, Jfr. Weyerne 1 Piige,

Madme Blom 1 Piige, Knud Plesner 2 Piiger, Albreth Blom 1 Piige, Gregers Forbech 1 Piige,

Byefoged Hansen 1 Piige, Peder Wiibes Pige, Madme Hofgaards Pige, Elias Winters Piige, Anthonie

Andersens Enke, Petter Bøyesen 1 Piige, Marchus Jonsen 1 Piige, Steen Jonsen Vægters Kone,

Hr Bodtker 1 Piige, David Monrad 1 Piige, Thomas Knudsens Enke, Isach Thomasen 1 Piige,

Børge Rasmussens Kone, Giert Jacobsens Kone, Anders Møllers Kone, Isach Rasmussens Kone, Engelbreth

Andersens Enke, Peder Stochenes Enke, Niels Nielsen Krabbes moder, Jacob Hofenbergs Kone,

Jens Christensens Kone, Jørgen Nielsen Caners Kone, Even Pedersens Kone, Jens Betienters Kone,

Giert Larsen skoemagers datter, Hans Jonsen Bingholts Kone, Jørgen Gehlert Mahlers Kone,

Anders Mejdahls datter, Ledvor Olsens Kone, Anders Andersen den ældres Kone, Hans

Andersens Kone, Hans Abrahamsens Piige, Hans Buskes kone, Johan Andreas Jessens  Piige,

Claus Eidorffs Piige, Frants Vævers Enke, Peder Holts Piige, Madme Brangstrups Piige, Isach

Hansens Kone, Even Larsens Kone, Anders Gundersens Kone, Frants Kusckes Kone, Hans Thorsens

Kone, Rasmus Hellichsens Kone, Gulbrand Jensens Kone, Anders Hansens Kone, Christian Barnholts

Piige, Ole Abrahamsens Piige, Niels Larsens Enke, Christen Arveschougs Enke, Thomas Paustes

Kone, Johannes Solvesens Kone, Christen Abrahamsens Piige, Sigur Sigursens Kone, Mathias

Falchums Piige, Lars Simonsens Kone, Peder Svendsens Kone, Hans Pedersen Bingholts Kone, Ole

Andersens Kone, Christen Hansen Kone, Hans Larsens Kone, Hans Puttens Kone, Simon Olsens Koene,

Søren Sørensen den yngres Kone, Gunild Andersens Enke, Jonas Olsen Bergbryders Kone, Peder

Olsens Kone, Knud Knudsens Grue, Just Sørensen Flaademands Kone, Anders Pedersen paa

Blegebakkens Kone, Ellev Ellevsens Kone, Bertel Olsens Kone, Peder Jacobsens Kone, Jens Jensens Enke,

Christen Knudsens Kone, Erich Pedersens Kone, Helje Knudsens Kone, Anders Andersen den yngres Kone,

og Niels Torjersens Kone.

 

Paa den Søndre Halvedeel eller Mands Persohn Galleriet

 

Raadmand Bentsens dræng, Byeskriver Eidorffs dræng, Didr v. Cappelens Dræng, Zacharias

Zachariasens dræng, Forvalter Barnholts dræng, Simon Zachariasens2 drænge, Madme Koefods

1 dræng, Isach Brodahl 1 dræng, Ulrich Cudrio 1 dræng, Hyphoff 1 dræng, Simon Jørgensen

1 dræng, Jørgen Zachariasen 2 drænge, Poul Lieungh en dræng, Bent Wettergreen 1 dræng,

Hr Bødtker 1 dræng, Isach Thomasen 1 dræng, Mads Carstensen, Isach Rasmussen, Jens Jansen,

Niels Erichsen, Giert Jacobsen, Poul Andersen, Isach Rasmussen 1 dræng, Kittild Pedersen,

Niels Krabbe, Ole Christophersen, Jacob Hoffenberg, Bøye Hoffenberg, Jens Christensen,

Christopher Halvorsen, Christen Christensen, Jørgen Nielsen Caner, Even Pedersen, Jens

Betienter, Claus Strømdahl, Hans Jonsen Bingholt, Jørgen Gehlert, Ledvor Olsen, Tollef Maaler,

Anders Andersen den ældre, Hans Andersen, Hans Abrahamsen 1 dræng, Jacob Jonsen, Daniel

Erichstrup 1 dræng, Hans Busk, Claus Eidorff 1 dræng, Hans Nielsen, Isach Hansen, Even Larsen,

Anders Gundersen, Frants Busck, Hans Thorsen, Ramus Hellichsen, Gulbrand Jensen, Anders

Hansen, Thomas Paust, Johannes Solvesen, Sigur Sigursen, Lars Simonsen, Jens Rohde 1 dræng,

Jonas Aamand, Lars Love, Peder Svendsen, Hans Pedersen Bingholt, Ole Andersen, Christen

Hansen, Simon Olsen, Søren Sørensen den yngre, Jonas Olsen Bergbryder, Peder Olsen, Knud

Knudsen, Just Sørensen Flaademand, Anders Pedersen paa Blegebakken, Ellef Ellefsen, Peder

Larsen, Jens Johannesen, Borke Olsen, Peder Jacobsen, Christopher Knudsen, Erich Pedersen, Helje

Knudsen, Anders Andersen den yngre og Niels Torjersen.

 

Er saaledes 115 Fruentimmer og 85 af Mandkiønnet i alt 200 Persohner, og

derved er saavidt ved nøyagtig undersøgning har været at erfare, dette

 

Pag: 297

 

..... he... Menighed med Plads forsynet, undtagen Capitain og Byefoged Hansen som efter

andordning er andviist Plads til Stoele Indretning, men har ikke bengtet sig der

af enden, Kiøbmand Isak Brodahl som har frasagt sig den Familie Stoel paa gulvet der var

ham forbeholden og Niels Zachariasen, som ligeleedes har refuseret 2de Sæder for ham og

Kone i de lukte Stoele paa Gulvet, denne har alleene givet Collect 37 à 38 rd og kunde

...raarsag ey før efter den andtagne og Directionen bekiendte Plan, komme til at

......., og h..n har intet givet til Kirken. Da Kirken for nærværende Tiid maa erlegge

Renter af 6060 Rd, og den derhos af sine Revenuer skal udrede Kirke betienternes Løn

med videre, nemlig,

 

Leye til Sogne Præsten af Kirkegaarden............................................................................... 8 rd

den publiqve Skatt 5 rd 80 s, Cappellanens Huusleye 24 d.................................................. 29 rd 80

Rectorens Huusleye og Hørerens Løn.................................................................................. 88 rd

for Viin og Brød................................................................................................................... 28 rd

Byeskriveren for at indføere Regnskabet............................................................................. 2 rd

Klockerens Løn og Huusleye............................................................................................... 28 rd

for Contorets Reenholdelse 1 rd for Skriiv Matherialier 6 rd.............................................. 7 rd

Dto til Klokkerens Værrelse................................................................................................ 3 rd

Organistens Løn 50 rd, til Klokker Winter for at ringe 10 rd.............................................. 60 rd

Rente af 400 rd for Præstegaarden til Fattig Skoelen.......................................................... 16 rd

Rente af 6060 rd til Hospitalet à 4 pct................................................................................. 242 rd 38

Revisorens Gage.................................................................................................................. 8 rd

An ellers aparte Udgifter omtrent........................................................................................ 10 rd

Brand Inspecteurens Skatt af Kirken og Præstegaarden...................................................... 6 rd

Tilsammen den aarlige udgift.............................................................................................. 514 rd 22 s

 

Og dens ordentlige Indkomster beløber saasom:

Ved Rente Penge 12 s Tomte Leye 2 d............................................................................... 14 rd

Blokke Penge for 1781........................................................................................................ 40 rd

Landskyld omtrent 50 rd, for begravelser omtrent 100 rd.................................................. 150 rd

Hvilket kun udgiør.............................................................................................................. 204 rd

 

Saa er det nødvendigt at afgiften og Leye af de nye indrættede Stoele indtil

gielden er afbetalt, maae sættes saaleedes

Sc: af 24 stk. lukte Pulpiturer á 4 Rd: aarlig er.................................................................. 96 rd

6 stk: lukte stoele paa gulvet nemlig No 10, 28, 29, 48, 49, 50 à 3 Rd............................. 18

5 stk: Do mindre Familie Stoele Sc: No 9, 11, 27, 47 og 51 à 2.1/2 Rd........................... 12 rd 2 ort

2 smaae Do nemlig No 12 og No 30 à 2 Rd..................................................................... 4

2 smaae uden gitter No 13 og 31 à 1 rd 2 ort.................................................................... 3

For de øvrige i de aabne Stoele værende Sæder i alt 238, et

hvert beregnet til 1 ort 12 s om Aaret............................................................................... 89 rd 1 ort

For 200 Sæder paa Galleriet som besatte à 16 s aarlig..................................................... 33 rd 1 ort 8 s

Vedtages det videre: at de 2de u-nummerede hiørne Stoele, haver andvente til

forbenævnte brug imod betaling 4 s af hver Persohn som sig deraf betiener,

saa forudsat, at 20 Persohner som der rommelig have Plads, hver Uge eengang

benytter sig af dem, vil Indtægten aarlig derved opløbe til 43 rd 32 s men

udføres alleene her med................................................................................................... 40 rd

Hvoraf i alt udkommer.................................................................................................... 500 rd 8 s

 

Endelig andmærkes at ordenen med nysbenævnte Stoeles bortleyelse bør være denne:

Inspecteurene tilstiller Kirkens Stoele til bestandig brug saa mange Billeter som

Persohner i Stoelene kand rommes, enhver forsynet med Byens Seigl og paateignet

/: For Fadder og Communion Stolerne betalt :/ af disse meddeeles de reqvirerende

mod forandførte betaling, en til hver Persohn, hvilke Billetter ved indtrædelsen i

Kirken leveres til graveren, som derefter aabner Stoelerne og igien overbringer

Billetterne til Kirkens Værge. Paa lige maade betaler den Fader som ved hans Barns

Daab vil bruge disse Stoele 1 Billet for hver Fadder. – Hvorvidt Betalingen for

Klokkerne ved begravelser, som er:

For alle 3de en time ....................... 3 og 4

for 2de Do ...................................... 2

for 1  Do  og ½ time etc.................. 1

 

Pag: 297b

 

Og for Kirkens Jord som er for et voxent Liig ..... Rd og et lidet ..... R ...... paa nogle aar til Kirkens

Indtræders forøgelse kunde taale Forhøyelse, indstilles.

 

Og da vi formode under Kirkens nærværende Forfatning efter forandførte saavel paa beste maade

at have reguleret Plads og Sæde for meenigheden, som og passelig at have opgivet de aarlige Afgifter,

som til udgifternes bestriidelse nødvendig vil udfordres, saa paa det at denne vor Forretning intil

anden forandstaltning kan skee, maae tiene til uimodsigelig Følge for alle vedkommende, andsøge vi

den med de høye herrer Directeurers approbation forsynet. Actum Utsupra. –

 

Esler Hagerup, Bødtker, Br: M. Bentsen, Didr: von Cappelen

 

Approberes videre, indtil at Kirkens giæld kan blive betalt, og en nye Fundatz oprættes,

hvorpaa Kongl: Confirmation kan erholdes.

 

Christiania og Opsloe d: 20d Febr: 1783. –

Levetzau,  C. Smith

 

Ballance Reigning

over

Scheens Kirkes Indtægter og Udgifter fra dens

Bygnings begyndelse til 17de Febr: 1783, der viiser hvad hidintil paa dens opbyggelse er andvendt, saavel af

Brand asseurance som dens beholdene Capital efter Brendel 1777, saaog ved den af Indvaanerne givne Collect, tilligemed Calculation over hvad endnu vil udfordres til dens endelige Fuldbringelse og hvad derved dens giæld bliver i det heele. –

 

Indtægt

 

1. Paa grund af en Rescriptet af 1te Martii 1779 vedlagt beregning

til brandstyrens bestemmelse, tilkom Scheens afbrændte Kirke deres

fulde asseurance udbetalt med...........................................................................8500 r

Men efter det høykongelige Oeconomie og Commerce Collegii

seenere bestemmelse og Stiftets Skrivelse af 13de Octobr. 1780

er kirken igien fragaaet disse.............................................................................  500 r

                               Nyder saaleedes af Asseurancen i alt.......................................................8000 r

 

2. Efter Gave Breve af 12te May og 9de Julii 1779  er af endeel

Scheens Indvaahnere skiænket deres andeele af den for Byen

indsamlede Collect til Kirkens opbyggelse, under Kirke Com-

missions Bestyrelse, hvilken gave efter første uddeeling beløber til......... 6004 r 87 s

Og efter uddeelingen af de fra Tronhiem og Bergens

Stifter indkomme.......................................................................................  1281 r 57 s

                                                                                                                     --------------

                                                                                                                     7286 r 48 s

 

Hvorfra igien afgaar hvad saavel efter Stif-

tets skriftlige og mundtlige Resolutioner er af denne

Collect tilbagebetalt, saasom:

Hr Kammer herre Herman Löwenskiold med.................... 491 r 54 s

Bent Wettergreen, Madme Brangstrup og de fleere...........   99 r 87 s

Johan Tectzen.....................................................................   12 r 79 s

og Madme Aalborg……………………………………….     6 r 39 s        610 – 67          

      Kirken nyder saaleedes derved........................................................................................6675 r 77 s

 

3. Ligeleedes har adskillige af DhErer Saug Ejere efter For-

pligt af 12te Maii 1779 skiænket Kirken, hvad de var bestæmt

at nyde for deres afbrændte Sauger, hvilken Gave vel i

alt var beregnet til......................................................................................2825 r 13 s

Men efter mærmere undersøgning er befunden at

Hr Hans Chrystie ey har givet det ham tilfalden for

 

fol . 298

 

Saugen No 25 og hvorfor denne herfra afgaar med...............163 r 91 s

Videre indestaaer af denne Gave udi

afgangen Hr Lars Wrigthes Sterfboe..................................... 127 r 46 s      291 r 41 s

hvilke sidste, da det er usikkert om Stærfboets Tilstand

vil udfalde saaledes at disse bliver at erholde, intil

viidere her til afgang ere andførte...............................................................--------------

            Bliver den rætte Indtægt hermed................................................................................2533 r 68 s

 

4. Hertil kommer videre, hvad af Kirkens egen Capital var i behold

ved Aarets udgang 1777, og udestoed efter Obl.r, saasom

Her Joachim Adtzleu...............................................................530 r

Jacob Aall................................................................................200 r

Zarcha Niels Datter………………………………………….  40 r

Thyge Andersen……………………………………………..  60 r

Renterne af disse Capitaler til de indkom,

saavelsom og hvad fra den Contante beholdning hos

Kirkens Værge var tilovers, da Kirke betienternes

Lønninger med meere til 1779 Aars udgang

var betalt, opløb til................................................................. 132 r 50 s                                  962 r 50 s

 

5. Endvidere har Kirken imodtaget den Contribution

som Kirkerne i Norge skulle yde følgelig Rescriptet af 22de

Aug. 1781, saaleedes : saasom:

Af Aggershuus Stift, følgelig Directeurernes Remisse

den 25de April 1782 ............................................................. 400 r

Af Christiansands Do efter Remisse af do dato.................... 114 r 56 s

Og det Resterende af Aggershuus efter Remisse af

5te Julii 1782……………………………………………….  27 r 88 s

Hvortil kommer lige Afgift af Kirkerne for

Tronhiems Stift, remitteret 9d Novbr 1782 med..................  86 r 72 s                                    629 r 24 s

 

6.  I følge DhEr Directeurers Approbation af Dato

14de Junii 1782 er ved Transport af Hospitalets Obli-

gationer, laant for Kirken af Hr. Didr. von Cappellen

den Summa........................................................................................................................... 6000 r

NB: Hvoraf dog Niels Gundersen selv har betalt de efter

       Obligation skyldige...................................................... 960 r

Og  Forstanderen for Hospitalet Contant............................ 200 r

Følgelig Hr. Cappelens Laan mod Transporter i alt.......... 1900 r

 

7. Til saavel Pulpturernes som Familie Stoelenes,

nede i Kirken deres opbyggelse er i overeensstemmelse

med Directeurernes Skrivelse af 27de Julii 1781 i

stæden for Fæste eller første Kiøb i alt betalt af 24

Pulpiturer á 30 Rd................................................................ 720 r

Af 6 stk Familie Stoele á 20 r.............................................. 120 r

Og videre af nogle ydermeere indrættede

Familie Stoele.....................................................................   86 r                                          926 r

 

8. DhErer Kammer Herre & Kammer Junker Løvenskiold

som Ejere af Fossum og Bolvigs Jern Wærker, har ligedan

betalt for det gitter de lovede Hr Geheime Raad

Levetzau at offerere Kirken, da samme for denne Summa

blev gandske utillredelig......................................................................................................  100 r

 

9. Endelig tilkommer endnu for nogle af Kirkens Materialier

som solgte efter Hesselbergs Regnskabs udviisende..........................................................  121 r 22 s

Viiser Kirkens Heele Indtægt til ult.mo Decbr 1782 = ........................................ 26008 r 49 s

 

fol: 298b

 

UDGIFT

1. I Aaret 1778 har Forstanderen Hr. Hesselberg erholdet af

Kirkens Assurance-Penge efter Andviisning paa Zahl-

Cassereren 1000 rd, hvilke tilligemed 195 rd 67 s af Kirkens

egne Penge, efter samme Aars Regnskab til Kirkens

Bygninger er forbrugt............................................................................................................1195 r 67 s

 

2. Ligeleedes har Klokkestøber Rønning erholdet efter

Andviisning paa Zahl-Cassen for de til Kirken støbte

Klokker.................................................................................................................................1323 r 42 s

 

3. Kirkens Værge Sr. Claus Hesselbergs til 2den Decbr.

1779 aflagde og Deciderede Regnskab udviiser

at til Kirkens Bygning til samme Tiid er medgaaet.............................................................3148 r 10 s

 

4. Efter sammes Regnskab fra 1te Janr: til 15de Julii 1780

er videre til Bygningen medgaaet.......................................................................................3198 r 75 s

 

5. Viidere fra 15de Julii til Aarets udgang 1780 efter,

bemelte Hesselbergs Regnskab, som ligeleedes begge

Deciderede.........................................................................................................................4910 r 47 s

 

6. Den 29de Julii 1780 er fra Magistrarten Remitteret til

Kiøbenhavn til Ornamenternes betaling, og hvilket

saaleedes er det af Hesselberg aflagde Regnskab u-

vedkommende:

1. Summa........................................................................................ 1200 r

2. Af Hr Justicie Raad Hagerup i Aaret 1780

tilliige brug og af de hos ham indestaaende

Kirkens Penge................................................................................   700 r

3. 1781 til samme Andvendelse.....................................................   400 r

og 4. Endnu til ornamenternes og orgelets betaling

Remitteret......................................................................................   600 r                       2900 r

 

7. Efter Hr. Hesselbergs aflagde Regnskab for 1781, viiser

Udgiften at være i alt...................................................................................................... 7698 r 54 s

Hvilket Regnskab nu hviiler under Decision.

 

8. Saa er og af Bygnings Commissionen Remitteret

til Kiøbenhavn for deraf at betale Muur Svendenes

Opreyse, samt et Parthie Gibs, Staaltraad og Spiiger ...................................................   200 r

 

9. Videre efter det for afvigte Aar 1782 aflæggende

Regnskab, bliver udgiften i saavidt til Dato

kan opgivis efter de indsamlede Regninger og

Hesselbergs vedlagde Specification............................................................................. 3614 r 58 s

 

10. For Aaret 1782 skylder Kirken af Kirkebetienternes

Løn, og for hvilke Kirkens Værge Hesselberg

staar i Forskud.............................................................................................................    176 r

                                               Er alt den Summa...........................................................  28365 r 65 s

 

Men naar fra denne Summa afdrages hvad

Kirken deels af forandførte Indtægt har tilgod

saasom:

a: Af dens egen og endnu udestaaende Capital hos

    Zarcha Niels Datter........................................................... 40 r

 

fol: 299

 

b: hos Hr Simon & Jørgen Zachariassen af den Collect

     de har givet………………………………………….. 146 r 5 s

c: Saa og af Hr Kammerherr Adelers givne

    Collect i saavidt i part hos dem indestod, resten..........   26 r 64 s

d: Og dernæst nyder tilbage af Præstegaarden

    de efter 1780 Aars Reignskab til sammes

    Opbyggelse. laante....................................................... 404 r 28 s                           617 r 1 s

 

Saa bliver den egentlige Udgift til Dato...................................................................27748 r 64 s

Og naar ovenstaaende Indtægt..................................................................................26008 r 49 s

Fradrages den her beregnede Udgift, bliver Kirken endnu til Dato Skyldig...........   1740 r 15 s

 

For hvilke Hr Diderich v. Cappelen staar i Forskud. --- Naar man hertil

følger føyer at Coupelens fuldbringelse paa Taarnet i det mindste

vil medtage.................................................................................. 1000 r

En marmor Trappe til den stoere kirke Dør................................   200 r

til et Styer Værk..........................................................................   300 r

Og til den endelige betaling for Orgel og Ornamenter...............   300 r                     1800 r

Hertil lagt de forhen andførte og efter Transport

af Hospitalets Obligationer laante.............................................................................. 6060 r

                                                                                                                                             -----------------------

Vilde til ald Kirkens Gield endelige Afbetaling erfordres den Capital = ................. 9600 r 15 s

 

Saaleedes i overeensstemmelse med Regnskaberne

og i hensigt til den vedføyede Caculation efter bæste

skiønnende forfattet

.

Den Andordnede Kirke Bygnings Commission

udi Scheen den 17de Februarii 1783.

Ejler Hagerup.  Bødtker.  B: M: Bentsen.  Didr. v: Cappelen

                                      LS