Kilde: Skien Magistratprotokoll Nr 4 – Statsarkivet i Kongsberg.


Fol: 199b

Anno 1772 den 4de Julj vare forsamlede paa Raadstuen her i Scheen, Borgemæster Jonas Greger, Sogne Præsten Hugo Frid: Hiorthøy, hr Jørgen Friderich Rose, den Constituerede Byefoged Hr Søren Daugaard, saavelsom Bye og Raad stue Skriverne Joachim Bendeke, for paa nye at Ligne, taxere og fastsette hvad Enhver af de formuende Borgere i Scheen og dens Forstæder, Porsgrund, Breviig og Langesund i Extra Skatt for de fattige i Ligning med andre Kiøbstæders formuende Borgere baade i Danmark og Norge bør erlegge og betale, og det paa grund af det Norske Cammer igientagne Erindringer, at Ingen Restancer i Kiøbstæderne bør finde Stæd, men de bør af de formuende betales, saavelsom fordj adskillige af de sidst taxerede, deels ere bortdøde, deels bortflyttede og deels satte af stand noget for  fattige at kunde contribuere; og da dend Byes og Forstæders formuende Borgere, Lige fra Extra Skattens Begyndelse af, i denne fald skal have betalt

Fol: 200

meget mindre end andre Kiøbstæders Borgere, saavelsom i Henseende de stoere Restancer har foraarsaget; saa blir fastsadt og for billig eragtet at det saaledes for lidet betalte fra 1766 Aars begyndelse nu bør godtgiøres paa den Maade at Eenhver fra samme Tiid erlegger aarlig halvparten mere end han virkelig har betalt – i følge heraf erlegger og betaler efterskrevne Personer for Et vist antall Fattige i 2de Aar indtil Restancerne ere betalte Aarlig saaledes som dølger, nemlig:

Scheen Byes Østre Deel

 

Personer

Sr. Ulrich Cappelen

27

Petter Bøyesen

26

Hans Abrahamsen

18

Isach Brodahl

27

Ulrich Cudrio

18

Peder Juul

27

Didrich v: Cappelen

27

Kield Jensen

27

Elias Vinther

18

Peder Rougtvedt

17

Realf Bøyesen

27

Ludvig Hyphoff

26

Jochum Jørgensen

27

Peder Smith

18

Zacharias Simonsen

72

Simon Zachariassen

36

Jørgen Zachariassen

36

Simon Jørgensen

36

Jomfrue Anna Clarina Jørgensen

18

Halvor Nielssen og broder Mathias Nielssen

36

Knud Plesner

18

Joachim Adtzleuv

27

Bendix Plesner

18

Nye Borgere som ej tilforn have været lignede:

Jacob Jebsen

6

Procurator Eydorff

4

Byens Vestre Deel             

Gregers Jensen

18

Hans Arnesen

9

Wilhelm Reinholt

17

Friderich Christian Munch

18

Nicolaj Kall

27

Sørn Mortensen

18

Nye Borgere i denne Byens Deel som ej tilforn have været lignede:

Georg Friderich Brendell

4

Sal: Thobias Hofgaards Enke

6

Claus Hesselberg

3

PORSGRUND

Niels Aall

27

Ditlef Rasch

27

Lars Vrigth

27

Nicolaj Benjamin Aall

18

Petter Vrigth

18

Petter Christian Friisenberg

18

Søren Nielssens Enke

18

Ole Nielssen Lindholmen

18

Hans Christian Smeed

9

David Lange

9

Rasmus Helles

18

Peder Knudsen

17

Ole Berntsen Tue

18

Jens Nielssen

18

Nye Borgere som ej tilforn have været Lignede

Schousgaard

2

Rasmus Fischer

2

Jens Fischer

2

Rasmus Dahl

2

Jens Kiil

3

BREVIIG

Niels Larssen

45

Hans Christye

27

Jørgen Christye

27

Lars Schvindt

18

Gregers Bendtzen

27

Hans Knudsen

18

Alberth Blehr

18

Jacob Grube

18

Anders Erichsen

18

Nye Borgere som ej tilforn have været lignede

Erich Sørensen

4

Jacob Nielssen

6

Claus Gregersen

4

Ole Grube

4

LANGESUND

Petter Frantzen Cudrio

9

Jacob Cudrio

27

Petter Green

9

Niels Marchussen Smith

18

Saaledes efter beste Overveyende og Skiøn taxeret og lignet – Fastr. datum Scheen

utartea

J Gregers     -    J. M. Hiorthøy     -    J: F: Rose     -    S. Daugaard    -    Bendeke