Manntall Skien, Porsgrunn, Brevik og Langesund 1712

Original kan sees her.Kilde: RA 

           


Allerunderdanigst Specification Over Schiens Byes indwaanere, deres Handling og Negotie, Sampt de udenbyes Graduerede, og endeel lige wed dem af Formue anseede som har en stoer deel af deris Herligheder og Handel udj Byen. Jtem de udj Destricted Porsgrund, Brewig og Langesund Boende Borgere, Sampt Tvende Engels- mænder som Til dags Beraabt sig paa deris Frieheder dog drifver Timelig Handling, saa og de Kongelige Told- Betienter udj Porsgrund og Brewig. . .

De Graduerede og uden Byes Boende

1. Gjemsøe Closters Brug Bestaande udj 9 Sauger for Byen med der tilhørende Store previligerede Landebrug. . 2. Høiædle og welbaarne Frue. Frue Genneral Mayorinde Sallig Arnoldts paa Borrestad Gaard næst uden for Byen, hvis boe for nogen tiid siden eftter dend Sallig Herres død er blefven deelt, saa Fruen Beholden /: foruden sit Jordegods i Tælle- marchen :/ 4 Sauger wed Ullefaas, og tvende Sauger for Byen. Jtem leier af Hendes med Arfwinger 2de Sauger i Byen hvilcke 8te Sauger med behøfvende Tømmer wed lige holdes, og disforuden Bruger anden laste Handling, Sampt Korn og dislige frie indkiøb til Brugets underholdning. Reeder Smaaparter i Tvende Skibber men ellers taged en anseelig Stoer Skade forrige aar til Søes wed it Skib Kaldet Haab Johannis med Ladning, jtem ladningen udj et andet skib som bege Af Fienden blef opbragt; hun har udestaaende iblant Bønderne udj Øfre og nedre Tællemarchen nogle Tusinde Rixdaller, en Stoer deel der af Uwiisste Forrænter ellers aarlig nogle Tusinde Rixd. . Famielierne er os Ubekient saa som ovenmelte Borestad gaard udj Sig Selv dependerer som under Landet udj Gierpen Sogen. . 3. Høyædle og welb. Hr Genneral Lieutnant Leegard er Eiende for Byen 1 Saug som frue Sal. Genneral Mayors haver i forpagtning. . 4. Høyædle og welb. Hr Obrist Arnoldt illige maade Eiende tvende Sauger i Byen sampt 1/2 deelen udj en qvernmølle som bort forpagtes, ellers eyer Brewigs Grund, og Eendeel Jordegods i Landet. . 5. Høyædle og welb. Hr. Obrist Krag er Eiende en Saug, og 1/2deelen udj en Qvernmølle som forpagtes bort. . 6. Welædle og erlb. Hr Canceljraad Jocum Borsse paa Fiere gaard /: foruden Ullefos Jernværck :/ Eier it Skib Kaldes Haumanden, og ellers Reeder Smaaparter udj Tvende andre Skibbe med Frue Genneral Mayors og arfwinger, som farer naar Tiiden er paa Engeland og Hollan med Tømerlast, Forpagter een af med arfwingernes Saug i Byen, Bruger der til Tømer og nogen laste handling wed Byen, jtem Kornhandel og dislige frie indkiøb til sit Jernwerchs og Brugs underholding. Forrænter en stoer deel Børnmidler. Familierne er os Ubekient. . 7. Welædle og welb. Hr Assistentraad og Laugmand David Gorrisøn Klim. 2de Sauger Kaldet Laugstoel Saugene som mesten deel forpagtes bort, og undertid staar Øde, eyer ellers en Gaard i Byen. Deres Familier os Ubekiente. . 8. Welædle og welb. Hr Mayor Fyen er Eiende 1/6 deel udj Fossum Jernwerch som hand Selv lader drifve, item en Saug wed Moe bruged Forrænter endeel penge. Deres Familier os Ubekiente. . 9. Welædle og welb. Hr Capitain Mads Povelsen eier i Byen 2/3 Saug som er pantsadt til Mons. Jørgen Pedersen i Langesund tilhører en qvernmølle i Byen. Deres Familier os Ubekiente. . 10. Welædle og welb. Frue Mechelburgs i Dramen er Eiende her i Byen en gaard som Kort siden til Canceljraad og Amptmand Lindberg er bortleied, jlligemaade 3/4 part Saug som er forpagted til Cornellus Christensen. Deres Familier os Ubekiente. . 11. Welædle og welb. Hr CommerceCommessarie Claus Bertelsen er Eiende her i Byen 2.3/4 Sauger, en Temelig andeel Jordegods udj Telle- marcken hvor af Tømer til samme Sauger Kand faaes, item tvende gaarder i Byen. Hans Rætte Boepæl er udj Christiansand. . 12. Welædle og welb. Hr. Secreterer Hermand Leopoldus, paa Biørntwed gaard wed Porsgrund Boende /: foruden Bolwigs Jernwærck :/ med frie Handling til samme Wærck og sit Brugs fortsættelse, er Eiende Rendesunds Saug og tilhørende Brug, men Taged anseelig stor skade til Søes nembl. wed Kriigens Begyndelse forliist under Norge 1/2deelen udj it Skib med Hr. Anders Nielsen i Brewig som war Ballasted, og forleeden Aar wed et Capital Skib, sampt 1/2deelen udj en Korn og dislige feedewahre tillad Kreiert, bege af Fienden opbragt, foruden erlidende skade wed sin Caution for Tolder Frandz Jørgensen. . 13. Hr Borgemæster Herclus Weyer, næst wed Byen boende paa Bræche gaard eyer /: foruden sit Jordegods i Tællemarcken :/ 3de Sauger i Byen med der tilhørende Tømmer, Sampt Bielcke Brug og frie Handling i Byen til dessen fortsættelse. . 14. Sr. May Børting, Proprietaire til 2/3parter udj Fossum Jern- Werch, og samesteds Boende en fierdingsweis fra Byen. er Eiende udj Byen Huus og Gaard sampt tvende Sauger som leies undertiiden Bort til andre, nyder frie Handling til sit Wærcks og Jordegodses underholdning, fører alle sit Wærcks Efecter igiennem Byen. . 15. Magrete Adler Sal. Magister Hannebal Jessens eyer Huus i Byen og 2/3 Saugparter som forpagtes Bort. . 16. Mad. Fleischers Boende paa Eeg gaard i Bamble Strax wed Brewig, Hendes Børn er Eiende en Halv Saug udj Byen som undertiiden leies bort, og Endnu i dette Aar Staar Øde. . Foresckrefne Høye og welforneme Folck, formoder wj underdannigst bør i dend allernaadigste Paabudne Kriigs styr, Svare med Byens indwaanere, saa wiit som deris Store Brug og Handling, som er dend Største og mestedeel af dette Stedz Herligheder og Negotie: - .

Indwaanere og Bestillingsmænd udj Schiens Bye.

. 1. Welædle og Welb: hr. Commers Assesor Peter Rysel. Bruger 4 Sauger i Byen med tilhørende Tømmerbrug, hvor af 3de Sauger og en Qvantitet Saugtømmer, Sampt hans iboende gaard er udj forsickring for hans Stifbørns Arve Capital 372 rd, og en Saug som hr. Børting har i pant for anden Gield. Bruger ellers ingen widere Handling end til sit Brugs fornødenhed. Eier en qvernmølle. (Familie: Hans Frue, tvende smaa Børn. 1 Kudsk, tvende tienistpiger) . 2. Proust over Tællemarcken, og Sognepræst i Byen hr. Magist.r. Peder Nyeborig, haver ingen Eiendel udj Byen og ej widere end sit Kalds indkome. (Hustrue, 1 arb. Carl, 3 piger, 6 smaa børn) . 3. Capelanen Hr. Ludwig Albret Blæhr, en Gamel Mand, er Eiende Huus og Hiem, sampt et andet Huus i Byen, og lefr af Kaldets ringe indkome. (Hustrue, 5 Børn, 1 tienistep.) . 4. Fordum Borgemæster Sallig Peder Baads Efterlefverske, Beboer Eiende Gaard som hendes Børn er tilfalden 1/2deelen udj. Eier en Saug i Byen med lidet Tømmer der til Bruger ellers ingen anden Næring. Hendes Børn er gifte og dend Sidste som fick Sorenskrifveren Marchus Hanss: er udj Gaarden med Moderen. Haver tilsammen en tienistepige. . 5. Borgemæster Peder Simonsøn, Enckemand Boer udj Leie huus, har ingen Brug eller Næring i nogenmaade, uden allene hvis ringe indkomme kand falde wed Betieningen som i disse Tiider iche er Til lifvets Ophold. (2 Børn, 1 Tienistpige) . 6. Raadmand Gerhard Hansøn udj eget Eiende Huus Boende, Bruger tvende Sauger i Byen med der tilhørende Tømerbrug som er i Pant for Børnepenge og i andre maade, drifver ellers ingen Handel widere end til sit Brugs fornødenhed. (Hustrue, 3 Smaa børn, 2 piger, 1 dreng) . 7. Raadmand Christen Brant nyeligen kommen i Embedet og ej endnu nogen Brug eller Handel (1 Tienistepige) . 8. Byefogden Hendrich Fredrichsøn - Beboer eget huus som for Endeel penge er giort indførsel udj, ellers Bruger en Saug udj Byen som er pantsatt, tillige en Ringe deel Saug tømmer, hvor for er udj forfølgning, og formedelst erlidende Skade Sampt hand ingen wisse løn haft i Hans Betiennings Tiid er udj Slætt tilstand. (Hustrue, 5 børn, 1 Pige til tieniste) . 9. Rector Peder Berenhofd Boer udj leye Huus og ingen anden indkomme end af Skoelen som er meeged Ringe. (hustrue, 2 Smaae børn, 1 tienistpige) . 10. Høreren udj Latinsche Skoele Peder Carmer Enckemand og Logerer udj it Camer Hans undkome of Skoelen som er ringe. . 11. Klockeren Mads Ottesen en gamel mand beboer eget Huus, og lefver af Embedets ringe indkomme. (hustrue, 1 liden dreng) . 12. Forrige Stiftskrifverens Efterlefverske Sider efter Kongel. allernaadigste Tilladelse udj Uskifted boe med hendes Børn udj eged Huus, og eyer 2/3 Saug i Byen, som undertiid Bruger Selv, undertiiden til andre Bort Leies. (3 Døttre, 1 Søn, 1 Tienistepige) . 13. Bye og Raadstueskrifveren Owe Danniel Hichmand Boer udj egen Ufærdig Gaard, hvor udj er pantsatt 100 rd haver aldeelis ingen Brug eller anden næring. (hustrue, 1 Børn, 1 tienistpige) . 14. Mons. C. Pinia wærit wed Militeen, boer udj leie Huus, og Bruger undertiiden gandske liden Smaalast Handel. (sin Kiæriste, 1 Pige) . 15. Forwalteren wed Giemsøe Closter Brug Erich Grønwold, ung Carl, udj leye wærelse. (1 dreng) . 16. Apotecher Friederich Wulf, haver Huus og Gaard, hvor paa endeel endnu er Skyldig, holder et lidet Apotech efter Stedets Leylighed. (Hustrue, 1 pige, 1 dreng) . 17. Stedets Barbier Willum Karhof beboer Eiende Huus, der wed en Boe med noged Smaa Kram udj, og ej widere Handling. indehafr nogle Børne midler. (Hustrue, 6 Smaa børn, 1 tienstpige) . 18. Consumptions forpagter Maarten Morland ung Carl. tilholder udj leie wærelse. (3de betienter) . 19. Peder Christensøn Procurator beboer eged Huus og har ingen Brug eller Næring widere end sit Embede. (hustrue, 1 tienistpige) . 20. Bertel Hagedorn Procurator og ung Carl udj leye wærelse. (1 liden dreng) . 21. Peder Andersøn Nordbye Boer udj eget Huus som er pantsatt. undertiden procedere Sager for falck. Har ingen Næring widere end det samme er udj Slætt tilstand. (hustrue, 3 Børn) . 22. Jacob Can, underByefoged udj leiehuus og Slætt tilstand. (hustrue, 1 Barn) . 23. Jib Jørgensøn (Bedemand i Byen) i Leiewærelse og meegen fattigdomb. med sin hustrue . 24. Mourids Nielsøn en gamel forArmed Mand som holder Cor aften og Morgen for de fattige udj Hospitalet og indted andet at lefve af. . 25. Hans Georg Weber Musicant udj eyende Gaard og ingen næring, nyder en ringe løn aarlig af Byen. (Hustrue, 4 Børn) .

BORGERE UDJ SCHEEN

. 1. Joen Arnesøn en gamel Skatteborger Boer udj Eiende Huus, hafver 1.1/2 Saug i Byen og 1 Bæckesaug udj Slembdahl med tilhørende Saugtømer og anden last Handling, jtem en liden deel Jordegods og 3/4parten udj it Ladet Skib som farer naar Tiid er paa Engeland med Trælast, Bruger ellers Korn og anden Borgerlig Handel udj Byen. Indehafver en Stor deel Børnemidler. (Hustrue, 2 Smaa børn, 1 dreng, 1 Pige) . 2. Simon Jørgensøn Beboer Eiende Gaard. Har 2de Krambuder med Kledevare og dislige, Eier en half Saug, og forpagter en Saug af Sal. Genneral Majors Høye Arvinger, drifver dem med tilhørende Tømer brug, Sampt anden Bielcke og laste Handling, eier et Skib Kaldet Ellias som farer naar beqvem Tiid er paa Engeland med last, Bruger Korn og anden Kiøbmands Handel. Forrænter Børnepenge 166rd, og er Præstens med Hielper. (Hustrue, 1 tienistdreng, 5 smaa børn, 2 Piger) . 3. Hans Gregersøn Beboer Eiende Huus og Gaard, Haver en Saug i Byen med der til fornøden Tømerbrug, eier et lidet Skib som farer naar Tiid er paa Engeland med last, og Kaldes St. Johannis. Handler med Korn wahre og dislige, farer undertiiden for Skipper paa Canceljraad Borsses skib. Haver 370 rd paarørendes Børnemidler under wærgemaal. (Hustrue, 4 Smaa børn, 1 tienistpige) . 4. Christen Andersøn Beboer Eiende gaard en liden Bue med Smaa Kram udj, eier 11 Hude Jordegods, og en liden Part udj et skib Kaldet Paradis som farer med last paa Engeland. Forpagter en Saug i Byen, og drife der til Tømer, Sampt anden laste Handling. Handler med Korn ware og dislige. Forwalter det Kongelig Stempled Papier, og forrenter Endeel Børnepange. (Hustrue, 4 Smaa børn, 1 tienistpige) . 5. Peder Pedersøn Baar. Beboer Egen Gaard, eier der foruden it andet lidet Huus i Byen, og en Boe med Smaa Kram udj, Sampt liden Huusnæring med Tapperie og undertiiden liden Kornhandel. Er Præstens medhielper (Hustrue, 1 daatter, 1 pige ham paa varende, 1 tienistpige) . 6. Uldrich Friedrich von Cappelen. Boer udj Leie Huus og Gaard, Holder Kramboed Sampt Kornwahre og anden Borgerlig Handel. (Enkemand, 2 døttre, 1 Søn, 1 dreng, 1 pige) . 7. Jaye von Worchum. Beboer Eiende gaard. Holder en liden Kramboed, derforuden wærtshuus og Tapperie af alleslaugs. (Hustrue, 3 Børn, 2 tienistpiger) . 8. Hans Brun. Boer udj Eiende Huus, Handler med Kornvare og dislige, Sampt Huusnæring med Øl og dansk Brendeviin. forrænter104 rd Børnepenge og er Kircke værge. (hustrue, 1 pige) . 9. Jens Boring Guld og Sølf arbeider. Boer i Egen Gaard, Bruger sin profes, og hafver Huusnæring, forpagted 1/2 deel udj en Qverne mølle, er nu Ofverformynder og wærge ellers for sinne Stifbørns midler 247rd. (Hustrue, 4 Børn, 1 Svend, 1 dreng, 1 tienistpige) . 10. Tommas Rusch udj eget Huus og Gaard. Bruger laste handling og anden Huusnæring med Bunden eyer lidet Jordegods som er i pant for Børnemidler. (Hustrue, 5 Smaa børn, 1 tienistpige) . 11. Hans Siwerts fra Sleswig ung Carl og for nogen tiid siden taged Borgerskab udj leie wærelse. holder Kramboed. . 12. Mads Pedersen Øren. Tømmerfoged wed Giemsøe Closter Brug. Beboer eget Huus udj Byen som er pantsatt for Børne midler, hans Hustrue holder lidet Ølsal. (Hustrue, 2 tienistpige) . 13. Mads Gram. Beboer eget Huus som er pantsatt til Hospitalit. Handler med liden Smaalast, og der til liden Huusnæring. (Hustrue, 3 Børn, 1 dreng, 1 pige) . 14. Peder Gregersøn. Boer i Egen Gaard somer Pantsatt med Løsøre og andet for Børnepenge og Gield. Holder undertiiden Toback Spinderie, og lidet Smaakram udj en Boe under Huuset af ringe wærdj, forpagted 3/4 part udj en Saug der til Lidet Tømer brug. (Hustrue, sin Moder, 6 Smaa børn, 1 paarørende, 1 tienistpige) . 15. Johanne Sal. Frands Frandsens Eyer Huus og Gaard, en Boe med lidet Smaakram udj, en Bæckesaug udj SøweHerit, item 1/4 part Saug og tilhørende Tømer i Byen. (2 døttre, 1 Tienistpige) . 16. Giørel Sal. Rasmus Jørgensøns udj eget Huus og gaard, en liden Boe med Smaakram udj hvor udj hendes lille Søn er tilfalden 1/2 deelen. (1 Tienistpige) . 17. Boye Petersøn udj Eget huus, liden Huusnæring og farer for Salt skipper. (hustrue, 1 pige) . 18. Niels Knudsen Beboer egen Gaard eyer i Langesund et gamel Huus, og forleden Høst wed ildebrand mist i Byen et lidet Huus og waaning, eier en liden gaard udj Gierpen Sogen, farer for Salt Skipper, og hafver under wærgemaal hans Børn og Stifbørns arve midler 880 rd. (Hustrue, 8 Børn, 1 tienistpige) . 19. Halvor Olsen Beboer Eiende Huus, Bruger med Korn og laste Handel en liden deel sampt Huusnæring. (hustrue, 3 smaa Børn, 1 pige) . 20. Peder Olsøn Beboer Eiende Huus, Handler med liden last og Kornware, Sampt Huus næring med Øl og dansk Brendeviin indehafver 300 rd Børnepenge. (hustrue, 4 Børn, 1 tienistpige) . 21. Sal. Swend Swentsens Enke Boer udj eget liden Huus, Bruger Huusnæring og hafr inde 162 rd Børne penge. (1 barn, 1 tienispige) . 22. Arne Joensøn. Boer i Eged Huus som endeel af er pantsatt til Hospitalet, eyer 1/4 part udj et lidet skib med sin fader Joen Arnesøn og fører det for Skipper. (hustrue, 1 Tienistpige) . 23. Rasmus Tommasøn Beboer eget Huus og handler med alleslags Trælast. (hustrue, 4 Børn) . 24. Cornelleus Christensøn. Beboer egen Gaard, eier der foruden et andet Huus j Byen, Sampt 1/4 part Saug som alt er i pant til Hospitalit, forpagter 1.3/4 Saug, Bruger Tømmer og lastehandling, undertiiden Kiøber en Ringedeel Kornvare, og har Børne- penge inde, er nu Hospitalsforstander. (Hustrue, 3 Smaa børn, 2 drenge, 1 pige) . 25. Lorends Jocumbsøn Boer udj eget Huus og handler med last, har en ringe Huusnæring. (Hustrue, 4 børn, 1 pige) . 26. Casper Frandsøn beboer eyende Huus. Haver en liden Kramboed med adskellig Smaatoy udj, og er i Gield. (Hustrue, 3 børn,1 tienistpige) . 27. Jens Gregersøn hans iboende gaard pantsatt for børnepenge, haver en liden Boe under Huuset med gandske ringe ware udj, Sampt liden Huusnæring med Øl og Brendeviin, men ellers Taget Skade j een og anden maade. (hustrue, 4 børn,1 tienistpige) . 28. Johanne Sallig Hermand Andersøns, boer udj eget Huus, haver en liden huusnæring med Høckerie. (4 Smaa børn, 1 tienistpige) . 29. Peder Jensen Boende i Leie Huus haver en liden boe med ringe Smaakram udj og ingen anden Næring, wærger for 275 rd Børnemidler. (hustrue, 3 Smaa børn, 1 Pige) . 30. Christen Jensøn Beboende Eget Huus, der wed en liden Kramboed med Smaa Kam udj. Haver inde Børnepenge 147 rd 1 ort. . 31. Jens Høst. eyer lidet Huus, Bruger Smaalast Handling, og haver inde 150 rd børne- midler. (hustrue, 3 Smaa børn, 1 tienistpige) . 32. Jens Bertelsøn udj eget Huus, farer for salt skipper paa it lidet Skib, og ingen anden Næring. (hustrue, 3 Børn, 1 pige) . 33. Peder Jørgensøn Holst. Beboer egen gaard uden nogen Næring, alleene hand farer for saltskipper med Simen Jørgensens skib. (hustrue, 3 Smaa Børn, 1 pige) . 34. Jocum Altenburg. Enkemand udj leie huus, haveer ichun Saare liden Smaa Kram udj en Boe og ej widere. (it Barn som er hos Wærmoder) . 35. Laurids Christophersøn. Boer udj leie Huus, farer for saltskipper, wæred fangen forleeden aar i Swærig, og haver ingen Handel eller næring widre. (hustrue, 2 Smaa Børn, 1 Pige) . 36. Hans Madsøn. Borger til Scheen og ung Karl. Fører Skib for Saltskipper fra Kragerø og sig der opholder. . 37. Michel Powelsen Postmester. Beboer sin gaard som er pantsatt, Bruger 1/4 part Saug udj Byen, saa wel som en Saug i Landet med lidet Tømerbrug til, eier en lide Bunde- gaard som alt er pantsatt. (hustrue, 3 Børn, 1 tienistpige) . 38. Jens Jacobsøn. Boer i Huus med sin gamble Moder, Haver med hende en ringe last- handling i Landet, indehafver endeel Børnepenge og drifver udj Stor gield efter sin Sal: Fader. (hustrue, 1 Barn, 1 pige) . 39. Olluf Laursøn Lie. Boer udj eget Huus og Enchemand, Bruger liden Huusnæring og Handel med Bunden. (3 Smaabørn, 1 Pige) . 40. Jacob Andersøn, Weye og maaler, Boer udj Leie Huus og Handler aldeeles Indted med nogen Slaugs. (hustrue, 3 Børn, 1 tienistpige) . 41. Olluf Nirisøn. Boer udj eget Huus og Bruger en ringe Huusnæring med bønder. (hustrue, 2 Børn) . 42. Søfren Rasmusøn Lim, beboer egen gaard hvor i endeel er pantsatt for Gield, og haver aldeeles ingen Næring. (hustrue, 2 Smaa Børn, 1 pige) . 43. Johan Wesselmands Encke Beboer eget Huus og ingen Næring. (1 Pige) . 44. Niels Olsøn udj eget Huus farer for Baadsmand og har en ringe Huusnæring. (hustrue, 1 pige) . 45. Jens Olsøn farer for Styrmand og har ingen Næring. (hustrue, 1 Barn) . 46. Jens Trost beboer eget Huus og har ingen Næring uden undertids Selger enpott Øl. (hustrue, 2 Barn) . 47. Sallig Jocum Fent Guldsmids Encke udj eget Huus som er pantsatt for Børnepenge, eier en liden Bæckesaug i Slemdahl. (2 Børn, 1 tienistpige) . 48. David Jonchim ung Carl, og udj leie wærelse, undertiiden har leiet til brug en liden part udj een eller anden Mands Saug, men nu i Slætt tilstand. . 49. Johan Fent, Enchemand og en gamel Skatte borger, boer udj eget Huus som er pantsatt omstunder som fuldmægtig for Commissarj Claus Bertelsen her wed Stædet, og ellers i meegen Slætt tilstand. (3de Børn) . 50. Johan Hache beboer eget liden Huus og er welb: frue Arnoldts Fuldmægtig ellers ingen næring. (hustrue, 1 Barn) . 51. Knud Pedersen i Leie Huus boende, under tiiden i forrættning for Erich Grønwold wed Saugerne, ellers ingen næring. (hustrue, 4 Børn) . 52. Jens olsen Hollænder en gamel aflacked Baadsmand, Sider udj eget Huus, og gandske ringe Huusnæring. (hustrue) . 53. Claus Tofte en Matros udj eget Huus med liden Huusnæring. (hustrue, 2 Smaa Børn) . 54. Erich Kitelsen en Matros udj eget Huus med liden Huusnæring. (hustrue, 1 pige) . 55. Tormoe Simonsøn en gamel Matros, udj eget Huus med en liden Huusnæring. (hustrue, 1 Barn) . 56. Christen Wallebye, Har Solt endeel af sit Eiende Her, og wil Strax fløtte til Kiøbenhafn. Opsagt sit Borgerskab. (hustrue, 2 Børn, 1 pige) . 57. Povel Storch en Skræder som illigemaade fløtter med allerførste leilighed til Kiøbenhafn. (hustrue, 1 pige) . 58. Hans Bentzen, Wogenmæster i Hans Mayt: tieniste, Har Solt sit Huus og eiende Boeskab, og hans Hustrue paa weien til Kiøbenhafn. . 59. Johannes Snedker, forladt Handtwærcket og farer med Kiøbmandskab i Tælle- marcken, eyer eget Huus. (hustrue, 1 daatter) . 60. Sallig Johan Erboes Enche med sinne 3de Umyndige Børn udj eget Huus, og Slætt tilstand. ingen næring. (1 pige) . . Handtwerchs Folch Befindes at wære 3de Laug udj Byen, nembl. .

1. Schomager Laug = som er 8te i tallet.

. 1. Oldermanden Augustinus Halvorsøn er en fattig Mand som beboer et lidet Huus med sin hustrues Stifmoder. (4 Børn, 1 Svend, 1 dreng, 1 pige) . 2. Jens Riiber Beboer eget liden Huus som er pantsatt og er en fattig mand. (hustrue, 2 Smaa Børn, 1 dreng) . 3. Jens Gram en ung Carl som tillige med sin Broder Sider udj Huuset med sin gamble Fader der er en fattig wrager wed stædet. . 4. Mads Wallebøe, en und Mand sig nyelig nedsatt og Sider udj et leie Huus. . 5. Jens Jacobsen Eier tillige med Sinne andre Sødskende et Lidet nedraadned Huus og er gandske fattig. (hustrue, 2 Børn) . 6. Arne Eenersøn, en gamel fattig Mand som meere flæcker skoe end giør nytt arbeide, beboer en gamel forraadned Hytte. (hustrue) . 7. Zacharias Jansøn Kuulberig, ligeledis Boende udj en fattig liden Hytte, ernærer sig mestendeel af flæckerie. (hustrue, 2 Børn) . 8. Abraham Jacobsen, er saa fattig at hand ernærer sig allene af flæckerie, og under tiiden Betienner de andre mæster som en daglønner, eier it lidet nedraadned Huuswærelse. (Hustrue, 2 Stifbørn) . .

2. Schræder Laug. Bestaar af 6 Mæstere.

. 9. Oldermand Christopher Muule Eier it lidet Huus som Kort siden er pantsatt. (hustrue,1 Svend, 1 dreng, 1 pige) . 10. Lars Nielsøn en fattig mand udj Leie Huus Boende. (hustrue) . 11. Abraham Joensøn illigemaade en fattig gamel Mand, boer udj leie Huus. (hustrue, 5 Smaa Børn) . 12. Peder Lauridsøn, en Bunde og wadmels skræder, eier en liden Hytte. (hustrue, 3 Børn) . 13. Povel Pedersen ungCarl, nyelig udj Ampted antagen, og er udj it leie Camer. . 14. Tomas Schræder, Ligeleedes nyelig antagen, er ung Carl udj leie Camer. . .

3. Smide Laug. Bestaar af 6 Mæstere.

. 15. Oldermand Mads Smid, Beboer eget Huus. (Hustrue, 2 Svener,1 dreng) . 16. Eenvald Rasmusen Eier tillige med sine Sødskende it lidet Huus. (hustrue, 2 Smaa børn) . 17. Hendrich Smid en forarmed mand som eier hverchen Huus eller Hiem. (hustrue, 3 Smaa Børn) . 18. Søfren Smid. eyer en liden Hytte wed Smidien og er i fattigdom. (hustrue, 3 Smaa børn) . 19. Engel Smid, en ung Mand nyeligen indkommen udj lauged, er i leie Huus med sin Wærmoder. (hustrue) . 20. Claus Smid, er udj Huuse hos sin Wærfader Mads Smid, og arbeider mesten deel paa Fiere gaard (hustrue, 1 Barn) . . Aparte Handwerchs Folch foruden nogen Ampt eller Laug. .

Guldsmide

. 21. Peder Olson Smid, en fattig ung Mand som er udj sin Wærmoders huus. (hustrue, 1 barn, 1 Svend, 1 pige) . 22. Jens Erland, Eier Hvercken Huus eller Hiem, men udj armod. (hustrue, 3 Børn) . 23. Rasmus Jørgensøn Friis, Fusker paa Urmager profes, og undertiiden arbeider for Bønderne Braaser og ...skee, eier lidet Huus, ellers udj ringe tilstand. (Sengeliggende hustrue, 1 dreng) . .

Garwere

. 24. Peder Christensøn Garver, udj it lidet Huus og slætt tilstand. (hustrue, 4 smaa børn) . 25. Børge Garwer, leyer Huus og er udj fattig tilstand. (hustrue) . .

Snedkere

. 26 Casper Snedker haver sit ophold og arbeide meestendeel paa Fiere gaard. Beboer leie Huus i Byen. (hustrue, 2 Børn) . 27. Søfren Jacobsøn Snedker eier it lidet gamel Huus, men Sider i Bundløs gield. (hustrue) . 28. Halvor Snedker i leie Huus og største armod. (hustrue, 3 børn ) . 29. Hans Korswold en Huus tømermand beboer eget lidet Huus. (hustrue, 1 pige) . .

Wefwer

. 30 Hans Andersøn Linwæfver eyer en liden Hytte og Sider i fattigdom. (hustrue, 3 Smaa Børn) . .

Maalere

. 31. Joen Maaler ) (hustrue) ) Bege i leie 32. Laurs Maaler, ). Huus og fattigdom (hustrue, 1 Barn ) . .

Bogbinder

. 33. Johan Curts, Passer flittig paa sit ringe Handtwærck, Beboer et lidet Huus som tilhører hans Quindes Søster 1/2 deel. (hustrue, sin Søster, 1 tienistpige) . .

Muuremestere

. 34. Peder Muuremester udj Huus som er pantsatt for endeel Børnepenge, og i Stor fattigdom. (hustrue, 2 Børn) . 35. Søren Muuremester, Beboer ringe leie huus og er nyelig hidfløtt fra Risøer. (hustrue, 1 barn) . .

Glasmester

. 36. Claus Jochumbsøn Fiche, Beboer leie huus og nærer sig af Handtwærcket. (hustrue, 1 Søn) . .

Felbereeder

. 37. Sal. Johan Felbereeders Encke, Sider udj eget Huus, detz wærdj Bortskyldig, lader Bruge wed sin Søn Handtwærched. (1 Swend, 1 dreng, 1 tienistpige) . .

Saugmestere, Flaade og Schaade Folch, Sampt Tømerdrifvere og dislige, som er i nogenleedes Slætt tilstand.

. 38. Johannis Krabe, eier jt lidet Huus nærer sig wed arbeide. (hustrue, 5 Smaa børn) . 39. Rasmus Swendsøn, illigemaade. (hustrue) . 40. Christen Tobiasen ligeleedes (hustrue, 1 Søn) . 41. Tobias Olsen (hustrue, 2 børn) . 42. Anders Tomasen (hustrue, 1 barn) . 43. Anders Olsen wed Bæcken (hustrue) . 44. Even Laursen (hustrue) . 45. Anders Olsen Pusterwiig Saugmæster (hustrue, 2 barn) . 46. Niels Maartensen Saugmæster (hustrue, 3 børn) . 47. Anders Andersen paa Lie, saugmæster (hustrue) . 48. Hans Andersen Saugmæster (hustrue, 3 børn) . 49. Olluf Svendsen Enckemand, saugmæster . 50. Michel Stiansen Saugmæster (hustrue) . 51. Anders Hansen Saugmæster (hustrue, 1 datter) . 52. Hans Gundersen Saugmæster (hustrue) . 53. Danniel Jensen, Tømerdrifr (hustrue, 2 smaa børn) . 54. Tomas Johansen (hustrue) . 55. Jens Andersen Stennsrøe (hustrue) . 56. Niels Wættlesen (hustrue, 3 Børn) . 57. Danniel Hyl, en Tienner af geistlighed her paa Stædet, beboer leie Huus, udj Slætt tilstand (hustrue, 3 Smaa Børn) . .

Eftter skrefne ere gamlle Saugmæstere, Saug- drenge, Flaade og Skaadefolck, Tømersnekere, daglønnere og Roersfolck, som er udj Armod og fattig- dom, mestendeel og ej kand ansees j nogen skatt.

. 1. Tord Torgiersen 2. Johannes Pedersen 3. Jørgen Povelsen 4. Svend Nielsen 5. Christopher Svendsen 6. Joen Christensens Enche 7. Olluf Gundersen 8. Hans Christensen 9. Povel Jensen 10. Søfren Nielsen 11. Povel Michelsen, dige grafver 12. Madz Michelsen, dige grafver 13. Hans Olsen Skielbred 14. Olle Ingebretsen 15. Knud Sørensen 16. Peder Andersen Bleegeback 17. Olle Tordsen Møller 18. Christopher Nielsen 19. Hans Biørnsen 20. Hans Bendzen 21. Jens Tiøstelsen 22. Olle Torgiersen 23. Søfren Mogensen 24. Maarten Olsen 25. Kittel Jacobsen 26. Anders Jørgensen 27. Christen Ellefsen 28. Povel Guldbrandsen 29. Isack Tomasen 30. Niels Ellefsen 31. Steen Andersen 32. Anders Christensen 33. Hans Jørgen Rafn 34. Jens Jacobsen Molback 35. Tomas Nielsen 36. Gunder Olsen Pusterviig 37. Olle Torgiersen 38. Phillip Svendsen 39. Joen Halvorsen Smid 40. Anders Hansen Wiigwæring 41. Abraham Kiær 42. Gunder Olsen 43. Iver Haftorsen 44. Johannes Larsen Brockenhuus 45. Gunder Larsen 46. Knud Olsen Dandeer 47. Olluf Finck 48. Niels Hansen bleegeback 49. Elling Knudsen 50. Anders Andersen 51. Laurs Andersen 52. Joen Stiansen 53. Anders Christensen 54. Gunder Tormoesen 55. Biør Ellefsen 56. Christen Gregersen 57. Hans Laursen 58. Christopher Jensen 59. Hans Asbiørnsen 60. Jens Pedersen 61. Christen Andersen Mælla 62. Annon Ellefsen 63. Lars Søfrensen 64. Søren Torgiersen 65. Even Iversen 66. Lucas Levorsen 67. Johannes Svensk 68. Laurs Nirisen 69. Amund Roersmand 70. Joen Bage 71. Anders Baadsmand 72. Anders Nielsen Pinia 73. Tord Nume 74. Peder Bingholt 75. Lars dofven 76. Johan Practesant . .

Encher, og andre gamble Mænd som illigemaade er udj Slætt tilstand og ingen næring.

. 1. Annamarj Sal. Scherwings 2. Magrette Sal. Anders Andersens 3. Ellen Sal. gunder Madsen 4. Winche Sal. Hans Høstes 5. Magdalene Sal. Olle Bæckers 6. Sal Raadmand Flads 7. Sal. Bent giertsens 8. Gjennert Sal. Danniel Tostensens 9. Magrette Sal. Peder Svendsens 10. Dorthea Sal. Berent Joensens 11. Kiersten Sal. Niels Amundsens 12. Kiersten Sal. Olle Caperals 13. Annamarj Sal. Johannes Frandsens 14. Johanne Sal. Christian Felbereeders 15. Johanne Sal. Lars Corneliusens 16. Sal. Lars Bartholemeisens 17. Astrj Sal. Carsten Hansens 18. Maren Sal. Niels Tordsens 19. Sal. Anders Madsens 20. Dorthe Sal. Erick Truelsens 21. Kiersten Sal. Torsten Biønsens 22. Jnger Sal. Olle Aafoses 23. Boel Sal. Christen Moens 24. Else Sal. Helle Børresens 25. Sal. Joen Amundsens 26. Lisbet Sal. Anders Jensens 27. Kiersten Sal. Anders Karts 28. Sal. Niels Pinnes 29. Sal. Johan Høstes 30. Eva Haagen Fredriks 31. Annamarj Peder arnesens 32. Dorthe Barnholts 33. Sal. Anders Lies 34. Gregers Pedersen en gl. Skatte borger 35. Michel Isachsen, ligesaa 36. Mogens Iversen 37. Knud Mouridsen 38. Niels Nielsen 39. Jacob Wetlesen 40. Halvor Pedersen 41. Hans Bestilt 42. Maarten Halvorsen . .

BORGERNE UDJ PORSGRUND

. 1. Rasmus Rasmusøn. Beboer Eiende gaard ibm, eier 7/8 part udj et Skib som farer naar Tiid er paa Engeland med trælast, haver laste handling i Drangedahl, en Ringe deel laste Handling wed Stædet, Sampt anden Ordinaire Borgerlig Handel, forpagter 2/3 Saug i Byen dette aar, Taget anseelig skade til Søes forleeden Aar, i det fienden op- bragt en Kreirt tillat med Korn og feedewahre hvor udj eyende 1/2 deelen og Secreterer Leopoldus 1/2 deel, indehafver og forræntter sinne egen Børn og andres Børne midler 3419 rd. (hustrue, hendes Søster, 3 Smaa børn, 1 dreng, 1 tienistpige) . 2. Sallig Ludwig Bluts Enke, Manden nyelig død, og er Pantsatt alt det Hand war Eiende. (1 tienistpige) . 3. Rasmus Malling Beboer Ejende gaard handler med Kornwahre og dislige sampt nogen Smaalast Handling, Eier en liden Kreirt som farer paa Dannemarck. (hustrue, 4 barn, 1 pige) . 4. Gunder Solvesøn Beboer Eiende gaard sampt part udj lidet Jordegods, Bruger Kornvare og dislige. Sampt laste handling, tillige Huus næring. Wærger for egne og Stifbørns midler 736 3/4 rd. (Enckemand, 4 børn, 1 tienstpige) . 5. Jens Jensøn Kiil beboer eget liden Huus ingen Handling, men farer for Saltskipper. (hustrue, 1 liden tienistp:) . 6. Johannis Nielsøn beboer eget Huus og nærer sig af en Ringe Huusnæring. (hustrue, 1 pige) . 7. Jens Clausøn beboer eyende Huus, har faret for Saltskipper, og forleeden aar fangen udj Swærig, ingen Slags næring omstunder. (hustrue, 4 Smaa børn) . 8. Niels Kasberig beboer eget liden Huus, Bruger en Ringe Huusnæring med Øll og dansk Brendewiin. (hustrue, 1 pige) . 9. Hans Laursøn Borch. Forige Toldskrifver, en aldrende mand, beboer eget Huus, og har en gandske Ringe Huusnæring med Øll og Brendeviin ---eyer en liden gaardpladz i Eidanger Sogn. (hustrue, 2 døttre, 2 Sønner, 1 tienistpige) . 10. Job Christensøn Beboer Eiende Huus meesten Ubetalt, har faret noget for Saltskipper, og forleeden aar fangen udj Swærig, farer nu for Styrmand og holder en ringe Huusnæring. (hustrue, 3 Børn, 1 tienistpige) . 11. Frands Wischer, en Engelsmand, aflader undertiiden skibbe for de Engelske, Handler lidet forsig Self, Beboer Eiende Huus. (hustrue, 1 lidet Barn, 1 tienistpige) . 12. James Boumand, en Engelsmand og Commissionær for de Engelske. Bruger ellers fuldkomen Borgerlig Handel af alleslaugs, og beboer Leiehuus, nyelig giort parthj i Arendahl paa ungefehr 5 à 6000 rd. Har hidendtil Beraabt sig paa Engelsk frihed. (hustrue, 1 dreng, 2 pige) . 13. Tolderen Sr. Anders Arentsøn Boende paa Kongel. Mayt. Toldbod, eier en liden Plads Kaldet Giønholt. Bruger ingen Handling. (sin Kiærist, en dreng, 1 pige) . 14. Toldbetiennt Jens Rasmusøn Beboer Eiende Huus, en gamel Mand som wærit i Hans Mayt: tieniste over 26 aar, haft mange udgifter til sinne børn med midler, forrænter nogle Børne midler. (hustrue, 1 dreng, 1 pige) . 15. Controleur Uldrich Antonnj Rode, ung Karl, nyelig komen i Betiening, Sider tillige med sinne tvende Søstre udj leie Huus. . 16. Laurids Rasmusøn Hafnefoged, weier og Maaler j Destrictit, oppebær Accissen, bruger ingen Handling, Beboer Eiende Huus og er j gield der for. (hustrue, 6 Børn, 1 pige) . 17. Toldskrifveren Jacob von Deurs. Beboer Eiende Huus, ingen Slags næring, wærger for sinne Stifbørns midler = 1111 rd (hustrue,, sin Søster, 4 Børn, 1 pige) . 18. Niels Pedersen Herrestad, Borger til Scheen og Boende paa en gaard Kaldes Raunes, Strax wed Porsgrund, eyer 2 Saug og 1 Qverne wed Herre, og Laste Handling i Tællemarcken, sampt lidet Jordegods, men taged en Stor skade wed Hans Eiende Skibs opbringelse af fienden Aar 1710, og forrenter en deel Børnemidler. (Famielien ubewiist saa som gaard Parter under landet i Bamble) . 19. Rasmus Andersøn, Borger til Scheen og Boende paa en gaard wed Herre, er eyende lidet Jordegods i Bamble, sampt part udj en Saug wed bemelte Herre, som alt er i forsickring for sinne Stifbørns midler, drifver ellers lidet TømerHandling med Crediterede midler. (Familien ubeviist) . .

BORGERE I BREWIG

. 1. Anders Nielsøn Beboer Eiende gaard jtm., Handler med last, Eier lidet Jordegods i Landet, hafwer tvende skibsparter som farer med last paa Engeland og dislige til sit Brugs fortsættelse, men haft anseelig Store skade til Søes, forliist paa 13 à 14 aars Tiid 9 Skibbe og Skibsparter, nogle medladninger, Foruden andre Skader wed falliten. (hustrue, ingen Børn, men i Stæden taget fattige Børn til underholdning, der af omstunder 4 à 5 inden og uden Huus:, 1 tienistdreng, 2 Piger) . 2. Laurids Nielsøn Beboer Eget Huus, Bruger laste Handling, eyer nogle faa gaarder paa Landet, haver Korn og anden Borgerlig Handel efter Stædets leilighed. (hustrue, 3 Smaa Børn, 1 dreng, 1 pige) . 3. Hans Nielsøn Beboer egen Gaard, eyer der foruden en anden gaard næst wed, sampt paa Landet en Bundegaard Kaldet Schierche med liden Bæckeqveern der wed, Bruger Ringe Huusnæring. (hustrue, 1 Søn, 1 pige) . 4. Lucas Tønnesøn, Beboer egen Gaard og eier 1/2 deelen udj et Skib med Anders Nielsøn som farer paa Holland naar farten er, fører det same skib for Skipper og ingen anden Næring. (hustrue og hans Sønnedaatter) . 5. Christen Nielsøn Beboer Eiende Huus og Handling med lidet Smaalast Sampt anden Borgerlig Næring efter Stædets leilighed. (hustrue, ingen Børn, men i stæden 2 fattige Børn, 1 pige) . 6. Jacob Nielsøn Beboer Eiende Huus. Bruger Smaalast og anden Borgerlig Handel efter Stædets leilighed. Eyer tvende smaa gaarder i Landet. (hustrue, 1 pige) . 7. Bent Iversøn Borger til Skien og boende paa en gaard Kaldet Blagoe Sorterende under Bamble, Fører et Skib naar farten er paa Engeland og Reeder Self der j en liden part. (Famielie ubewiist) . 8. Bent Gregersøn. Beboende Eiende Huus i Stethelle, farer for Styrmand og bruger ringe Huusnæring. (hustrue, 2 Børn, 1 pige) . 9. Arne Hansøn Beboer eiende Huus bruger liden Smaalast og ringe Huusnæring, er udj gield. (hustrue, 4 Børn, 1 pige) . 10. Anders Maartensøn, nyelig blefven Borger, beboer det Huus hand fick med sin Hustrue, holder en ringe Huusnæring, og farer for en Kiøbmand j aalborig for Skipper med en liden skeliagt som tillades med Kornwahre der, indehafver sinne Stifbørns midler. (hustrue, 3 Smaa børn, 1 tienistpige) . 11. Povel Willumsøn en gamel Skatteborger, nærer sig omstunder wed fiskerie og beboer eget Huus. (hans gl. qvinde, en Søn som er Enroulered) . 12. Ingebret Siversøn, en gamel Skatteborger beboer eget Huus som er pantsatt. Farer med en liden jagt eller Roersbaad on ingen widere næring. (hustrue, 4 Smaa Børn, 1 pige) . 13. Hans Jacobsen, en gamel Skatteborger tilforne faret for Skipper, men nu formedelst høye Alderdom i Slætt tilstand. (Enckemand, 1 tienistpige) . 14. Toldbetienten i Brewig. Hendrick Kierulf, for 3 aar Siden Komen udj Embedet. Og sider udj leye Huus, aldeelis ingen slags næring eller Brug, men er Postmester wed Stædet. . .

BORGERNE I LANGESUND

. 1. Jørgen Pedersøn Borger til Scheen og Beboer Eiende Gaard udj Langesund, er Eiende Kragerøe Grund til liden Interesse denne tiid formedelst dend skadelige Ildebrand. Er Eiende 2de Skibbe som farer paa Engeland og Holland med Trælast, foruden en liden deel Jordegods i Landet, Sampt laste handling. Forpagter en 1/2 Saug i Scheen, og leier bort 2/3 Saug til andre, som han har i pant. Bruger ellers anden Borgerlig Handel, og lader Byge endeel fartøy til hans Mayt. Tieniste. Taget anseelig Stoer Sakde paa en Kort tiid af ungefer 6 aar, wed forliis af 3de for Ulyckede skibbe de tvende med ladning og dend tredie Ballasted, item wed en Ulykelig Hændelse af Ildebrand for nogle aar Siden, da der med en Qvantitet Krud Bortfløy meere end hand Self wære bekient, wærger ellers for sinne Stifbørns arvemidler ofver 14000 rd (hustrue, 6 Børn, sin Broder, it paarørnde fruentimer, 1 tiener, 1 dreng, 2 piger) . 2. Nicholaj Hammer. Beboer Eiende Huus og Gaard, haver god Huusnæring med Wærtshuus og dislige i denne Kriigs tiid, forrenter en liden deel Sinne Stifbørns arvemidler, Bruger en gaardplads som Kaldes Nyested Strax wed Langesund. (hustrue, 4 Børn, 2 tienistepiger) . 3. Hendrich Hansøn. Beboer Eiende Gaard, og haver en liden Huusnæring med Tapperie, Tilforne faret for Skipper nogle aar, men forliist skibbet og er nu uden dend leilighed. (hustrue, hendes gl. Moder, 3 Børn, 1 tienistpige) . 4. Magdallene Sal. Hermand Grubes beboer eget Huus, og har en ringe Huusnæring. Haver hos sig den gamble Moder. (4 Børn, 1 Tienistpige) . .
In Summa Her wed Underdannigst Kortelig Befattet Scheens Bye og Districtes Herlighed og Negotie. Hwor udj Bestaar. . De Graduerede, og de som Boe paa deris egne Gaarde uden Byen, og icke har Borgerskab, Hvilcke forhen er Specificerede er udj alt Eiende for Byen.......................................Sauger 27.2/3 2de qverne møller 5 Laxefiskerier, hvor af de 3de til Byens indwaanere er bortforpagted, og de Tvende til lige med Giemsøe Closter, forpagted til Jacob Tuurmand. 7 gaarder Sampt 4 Søeboeder i Byen. Jordegods i Landet foruden 3de Jernwærker og ald frie Handling af Tømerlast Kornwahre og dislige. Omstunder 3.3/4 Skibs parter jtem 4 Sauger wed Ullefos 1 Saug wed Moebruged 1 Saug Kaldes Rendesunds Saug . Og Borger skabbed Uden og inder Byen derimod ichun Eiende...Saugr. 13.1/3 Skibbe Omstunder 8.1/4 Søeboeder som tilhører Gaardene 7 Sauger uden Byen = 4 En gandske Ringedeel Jordegods og dend lille Handling som forhen beskrefven . ---------------------------------- for Byen 41 Sauger . Af denne Specification, wides aldeeles ingen at wære udelugt af Byens indwaanere, uden det Kand wære meeged fattige og forarmede HuusEncker og dislige der meesten bætler deris Brød :/: af hvilcke er alt for mange :/: og for dets aarsage udj mange aar icke wærit i noged Mandtal, item dend Gemeene Almues Børn. ej Heller af Destricted nogen som Handel drifver eller Næring hafr, uden alleene Strandsiderne i Porsgrund, Brewig, og Langesund, jblant hvilcke eendeel har næring og formue bedre end mangen Borger, uden nogen udgifter. Thj naar Magistraten wil ligne dem i nogen Skatter, da beraaber de sig paa at være under Landet, og naar Landets Øfrighed dem vil antegne tør de wel sige at Sortere under Byen, under same prætert befries uden tvifl mange. og som Hans Kongl Mayt: Sal. Høyloflige i Hukomelse Konning Christian den 5tes Allernaadigste forundte præviligie, iblant andet hensigter at Strandsiderne, og de som Bruger nogen Borgerlig næring skal tage Borgerskab i Byen, wil wj udj aller underdannigst ydmyghed begiere dend Kongel. Slots Low :/: indtil Confirmation kand erlanges :/: allernaadigst wille paabyde Strandsiderne i Porsgrund, Brewig og Langesund, saa mange som Swarer deris Consumption til Byen, efter dags at Sortere under Magistraten. Paa det wj wed saadan allernaadigste Resolution ej alleene Kand bekome nogen Hielp til denne fattige Byes Allernaadigste paabudne Kriigs Styr, og andre Skatter, men end og faa Stæderne i nogenlunde Bedre Stand, og befatte it wist Mandtal over alt. Betræfende Negotien, da drifves her wed disse Stæder ingen Mærkelig Handel Enten med fart paa Spannien, Franchriig, Iirland eller dislige, men alleene Tømerlast og deelers udførsel til Engeland og Holland, hvilcket er det Eeniste som fører dette Stæd i Stor anseende. Med Kornwahre og dislige forsiunes disse Stæder mestendeel fra Dannemarck, og fiske ware, Sampt Smør, Kiød og tallig af westlændinger og Bærgens Jagter. dend Støste deel af Byen Bestaar udj Gemeene arbeids folck, saa som Saugfolck, skaadefolck, flaadefolck, Tømersanckere, daglønnere og Roersfolck, item forarmede handtwærksfolck, der næpe har leilighed at Sware dend Ordinaire Byeskatt. og Ræsten det andet Borgerskab i Byen som Bær byrden er :/: naar mand udtager 6 à 8 af de Bæste :/: allesamen udj en Bondløs gield saa wj ingenlunde wed hvor de allereede lagte Skatter skal Kome fra, nemblig 1/2 deelen af Top og peruqve skatten, dend fulde Kopskatt, og Byeskatten dette Aar som beløber tilsamen Ofver 2200 Rd, alt Ubetalt foruden dend Store Consumption som Træcker daglig. In Summa Byen er udj Saa Slætt Tilstand at dend icke uden Største Ynk Kand beskrifves, Thj dend Eene formaar nu ej at Hielpe eller Reede dend andre med 10 rd. Aarsagen de som haft nogen Penge har nøtted sig Self af dem i denne Tiid, som meesten alle maa Selge af Trang baade Brug og Huusgeraad, og har ingen udveie med deris Efecter. Bønfalder der for udj allerunderdannigst ydmyghed deris Kongl. Mayt: og høye Øfrighed, de allernaadigst i Tiide wille See til denne fattige Bye og Meeninghed, hvis Handel i ald sandhed er saaledis som forhen Specialite og Summarite beskrefven, at de iche Totalite Rujneris, wj forblifr efter allerunderdannigst Pligt . deris Kongel. Mayt: og de Høye Øfrigheds allerunderdannigste og allerydmygste Tienere . P. Simmons: C. Brant . Schien d. 31 Maj 1712

Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage