Landkommisjonen 1661I 1661 nedsatte kongen en kommisjon, landkommisjonen, som skulle registrere all jordeiendom i Norge og utarbeide forslag til ny matrikkel. Det siste punktet ble imidlertid annullert, og alt i 1665 ble nye matrikkelkommisjoner oppnevnt. Skatteevnen til hver gård skulle vurderes så nøyaktig som mulig. Derfor ble det innhentet opplysninger om husdyrhold, utsæd og/eller avling, til dels også om skog og utmark. Dessuten ble de faste jordeboksavgiftene notert. (I noen utstrekning finnes disse opplysningene også i 1661.) På grunnlag av dette skulle det settes ny skatteskyld. Matrikkelen ble fullført mellom 1665 og 1670, og ble i hovedtrekkene stående uendret til 1836.In 1661 the king appointed a commission, the Land Commission, who should register all land-property in Norway and prepare a proposal for a new matricul. However this last item was cancelled, and already in 1665 new matricul-commissions were appointed. The taxable capacity of each farm should be evaluated as closely as possible. Due to this, information about livestock, seedcorn and/or crop, partly also information about forest and outlying field. Also the fixed matricul taxes were noted. (To some extent this information is also found in 1661.) On this basis, a new matricul should be built. The matricul was completed between 1665 and 1670, and remained mainly unaltered until 1836.Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage