GJENGJERDEN AV SKIEN SYSSEL 1528Gjengjerden


Gjerd (gammmelnorsk gerd gjord f.) I det gammelnorske lovverket brukt om forskjellige slags ytelser som statsmakten påla bøndene. Mange av disse ytelsene ble tidlig avløst av faste avgifter, ofte bare med lokal utbredelse, og gjerden ble ennå på 1500-tallet i sammensetninger brukt om slike skatter, f. eks. smørgjerd og gjengjerd. Ennå så sent som i 1568 ble det usammensatte gjerd brukt om utskriving av proviant til skipsfolk. De forskjellige gjerder ble ofte betalt i naturalia, men kunne bli omregnet til en pengeavgift. Gjengjerden var en avløsning av kongens veitsterett, dvs. hans rett til underhold for seg og sitt følge når han reiste gjennom landet. Mest kjent er den gjengjerden som ble skrevet ut i Christian II's tid, til Bergenhus i 1519/20,også flere ganger i de flg. år, og på Østlandet i 1514. Fra oppkrevingen av gjengjerden på Østlandet er det bevart skattelister som er en viktig kilde til bosetningshistorien i området. Skattelistene forteller at bøndene i grupper av forskjellig størrelse ble stilt ansvarlig for inn- betalingen av skatten. Gjengjerd eller gjengjerd-menn ble også brukt orn den kretsen som skulle utrede en skatt til statsmakten.Gjerd (old norse gerd gjord f.) In the old norse laws, gjerd meant various contributions imposed on the farmers by the state authority. Many of these contributions were early replaced by fixed taxes, often with only local influence, and the "gjerd" was still in the 1500's used about such taxes, like "the butter tax" and "gjengjerd". Still as late as 1568 the simple word "gjerd" was used for the levying of provisions for naval people. The various "gjerder" were often paid in kind, but could also be converted to a monetary tax. The "gjengjerd" was a replacement of the king's "veitsle"-right, meaning his right for maintenance for himself and his men during his travels through the country. Mostly known is the "gjengjerd" levyied in the reign of Christian II, to Bergenhus in 1519/20, and also several times during the following years, and also at "Østlandet" (south-eastern part of Norway) in 1514. From the collecting of the "gjengjerd" at Østlandet there are still kept tax-records, which is an important source to the history of settling in the area. The tax-records tell us that various groups of farmers were held responsible for the payment of the tax. The word gjengjerd or gjengjerd-men were also used about the district that should pay a tax to the state authorities.Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage