Kilde: Skien Magistratprotokoll Nr 4 – Statsarkivet i Kongsberg. Folio 182a


 

EKSTRASKATT FOR DE FATTIGE 1767

 

 

Anno 1767 Den 5 Martii vare Vi underskrevne forsamlede paa Raadstuen, deels i Anleedning af at de Fattiges Andtal her i Byen som bør svare den aller naadigst paabudne Extra Skatt, daglig saa anseelig tiltager, at det som forhen for dem er lignet ikke kand tilstrække, deels for at træffe i Ligningen en bedre Proportion end hidindtil har været i henseende til Deres Omstændigheder som betahle for de Fattige, endten Summens Formindskelse eller aldeeles befrielse efter Deres Tilstands Beskaffenhed, deels for at taxere nogle som hidindtil ikke have svaret noget for de fattige, men som efter Deres Vilkaar og billigheder dog virkelig bør svare, og endelig for ifølge Stiftets Høye Øvrigheds Resolution til samme Ende at taxere de uden Byes Borgere til Scheen. Og blev

da med Forretningen saaleedes begyndt og fortfaret som følger.

 

1. De som hidindtil ikke have betalt for de fattige, men efter

Deres Omstændigheder dog bør betale ere.

1. Anne Clarine JørgensDatter betaler for                                    4 fattige

2. Anber Jørgens Datter ligesaa for                                                4            

3. Simon Zachariæsen                                                                      4

4. Jørgen Zachariæsen                                                                      4

5. Bendix Plesner                                                                               2

6. Mathias Nielsen                                                                            2

7. Hans Abrahamsen                                                                       2

8. Wilhelm Reinholt                                                                          2

9. Halwor Danielsen Tufte                                                              2

10. Ulrich Cudrio Skipper                                                                2

 

2. De som hidindtil har betalt for 4re Fattige, men synes efter Deres laden Formue, at være dermed besværet, bør herefter ikkun betale for følgende.

 

1. Hr Byefoged Hans Kragh for                                                     2 fattige

2. Hans Arnesen                                                                                2

3. Hans Jørgen Krøger                                                                      2

4. Hr Jørgen Friderich Rose                                                             2

5. Christen Bruun                                                                              2

6. Hr Apoteqver Wölner                                                                   2

7. Procurator Rougtwed                                                                   2

8. Madamme Salig Jon Jensens                                                     2

9. Jørgen Møller                                                                                 2

 

3. De som herefter formedelst Deres Nærings

Optagelse og andre Tilfælde bør være al-

deeles befriet for de fattige at betale,  ere

 

1. Byskriver Hansen

2. Friderich Wedseltoft

3. Madamme Brandstrup

 

4. De uden Byes Borgere, som i Henseende

til at de ere Borgere til Scheen og derved

have Deres Nærings Vey i følge Høye Øvrig-

heds Resolution, ligesaavelsom de Borgere

der boe i Scheen, bør betale Extra Skatt

for Scheens Byes fattige, blive følgende

 

                                               I Porsgrund

1. Niels Aall                                                                                        4 fattige

2. Ditlev Rasch                                                                                  4 fattige

3. Lars Wrigth                                                                                    4 fattige

4. Peter Wrigth                                                                                   2

5. Peter Christian Frisenberg                                                            2

6. Søren Nielsens Enke                                                                     4

7. Ole Nielsen Windholmen                                                             2

8. Hans Christian Smed                                                                   2

9. Dawid Lange                                                                                 2

10. Rasmus Hellets                                                                           2

11. Peder Knudsen                                                                            2

12. Ole Bertelsen Thue                                                                     2

13. Jens Nielsen                                                                                 2

 

                               I Brewig

 

1. Niels Larsen                                                                                   4

2. Hans Christie                                                                                 4

3. Jørgen Christie                                                                               4

4. Christopher Manal                                                                       4

5. Lars Schwinth                                                                                2

6. Gregers Bentzen                                                                            4

7. Hans Knudsen                                                                              2

8. Lars Christensen                                                                           2

9. Albret Bleehr                                                                                  2

10. Jacob Grubbe                                                                              2

11. Anders Erichsen                                                                          2

 

                               I Langesund

 

1. Peter Fransen Cudrio                                                                    2

2. Jacob Cudrio                                                                                 2

3. Jørgen Peter Siwers    udgaar som fattig                                   2

4. Peter Green                                                                                     2

5. Niels Marcusen Smith                                                                  2

 

Saaledes forrættet og efter beste Skiøn

andsadt og Taxeret, vedgaar.  Scheen

ut Supra

 

J. Greger                P. Bloch J. T. Rose              H. Kragh

 

 

Anno 1767 Den 14 Martii var Borgemester Greger paa Raadstuen.

Hvorda til Extra Skatten at Incassere for dette Aar fra 31 Martii 1767 til 31 Martii 1768, blev udnævnte og beskikkede de 2de Borgere og Kiøbmænd Sr Jochum Adtzlew og Halwor Nielsen, nemlig den første for den Østre, og den andre for den væstre Deel av Byen, hvilke i følge Forordningerne ere bemelte allernaadigste paabudne Extra Skatt Aflagde hand sin Borger Eed, hvorefter ham Borger Brev skal blive meddeelt.

 

Scheen ut Supra.       J. Greger