DET KONGELIGE DANSKE
LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB
.
(stiftet 1769)Søknad 22 april 1771 fra toller Lange i Porsgrunn, "ang. en ansøgning om at faae Rydning eller Bøxel‑brev paa en Moese Waller‑Myhren kaldet, hvortil han beder om Selskabets understøttelse."

P.M. fra Skipper Jens Kiel Iversen i Langesund av 14 okt 1773; "han tilbyder sin tieniste med at indsætte en machine at fiske Flyndre med som i Engelsk kaldes Thrael m.v." Model er vedlagt.

P.M. fra hr Pastor Abel til "Moe Prestegaard pr Schien af 15 april 1773, angl. Adskilligt om Agerdyrkningens Opkomst i Norge m.v."

Søknad 1775 vedr. Peder Andersen Meltvedt i Solum, "han har udgravet 2de store Myhrer, og derved bragt under Ploven 20 Tønder Land, sat 104 Faune Steengierder, foruden en betydelig mængde gravede Jorddiger, samt indhegnet sin Skov med omhyggelighed, saa han icke som adskillige andre sammenblander den med sin øvrige Ager og Eng." Tilkjent stor sølvmedalje.

Søknad 4 sept 1776 vedr. Peder Aabye til Aabye i Bamble, "for at han har ryddet en Myhr, i den øverste Ende 253 Al. Lang, i den nederste 207 Al. og fra den øverste til den nederste Ende 104 al., samt gravet 1188 al. grøfte."

Søknad 14 sept 1776 vedr. Leilending Niels Christensen Venstøp i Gjerpen, "for Jordforbedring som følger: Optaget af uduelig Jord 16 Maal til Ager og Eng, hvert Maal til 48 Alen i hver Kant; opkastet 448 Faune Grøfter; formeeret Giødningen med Granebar og Myhre Jord; sadt 334 Faune Steengierder, og bygt et Tione og en Smide". Tilkjent premie på 20 riksdaler 1777.

Søknad 1776 vedr. Peder Andersen Meltvedt i Solum, "for at have opbygt adskillige rummelige Fæehuuse of Steen med Høe‑Loft, som og for hans Windskibelighed i andre Landhuusholdnings‑Deele; hans Egn, hvor Fliid er var, til et got Exempel". Tilkjent liten sølvmedalje.

Søknad 9 okt 1776 vedr. Giert Usler Saltevgien under Sundbø i Flaabygd i Kviteseid for "12 Tønder Kartoffler af samme Avl". Tilkjent premie på 3 riksdaler i 1777.

Søknad 21 okt 1776 vedr. gårdmann Christen Lund på Søndre Limi i Gjerpen, "for at have opbrudt Tiid efter anden 98 Maal til Ager og Eng, sadt 44 faune Steengierder og gravet 544 Faune grøfter." Tilkjent en belønning på 8 riksdaler i 1777.

P.M. 29 okt 1776 fra bonden Michel Olsen Dolven østre i Solum, "ang. nogle Jordforbedringer neml. at han af ødeleggende Udmark ved Rydning og Grøfters Gravning har tilvejebragt en deel got Agerland. Grøfterne ere i alt 2010 Alen m. v." Tilkjent liten sølvmedalje.

Søknad 30 okt 1776 vedr. Bonden Svennung Andreasen Skoÿe i Lunde Anneks til Bøe prestegjeld, "for at have udgravet forhen unyttig Myhr med 460 Faune Grøfter og opptaget 20 Maal til Agerland. Resten nytter han nu til Høe-Bierring". Tilkjent 5 riksdaler i belønning.

Reclamation fra Lejlænding Isach Aasoldsen Rendesund til Rendesund, af Solums Præstegl. og Bradsberg amt af 7 Nov 1776 for følgende Forbedringer i Landvæsenet; for et Stykke optaget nye Jord til 10 à 11 Tdrs Udsæd; for 1320 Alen Hul‑Digers Setning; for 1230 Alen aabne Grøfter, samt bortkiørt af Ager og Eng 680 Læs Steen m.v." Tilkjent stor sølvmedalje i 1777.

Søknad 4 des 1776 fra "hr Pastor Hans Wille til Skaarnæs Præstegaard i Sillejord ved Skien, hvori han skriver at han i en 3 à 4 Aars Tiid har søgt at udbrede Potatos‑Avlen der i Egnen; at Rydningen falder meget Vanskelig deromkring, formedelst de store Fielde og den meget steenige Jord; at desuagtet har huusmand Thiøstolf Jonsen ryddet et stykke Jord, og i Følge en vedfølgende Attest derpaa avlet 8 Tønder Kartofel, hvorfor der æskes Premie.

Søknad fra Friderich Wilhelm Thue, Forpaktnings‑sosietets Tolder og Konsumpsjons‑skriver i Kragerø, "for en Afhandling under Titel: Undersøgelse om de norske smaae Kiøbstæders Aftagelse og muelige Opkomst med Devise: "Lydig og oprigtig være, det er Normands sande Ære." Tilkjent stor sølvmedalje i 1777.

Søknad 20 nov 1778 vedr. gårdbrukeren lsach Aasoldsen Rendesund, "for at have opryddet og oppøjet 7.1/2 Tønder Sædeland; for at have gravet 1194 Alen Huuldiger besatte med Steen og 198 Alen aabne Diger; for at have sat 1128 Alen Steengierder 4 Fod Høje og 3 Fod breede; for Giødselens Formeering." Tilkjent 8 riksdaler i belønning i 1779.

NB: Han er i dokumentet benevnt dom "lsach Aasoldsen Rendesund fra Guldbrandsdalen, Oplands Amt"; men dette må vel være feil.

Søknad 28 nov 1778, vedr. Peder Andersen Meltvedt i Solum, "for Rydning; for 900 Alen Steengierder; for Vands afledning; for et Bryggerhuuses Opbyggelse m:v:"

Søknad 23 aug 1779 vedr. husmann Svend Sigfriedsen Langangen under Fossum i Gjerpen, "for at have opført et Fæehuus i Graasteen til 8 Kreaturer". Tilkjent premie på 5 riksdaler i 1780.

Søknad 23 aug 1779 vedr. Leilending Christen Wilhelmsen Hoppestad i Gjerpen, "for at have forbedret hans Jorder saaledis, at derpaa nu kan holdes 3 Heste og 16 til 18 voxne Kreature, i Stedet for at der tilforn ikke kunde holdes fleere and 1 Hest og 2 à 3 Kreature, ligesom han desuden nu kan avle saavel det fornødne Føde = som Sædekom: for at have udflyttet hans Gaard paa Jorderne, og opført samme med smukke og bequemme Bygninger m.v." Tilkjent premie på 8 riksdaler i 1780.

Søknad 2 nov 1779 vedr bonden Peder Andersen Meltvedt i Solum, "for 957 Alen Steengierder, satte indeværende Aar."

Søknad vedr. bonden Peder Andersen Meltvedt i Solum, "for Steengierders Sætning i Norge, nemlig, for 594 Fauner, satte i Aarene 1777 og 78 af opbrudte Steen; for hans øvrige betydelige Fliid i Jordforbedringer tilvegebragt ham denne Premie, i det han i 1776, 77 og 78 har opbrudt 12 Tønder Sædeland; med stor Besværlighed udvidet en Elv, som er 640 Fauner lang, saaledes, at den nu er 13 Fod bred og 8 Fod dyb, isteden for, at den forhen ikkun var 7 Fod bred og 5 Fod dyb, ligesom han og, for at skaffe Vandet Fald nok til Afløb, har maattet bortsprenge et Field og optage mange Kampesteene af Grunden m:v:; thi da Steengierdenes Højde og Tykkelse ikke er anført i Attesteme, hvilket dog i Selskabets Premie‑Liste udtrykkeligen er fordret; saa havde han for denne Mangels Skyld ikke kundet vinde den anførte Premie, dersom Selskabet ikke tillige havde taget hans øvrige Forbedringer i Betragtning, og altsaa for det Heele tillagt ham den." Tilkjent liten guldmedalje i 1779.

Søknad vedr. bonden Peder Andersen Meltvedt i Solum, "for 319 Fauner Steengierder, satte i Aaret 1779." Tilkjent premie på 10 riksdaler i 1780.

Søknad 23 aug 1779, innsendt av presten Monrad til Gjerpen, vedr leilending Christian Wilhelmsen Hoppestad i Gjerpen sogn, "for at han have forbedret hans Jorder saaledes, at derpaa nu kan holdes 3 Heste og 16 til 18 voxne Kreature, i stedet for at der tilforn ikke kunde holdes fleere end 1 Hest og 2 à 3 Kreature; ligesom han desuden nu kan avle saavel det fornødne Føde‑ som Sædekom; for at have udflyttet hans Gaard paa Jorderne, og opført samme med smukke og bequemme Bygninger m.v.

Søknad 25 sept 1779 vedr. Los‑oldermann Detlef Rasch i Porsgrunn, "for i Aarene 1668 og 79 ved 698 Faune Grøfter at have røddet og udgravet en stor Myr paa 17 til 18 Tønder Land, tilhørende Pladsen Tollefshouen, som han har lejet, og hvilken han tillige i Aaret 1778 har forbedret ved 650 Læs Sands Paakiørelse og i 1779 besaaet med 15.1/2 Tønde Havre. Desuden har han i foregaaende Aaringer gravet 1615 Faune Grøfter, sat 445 Faune Steengierder og 729 Faune Gierder af Ene‑Stør m.v. " Tilkjent stor sølvmedalje i 1780.

Søknad 4 nov 1779 vedr. bonden Anders Aasoldsen Rougtvedt i Solum. "for at have gravet 454 Faune Grøfter, foruden 700 Alen, som ved Synets Tagelse vare under arbejde. Han har og røddet 40.1/2 Maal Land og anlagt en Kirkeveg m.v. " Tilkjent belønning på 5 riksdaler i 1780.

Søknad 5 nov 1779 vedr. husmann Gudmund Jonsen på plassen Kaasen under Sødvedt i Solum, "for at have fra Aaret 1770 opbygt hans fornøden Vaanings‑Huuse, røddet 14 Maal Ager, gravet 160 Faune Vandgrøfter, sat 65 Faune Steengierder, samt i 1779 opbygt et Huus of Steen, som skal være det første murede Vaanhuus der i Egnen." Tilkjent i 1780 en belønning på 10 riksdaler.

P.M. fra kammerherre og amtmann Adeler til Gjemsø‑Kloster datert 15 jan 1781, "hvorved han indsender en Attest, angaaende et af Marcus Barnholt til Jønnevold i Gierpen Sogn opført stort Fæehuus af Graasteen, hvorfor han, saavel som det bradsbergske Selskabs Secretair, hr Major Rye, paa bemeldte Selskabs Vegne recommanderer ham til Belønning."

Søknad 12 nov 1781 fra tollinspektør Thue i Porsgrunn, vedr. bonden Ole Biørnsen til Hovden i Laudahls prestegjeld, Øvre‑Telemark prosti, "for at han har opbrudt 5 Maal Ager og 12 Maal Eng; sat 52 Faune Steengierder; fredet Skoven og opført nogle Bygninger"

Søknad 4 des 1780 vedr. gårdmann Marcus Barnholt til Hoppestad i Gjerpen sogn, "for af Graasteene at have opført et Fæehuus, hvortil Steenene tildeels ere opbrudte of Jorden m.v." I selskapets premieprotokoll står oppført: "For med megen Møje og Bekostning at have deels opbrudt afJorden deels udmineret 5 til 600 Læs Steen og deraf i Aaret 1780 opbygt en stor og rummelig Stald 31 Alen lang og 20.1/2 Alen bred med Høe‑Loft over."Tilkjent liten sølvmedalje i 1781.

Pro memoria 17 des 1781 fra hr Johan Carl Mülertz, Provisor på apoteket i Skien, "hvori han meddeler Selskabet Efterretning om de Forsøg han har giort med at lave Safter af adskillige Sorter norske vilde Bær, samt en Beregning over Forseelen derved m.v. Prøver af Safter følger.

Søknad 13 febr 1782 vedr. Johan Carl Mülertz, provisor ved apoteket i Skien, "for en omstændig Beregning over Fordeelen af, og Behandlingsmaaden ved Præsningen af Barbarisser og Tranebær i Anledning of Selskabets Indbydelse i samme hensigt. Medens han opholdt sig i Christiania, gjorde han Forsøg med at presse Safter af bemeldte 2de Sorter Bær, som med Begjerlighed er bleven søgt og afsat til Christiania, Kiøbehavn, Callundborg, Randers, Rødkilde i Fyen, Færøe og Gottenborg. Behandlingsmaaden, han har meddeelt Selskabet, er vel kort, men dog en tilstrækkelig. Efterretning om Omgangen ved Arbejdet. Beregningen over den merkelige Fordeel han derved i Aarene 1778, 1779 og 1780 har havt er grundet paa hans egen Erfarenhed. Barbaris‑Saften har i sær en behagelig Smag og er derfor bleven foredraget til mad og Drikke den Citron‑Saft, som i Flasker indføres. Denne Windskibeligheds‑Green har desuden, i Følge Attesterne, havt den Lykke, at den, efter hans Bortreise fra Christiania, af andre er bleven fortsat." Tilkjent stor sølvmedalje i 1782.

Søknad 9 sept 1782 vedr. Peder Mark Møller til Sandvigen under gården Stabbestad ved Kragerø, "for at have opmuuret en Steen‑Dam 85 Alen lang og 15 Alen tykt i Bunder, anlagt 3 Quærnehuuse, oprøddet og opbygt hans paaboende Plads, bygt 2de Skibe samt nogle Bygninger. Dog er det meste of dette Arbejde giort for Kiøbmand Heuch i Kragerøe hans Regning. Herved følger 4 Tegninger."

Søknad 19 sept 1782 vedr. oppsitter Ole Knudsen på Fiane i Sannidal, "for i 1781 og 1782 at have sat 320 Faune Steengierder, hvortil han med Besværlighed har opbrudt og sprengt de største Steene. Tillige har han i samme Tiid gravet og steensat 80 Faune Grøfter, af ny opbygt en Bekkesaug og et Quærnehuus med Sigtemølle til megen Nytte, ej allene for ham selv, men for hele Egnen. Han er stedse vedblevet Laxefiskeriet, da hans Naboer nedlagte samme, og roses i øvrigt som en god og flittig Mand." Tilkjent sølvmedalje av annen klasse.

Søknad 22 Sept 1782 vedr. Kammerherre Løvenskiold til Fossum Jernverk, "for hans mange patriotiske og berøm­melige Foretagender og Forbedringer i Henseende til Skovenes Forøgelse og Besparelse, Ager‑ og Haugedyrkningens Opmuntring blandt Bondestanden, Rensdyrs og andet Vildis Indførelse der i Egnen; ferske Søers Befæstning med Fisk; Overdaadigheds Afskaffelse blandt Almuen, Fordommes Udryddelse, Høemagaziners Anlæg i Tilfælde af Misvæxt, Trængendes Understøttelse med Føde‑ og Sædekorn; Landeveies Istandsættelse, Kirkers Forbedring m.m." Tilkjent sin tredje guldmedalje.

Søknad 6 okt 1783 vedr. Leilending Halvor Larsen Nordre Wenstøb i Gjerpen, "for at have udgravet en Myr paa 14 Maal ved 204 favner Grøfter; og opryddet 16 Maal Land. Desuden har han belagt sine Stue‑Huuse med 5000 Tag­steen." Tilkjent belønning på 6 riksdaler i 1785.

P.M. fra hr Kammerjunker Jacob Løvenskiold til Bolvigs Jernværk ved Scheen, af 18 Nov 1783, "hvori han an­melder de Forbedringer i Jordebruget, som han har foretaget siden 1777, og at han i sær i Aaret 1783 har ladet oprødde 29 Maal Ager, sat 411 Alen Steengierder, gravet 2346 Alen Grøfter, forbedret Jorden med Paakjørsel af Myrejord, opført nogle Bygninger m.v." Tilkjent Sølvmedalje av første klasse.

Søknad 11 juli 1784 vedr. oppsitteren Ole Jensen på øya Braadøe under gården Otterøe i Sannidal, "for i Aaret 1781 at have oprøddet 13 Stykke Jord til Ager og Eng of ubestemt Størrelse, og ved at opbrænde ved Oprødningen alt hvad der kunde være tjenlig til Giødsel, og at formeere samme med Tang og Granebar, bragt denne Jord i saa frugtbar Stand, at han nu kan holde 4 Kjør og 4 Faar, og desuden avle endeel Byg og Havre. Han har og anlagt en Hauge of 24 Quadret Alens Størrelse, og indhegnet den med Grane‑Quiste." Tilkjent sølvmedalje av tredje klasse samt 10 riksdaler.

Søknad ?? nov 1784 vedr. leilending Halvor Olsen Nordre‑Venstøp i Gjerpen sogn, "for ved 204 Faune Grøfter at have udtørret 16 Maal  Agerland, samt belagt hans Huuse ned 5000 Tagsteen."

Søknad 21 des 1785 fra provst Monrad til Gjerpen, hvor han anbefaler en mann ved navn Jochum Monrad til pre­mie "for at have fanget 2 Biørne og 9 Ræve." Tilkjent belønning.

Søknad 24 sept 1785 vedr. By‑ og Rådstueskriver Hans Eidorff i Skien, "for at have sat 1029 Alen Steengierder, gravet 1656 Alen Grøfter, sat 1587 Alen Træegierder, foruden Rødning og Huuses Bygning m.v. Ytterligere en søknad fra samme mann datert 1 okt 1785, "for at have anlagt en have, og deri blant andet opelsket 824 stk Frugttræer, hvoraf endeel ere podede m.v.

Søknad 1786 vedr. By‑ og Rådstueskriver Hans Eidorff i Skien, "for i Aaret 1781 af Kjerner at have opelsket en Frugttræe‑Skole, bestaaende af 824 Stykker Æble‑ og Pæretræer, hvoraf 60 Stykker er podede. Han har desuden ladet forskrive endeel unge Frugttræer fra Engeland, Holsteen, Fyn og Laurvig, som i hans Haver ere udplantede, og udgjør 86 Stykker, hvori 88 Pode‑Qviste ere indsatte, og hvoraf nogle har begyndt at bære, ligesom han og har plantet hekker av Løn og Hessel." Tilkjent guldmedalje av annen klasse.

Søknad 1786 vedr. By‑ og Rådstueskriver hr Hans Eidorff i Skien, "for siden 1783 paa hans Gaard Nordre Grinie at have gravet 552 Faune Vandgrøfter; røddet 10.1/2 Quadrat Maal til Ager, samt ledet Vandet fra en Myr, som er i den østre Ende 46 Maal‑stænger lang, i den vestre 49, i den nordre 36 og i den sønde 28 Maalstænger. Han har opsat 343 Fauner Skjegaard; formeret Gjødselen med Myr‑Jord, udsaaet 18 S. Kløverfrøe, foruden 15 Sækker Høefrøe. Videre har han indhegnet 3 Stykker til Sommerhavn; forskrevet fra Dannemark Meje‑redskaber, og ladet sine Karle lære sammes Brug; ligeledes 5 Instrumenter til Torveskjering, som der i Egnen kan blive til stor Nytte, da der er mangel paa Inde­brand. Foruden alt dette har han og opbygt en Deel Huuse." Tilkjent sølvmedalje av annen klasse.

Søknad 24 nov 1786 vedr. Taxateur Rasmus Malling i Porsgrunn, "for at i Aaret 1783 at have gravet 459.1/2 Favner Grøfter, samt i Aarene 1785 og 86, 559.1/3 Favne, hvorved er forbedret 14.1/2 Tønde Land. Desuden har han opsat 425 Favne Steengierder, og ved at opbrække 4 à 500 Læs Steen, befriet 14 Tønder Land fra Steen." Tilkjent guldmedalje av annen klasse i 1787.

P.M. av 15 nov 1787 fra hr Sorenskriver Lucas Norss til Tvetengaard ved Brevig, hvori han vedlegger 2 søknader
vedr.

I.              Fra Anders og Mathias Hanssønner Ødegaarden av Gjerpen prestegjeld, "for at have gravet Grøfter, den første
                288 Alen, og den anden 144 Alen, hvorved 26 Maal Land er udtørret."

2.             Fra kjøpmann Jeppe Andersen i Porsgrunn, "for at have ryddet et Stykke Jord, som er 780 Alen langt og 600
                Alen bredt, og deri gravet 2145 Faune Grøfter m.v."

Søknad 1787 vedr. kjøpmann Jeppe Andersen i Porsgrunn, "for i 1785, dog meest i Aarene 1786 og 87 t have ladet grave 2143 Favne Grøfter, hvorved et Stykke Land omtrent 34 Tdr er udtørret, han har desuden af unyttig Skov oprød­det 71 Maal, og stubhugget iblant Bierge og Steen 24 Maal; opsat 300 Favne Jorddiger og 580 Favne Trougierder; kiørt paa den udtørrede Jord 1380 Læs Sand, samt opført en nye Bygning ." Tilkjent guldmedalje av anden klasse i 1789.

Søknad 5 nov 1788 vedr. Selveier‑bonden Hans Larsen Ballestad i Gjerpen, "for paa hans Gaard Ballestad at have sat 510 Faune Steengierder, samt for at have udskiftet i et Fælledskab med sine Naboer"

Søknad 24 nov 1788 vedr. "Gro Torstensdatter, Vetle Bakkens hustrue, til Langlim af Sillejord , "for at have for­færdiget 212 Alen Tøier m.v. Med Prøver. Pro Memoria innsendt av Provst Wille.

Søknad 13 des 1788 vedr. Kjøpmann Bernt Grubbe i Skien, "for Handel med Frøe‑Sorter, tjenelige for Bønder m.v." Tilkjent premie.

Søknad 17 Sept 1789 vedr. visitør Jens Kiil Iversen på Marielyst under Søndre Bjørntvedt i Solum, "for at have i Aaret 1787 gravet 172 Fauner Grøfter og derved forbedret 78 Maal til Ager, som han har opbrudt; jevnet og paaført over 280 Læs Gjødning; indhægned det med den derpaa oprydede Krat‑Skov, som er sat til Skiegierde." Tilkjent sølvmedalje av annen klasse eller 10 riksdaler.

Søknad 1789 vedr. Bonden Anders Hansen Sølie i Gjerpen, "for at have i 1787 gravet 90 Favne Grøfter, og derved vundet 6.3/4 Tønder Land." Tilkjent i 1790 belønning på 4 riksdaler.

Søknad 6 okt 1789 vedr. selveier Tyge Knudsen Langetangen i Sannidal, "for i 1789 at have gravet 515 Faune Grøfter, og derved vundet 4.7/8 Tønder Land; opsat 180 Faune Steengierder og opbygt et Fæehuus af Steen." Tilkjennes en belønning på 8 riksdaler.

Søknad 13 okt 1789 vedr. Hans Nielsen Aasland Møller ved Herre under Porsgrund, "for at have i 1789 skudt 4 Biørne". I en betenkning fra Kommisjonen står det at han fikk premie for "Rovdyrs Ødelæggelse i Norge".

Søknad 8 okt 1791 vedr. Tjenestekar Sigur Halvorsen "tienende paa Gaarden Fiere i Solum Præstegield", "for at have tient uafbrudt i 24 Aar paa et Sted”

Søknad 19 nov 1791 vedr. Gunlou Osmundsdatter i Aamodsdal, Sillejord Præstegield, "for at have forfærdiget 288 Alen Tøier. Med Prøver. Samtidig meldte Provst Wille i samme P.M., "at tvende Søstre, nævnlig Asger og Aslou Gunleksdatter, som har tient ham, den ældste i 13 og den yngste i 11 Aar, haver hver i afvigte Sommer, medens de vogtede Qvæg, bundet 10 Par uldne Mands Strømper."

Søknad 27 Mai 1797, vedr. omgående skoleholder Ole Kittilsen Hougen i Gjerpen sogn, "for at have underviist 14 Bønde‑Drenge i Reigning og Skrivning. Med Prøveskrifter. " Tilkjent premie på 10 riksdaler og sølvmedalje av annen klasse.

Commissionen skriver som følger: " .....har i de 10 Aar han har været Skoleholder der i Sognet anvendt megen
roesværdig Fliid paa Ungdommens Underviisning i Reigning og Skrivning, hvilket ved indsendte Prøver fra 14 Drenge
er gotgiort. Attesterne give desuden denne Mand det gode Vidnesbyrd, at han næsten uden Anviisning, blot ved egen
Fliid, har bragt det saavidt i adskillige Kundskaber, at han er en udmerket enelig Skolelærer; at han, uden Hensigt til
Løn, danner og oplærer fattige lærvillige unge Mennesker til at blive duelige Skolelærere i Sognet 10 Districter, af
hvilke tvende allerede ere ansatte; at han med ufortrøden Fliid har antaget sig Fader‑ og Moderløse Børn, befordret
deres Oplærelse samt havt Tilsyn med deres Sæder og Underholdning. "

Søknad 21 juni 1801 vedr. bonden Aanon Knudsen Svartekjendalen ved Kragerø, "for at have opbygt et Fæehuus af Steen, udredet sin Hauge og derom sat 27.1/2 Alen Steengierder; anlagt 30 Faune Huldiger og 100 Faune aabne Grøfter."


Skien Genealogiske Side