Bygningsskatten 1593Bygningsskatt, skatt til Akershus, innkrevd over Østlandet og Agder. Bygningsskatten ble påbudt første gang ved å.b. 4 mars 1593, for 3 år fremover. Siden ble påbudet gjentatt flere ganger (ikke 1607-16), inntil bygningsskatten ble årviss fra 1617. Bygningsskatten ble opphevet i 1644, da den store kontribusjonsskatten kom. Bygningsskatten var en gårdklasseskatt, betalt med 60 sk. av fullgårder, 30 sk. av halvgårder og 1 ort av ødegårder.The Building tax, a tax to Akershus castle, collected at Østlandet (south-eastern part of Norway) and the county of Agder. The Building tax was imposed first time by open letter March 4, 1593, for three years. Since then the order was repeated several times (not during the years 1607 - 16), until the Building tax became annual from 1617. The Building tax was lifted in 1644, when "the large contribution-tax" came. The Building tax was a tax on farm-classes, paid with 60 sk. by "full-farms", 30 sk. by "half-farms" and 1 ort by "ødegårder".Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage