BYGNINGSSKATTEN 1593Kilde: Lensregnskaper for Akershus

Register Och Mantall Offuer Bamble Fougderij Paa thend Hielp som Bønderne Haffuer bevilgett Kong. Maittz. Effter Hans Naadis Breff Thil Thend fortagne Bygnings Paa Agersshuss skall fuldkommis Beregnett fra Sanctj Johannj dags An. 92 Och Till Sanctj Johannj Aar 1593 Gerpenn Sogenn 1593
Meenn 60 sk Borge 60 sk Nils Borge 60 sk Akere 30 sk Ennegraff 60 sk Søndre Ballestadt 60 sk Nordre Ballestadt 60 sk Nordre Sneltuedt 60 sk Søndre Sneltuedt 60 sk Nordre Løberg 60 sk Midt Løberg 60 sk Søndre Løbergh 60 sk Grinnderud 30 sk Espedallenn 30 sk Summa Lateris Bamble d. 11.1/2 dlr 14 sk Øffre Rom 60 sk Langerødt 60 sk Nere Rom 60 sk Backenn 30 sk Lij 60 sk Klep 60 sk Høgseth 60 sk Aaltuedt 60 sk Øyuestadt 60 sk Sandenn 60 sk Beckeuadt 60 sk Sølenn Nere 60 sk Øffre Sølenn 60 sk Schydtschip Riss Sønndre Flotterud 60 sk Summa Lateris Bamble d. 12.1/2 dlr 10 sk Riss Nordre 60 sk Gulseth 60 sk Aarhus 60 sk Hønn Nere 60 sk Hønn østre 60 sk Fossem Søndre 60 sk Midtfossem 60 sk Nordre Fossem 60 sk Skaffuenn 30 sk Sønstebø 60 sk Midtbø 60 sk Nordre Bøe 60 sk Kisse 60 sk Rossuold 30 sk Foleuold 60 sk Dyrkold 60 sk Stølenn 30 sk Moo 60 sk Otteroldt 60 sk Summa Lateris Bamble d. 16 dlr 1.1/2 ort 2 sk Hiønneoldt 60 sk Nordre Aas 60 sk Øffre 60 sk Nordre Hoppestadt 60 sk Nordre Winstub 60 sk Oluff Winstub 30 sk Rasmus Winstub 30 sk Joenn Winstub 60 sk Anders Winstub 60 sk Søndre Melum 60 sk Søndre Rissingh 60 sk Schydtzschip Søndre Grinne Nordre Grinne 60 sk Liming Søndre 60 sk Hieldenn 30 sk Nordre Liming 30 sk Toffte 60 sk Lille Fos 30 sk Midt Fos 60 sk Søndre Aas 60 sk Summa Lateris Bamble d. 14.1/2 dlr 2 sk Norste Foss 60 sk Møckellgaardt 30 sk Holm 60 sk Duxerud 30 sk Lunde 60 sk Oluff Sem 60 sk Willem Luxefieldt 30 sk Summa Lateris Bamble d. 5 dlr 10 sk
Disse Effterschreffuene Gaarder Bruger Borgerne i Schienn Till Affuels Gaarder. Borrestadt 60 sk Meenstadt 60 sk Bølle 60 sk Søndre Brecke 60 sk Nordre Brecke 60 sk Frone Søndre 60 sk Frone Nordere 60 sk Strømbdal 60 sk Falckem Søndre 60 sk Falchem Nordre 60 sk Barberch 60 sk Nordere Sem 60 sk Midt Sem 60 sk Søbdre Sem 60 sk Summa Lateris Bamble d. 14 dlr 4 sk Kier 60 sk Aasterud 1 ordt
Disse Gaarde Bruger Laugmandenn Till Affuelss Gaarder Houenn Søndre Gerpenn
Denne Gaard Bruger Klokern Och Boer therpaa Nordre Risingh Summa Lateris Bamble d. 1 dlr 12 sk
Ødegaarder Ekernrød 1 Ordt Eckaasenn 1 Ordt Baaserød 1 Ordt Krageto 1 Ordt Grafflij 1 Ordt Kollekiell 1 Ordt Rossager 1 Ordt Glennde 1 Ordt Aamodt 1 Ordt Skelbredt 1 Ordt Fieldall 1 Ordt Kløffuenn 1 Ordt Boerudt 1 Ordt Skoussrud 1 Ordt Suenoldt 1 Ordt Summa Lateris Bamble d. 4 dlr
Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage