Kilde: Skien Magistratprotokoll Nr 4 – Statsarkivet i Kongsberg. Folio 223a  ff

 

 

Oppgjør etter Brannen i Skien i 1777

 

 

Anno 1778te den 29de May var udj Scheens Bye udj

det af  Veyer og Maaler Hr. Bentsen beboede Huus, hans Høy Vel-

baarenhed Hr Cammer-Herre og Stiftsbefalings Mand de Leventzau

med hr Laugmand Hagerup og Byens Representanter

Hr. Simensen, S. Cappelen, samt den Constituerede Byefoged

Hr. Rougtved, alle forsamlede. Hvor da Samtlige Brand-

lidte eftter foregaaende Tromme Slaug var indkaldede for

at modtage den deel af Brandhielpen, som eftter gior-

de Reparation tilkommer dem, af de i alt af den Kongl:

Oeconomie og Commerce-Collegio ??????????? hele Be-

løb foreskudtes 45000 Rd forsaavit de ikke af de alt

havet ud betalt 15000 Rd havde erholdet Forskudtes

paa det som dem tilkommer: Og blev de forne

kaldet

1: Kiøbmand Rasmus Bagge og blev betalt                               436 d - 6 s

2. Hans Brangstrps Enke Mad.me Maren Henningsdatter 425 - 46s

3. Paa Hr Byefoged Tønders Vegne blev betalt til

                Hr Bentzen som har tilforhandlet sig Bye-

                Fogdens Tomt, hvorunder Hr. Sorenskriver

                Norss nerværende Declarerede sig som Cau-

                tionist at hr Byefogdens tilkommende

assurance under et med hans egen skal

blive forbygt......................................................                 437 - 4s

4. Veyer og Maaler Hr. Bentzen   498 rd

                NB : Disse var herved betalt.

5. Byeskriver Eidorff                      700 rd                                   268 - 48s

6. Abraham Kall ved Sr. Rougtved                                              583 - 4s

7. Skipper Søren Paus ved Henrich Holst

                i følge Skriftlig Fuldmagt og Caution

                at Zacarias Zacariasen Dat: 29de

                hujus..............................       499 rd                                   276 - 74s

8. Kiøbmand Jacob Jepssen blev betalt                                      436 - 6s

9. Diderich von Cappelen forhen

betalt                                     21 rd 6 s nu                          170 - 66s

10. Proc: Rougtved forhen              600 rd    og nu                      191 - 34s

No 11. Kiøbmand Zacarias Zacariassen blev betalt               1212d -  26s

                med Quittering af dags Dato

12. Peder Smith paa hvis Vegne Diderich

                von Cappelen modtog                                                     89 d -     26s

                Forhen bekommet              250d

13. hr. Wulf forhen                           450 rd og nu                        180d  -   24s                        

14. Simon Zacariassen blev betalt                                               1002rd -56s

15. Scheens Kirke                                                                             3777 -    22s

16. Scheens Raadstue                       1780 rd

17. Mad. Wolner ved hr Doctor Møller,

                hvilken tillige andgit for hende som

                Cautionist, blev betalt                                                   777 - 70s

18. Kiøbmand Berent Grube forhen 400 rd, nu                        12 - 70

19. Procurator Weyer ved Procurator

                Hyphoff, som erklærede sig som

                Cautionist for denne Tomts Be-

                byggelse af Bernt Grube under

                et med denne sistes egen                                                  339 - 70

20. Frue Engelhart forhen betalt 400rd

21. Kiøbmand Halvor Nielssen eftter Quitte-

                ring af dags Dato                                                               621 - 48s

22. Kiøbmand Hans Blom forhen 513 – 90

23. Kiøbmand Jsach Brodahl

                forhen bet. 990d, nu                                                         470 - 6s

24. Kiøbmand Ulrich Cudrio, forhen 250d - , nu                      44 - 90s

25. Christopher Blom, forhen 400d                                             143 - 60s

26. Claus Hesselberg betalt                                                           248 - 22s

27. Kiøbmand Niels Zacariassen                                                 1042 - 94s

28. Hr. Procurator Hyphoff                                                            968 - 48

29. Hr. Jochum Jørgensen                                                             1051 - 24s

30. Hr Simen Jørgensen                                                                 943 - 66

31. Kiøbmand Jørgen Zacariassen                                             686 - 22s

32. Kiøbmand Realf Bøyesen ved hans Broder

                Peter Bøyesen                                                                   493 - 94s

33. Organist Henrich Levin                                                            213 - 62s

34. Bøye Chrystie                                                                            330 - 44s

35. Diderich v. Cappelen forhen 678r – 90s

36. Elias Winter forhen 676r – 48s

37. Kield Jensen forhen 500 r, nu                                                 178 - 90s

38. Niels Andersen Weyers Boe ved

                Peter Bøyesen                                                                   338 - 70s

39. Skip: Stochman forhen 398rd

40. Kiebm: Knud Plesner forhen 600d, nu                                 127d - 10

41. Ulrich von Cappelens Enke ved Diderich

                von Cappelen, Caut: Simen & Jørgen Zacariassen  842 - 90

42. Gregers Jensen Forbech ved Diderich

                von Capelen                                                                       387d - 38s

43. Anders Mela                                                                               352 - 10

44. Cammer Raadmd Hansen                                                       348 - 44

45. Elias Winter forhen 73d 48s, nu                                            290 - 6s

46. Jens Eschou                                                                                493 - 94

47. Hans Christ: Smith                                                                   315 - 36

48. Klokker Jens Sartz                                                                    290 - 54

49. Postmæster Gundersen – Cautionist Doct: Møller             183 - 92

50. Guldsmed Jens Schultz, Caut: Hr N. B. Aall                        261 - 80

51. Sadelmager Bent Wettergreen forhen 200d, nu                 41 - 84

52. Kiøb: Peder Wibe forhen 174d 48s                                      

53. Mad: Hofgaard ved S. Knud Plesner                                   211 - 70

                forhen 200d

54. Feldbereder Friderich Wetzel                                                 144 - 52

                Cautionist Christian Friderich Feldbereder

55. Anders Hansen, S: Adtzlev Caution.                                     48 - 18

56. Stenums Enke forhen 269d

57. Kiøbmand Halvor Nielssen ved S: Jacob Brodal             48 - 18

58. Paruquem: Frantz Levin                                                        38d - 90

59. Skoemager Anders Pedersen, Caut: Peder Falchum       67d - 62

60. Kiøbm: Ped: Juul                                                                      241 - 84

61. Underf: Anders Hiorth                                                            116 - 30

64. Byefoged Kraghs Enke                                                           14 - 58

65. Peter Bøyesen  faaet 350d, nu                                                174 - 16

66. Jørgen Møller faaet 114 rd 48 s                                                           

67. Skip: Johannes Levin af Drammen                                      43 - 54

68. Jacob Cudrio af Hans Arnesens Tomt                                 393 - 24

69. Pet. Bøyesen                                                                               48 - 64

70. Paruqvem: Knud Walters faaet 134rd 72 s                       

71. Tobaks Spind. Kield Thomassen

                Did: v: Cappelens Caution                                             38 - 44

72. Hr. Christ: Bødkers Enke                                                       9 - 70

                Ved Realf Bøyesen

73. Jens Eschous Huus beboes af Reier Ellefsen                     24 - 8

74. Saug dreng Steen Johnsen                                                      9 - 48

75. Jens Eschou                                                                                145 - 4

76. Præste-Gaarden ved Cl. Hesselberg                                       469 - 16

77. Fattig Skoelen ved Realf Bøyesen                                          111 - 44

78. Kiøbmand Friderich Munch faaet 99rd

79. Chr: Schurmans Enke, Caut: Halvor Nielssen                  116 - 30

80. Thomas Knudsens Enke faaet 49rd 48s

81. Henrich Bruuns Enke faaet 100, nu                                     50 - 14

82. Skotmand Michel Jensen, Caut: Zac: Zacariass:             77 - 36

83. Ole Rasmussen faaet 39rd 72s                                                              

84. Skotmand Jsach Thomassen, Caut: Proc: Hyphoff         38 - 44

85. Skotmand Niels Andersen faaet 199rd 48s

86. Tømmer Mærker Casten Knudsen og Søn Mads

                Castensen, faaet 50rd og nu                                           22 - 26

                Giert Larssen Caut: for Mad: Castensen

87. Ole Hansen Glaeser                                                                  63 - 2

88. Flaadem: Niels Erichsen faaet 100rd, nu                            16 - 54

90. Jahn Zacariassens Enke faaet 20rd, nu                               8 - 92

92. Skoem: Ole Claus Olssen faaet 34rd 72s

94. Hr. Rose faaet 399rd 24s

95. Flaademand Jacob Abrahamsen faaaet 30rd, nu             18 - 40

96. Anders Andersen, Caut: Zac Zacariassen                          48 - 40

108. Hans Halvorsens Enke Maren Jacobsdatter

                Cautionist erklærede sig Hans Ørn                57 – 88

109. Kiøb: Knud Plesner for Boed: Plesners gaard                   169 – 58

110. Jacob Hartvigsens Enke                                                       179 – 34

111. Flaademand Lyder Halvorsen faaet 20d                        

112. Christen Jacobsens Enke Ellen Erboe, Cautionist

                Georg Brendel                                                                  145 – 28

113. Halvor Danielsen Tufte, ved B. Grube som

                Cautionist Kiøbm: Hans Ballestad                               72 – 50

114. Kiøb: Georg Brendel                                                             266 – 68

115. Niels Arvesen ved Cammer-Raad Hansen                       24 – 32

116. Hans Ørn faaet 299 rd

117. Skoemager Jacob Tostensen                                               57 – 88

118. Simon Simonsen, Joc: Adtzlev Caut:                                 388 – 36

119. Snedker Niels Jacobsen den ældre                                      120 – 90

120. Skoemag: Jacob Jacobsen                                                   57 – 88

121. Flaademand Jacob Amundsen, Caut: Cl: Hesselberg   48 – 18

122. Flaadem: Jver Jacobsen                                                       24 – 8

123. Flaademand Ole Gundersen                                                9 – 48

125. Ole Christophersen, Caut: Proc: Hyphoff                        14 – 34

126. Jomf: Barnholt faaet 69rd nu, Caut: Gregers Jensen

                Declareret af Diderik v: Cappelen                                18 – 12

127. Skoemager Lars Knap                                                          96 – 58

128. Flaadem: Jacob Hoffenberg                                               28 – 92

129. Flaadem: Knud Thomassen faaet 104 – 24

130. Flaade: Helje Finch faaet 74 – 48

131. -- ” -- Tobias Pedersen faaet 49 - 48

132. -- ” -- Ole Nicolaisen faaet 34 - 72

133. Jørgen Tygesens Enke ved Simen Jørgensen                  9 - 70

134. Tobias Johansen ved Brendel                                             4 - 84

135. Christen Christensen, Caut: Ole Falchum                        24 - 8

136. Jørgen Nielssen, Caut: L. Larsen                                       14 - 34

137. Jsach Brodahls Huus                                                             19 - 22

140. Tømmer Mærker Niels Olssen, Caut: Proc:

                Hyphoff                                                                              72 - 50

141. Maria Hagedorn                                                                     14 - 58

142. Anders Johansen Kobberslagers Enke                             19 - 44

                ved Did: Capelen modtaget

143. Felbereder Anders Jensen                                                    29 - 20

144. Lars Sørensen Lassen ved Diderich v: Cappelen           2 - 42

188. Matros Hans Rusch                                                                36 - 2

189. Jens Danielsen ved Realf Bøyesen

                som Caut.                                                                           36 - 48

190. Rector Winter faaet 309d                                                    

191. Jens Olborgs Enke faaet 86 - 6

                nu ved Rougtvedt                                                             58 - 94

192. Mad. Wølner                                                                            19 - 4

193. Johan Chr: Techen                                                                 242 - 36

                ved Hr. Doct: Møller

194. Johan Andreas Sehen faaet 300rd

221. Kirsti Niels datter ved

                Realf Bøyesen                                                                   19 - 22

222. Snedker Niels Jacobsen den yngre til L: J: Brodal         24 - 8

223. Kiøbmand Jsach Brodahl                                                    48 - 18

224. Johannes Lingses Huus                                                         19 - 22

225. Snedker Carl Nielssen                                                           58 - 38

226. Smed Ole Nielsen, Caut: Claus Tollefsen                         62 - 52

227. Proc: Rougtved                                                                       58 - 38

228. Chr: Larssen Fryd, Ole Abr: Caut:                                    96 - 58

229. Tyge Andersen ved Proc: Roughtved                                48 - 40

230. Styrmand Jørgen Hermandsen Caut: Simon

                               Zacariassen                                                       62 - 76

231. Capit: Ryes Gaard                                                                  96 - 58

232. Mads Rosenberg faaet 99d 48s

233. Anders Gundersen faaet 19d 72s

234. Frantz Rusch                                                                            58 - 16

235. John Nielssen Rasch ved Proc: Rougtved                         24 - 8

236. Lars Halvorsen ved Did: v: Capelen som tillige

                Cautionis.                                                                            14 - 58

237. Hans Thorsen Saug dreng, Caut: L. Larssen                   19 - 22

238. Ole Norne ved Pet: Bøyesen                                                 28 - 92

239. Claus Clausen faaet 24d 72s

240. Rasmus Hellichsen, Caut: Lars Hansen                            24 - 8

241. Abraham Hansen ved Hans Abrahamsen                        57 - 88

242. Peter Rosenvold ved Lars Hansen                                     19 - 22

243. Flaademand Anders Thygesen                                            33 - 76

                Caut: Jens Folhoug

244. Saugmæster Even Pedersen ved Ole Knudsen

                som tillige Cautionist                                                        53 - 14

245. Snedker Rasmus Beyer forhen 99d 24s

246. Amund Jensens Enke, Caut: Hyphoff                                19 - 22

247. Styrmand Thomas Rush, ved Realf Bøyesen

                som tillige Cautionist                                                        106 - 56

251. Johannes Line, Caut: Cammer S: Adeler                         106 - 31

252/253. Paruquem: Jahn Høst faaet 100rd                             30 - 44

                Caut: Hyphoff

283. Jens Madsens Enke ved Mads Jensen Møller                  11 - 66

284. Wilhelm Larssen ved Jacob Jepsen                                   48 - 18

285. Trine Cornelii Datter modtog af Jepsen

                ved Caut: Realf Bøyesen                                                48 - 18

286. Skoemager Mads Jensen Møller, Caut:

                Proc: Rougtved                                                                 101 - 78

287. Jochum Jørgensen ved Jacob Jepsen                                38 - 68

290. Hr. Laugmand Hagerup forhen faaet 167 - 24, nu         749 - 20

294. Claus Smittes Enke                                                                 38 - 68

336. Flaademand Ole Jacobsen                                                   38 - 68

                ved Jac: Jepsen, Jochum Jørgensen

                Cautionist

338. Christen Jacobsen, Proc: Rougt: Cautionist

                ved Ole Nicolaisen modtaget                                         28 - 92

339. Halvor Halvorsen ved Bernt Grube                                  9 - 70

No 27/28. Hr. Herman Von Løvenschiold                                 219 - 6

 

Endvidere blev Mad: Brangstrup udbetalt det ??

?? af hendes tilkommende fulde assurance, i følge des

derom skeede Forestilling og paafulgte Kongl: Be-

faling, til Beløb                                                                                  454 - 60

                                                                              --------------------------------

                               Summa Summarum                         

                               Jalt                                                                        45000 Rd

 

   

                                                                              

Fremdeles blev bestemt, at for eftterfølgende, som ikke ved Forretningen

 have tilveyebragt Caution, skulle forinden Pengene dem af Hr. Laugmand Hagerup

blive udbetalte, af det hos ham værende depocito, stille saadan Caution som

han kunde finde sig betrygget med, neml:

 

No. 27. Niels Zacariassen for 1042d 94s                                    1042 - 94

No. 38. Niels Andersen Weyers Børn                                          338 - 70

No. 44. Cammer-Raad Hansen                                                     348 - 44

No. 45. Elias Winter                                                                        290 - 6

No. 46. Jens Eschou                                                                         493 - 94

No. 48. Klokker Jens Zartz                                                           290 - 54

No. 58. Paruqvemager Frantz Levin                                          38 - 90

No. 61. Underfoged Hiorth                                                            116 - 30

No. 67. Skip: Johannes Levin af Drammen                               43 - 54

No. 73 / No. 75. Jens Eschou                                                         169 - 12

No. 81. Henrich Bruun Smeds Enke                                            50 - 14

No. 87. Skoemager Ole Glasser                                                      63 - 2

No. 110. Jacob Hartvigsens Enke                                                179 - 34

No. 115. Niels Arvesen eller Cammer-Raad Hansen               24 - 32

No. 223. Jsach Brodal                                                                    48 - 18

No. 231. Hr. Capt. Rye                                                                    96 - 58

No. 334. Claus Smiths Enke                                                          38 - 68

 

                Alle de øvrige, som uden foranført Sikkerhed have erhol-

det deres Betaling, ere af Commissionen anførte som vederhæf-

tige til at opfylde deres Pligt. - Actum ut Supra.

 

Levetzau              Hagerup                              Rougtved

Simon Zachariason          Did: von Cappelen.