Bli medlem av:    |   GrenlandÆttehistorielag    |   Norsk Slektshistorisk Forening   |  

KLOSTERHAUGENE

Hele arealet eides av Gjemsø Kloster, og alle beboerne betalte grunnavgift til Klosteret. Den eneste gård på østsiden av gaten mellem Damfoss og Klosteret var kontorbygningen, hvor oldermannen ved Cappelens bruk Hans Abrahamsen bodde. Denne var gift med Sina, eldste datter av Hans Abr. Hansen Bakkane (9 barn).

Kontorbestyrer hos Hans Cappelens Enke var fra 1847 maleren Paul Linaae. Denne var utdannet til forretningsmann, og kom til Skien fra Søfstadholm gods i Sverige. Han hadde tillike malerskole for unge mennesker i distriktet. Efter ham kom Boye Lieungh, som var kontorchef like til firmaet opløstes. Han bodde i Lagaardgården inntil D. Cappelen selv flyttet inn i den efter Klosterets brand i 1885. Lieungh, som bodde sammen med sine to søstre og oberstløitnant Ekstorm, flyttet senere til Hesselberggaten, nær Lundedalen. Alle disse var dypt religiøse mennesker og tilhørte den Lammerske eller Ordings menighet. Korrespondent var Fischer. dyktig sprogmann og tegner, og dertil selskapsmann, stadig søndagsgjest på Klosteret. Kontorist var Hans Andersen, som er kjent som en klok og ansett venstrepolitiker, flere ganger stortingsmann for Skien. Andersen var far til den kjente læge Rasmus Hansson, generalsekretær i lægeforeningen, som han har stiftet.

På vestsiden av gaten har vi følgende hus, regnet fra Damfossen: I nr. 2 bodde Thomas Hansen og hans svigersønn Otto M. Riis. Riis hadde mange barn, hvoriblandt overingeniør i Rogaland fylkes veivesen Thomas Hansen Riis. I 1880 kjøpte Ole H. Holta gården, og både han og broren Hans H. (fra 1882) bodde der i mange år. Disse to brødre er sønner av Halvor Bjørnsen Holta i Saude. De begynte i byen meget beskjedent med tømmerhandel og annet. O. Holta har selv fortalt at i den første tiden han var i Skien gikk han som almindelig arbeidsmann på Blekebakktomtene og bar tømmerstokkene. O. Holta (1851-1928) var gift med Anne Dale (9 barn), Hans Holta (f. 1859) med Dorothea, datter av kjøpmann Ericksen i Skien (5 barn).

Begge brødrene Holta har ved siden av Hans Abr. Hansens sønner og svigersønner vært med å bygge op det nye Skien, og spillet en fremtredende rolle som industrimagnater og i det offentlige liv. Skien bar øvet tiltrekning på handlekraftig ungdom fra omegnen og fra Telemark.

Nr. 4 er et uanselig hus, hvor Gunnar Skredder bodde, og senere hans enke ”Skreddera” som hun gjerne kaltes. Hun hadde bevertning og bondelosji. I nr. 6 bodde skipper Jens Moe, som var far til fru havnefoged Olsen, fru Finstad og fru kjøpmann M. O. Melsom i Kverndalen. Fru Lisa Moe drev som enke høkerhandel. Hun eide også det neste hus, nr. 8, men det solgte hun til Thorvald Schiøtt. Denne kom til Skien i 1874 og kjøpte Blommesagen. Han var født 1850, d. 1914. Schiøtt var en av stifterne av Brukseierforeningen og var en meget driftig og ansett mann, og høit skattet for sine personlige egenskaper. Han blev gift med Marie, datter av D. Cappelen og frue, f. Wessel (3 barn). Schiøtt hadde sitt kontor i underetasjen, og familiebolig ovenpå.

ORGANIST OG BOKHANDLER J. A. KROGH

Nr. 10 eides av smed Jon Johnsen, som var gift med søster av dampskibsekspeditør Amandus Christensen, og far til fru Benedicte Johnsen (g. m. kjøpmann A. Johnsen), Anne, g. m. kjøpmann G. M. Grønvold, og sangeren Bredo Johnsen. Nr. 12 er murhuset med gavlen ut mot gaten. Her bodde hattemaker F. A. P. Jebsen, hvis ene datter Fredrikke (Rikka) var gift med brukseier H. C. Hansen (16 barn), og den annen datter med kjøpmann Anthon Bruun. Den tredje datter var bestyrerinne ved telefonsentralen, og sønn av Jebsen var Hildus som var sjømann. Det neste hus, nr. 14, eides av smed Benjamin Johnsen, bror av Jon Johnsen. I dette hus bodde i flere år enkefru Dikka Borchsenius, f. Cappelen (d. 1880) med familie. Senere børskommissær Lars Houen med familie. I nr. 16 bodde han som gikk under navn av Ola England Ølkjører, en velkjent størrelse blandt det ølkjøpende publikum. Så kommer gården til Hedevald Abrahamsen, som hadde butikk, og dernest en gård som eides av hans bror Nils Abrahamsen, og endelig på hjørnet av den veien som fører ned til tomtene ved Hjellevannet, lærer Simon Holters gård. Han bestyrte den såkalte "legatariske skole», men var samtidig kasserer i Solum Sparebank, han hadde både skolen og banken i samme gård hvor han bodde. Efter Holter, fra 1881, var Anders Ludvig Hansen lærer der til 1892 da han blev ansatt i Drammen. A. L. Hansen var sønn av Abr. H. Bakkane og gift med Therese Knudsen fra Risør. Deres sønner kalte sig Løveid, 3 av dem blev sjømenn, således Finn Løveid, kaptein på Fred. Olsens ”Paris”. Det fortjener å nevnes her at hans onkel N. Kittilsen m. fl. var grunnleggere av dampskibslinjen Østlandske Lloyd som gikk på Antwerpen-Skien, og som senere blev overtatt av Fred. Olsen. Det var især Mathias Hanssen som arbeidet for en forbedring av fyrvesenet utover i fjorden.

Det neste hus er Lagaardgården, som vi har omtalt før.

Hele husrekken på Klosterhaugene består av pene, velstelte hus, og de ligger der sågodtsom uforandret den dag idag.

Gjemsø og Klosterhaugene lå før under Solum, inntil de ved byutvidelsen i 1854 kom under byen.