IX

 

Sogneprest Iver Hesselberg og hans beretninger i

“kaldsbogen”. — Ildebrand 1732. — Nils

Hichmans selvbiografi.

 

Fra borgemesteren kommer vi til en anden av størrelserne, som ogsaa har efterlatt sig optegnelser: byens sogneprest Iver Hesselberg (1722—1738). Hesselbergs slægt var noksaa gammel i Skien. I 1632 kjøpte Peder Hesselberg [1] kongens toldbod paa “Eidet” (nedenfor broene) i Skien og var tolder i 1635; Iver Jensen H. nævnes som kjøbmand her omkring 1660; Christen Iversen H. opføres i skattemandtallet for 1699, og sønnen Iver Chri­stensen H., som hadde gaat i Skiens latinskole og en tid var skolens rektor, blev 15/8 1718 ordineret til medhjælper og efterfølger for magister Peder Ny­borg, med hvis datter han var gift. Nyborg selv var fra 1716 efter H.s utsagn “en stilletiende Zacharias udi 6 aar i sit Præsteembede”; det ser næsten ut som om forskrækkelsen over krigen og fiendens nærhet i 1716 har gjort den gamle prest uskikket til at fortsætte sin gjerning. I 1722 overtok da Hesselberg det temmelig store kald, som dengang foruten Skiens by omfattet Mælum og Solum med Porsgrunds kapel (paa vestsiden; østsiden hadde ingen kirke, men sognet til Eidanger). Kongetienden av Solum kirke blev i 1723 tilstaat Hesselberg som erstatning for 100 tønder havretiende av kirkene i Nedre Telemarken, dengang disse med landets øvrige kirker efter amtmand Nobels og biskop Deichmanns raad blev solgt for at skaffe penge i kongens ved krigen uttømte kasse. Hesselberg kjæmpet tappert for at opnaa denne er­statning; da auktionen blev holdt i Kr.a 14/4 1723 reiste han derind paa egen bekostning og gjorde forslag og “supplikker” (>: andragender). Men, som han selv siger, min største fatalité (>: ulykke) bestod derudi, at den som skulde beskiermed mig og mit Embeds Indkomster, var den største actor imod mig” (hermed sigtes vistnok til biskop Deichmann). Det lykkedes dog Hesselberg at bjerge den ovenfor nævnte kongetiende (de 100 td. utbragtes ved auktionen til 1520 rdl.) samt ret til 2 aarlige offerdage i Solum (resten av indtægten gik vel til den residerende kapellan). Senere klager han over at disse offerdage bare indbragte 12 rdl. — Skal man tro Lyche (se ovenfor) var dog kaldets indtægter temmelig rundelige; men en tradition i Skien vet at fortælle, at en “Hesselberg begjærlig” endnu i vore dager har været betegnelse for en fordringsfuld person. Forøvrig var han, som vi nedenfor skal se, en meget agtet prest.

 

Hesselbergs optegnelser findes i “Skiens Sognekalds Præste-Bog”, en protokol, som ifølge en rundskrivelse fra biskoppen over Akershus stift, magister Peder Hersleb (den berømte prædikant, senere biskop over Sjælland) i 1731 blev av Hesselberg “udi ærbødig Hørsomhed” indrettet til indførelse av forskjellige efterretninger angaaende kaldet. - Den gamle bok gir ikke alene vigtige oplysninger om ordningen av præsteembedet, dets indtægter m. m., men paa flere punkter tillike interessante tidsbilleder, tegnet med et liv og en dygtighet som gir indtryk av at den der har ført dem i pennen har været en begavet mand, med fantasi og følelse.

 

Et parti av kaldsboken har til overskrift “Antikviteter og troværdige Sagn” og indledes med følgende om byens navn og vaaben: “Schiens By er vel en af de ældste Byer, deres første Byprivilegium er over 500 Aar gamle; den skal have sit Nafn af Ski, et Slags tyndt Træ, som er lidt krumpt foran og paa Midten haver en Lyche, hvor Fødderne indfældes; paa samme Skie løber Bønderne i Telemarken i stor Sne; og haver udi gamle Dage gaaet ud til Søkanten paa, at kjøbslaa; da Byen herefter er kaldt Schien, hvis Figur og Skikkelse er denne”: (her følger et tomt rum, øiensynlig bestemt til at utfyl­des med en tegning av vaabenet, som forresten er kjendt nok fra de gamle segl; forklaringen av byens navn er som bekjendt usikker og endnu ikke fast­slaat). Om byens folkemængde gir han et andet sted den oplysning, at dens 4 kvartaler efter en av Hesselberg i 1731 foretagen “husbesøgelse”, hadde 1802 indvaanere, hvilket var 600 mindre end i tidligere dage, hvorfor han utbryder i et hjertesuk: „Herre, frels dit Folk og velsigne dem som ere din Arv og Eiendom!” Det tør dog antages at en del av dem som hadde sin næring i byen, bodde utenfor bygrænsen, men folketallet har sikkert i krigsaarene været i tilbakegang.

 

Flere av de interessanteste stykker i kaldsboken er fra dens første aar. Der var tronskifte i slutningen av 1730, og den første i boken indførte kgl. forordning er Christian den 6tes skrivelse av 16de okt. 1730, hvorefter „især­deleshed Adelsskabet og Ridderskabet saa vel som alle andre Undersaatter, som dertil havde Formue og uden dens altfor store Besværlighed det kunde afstedkomme, skulle udi et Aar derefter klæde sig selv, deris Folk og Tienere med sorte Sørgeklæder” til Minde om Fredrik den 4de; endvidere om ringning med alle klokker i begge riker fra 10-12 og 4-6, samt “ald Spil og Leg imid­lertid inden og uden Kirken at ophøre”. Den 18de nov. s. a. fulgte forord­ningen om høitideligheten ianledning den avdøde konges begravelse; sørge­festen holdtes i Kristiania paa selve begravelsesdagen (2den dec.), men i de øvrige byer i stiftet den 20de december og foregik her i Skien efter Hessel­bergs beskrivelse saaledes:

 

“Da Magistraten havde ved tvende Marschaller inviteret Borgerskabet at møde udi Raadmand Bredals Hus her i Byen, lod jeg og Kirkeværgeren som laanede Tøy til Prædicke Stolen og Kongens Stoel, hvortil blev brugt den næst øverste Stoel, betræcke Alteret med Kirkens egne Ligklæder, og Altertafelen, foran ved Alterfoden og frem til Chors Døren var lagt sort Tøy; strax inden for Alterfoden stod tvende Voxlys med sort Flor og Kongens Vaaben paa; paa Alteret stod tvende Voxlys med Kongens ,Vaaben og midt imellem en stor sort Tavle med Kongens Crone af Sølfmaling, som gjorde en zirlig Parade. Da Dagen ankom, blev ringet fra Kl. 11 til 1; og imod Slutningen gick 6 studiosi med 4 Scholæ Aluminis (>: skoledisciple) og siden begge Præsterne fra Skolen til Kircken hvor der saasnart Borgerskabet udtrinede blev intoneret af den Psalme: Hva mit Hierte ræt inderlig jubilerer; under hvis Sang Samlingen skede i Kircken saaledes: “Scholen og Studiosi med begge Præsteme gick foran, saa kom Marschallerne og Magistraten med Borgerskabet. De geistlige gick lige til Choret og Præsterne, en paa hver Side af Alterfoden, ved det sorte Klæde, og de Andre ned efter Gulvet. Og da samme Psalme, som forestiller den himmelske Glæde under de Kongelige Regalia (uden Befa­ling) var til Ende, blev den anbefalede Psalme: “Med Sorgen og Klagen hold Maade”, og strax derpaa Troen siunget; da jeg gick paa Prædickestolen og forklaret den anbefalede Text, om hvor værdig vor sal. Konge var vor Bekla­gelse og den Klageprædicken, efter Folkets Exempel i Josiæ Død 2. Crøn. Cap. 35. Da vi havde icke at klage over ham, at han havde været en tyran­nisk Antiochus, icke en haard Roboam, afgudisk Abdias, syndig Jeroboam, gierig Achab; men at beklage os selv, som havde midst en from og naadig Josias, hierte David og vis Salomon, en from Landsfader og Kirckens Fosterfader som baade ved Levnet og Exempel havde fremmet Gudstienisten efter Textens Ord, hvorudi blev forestillet en ræt Kongelig Lyst og Fornøyelse af Gudsfrygt som en af de største Kongedyder, udi Davids Exempel — —“.

 

Efterat teksten saaledes var utlagt, blev den avdøde konges personalia “allerunderdanigst forestillet” (>: der blev givet en oversigt over hans liv fra vuggen til graven med fremhævelse av de punkter, som har forekommet prædi­kanten merkverdige. Han nævner saaledes, at ”paa hans Geburtsdag den 11te Okt. 1671 restaureredes den i lang Tid forfaldne Ridderorden af Dannebroge, hvilken udi hans Fødsel blev fød paany, den samme Dag 21 Ridddere af samme Orden blev creerede”; endvidere omtales hans reiser til Tyskland, Ita­lien (da Pave Innocents XII “beneventerede hans Ankomst med sin Cammer­herre Fascieri og lod sige, hand icke havde seet saa stor en Prindz i Rom siden Carolum Qvintum”), Frankrik, England, Norge (3 gange); fredsperioden 1700-1703 og krigsaarene med deres fataliteter og endelig hans død i Odense 1730. Denne del av prædikenen slutter med et citat av Horats:

 

“Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres”. (>: Den bleke død gjør ingen forskjel; den banker baade paa fattigmands hytte og stormands palads).

 

“Efter 2.1/4 Timers Tale og Forløb gik Studiosi og Skolen frem paa Korskircken paa Gulvet og afsang den sidste anordnede Psalme. Naar den Tid og Stund var forhand, da man gik af Kircken under Klockernes Lyd til sædvanlig Tid Kl. 4 da var Lys tændt over den hele By udi alle Vinduer og Værelser i Fattig og Rigmands Hus udi alle Gader, som gav en meget smuk Anseende og brændte til Kl. 9 om Aftenen”. — Hesselberg avslutter sin skildring med et gammelt latinsk ord : “Sic transit gloria mundi” >: saaledes forgaar al jordisk glans — hvilket i arveundersaatlighetens og enevældets glansperiode kunde synes at indeholde en litt nærgaaende reflexion over den hele stas. At Hesselberg tilfulde forstod det arveundersaatlige sprog, fremgaar ellers noksom baade av ovenstaaende referat og av det næste dokument, en henven­delse til den nye konge om stadfæstelse paa hans kaldsbrev. Den er dateret Skien d. 8de januar 1731 og lyder i sin Helhed saaledes:

 

“Stormægtigste allernaadigste Arve Herre og Konge ! Vivas ! Vivas! Velsignet og høilovet være kongernes konge Jesus Christus, som udi Deres Kongl. Mayestæt haver signet disse Riger med saa naadig en Landsfader og sine Menigheder med saa from en Fosterfader, som allerede haver givet sit Kongl. Løfte at vilde allernaadigst confirmere Kirchens Tiener udi sit Brød og Embede; hvoriblandt jeg uværdig blev af Deres Kongl. Majestæts salig Hr. Fader høiloflig Ihukommelse Kong Frederich den fierde værdiget med Kalds­brev dateret 15. Aug. 1718, den aldrende og svage Mag. Peder Nyborgs Ad­junctus udi Sognekaldet her udi Schien, og siden ham som Sognepræst suc­cedere efter hans Død, som skede d. 20de Oct. 1777 udi Schien og dets An­nexer Solum og Mælum. Samme Embede jeg som Adjunct udi 4 Aar og nu siden som Sognepræst udi 8 Aar ved Guds Naade med al mulig Flid haver forestaaet. Nu beder jeg allerunderdanigst Deres Kongl. Mayestæt vilde aller­naadigst forunde mig samme Brød og Betjening at være fremdeles Sognepræst udi Schien og Annexerne da jeg efter min allernaadigste Troskabsed udi Chri­stiania Kirche d. 13de Nov. sidstleden forpligter mig ved Guds Aands Naade at leve min Konges og mit Embedes lydige og flittige Tiener og iche glemme mine inderlige Suche og Forbønner, at den allerhøyeste Himmelens og Jordens Regentere og hans enbaarne Søn den milde Immanuel Jesus Christus vil be­naade Deris Kongl. Mayestæts dyre Siæl med sin hellige Aand som Visdommens, Raads og Herrens Frygts Aand; og velsigne Deris hellige Person med Kraft, Helbred og Styrche udi mange Aar; Give Dens Mayestæt et lycheligt Regimente udi Fred og forbedrede Tider; da jeg udi disse og andre Forbønner baade udi Guds og mit Boligs Hus lever

Deris Kongl. Majestæts min allernaadigste Arveherres og Konges allerunderdanigst tro lydig Tiener og inderlige Forbeder og Un­            dersaat             Iwer Hesselberg”.

 

Natten til den l0de nov. 1732 hjemsøktes Skien av en større ildebrand, som Hesselberg under overskriften “Horrendum incendium” (Skrækkelig brand) beskriver saaledes: “Natten efter Dom. 22 Trinitatis, da Kongen havde i Evangeliet holdt Regnskab med den gjeldbundne Svend og befalet at sælge alt det, de havde, behagede det den hellige og retfærdige Gud for vore Synders Skyld at optænde en forskrækkelig Ildebrand, Natten til d. 10 Nov., eller Mortensaften: den begyndte udi Casper Beckers Hus Kl. 1 Kvarter til 2 og i det første blev seet udenpaa det ene Hiørne, iche 3 Alen fra Jorden, men da de begyndte at rive, fløy den saa got som opad lige under Taget og tog saa Overhaand at den siden blev ligesom uudslukkelig, hvorpaa den siden, da det store Hus kom i fuld Brand, tændte an paa alle 3 Sider, tvert over begge Gaderne Raadmand Giert Hansens Hus, som straks antændte Fogden Schweders­ Hus, lige mod det samme Byfogdens Hus paa østre, Iver Blærs Hus paa nordre Siden, og udi 9 Timer lagde den bedste Part af Byen i Aske, thi da Peder Bors Hus var antændt, satte det Nicolai Iørgensens, Hans Smitts og Børge Halvorsens Hus paa engang an; ligeledes Simon Jørgensens 2de Gaarde, da Niels Weyers, det de 3 Huse: Casper Fransøn, Jens Bertelsøn og Apote­keren Wulfs Hus. Ivar Blærs antændte Peder Flods, Bøye Pettersøn, det Ole Pettersøns, det Johan Capelen.

 

Ellers var det mercheligt at Schiens Kirche var i saa yderlig Fare, at ingen paa dens Redning tænkte, thi da Simon Jørgensens 2de Gaarde stod i Brand, kastede de saadan Hede fra sig, at Gavlen den østre blev antændt og derpaa brendte den Jørgens og besynderlig den store Zacharias Simonsens Gaard, som var staaet jevnhøi med Kirchens Tag (turris Babylonica Schiensia >: Skiens Babelstaarn). — — Det jeg og kand vidne i Sandhed, at øverst ved Knappen af Taarnet saa jeg en Røg udi en Arms Tydelse, hvilket gjorde mig meget bestyrtet, og da jeg gick med Vand der op at vilde slukke om det havde været tids, sees der indenfor iche en Glimt; jeg tenker den Gud viste hvor let det er ham at tænde sit Hus an, — — dog det Syn aarsagis af den megen Ild, Røg og Damp Luften var fuld af, og Conteten indentil af Tømret ogsaa var opfyldt med, men der oven hen en Del Træchul, som den Røg har gjort; mange andre siger, de saa virchlig Ild og en blaa Lue i Enden paa Røgen, en af Gud selv og den seede Røg præparerit Ildstøtte om Natten over sit Hus til Beskjermelse. Den sluktes af sig selv, thi ikke den mindste Finger eller Vanddraabe skal rose sig. Kirchen kom meget til Skade ei alene paa sine Gavler, — 5 Vindues Carme blev spolerede, Blyet rendte og Carmene an­tendt, det nye opbygte Sacristie, som ved Heden av Simons Gaard var hitzig, blev af Apothekerens Gaard mere inflammeret og endelig sat i Brand, da der var ikke liden Fare; men blev Folk i begge Vinduerne af Kirken, som grænd­ser dertil, posteret med Vand, Døren ind til Choret halfbrendt i Tykkelse, og blev svalet med Vand, indtil det var falden; Luen slog op under Kirchens Tag, men blev svalet; endelig ved Mængde Vand, som blev baaret fra den

Grob ved Saugene, og Guds egen Hielp, blev slukket, Alteret og Prædiche­stolen, Ornamenterne og Lysekronerne bleve udbaarne, Gud kiender hvor beklemt jeg var for dette hans Hus, og at jeg iche var 1 Qvarter af en Time i mit eget Hus, som brændte, endog før det tændtes, da jeg gjorde Gud mit Brændoffer og bad hand til sin Retfærdigheds Ære vilde være fornøyet i Christo med mig for min Synd med mit eget Hus og spare sit. Jeg var aldrig i den Tid uden Haab til Gud om Kirchens Redning, men jeg var derhos i stor Frygt, og de mange yderligere Fahrer paa alle Sider, som den ret blev reddet som en Brand af Ilden: Gud saa til de mange Sukke der opstigede til ham, endog af dem, som gich ud af sit eget, at de dog iche maatte fattes deres Trøstes Hus.”

 

Efter denne skildring av branden følger Hesselbergs betragtninger over samme, ordnet under to hovedtitler: “I. En Vredis Ild. II. En Naades Ild mit i Vreden”, med underavdelinger fra A til H, paragrafvis opstillet, som om det var grundlag for en avhandling eller præken. Av disse betragtninger hitsættes de mest karakteristiske:

 

“Ald Menniskelig Anstalt var baade borte og fattedes, og den uden der blev brugt var forgjæves, hver løb til sit Hus at redde og lod Ilden raade sig, saa jeg tør sige, at der iche blev brugt 1 Kar Vand til de 20 á 30 Huse, de beste Arbeidsfolk løb til deres Hosbunder og reddede og de andre stod ledige og ansaa Branden.” — — Den Ild fortærede mest de fornemmeste Huse og de beste Kjøbmænds og derved straffede Hofmod og Overdaad i Bygning og Udstaffering, Uretfærdighed i Handel og Arbeidernis Forurettelse i Belønning, Sicherhed og Tryghed, thi om Natten hvem som først hørte det, ingen tengt det var Ild, men anden Leven af Fyld og Drukkenskab; den viser ogsaa en af de store og almindligen foregaaende Synder, foruden Guds Ords og Huses Forsømmelser, Sabbats Misbrug til Vellyst og Arbeyder og Reiser, og andre sjulte og aabenbare Synder, som staar udi Hoseæ 4 Cap.”

 

“Ilden havde ædt sig saa dybt i Jorden, at Maanedsdagen derefter var levende Ild endnu i Jorden og i Julehelligdage røg det end paa 1 Tompt”.

 

Som beviser under post II anføres:

 

“At Saugene og dette Stæds Brug blev sparet da dog Heden af Zacha­rias Simonsens Gaard var saa stord, at den antænte 2de Saugtager, da dertil kom strax nogen menniskelig Anstalt, at det blev forkommet”.

 

“At Søboderne allesammen bleve urørte, og Gud (maa ske for dens Skyld) sparede de 2de Huse ved Bryggerne, thi ellers kunde det seet fahrligt ud.”

 

“At ikke et eniste Menniske kom til Skade paa Læm eller Liv, ja iche en frugtsommelig eller hendes Foster, thi Søndagen for den samme Nattis Brand føde en frugtsommelig under Prædicken og uden ingen en Maanets Tid,. allene et fattige Qvindemenniske tilligemed 2de aldrende bleve saa indspærrede af Ilden, udi Anna Maria Peder Arensen Hus, at da de tenkte at holde sig under Bjerget, blev Heden saa sterk. at den brændte deres Hus og de med stord Besværing og snart iche uden Lifsfahre retirerede mellem de andre Huser, ja det som mest er at forundre, at nogle som før vare saa forskrækkede, naar de hørte et liden Ulyd eller en Skorsten afbrændte, vare nu saa behiertede at de reddede baade sig selv og noget af deres.”

 

“Da det tog Ild i Apothekerens eller udi den høie Gaard hvor Lyder Møller og Michel Povlsen tilforn hafde boet, saa det forskrækkeligt ud, og da Fahren var det høyeste, blev dog Haab til Frelse allerstørst; thi da begyndt Winden at vende sig og blæse temmelig strengt og slog Ild og Røg paa den afbrendte Part, da begyndte det at dagis Lys skinnede igjennem, og mand fich Lys som nyt Lif af den fæle og forskrækkelige Nat, som hafde saa igiennern­luet Sinnene, at mand i lang Tid efter, hvad mand saa paa, syntes nær gloende eller Ildagtigt; der kom og mange udenbys fra, besynderlig fra Porsgrund og Landet, som de der Klochen 3 à 4 om Morgenen da de opstod, fich den Brand at se, kunde iche førend da fremkomme, saa at den Gud havde i Vrede betient sig af Natten og de foranmælte Aarsager til at hiemsøge, og hafde da sagt til Ilden, som fordum til Havet, hid skal du komme og her skal du lægge dine stolte Bølger, saa fich Folk baade Mod og Magt over Ilden, idet de posterede sig ved Hiørnehuset hvor Willum Carhof boede som var et lavt Hus, fik revet Taget af og svalet Huset, siden ved den liden Distance mellem Frans Pittersons eller tilforn Vorckums Hus og siden opad, saa at Menniskene de brød sig bagenfor Ilden, ved det Vinden blæste af; og det siste Hus op under Brechekleven hvor Morten Pedersen tilforne hafde boet, afbrandt Kl. 11 Slet.”

 

“Guds Frygt var falden paa den ganske Stad, saa der var snart ingen, som jo udfløttede af sit Hus, undtagen Lunde og Tangen og Qvernedahlen; men Resten hafde deres Huse tomme, og dog var Guds Miiskundhed større end det vi haabede, saa hand sparede det overblevne. og det skede hverchen for vor Fortjeneste eller vor Troe, som den var saa saare liden og vor Frygt saa stord.”

 

„Gud gav en særdehles Trøst og Frimodighed udi de fleste Hierter og stillede deres Siæle tilfreds med hans Villie, at de gav Gud baade Retfærdigheds, Barmhiertigheds og Forsiuns Ære, at dersom de hafde videt det forud vilde de hver Dag gaaet bedrøvet; men faa Dage efter var hver trøstet.”

“Da Ilden saa vit var slukket, at der syntes ingen videre Fahre med, blev der om Eftermiddagen af 11. Nov. ringet til Chor, da der skede Bekjen­delse, Bøn og Taksigelse, og der den var til Ende, gik jeg hiem i mit Hus og saa min Hustru og Børn [2] ).”

 

Biskop Hersleb har to gange gjort paategning i kaldsboken. Første gang efter en visitats den 21de febr. 1732 og anden gang 27/2 1735. Han skriver, at han „med Fornøielse har seet, at den (>: Kaldsbogen) er saa vel begyndt”, og naar man ser, med hvilken flid H. har samlet og kopieret dokumenter, kal­det vedrørende, maa denne ros findes vel begrundet. — Et vidnesbyrd om den agtelse, den ivrige prest nød i samtiden, er et længere digt ved hans død, for­fattet av Mathias Aagaard (prest i Fyresdal?); det opbevaredes i 1901 tillikemed Hesselbergs og frues portræt hos enkefru Høy (f. Møller) paa Halden ved Langesund. Digtet, som er forfattet i velklingende og flytende vers (“Alexandriner”) hitsættes i sin helhet:

 

Sørgelig dog trøstelig Samtale

imellem

En Scheens Borger

og

En Telemarchens Bonde

over

Den i Livet

Velædle, Velærværdige og Høilærde

nu hos Gud salige

Hr Iver Hesselbergs Død

Den 4de Aprilis Anno MDCXXXVIII

Optegnet af

Den Salige Mands og efterladte Families

Tjenstærbødige Ven og Tjener

Mathias Aagaard.

 

 

Bonden:

God Dag, min gode Mand, hvad ondt mon det betyder

At Alle gaaer saa sort, og Manges Taare flyder;

Kand skee, I sørger for Aprilis Slud og Regn?

Paa Landet holde vi det ikke for ondt Tegn.

 

Borgeren:

Du gjetter deri Ret, April har os bedrøvet,

Dog Slud og Regnen selv ei Glæden fra os røvet;

Men see et værre Tegn, en mindst forventet Nød,

Hr. Iver, den Guds Mand, vor Sogne-Præst er død!

 

Bonden:

Ach Væ! saa undrer jeg slet Intet, at I sørger,

Men Kjære! mig forlad, at jeg saa dristig spørger:

Hvad Aarsag var dertil, hvad Dag bortdøde Han,

Som var saa hjertegod, en herlig Præste-Mand?

 

Borgeren:

Hans Time kommen var Naturens Gjæld at yde,

Han Himlen havde Lyst et større Kald at byde,

Som Synden Aarsag blev til Alles Sorg og Nød,

Saa var og vores Synd en Aarsag til Hans Død.

Naar Gud en Menighed vil straffe med stor Plage,

Saa tages Lærere og fromme Folk af Dage.

Dog Mange agter ei, at Gud i dette Spil

Har Riset udi Haand og Vreden vise vil.

Aprilis Fjerde Dag, Lang-Fredag, maa vi mindes,

Paa hvilken Suk og Sorg tilsammen maatte bindes.

I Døden fulgte da sin Herre Tjeneren,

Dog gir den Enes Død den Anden Liv igjen!

 

Bonden:

April ustadig var, og det kan Eder glæde,

Den Dødes Sted maa snart en anden Mand beklæde.

Saa vist som Paaskedag gir Farten Ende god,

Saa raades ogsaa vel paa Eders Sorrig Bod!

 

Borgeren:

Ja Sorg og Sørgedragt kan Tidens Længde lindre,

Men aldrig nogen Ting min Kjærlighed skal hindre;

Saa tidt jeg Kirke seer og Præken høre vil,

Hr. Iver tænker jeg: gid du var endnu til!

Du kunde Konsten ret, med Guds Ord lose, binde

Samvittigheden, hver i Hjertet kunde finde

En Himmel-Smag udaf din Lærdoms søde Trøst,

Tak for hver deilig Gang vi hørte her din Røst.

Hvor liflig vidste Du vor Ungdom at oplære,

Med stor Taalmodighed Du kunde overbære

Din Uvens Tvil; du var for Enkerne en Mand,

Ja, vore Skoler har din Omsorg sat i Stand.

Slig Præstemand er rar for os igjen at finde,

Som kunde hver saa vel om deres Pligt paaminde,

Kort sagt: Han Iver hed, frembar og Ivrighed,

For Gud i Guds Ords Kraft med al Sagtmodighed.

 

Bonden:

Her findes Præster fleer’, og de, som ere gode,

Naar Lodden træffer ret, I bliver vel tilmode,

 

Borgeren:

Guds Naade Kirken vel forsyne vil og kan,

Men hvor faar Børnene en Fader, Enken Mand?

Her græder Enker tre, syv Børn søger Føde,

Mangfoldig’ Venner fleer’ besørger den Afdøde,

Da havde Alle Hjælp af denne ene Mand,

Han delte Raad og Trøst til hver udi sin Stand.

 

Bonden:

Hvor kand oplyste Folk saa vankelmodig være?

Dog Sorgen volder det, som Hjertet vil fortære,

Men just i Sorgen selv proberer Gud vor Troe,

Og i sin Kjærlighed gjør at vi bliver froe.

Kand vi Personer Tre i Guddom tro at være

Eet, hvorfor tror vi ei, Gud kan tre Enker nære?

Har Ugen Dage syv, syv Brød har ogsaa Gud,

Syv Kurve-Levninger kand holde Ugen ud.

Tre Bønner læres os i Fadervor at bede

Om aandelige Ting, fra Ondt kan Tre os lede,

Den mindste fjerde Bøn er ene nok om Brød,

Syv Børns Bønner Syv formindsker Syv Slags Nød.

Kand Agermanden saae, i Haab igjen at høste,

De Efterlevende i Haabet sig kand trøste,

Den Dødes Guds-Frygt og hans Bønner raadner ei,

Gud hjælper vel igjen, Han har sin egen Vei.

 

Borgeren:

Tak, kjære Bonde! for den trøstig Hjerte-Tale,

Med slige, flere Ord jeg Enken vil husvale.

Gud styre Alting vel til vor og hendes Gavn,

Saa skilles vi nu ad i Jesu Christi Navn.

 Memento mori!

 

Hesselbergs liv fulde skildring av branden saavelsom av sørgefesten over Fredrik IV vil utvilsomt læses med stor interesse. Vi er jo paa kjendt grund, og har man læst den ovenfor givne fremstilling av byens historie 1710-32, saa er man jo fortrolig med hele personalet, baade festdagens og brandnattens. Den ivrige prest benytter, som man ser, leiligheten til at holde en straffepræ­diken for sine medborgere, særlig de velstaaende kjøbmænd, blandt hvem han især synes at ha havit et godt øie til de nu for alvor fremdukkende medlemmer av familien Wesseltoft, Zacharias Simonsen (hvis “babelstaarn” har været ham en forargelse) og Simon Jørgensen. — Hesselberg døde 4/4 1736, aaret efter at hans biskop var forflyttet til Danmark. Hans hustru Anette Nyborg overlevet ham helt til 30/11 1786. I 1767 eiet og bebodde hun no. 26 i Prinsens gate. Ved Hesselbergs død blev det store kald delt (kgl. rescript av 30/6) saaledes at Christen Bødtker (som fra 1733 hadde været resid. kap. i Skien) fik byen og Anders Baar (resid. kap. i Solum fra 1713) fik Solum og Mælum. En disput mellem de to herrer om indtægterne ordnedes vied en mindelig overenskomst, bekræftet ved kgl. resolution av 12/5 1740.

 

Fra Livet i Skien i de sidste aar av det her behandlede tidsrum har vi mange interessante træk i Nils Hichmans selvbiografi, hvis forfatter var født og opvokset i Skien og har havt gløgge øine til at betragte og forstand til at vurdere baade sig selv og sine samtidige.

 

Sogneprest Hesselberg
Anette Hesselberg

Forfatterens bedstefar var den i det foregaaende omtalte Ove Daniel Hickman, byskriver og notarius publicus i Skien 1691-1713, gift med borgemester Peder Baads datter Sarcha. Han var ifølge sønnesønnens uttryk “av tysk extraction” (>: opdragelse), rimeligvis fra hertugdømmerne, men de næste slægt­led er indfødte Skiensfolk, likesom familien paa kvindesiden hørte hjemme her. Av byskriverens barn nævnes i biografien døtrene: Grete, ldde Christine (g. m. Karhoff, kapellan i Gjerestad); Anne (g. m. Joh. Berthelsen, prest i Flesberg)

samt sønnen Tobias, som var fuldmægtig hos amtmand Lindberg og ved sit giftermaal med fru Lindbergs søster Anne Marie Justen yderligere knyttet til dette hus. Det var da noksaa rimelig, at det var hos ham amtm. Lindberg søkte tilflugt i sine sidste ulykkelige levedage. Tobias Hichman var efter søn­nens vidnesbyrd meget anset og yndet baade i by og bygd, blev meget brukt som konstitueret embedsmand og avancerte til sorenskriver i Senjen. — Han eide hus i Skien; det blev sparet i den store brand 1732, men strøk med i 1777.

 

Biografiens forfatter, Nils Justen Hichman (øiensynlig opkaldt efter morfaderen) blev født i Skien 7/1 1718. Da hans far ikke likte at ha ham i “kjærring­skole” (der har altsaa ogsaa i den tid været damer som holdt undervisning for smaa begyndere), blev han til en begyndelse sat i “dansk skole” hos Morten Kraghed, med en svenske, Christian Hellich, som hjelpelærere. Om svensken, som muligens var en av de efter fredsslutningen i 1720 tilbakeblevne krigsfanger, fortæller han, at han gik i en blaa kjole med messingknapper “saaledes

som Carl XII og skal have brugt”. Det var en brutal undervisning efter tidens methode, med hug og slag, og den lille elev lærte snart at kjøpe hjelp hos de ældre ved at ofre av skolematen og ølbuttelen (som altsaa i den tid hørte med til en skoleguts daglige utrustning). Forøvrig øvet han sig i de færdigheter og idrætter, som var klædelige for en tapper Skiensgut: ake paa kjælke i de bakker, hvorav der efter hans eget malende uttryk fandtes “en Guds grøde” i Skien; staa paa et ben paa skøiter nedover de bratteste og mest holkede bakker; slaas med skolekamerater og andre og gjøre spilopper i hjemmet; av og til en kjøretur paa egen haand, hvorved han engang væltet og nær hadde sat livet til paa landeveien opover mot Grini --- friskt og herlig altsammen. “Gaden og bakken var mit liv,” siger han. Skolen kostet ham døvhet for en tid, og kjælkebakken en stor næse, som han maatte bære paa hele sit liv; men freidigheten synes at være like stor hos vor helt, som utviklet sig til en slagsbror av første rang i ungdoms-aarene.

 

I 1728  færdig med sine plageaander i den danske skole, og der skulde tages bestemmelse om fortsættelsen. Hans far spurte om han vilde bli prest, og hertil svarte den 10-aarige gut ja. Byens 2 geistlige, Iver Hesselberg og Albrekt Blehr, hadde rigtignok værst hans rædsel; han flygtet over en anden gate naar han saa dem komme vandrende i sin embedsdragt, med den lange sorte kjole og det “hvite hjul” om halsen, og pre­sten paa prædikestolen forekom ham som et væsen fra en anden verden. Men skrækken var blandet med beundring, og for guttefantasien stod det som et værdig maal at bli en slik ærefrygtindgydende person. — Der maatte altsaa læses latin, enten i Skiens latinskole eller privat, og den sidst nævnte vei blev valgt, formodentlig fordi den var fornemmere. Nils H. omtaler “Storskolen” med respekt som en god skole, især under de 2de brødre Stenbloch, som efterfulgte hverandre i rektoratet, og fortæller at den hvert aar dimitterede 5 à 6 studerende; men det synes av andre kilder (skattemandtallene med dertil hø­rende antegnelser) at fremgaa, at det væsentlig var fattige barn, som søkte skolen, mens de velstaaende foretrak privatundervisning, idet flere familier slog sig sammen om at holde lærer (“præceptor”). Saaledes kom Nils H. i latinsk skole paa Nordre Brekke, den velkjendte gamle gaard, hvis hovedbygning stod væsentlig uforandret til 1906, da den brændte og blev erstattet med den nuværende murgaard paa samme plads. — Her bodde dengang raadmand og kjøbmand Nils Weyer, søn av foged Hercules Weyer (se ovenfor). Han holdt præceptor for sine barn, og dit sognet da vor Nils med en del andre, for av student Karhof (formodentlig en yngre bror til den i det foregaaende omtalte stadsbarber og kirurg) at indvies i latinens mysterier.

 

Nordre Brekke.

I et par aar hadde han da sin daglige vandring til Brekke, som efter hans egen beskrivelse laa “et bøsseskud” fra byen. Undervisningen blev drevet baade formiddag og eftermiddag, saa han maatte avsted 2 gange daglig med sin tunge bokbør, som var saa svær at han underveis maatte hvile paa kirketrappen; var veiret slet, blev han paa Brekke til middag. Karhof var en streng tugtemester og urimelig i sine fordringer, og hans medhjelper, jyden Jørgen Wang,  sekunderte trofast med stok og lineal, saa det tilslut nær var kommet til slagsmaal mellem ham og den tapre lille latiner. I 1730 var Karhof i Kbhvn. for at ta theologisk eksamen, og herunder nød da Nils H. den ære at præsi­dere i hans sted ved de 6 latineres bord, mens Wang ledet undervisningen ved det andet bord og “sinkebænkene”. Aaret efter var biskop Hersleb i Skien, og viste under visitatsen i kirken Nils H. den ære at eksaminere ham paa latin; samme aar fik Karhof, som var forlovet med hans faster Idde Chri­stine, stillingen som klokker i Kragerø og Nils H. fulgte da med for at fortsætte sin skolegang under hans veiledning.

 

Beretningen om et par merkelige episoder av livet i Skien i hans guttedage hitsættes i sin helhet og med hans egne ord. Den ene angik en pike, den anden en soldat, som begge kom under bøddelens haand:

 

“Pigen var fra Tellemarken og sad i Fængsel i Schien, fordi hun havde faaet et Barn med sin Stedfader. Hun skulde efter Dommen miste sin Hals med Sverd og brændes. Jeg var der, hvor hun sad fængslet og saa hende, men ikke uten Gysen og Bevægelse. Hun var ung og velskabt. Tiden stunder til, at hun skal rettes. Hun blev udført i en bred Chaise, siddende imel­lem Hr. Iwer og Hr. Albrecht, kom til Retterstedet, og da Kredsen blev aab­net, inden hvilken en Sand-Dynge og Baalet var tillavet, trænger jeg mig bag Chaisen indenfor Kredsen. Byfogden Hans Krag trækker sin Kaarde ud og siger: “Jorden skal drikke dit Blod”, hvorpaa Hr. Iwer straks siger til hende: “Frygt ikke, thi Guds Søn har udgydt sit Blod for dig”, men jeg havde nær sunket ned, da jeg saa Hovedet blev afhugget, thi jeg stod ei 5 Alen fra Hugget. Hun blev da slæbet op paa Baalet og brændt.

 

Den anden, nemlig om Soldaten, var endnu horriblere og merkelig.

 

En Søndag staar jeg at spise (i min Skolegang var det mig ikke tilladt at sidde til Bords); under Maaltidet blev Trommen hørt at røres, saa vi blev altererede; hvorpaa min Fader siger: “Hvad nu? Hvad mon der er paa Færde?” Han lukker Vinduet op og spor Tambouren, hvad det betydde, hvorpaa blev svaret: “Der er sked et Mord i Peder Sommers Hus paa Tatterbakken (Navnet paa en af Gaderne i Schien) under Høimesset i Dag”. Jeg havde ikke længere Tid at bie, men lagde Hænderne sammen og gik fra Bor­det. Derpaa springer jeg straks op ad Bakken, hen til Hjørnehuset, hvor Mor­det var begaaet. En stor Mængde Folk var udenfor Huset — jeg trænger mig ind, kommer ind i Stuen, hvor Byfoged Krag med nogle Mænd sad der. Sagen undersøges; Pigen ligger død i Kjælderen. Hun var hjemme alene, medens Husbonden Peder Sommer, Enkemand, var i Kirken. Hun var gaaet ned i Kjælderen for efter Lars Arveschougs Begjæring at tappe ham et Krus øl. Straks drager han en stor Kiste over Lemmen, at hun ikke skulde komme op; han brækker et Skab op for at finde Penge, men faar kun 26 Sk. Imid­lertid raaber hun i Kjælderen: “Hvad bestiller du Lars ? Du skal bli ulykkelig!” hvorpaa han overfaldt hende i Kjælderen med mange Knivsting. Efter hans egen Tilstaaelse var hun nær bleven ham for sterk, thi hun værgede sig saa længe, ja med en Tønde, til han syntes ikke at ville bie længere, til Folk kom af Kirken.

 

Fodsporene vare kjendelige efter ham af Blod i Sneen, da han var gaaen igjennem Gaarden og kløvet over et Plankegjerde. Manden Peder Sommer kommer hjem af Kirken, banker paa Døren, som Pigen baade havde lukket op for Lars og lukket i efter ham, thi hun ventede intet ondt af ham, da han var vant til at have sin Gang der i Huset og var vel kjendt; desuden født i Schien, i Familie med nogle af de rigeste og fornemste i Byen. Da Manden i Huset ikke blev indladt, sendte han Bud efter Smeden, som dirkede Døren op, hvorpaa han kommer ind og blir forskrækket ved at finde Pigen i Kjælderen svømmende i sit eget Blod.

 

Nu kommer det Mærkelige : Jeg gaar, efter at have staaet bag Byfog­dens Stol og hørt, hvad jeg vilde, ud igjen, hvor da flere og ikke færre var forsamlede af Folk, og gaar hen til Gjerningsmanden Lars Arveschoug, som endda havde det Hjerte at torde være iblandt denne Mængde. Jeg tænkte mindst, han var den skyldige, men ser ham dog i Øinene, sigende: “Herre Gud, Lars, hvem mon har gjort dette?” „Ja, det maa I sige, Far!” siger han. Om der var noget Liv i Pigen, da hun blev først seet i Kjælderen, erin­drer jeg ikke, men Mandag Formiddag derpaa blev han angivet af sin egen Moder. Hun havde seet Blod paa hans Skjorte-Erme, den han havde lagt af sig, før han gik ud iblandt Folk og stod udenfor Huset, hvor jeg saa og talte med ham. Hun fandt og den blodige Kniv bag en Kiste. Samme Mandag Formiddag blev han af Hr. Iwer Hesselberg, som Vagten bragte ham hen til, overvunden og bekjendte Alting. Han var af de Geworbene og blev ført til Christiania, hvor han af Krigsretten blev dømt: med økse at miste Haand og Hoved, som blev lagt paa Steil, og Kroppen paa Hjul.

 

Der kom en trykt Vise ud i Fangens Navn, med Bøddel, Synderen, Steil og Hjul, og Blok og økse paa Titulbladet”.

 

Fra disse blodige tidsbilleder vender vi da tilbake til mere dagligdagse ting. — Et for datiden karakteristisk træk er dens tilbøielighet til luksus i klædedragt og bevertning ved de enkelte store anledninger, mens livet til hverdags vistnok var adskillig tarveligere end nu. — Et paa latin forfattet brev til faderen (som var paa en reise til Kbhvn.) indbragte vor Nils i hans Brekke­dage ikke mindre end 3 nye hatter, hvorav de 2 var utstyrt med sølvgaloner og den 3die med guld! “Hvilken herlighet!” utbryder han. Den maatte og skulde fremvises straks, skjønt hattene endnu laa indpakket paa faderens kon­tor; han stjal sig til at faa fat i dem, spadserte sent paa kvelden i regn og mørke ned til byens arrestlokale (“Kortergaarden”, kalder han det; muligens en forvanskning av “corps de garde”?) og fremviste sig derinde for den for­bausede arrestant og vagten. Sit haar krøllet han omhyggelig hver aften, saa det om dagen hang “som en fuldkommen dannet rund medisterpølse”. — Endnu mere glimrende lyder beretningen fra hans Kragerøtid. Han var der blit hjertensven med den rike kjøbmand Poulsens sønner, og disse smaa Poulsener saa ut som smaa grever, i røde klær og sølvtraadsknapper, gallonerte hatter, sølvspænder i skoene og ved knærne, hvite silkestrømper; men Nils skjæmte ikke laget: mansjetter og kalvekryds; sølvspænder i sko og knæbuk­ser; brune klær med perlemors knapper eller grønne med sinkknapper; blaa eller spraglede strømper, og saa de 3 fine hatter! Intet under, at “det gav Parade i Kragerøs Gader”, naar disse junkere viste sig. Bevertningen i Poulsens hus var i stil hermed: thebord, kaffe, chokolade, confekt, frugt, aftensmat med vin — og kom et av Poulsens skiber hjem, blev de hentet ombord med sluproere, og to mand paraderende ved faldrebet. Herremandsliv!

 

Imidlertid fortsattes da studierne hos Karhof, som fremdeles, trods svo­gerskapet, var en slem bussemand undtagen Mortensaften (l0de nov.) da han hadde sin “sangaften”, og sammen med sin hjelpelærer gik omkring i husene og sang latinske sange. Den indbragte ham ca. 50 rdl. og paa de fleste ste­der et glas vin, saa de optrædende tilslut trængte gjensidig hjelp for at holde balancen. Da gik lærer og elev arm i arm. — Om Skiens store brand i 1732 fortæller han, at den kunde sees helt til Kragerø; luften var rød og tyk av røk og flammer. Umiddelbart efter var Nils H. paa besøk i Skien og hadde da vanskelig for at finde frem til hjemmet, som ilden hadde skaanet. Besøket gjentoges i 1735, da faderen 3/2 indgik nyt egteskap med Maren Hofgaard, datter av kjøbmand i Skien Christen Jenssøn Hofgaard De blev efter den tids skik blandt fornemme viet i huset, og “jeg ved ikke lige til Bryllup i Schien i Henseende til Mængde af Bryllupsgjæster, Prægtighed og Omkostnin­ger”, siger vor autobiograf. Til andendagsbrylluppet hadde han paa egen resiko invitert familien paa Brekke, baade forældrene og sine inclinationer fra skoledagene, “jomfrudøttrene”; dette indbragte ham en skarp irettesættelse av faderen, saa han skyndte sig at komme avsted til Kragerø igjen.

 

Samme aar skulde han ha „deponeret” i Kbhvn. eftersom han var fær­dig hos Karhof, men dette hindredes ved en alvorlig sygdom. Derimot fore­tok han sin første altergang (konfirmationen blev først indført aaret efter) og beretningen derom er skreven med en saa levende og barnlig oprigtighet, at den fortjener at læses i sin helhet:

 

„Om jeg ei kom til at reise til Kjøbenhavn, stod mig dog en anden vigtig Sag for, og det var min Altergang; den skulde da for første Gang ske i Schien. Confirmationen var da ikke kommen paa Gang i Schien eller Kragerø, Min Fader skrev mig da til at komme hiem for at gaa til Alters med. Men dette maa jeg sige, at jeg tror aldrig, Confirmationen havde gjort mere Virk­ning paa mig end denne korte Præparation med at gaa et Par Gange til Hr. Iwer. Især den sidste Gang, jeg var hos ham, da jeg paa Knæ annammede hans Bøn og Velsignelse med Haandspaalæggelse, saa jeg var i saadan Graad og Bevægelse, at jeg, ved at gaa hjem, havde ondt for at skjule det; thi jeg vilde ikke, at det skulde sees, at jeg græd. Hvilke Forsætter! Hvilke Løfter! Hvilken Alvorlighed til at leve som et Guds Barn ! Jeg gjorde 2 à 3 Bønner efter Hr. Iwers Forlangende, som jeg skrev for ham paa Papir; men det var min Fordel, at han lod mig paa mit Kammer componere dem, thi der var ”Paradisets Urtegaard” og ”Den Bedendes Kjæde” mine Raadsmænd. Men her forefaldt mig en Angest Natten før jeg gik til Skrifte, som jeg ikke maa glemme: Jeg maatte Dagen før jeg gik til Skrifte, følge med 3 à 4 Schiens Jomfruer ud til en Gaard, hed Gulset, for at æde Flødegrød. Da vi kom derud, blev vi og inviterede paa en Kop Chocolade af et Parti unge Karle, som vare i en anden Stue. Denne Invitation var mest for Fruentimmerets Skyld, thi de havde intet af Kjønnet i Compagni med sig. Men hvor angest jeg var om Natten, da jeg tog Afsked med mit smukke Selskab, kan jeg ikke sige. Jeg aabnede mig dermed for en af Selskabet; hun trøstede mig sigende: “Han har jo Intet at være angest for; vi har jo intet ondt gjort”. Jeg sagde: ”Jeg skal til Skrifte imorgen!” Hun sagde: ”Vor Herre regner ikke en uskyldig Fornøielse.” Jeg lod mig da sige og forføiede mig hjem paa mit Kammer. Min Fader vidste ikke noget deraf, og jeg vilde ikke heller fortælle ham det, thi jeg tvilede paa, at han var fornøiet dermed; især siden det var første Gang. Men min Angest blev omvendt Dagen efter. Jeg, som med mine Forældre var alene i Sakristiet til Skrifte, læste memoriter op i Skriftestolen en Bøn, som jeg havde componeret, ligemeget, hvor det meste var kommen fra — nok er det, jeg udførte den saaledes, at min Fader tørrede sine Øine, og Hr. Iwer holdt snarere en Lov- end en Skriftetale. Jeg gik mere glad ud af Skrifte­stolen, end jeg Natten forud havde forladt den omtalte Jomfru, thi hun trø­stede den bedrøvede Synder, men Hr. Iwer berømte og gratulerede den tillids­fulde og benaadede Syndere, saa jeg fuldførte min Altergang med Devotion og Tilfredsværenhed”.

 

Endnu et aar tilbragtes da i Kragerø med fortsat læsning hos Karhof, som imidlertid var blit enkemand og var saa optat av en ny forlovelse, at den unge studerende fik omtrent skjøtte sig selv; dog vanket der endnu av og til brutal behandling og slag i parykken. Endelig i 1736 kom han da avsted, fra Gjerestad, hvor Karhof var blit residerende kapellan; den slemme præceptor viste ham nu den opmerksomhet at følge ham 1.1/2 mil til Søndeled, hvor de skiltes.

 

I Skien fik han ved avskeden av sin fader en vakker kaarde, for den tids studenter like saa nødvendig som duskehuen nutildags. Og saa bar det avsted over Skagerak til universitetsstaden, hvorfra han i 1739 hjembragte sin theologiske eksamen, efter adskillige oplevelser og ubehageligheter, som her maa overspringes. I aarene 1739-42 fungerte han dels som vikarierende prædikant for sogneprest og kapellan, dels som rektor for N. Winther under

dennes fravær i Kbhvn. Desuten overtok han en stilling som præceptor hos Weyer paa Brække og kunde nu herske som skolemester i de samme stuer, hvor han hadde sittet som elev.

 

Nils Hichmans selvbiografi blev fundet i Sandefjord av den bekjendte lokalhistoriker S. A. Sørensen, som i 1901 offentliggjorde et utdrag i Skiens­bladet “Fremskridt”. Fra denne publikation er ovenstaaende hentet. — Bio­grafien er ført noget længer frem i tiden og indeholder mangt og meget av interesse utenfor hvad der her er meddelt, saa den kanske endnu en gang vil avgi stof til skildringer fra det 18de aarhundrede.[1] Skiens kirkes vinkande er en gave fra ham i 1630 og omdannet i 1709.

[2] At disse utdrag av “Kalds-Bogen” her har kunnet leveres, skyldes den omstændighet at forf. av nærværende skrift i 1901 tok endel avskrifter derav til bruk ved en artikelrække i Skiensbladet “Varden” s. a. — Kaldsboken selv er for flere aar siden forsvunden under en vakance i embedet.