Naar jeg efter i 6 Aar at have samlet paa efterfølgende Meddelelser om Familien Flood endelig udgiver samme, da sker det med fuld Følelse af dette Arbeides mange Mangler. Som en saadan mere fremtrædende Mangel skal strax noteres, at Familiens Udspring ikke kjendes, og at Efterretningerne om Familien før Aar 1700 er meget mangelfulde; men deri deler jeg Skjæbne med de fleste af mine Brødre Genealoger, og Skylden ligger hos de Kilder, som ikke findes! At Familien omkring 1650 har boet i Danmark er meget sandsynligt, men kan godt Traditionen om den engelske Herkomst desuagtet være lige rigtig, eftersom den første Jørgen Floods Fader eller endog han selv kan være indvandret til de forenede Riger. At Familien ikke ret længe har boet i Danmark eller Norge, er der meget, som henpeger paa; f. Ex., at de stadig bruger Familienavnet paa en Tid og et Sted, hvor „de Indfødte" kastede det bort; selv den Omstændighed, at Navnet udtales med langt o, viser dette, hvorfor ogsaa Navnet i 9 Tilfælde of 10 skrives med Floed og endog Flood en sjeldnere Gang omkring 1715. At det Familievaaben, der brugtes baade af den i 1711 uddøde Gren og den omkring 1712 til Skien indflyttede, senere gik i Glemmebogen, er naturlig nok, naar man betænker, at i 2 Generationer efter hinanden døde Faderen, da Sønnerne var respektive 2 og 4 Aar gamle; men i fuld Tro paa sin engelske Oprindelse antog Familien ved Begyndelsen af dette Aarhundrede Flood'ernes heraldiske Vaaben. I England, Skotland og Irland, samt derfra over den hele Verden findes der nu talrige Familier Flood, hvorfor hyppig sees Navnet ligefra tidligere irske Ministre og amerikanske Millionærer til australiske Eventyrere.

Af Kilder til disse Blade skal her nævnes Skiens Ministerialbøger, begyndt 1659, men med et stort Hul fra 1680‑1716; dernæst Skifteprotokollerne for Skiensfjorden, begyndt 1666, og Raadstuerettens Protokoller fra 1692; desuden de trykte Kilder som Bratsberg Amts  Beskrivelse og enkelte andre, der senere nævnes.

Som Mænd, der særlig bør bringes min Tak for deres betydelige Hjælp og velvillige Raad, skal jeg nævne Hr. Bureauchef W. Lassen og Kand. jur. E. A. Thomle i Kristiania samt Hr. Løitnant J. Tøstie i Skien.

Ligeledes takkes Familien for den Interesse, de enkelte Medlemmer har vist ved at indsende de ombedte Oplysninger, ligesom jeg ogsaa gjør Regning paa Familiens Sympathi, idet jeg lader Stamtavlen udgaa paa eget Forlag.

Kristiania 20de April 1884.

Jørgen W. Flood.