BESIKTIGELSE 1735

Gjerpen kirkegods med kirke, prestegård og alle underliggende gårder
ble i 1735 solgt til Kanselliråd Leopoldus for 6600 riksdaler kurant

I den forbindelse ble det utført en komplett besigtigelse av eiendommene.

 

Kleven Østre Lyngåsen Vestre Lyngåsen Åmot Gjerpen Kirke
Nordre Rising Søndre Rising Putten Tvedten Rising Sætre
Kittilsrød Holmen Hobæk Seut Kikut
Sokka Haugerød Fjelldalen Kjær Nedre Sem
Øvre Sem Kastdalen Søndre Limi Kullebunden u/S. Limi Hjellen
Foss Anden Kastet Østre Kastet Vestre Skreua Eriksrød
Dypedal Holt Øde Haugerød Gløsmyr Rosvald
Nordre Aas Nordre Fosum Midt Venstøp Buslåtten Søndre Venstøp
Søndre Sneltvedt Skogsrød Grønnerød Nordre Riis Søndre Riis
Øvre Søli Nedre Søli Øde Sanni Midt Løberg Ballestad Nordre
Øverum Høyset Svinholt Nordre Hyni  

 


 

Anno 1735 dend 17de Augustj blef Rætten sadt og betient af Sorenskr. og foranmeldte Lensmand og Laugrættismænd paa Gaarden KLEVEN i Gierpen Sogn, for samme som d. 16 April sidstleden paa offentlig Auction er soldt til S. Hans Gregersen paa Condition at hannem samme af de høye Adelaersche arvinger som egner sig til gaarden at være oddelsbaaren ved loulig besigtelse skal overleveris.
Og var de paa de høye Adelaerske arvingers vegne tilstædt Procurator S. Peder Christensen, som gaf Rætten tilkiende at hand til denes besigtelse i dag hafd advaret Kiøberen tilmøde, som svarede at hand icke skiøttede derom, men lod besigtelsen ankomme paa Rætten. Thi anviiste fuldmægtigen de paa Kleven der skylde 2 ½ huud staaende Huuse, som ere:
1. Stuehuuset, et 4re laftet huus forstue, Stue med Skorsteen udj, og 2de karm vinduer med Jern udj, een afdeelt Kiøken med Skorsteen udj, og et tilbygt Kammer, samt 2de Vinduer, et udj Kiøknet, og et udj Kammeret, paa den S.O. side skiultækt, saa og tæket med Hoen.
2. Et Veedskiul tæket med Hoen.
3. Et gammel Ildhuus med Skorsteen og ofn udj, tæket med gl. Spaantag.
4. 2de Lader med Laave jmellem, samt 3de skodtladder, alle tæcket med Spaan, undtagen dend væstre skadtladde tæket med spaan.
5. Een nye Stald tæket med hoen.
6. Een gl. dito tæket med spaan.
7. Een gl. Søve Stald ogsaa tæcket med spaan.
8. Eet gl. Fæehuus med Een nye hoe Ladd derhos, begge tæcket med hoen.
9. et lidet Svinehuus, tæcket med hoen.
Agger og Eng var i meget god stand hæfdet, kand saae 3 qtr byg og 5 tn havre, og fødd 2 hæster, 7 kiør og nogle faar, meere og mindre ligesaa a.....nne og v....t...er til. Ingen Skoug, undtagen til Brænde og giærdefang, samt løfskoug, saa og kand undertiden hugges een kulle mille af løfskougen. Inventarium var icke med Gaarden. Og altsaa ej meere her at forrætte, men Rætten ophøret.Overskrefne dag, blef Rætten sadt og betient af Sorenskr. og de 6 Laugrættismænd, som af Lensmanden blef frembragt paa ØSTRE LYNGAASEN skyldende 1 tylt huggen bord beboes af Albrecht Olsen og Søn Ole Albrechtsen som d. 15 April er soldt ved Auction til Niels Andersen Weyer og ham nu som før er meldt ved besigtelse overleveris som oddelsgods fra det høye Adelaersche arvingers vegne, paa hvis side var tilstæde Procurator S. Peder Christensen, som gaf Rætten tilkiende at kiøberen var advaret, men hafde ey tiid at møde. Thi var hand fornøyet med Rættens besigtelse, som efter Fuldmegtigens anviisning saaledis blef beseet.
1. Een gl. Stuehuus med forstue og Stue med Skorsteen og 2de Vinduer udj, dertil bygt et Kammer med forstue og Skorsteen, samt 1 Vindue udj, ey Skiultækt, men tækket med hoen.
2. Nyt Stuehuus hvorudj Ole Albrechtsen boer, med Stue og Skorsteen samt Karm Enkelte Vinduer udj, derfra een afdeelt kaave.
3. 2de ladder med laave jmellem, og 3de høe skygger om, tækt med Hoen.
4. 2de fæehuuse dend enne gl. og dend andre ny, begge gode, tækt med hoen.
5. Et Svinehuus tækt med hoen.
ingen Inventarium. Agger og Eng, ey god, ...................i hæfd. kand saae 4 tr hafr og half hafre, jmellem hinanden. kand fødd 5 Nød og nogle faar. Ingen Skoug, ey omgang til Huusbygnninger, men allene til fornøden brænde og giærdefang. Og som intet efter tilspørgende var for at observere, saa blef Rætten ophøret.
Samme dag som skrevet er blef Rætten sadt og betient af Sorenskr. og Laurættismænd paa WESTRE LYNGAASEN skyldende 1 tylt huggenbord, De høye Adelaersche arvingers oddelsgods og soldt d. 15 April sidstl. til S. Niels Herculussen Weyer, og ham nu ved besigtelse after Conditionernis 1 post ved loulig besigtelse overleveret, hvormed Kiøberen uden møde var fornøyet efter S. Peder Christensens ærklæring som var tilstæde paa De høye Adelaersche arvingers vegne. Thi blef af ham fremviist
1. Stuehuus med stue, hvorudj var 3 vinduer, dør for og skorsteen udj, tægt med hoen og meget gamel og slet.
2. 1 lade med love og skadtladd ved, tægt med hoen.
3. 1 fæehuus tægt med hoen, et sidste udj Bondebrugelig stand
4. 1 Smedie som beboeren Isaac Andersen til sin Nærings fortsættelse, self haver opsadt.
Agger, Eng og fæebeet, gandske slet og ringe, af det sidste saavelsom skougen slet intet, og meere var ej her at observere, hvorfore siden der ey kand saaes 1 t. havre og føddes 1 koe, fuldmægtigen ey hafde meere at observere, er Rætten ophørt.


Derefter og samme dag blef Rætten sadt og betient paa AAMOTH skyldende 1 huud beboes af huusmanden Thor Jensen og bruges af S. Simon Jørgensen som fæstet haver samme, og nu kiøbt af S. Hans Gregersen i Scheen, der er af Proustiegodset, og oddelsgodt tilhørende De høye Adelaerscke arvinger, hvor Fuldmægtigen der er S. Peder Christensen som ydete her samme forklaring, som ved Kleven, fremviiste
1. 1 gl. forraadnet Stuehuus med Laave hos, med 1 Vindue udj, tækt med hoen.
2. 1 lade med laave Nye bygt med hoen tag
3. 2 dito gl. ladd med Skiultækning paa 3 Sidder.
4. Et Souve Fæehuus bægge sidste med hoen tækkt.
5. Ved Stuehuuset ere af huusmanden tilbygt 1 liden Stald tækt med hoen.
6. Et lidet fæehuus strax hos item et Svinehuus.
Agger er intet, Engen god, men bruges sommeldt af een Kiøbmand i Scheen. Ingen Skoug, uden lidet giærde og brændefang. Hvorved Rætten her er ophævet.Anno 1735 dend 18 Augustij blef Rætten sadt og betient af Sorenskriveren og de 6 Laugrættismænd, som i gaar betiente Rætten til besigtelse af GIERPEN KIRCHE, som De høye Adelaers arvinger med forbehold af OddelsRæt, haver soldt til hr. Cancelie Raad Herman Leopoldus herre til Bolvigs og Fossums JernVærker, paa dend maade at samme tillige med Præstegaarden og underliggende kirkegods vedkom. her CancelieRaaden ved Loulig besigtelse skulle overleveris. Til hvilken ende var nærværende paa Selgeren De høye Adelaers Arvingers vegne S. Peder Christensen, paa dend eene, saa og Kiøberen Welædle og Welr. hr. cancelijRaad Leopoldus Self, hvorefter Kirken blef anviist og besigtet saaledis:

1. Alter Tauflen, samme bestaar af Bildhuggerie, dels af Bibbelske historier og om Christi Lidelse og opstandelse, dels udj Løvværk, som er siret paa sine stæder med forgylding, og andre stæder med maling adskillige Colleurer, men forgyldningen saavelsom malingen meget fordunklet og kunde behøve oppudsning, befindes ellers samme at være givet til Kirken af sal. Peder Børting 1699.
2. Alteret, Et aflang 4re kantet alter....... kled med bord, brun malet med gule lobværks lister, saa og de høye Adelaers arvingers og forfædris Vaaben i.
3. For Knæefaldet, som var gl. brun malet, var et sprinkelt værk blaat og hvit malet.
4. Phundten, sammenslaatt af bord, og dreyet stolpe til foed, malet Rød, gul, blaae og Sort. Ligesom og himlen som hænger udj et tou med 7 Runde guule knapper paa, er af udskaaren snedker arbejd med een due hængendis derunder, der og er Malet. Var ellers indluckt med een Klædning af dæhler med Snirkelværk udj, og dør med hængsler og skaad for, malet Rød, blaae og gul.
5. næst derved een liden Præstestoel af udskaaren Snedker Arbeyd, og gamel malet.
6. Lige over for Klokerstoelen med afslidt Maling.
7. Coret ellers neden om panneelet med udskaarene Snedker Arbeyd med gamel forslidt Maling.
8. Gulvet udj Coret og ved alteret var af dæhler, undtagen paa begge sider af alteret var rød klinke Steen og over een begravelse som var aaben under Coor Gulvet laae een jern Liig plate.
9. Sacrestiet N: for Coret et grundmuret tilbygt stæd af muuret hvælving, men een over aldt beslagen Jern og skodlaas ferdig dør for, hvorudj var een lang af udskaaren Snedker arbeyd forfærdiget knæefald for Conferenterne.
10. Gulvet var af Dæhler, hvorunder var een aaben begravelse, sal. Weyers arvinger tilhørende.
11. Prædickestoelen var af udskaaren Snedker arbeyd med himmel over lige af samme arbeyd. Prædickestoelen udziiret med adskillige bibelske forgyldte og malede historier, saa og det kongl. og Dronnings danske Vaaben, som aldt behøver oppyndting. Opgangen var af ordinaire trapper med dør for, der saaes gul malling paa, og een Jernskaadt for. dernæst.
12. 1 Sort malet Familie Stoel opbygd over de andre stoeler med tralværk og Snedker arbeyd. Hvoreftter fuldte
13. 3 Bonde mandfolck stoeler med afslidt Maling, og ellers i meget brøstfælding stand, derfra
14. een opbygt Sort malet Familie Stoel med tralværk ovenpaa
15. derpaa fuldte Indgangen udj Kirken
16. bag døren een ligeledis umalet og opbygt Familie stoel
17. 2de Bonde mandsstoeler bag ved.

Paa Qvindfolk siden fra Cooret var først opgangen til Pulpituret, dernæst 11ve qvindfolk stoeler med dørre for de 8te hvilke dørre er slet forsynet med hængsler, dels ingen og dels i stykker, ligesom og stoeler og dørrene var meget brøstfældige og vil snart af nye opbyggis. Neden for 3de opbygte med trulværl over paa forsiunede Familie Stoele, hvoraf dend bageste mangler dør. Gulvet befandtis ind og udaf Kirken belagt med Murre Klinker paa kandten staaendis, undtagen lige ud for Prædikestoelen, een Jernliigplade, over een aaben begravelse, midt paa gilvet 1 dito, og nedenfor Indgangen bredete udj Stoelene paa begge Sidder dæhle gulf i slet stand. Midt i Kirken een fattig blok af bord beslagen med 3de Jern giorde udvendig, og inden udj med jern pladder uden laas eller Kramper.
18. Pulpituret oven over Qvindfolk stoelen, saavelsom tvers udj Enden af Kirken, er af Snedker Arbeyd, med gamel Maling, derpaa næst ved Cooret, een Jndlugt Familie stoel med 5 glas vinduer for, og dør laasfærdig, med stoelen og bænker udj.
5 gang stoeler, dend eene høyere opbygt end dend anden, brøstfældig, paa Enden af Pulpituret, Een blaae og Rød Malet Familie Stoel med 5 sprinkelværks vinduer for, baggen for sæddet til nogen folk. Trappen bag Kirkedørren og til Pulpituret i god stand, men besværlig. Over kirkedørren een opbøygt Familiestoel med 5 sprinkelvinduer for. Trende fag vinduer med 6 Vinduer udj hver.

Loftet saavel over Cooret, som over Kirken af Snedker listet Arbøyd med dæhler, og gl. Vandfarve Maling paa. Ellers fandtis der ved dend store kirkedør og under stoelen ved Pulpituret 3de Jern størrer. Dend store Kirkedør var beslaget med Jern, med 2de store hængsler og stor Laas. Saa var der og een liden dør ind ved Korret med 2de hængsler paa og laas for. Uden for store Kirkedørren var et skuer af dæhler opbygt, med 2de laag..... paa hver side hver laagge forsynet med Jern hængsler og skodder. 1 lang bænk paa hver side. Item een dobbelt Rund dør med 4re Jern hængsler, og jern Klinke, samt een Jern skodde under. Under samme skuur er Præstebegravelse aaben.

Kirken udvendig, der fandtes Cooret at være 13 all 1 ½ qt lang. Kirken sig self 26 all. ¾ qt lang. Taarnet neden ere paa N. sidde 11 all. ½ qt paa W. side 15 all. 1 ½ qt. Kirken S. og N. paa dend eene Ende 18 ½ all bred. Cooret ved Sacrestiet 18 all. 2 172 qt. Kirken fandtis overaldt at være opbygt af Steen Muur, men fattis over aldt at fordønnkes, med Kalk og det tilbehør.
Kirchen i sig self er over alt tæcket med blye, som formedelst ælde vel paa adskillige stæder kand mangle forbedring og reparation, men i særdelished paa Sacrestiet er een heel stor mangel af bly, som skams mennisker haver underslaaet sig, at stiæle af Guds Huus, Kirken til stor skade, i fald det ey igien i tide skulle blive paalagt. Saa er og i særdeleshed paa dend S. side over Prædikestoelen Blytagget, saa aldelis af Solen fortæret, og beskadiget saa at der ved stor Regn drybber vand paa Prædikestoelen, og til deels paa de næste Mandfolkstoelene, ellers kunde Rætten forsaaviit paa Kirkegaarden var at her saasom Mand ey var forsiunet med nogen Stie til at komme op paa taget med, ey andet her end at Taget jo ligger vel, og sees got nok, undtagen een par pladder som kand sees at er i støker, og een øverst paa det 2det lang fra dend Øster Ende, paa dend store Kirke, som finnes at være spruken. Ellers var at see ind udj Kirken paa loftet, saagotsom midt udj Kirken, at der var kommen draab ind, saa og ved dend W. Ende af Kirken, men hvorfra samme draab er kommen kunde Rætten ey skiønne, ei heller om den før omskrefne Regn over Prædikestoelen er foraarsaget af de Soudrede pladder eller ved anden tilfæde, og paa det Partene kunde være saa meget meere vis af beskrivelsen forsaavit som sees kand, saa vidt der behøvis 35 enk fade Pladblye til det bortstolne udj hiørnet paa Sacrestiet, og paa dend østerste Ende af samme, fattis et gandske lang blye, indtil 1s plade øverst for resten paa dend N. Side saaes Taget got, Hvad der ellers kunde være aarsag til den draab, som sees ind udj Kirken paa den S. Væg og W. væg her og der, kunde Rætten ey see eller begrendste, men maatte nbædst udj Regn Veir eller ved Snee for være at erfare.
Taarnet var tilbygt Kirken paa dend W. Ende af BindingVærk, tækket langs op fra Jorden med Spaan indtil Spiiret som er tækket med blye, der ansaaes at være i god stand i aldt, undtagen der mangler een heel del spaan af tækningen, indgangen til Taarnet var uden fra Kirkegaarden med dør, hængsler og laas, item 3 Trappe op til Klokkerne, fra Taarnet indgang paa Kirkeloftet med dør, hængelaas for. Ellers var tilbygt Cooret paa dend Østerste Ende af Sal. General Major Arnoldt een begravelse med indgang af Kooret, arvingerne Self holder ved lige, og er kirken uden byrde.
Ligeledis er af Sal. Borting opbygt een begravelse paa dend N. side, som af arvingerne holdes ved lige, der ligeledis er Kirken uden byrde.
Kirkegaarden er opførdt af steen med 4re Porte for med hængsler og skaadlaas for, den Norderste er i stk paa hængslerne. Og som Parterne ey hafd meere ved Kirkens bygning at erindre, saa foretog man sig Kirkens ornamenter og Inventarium som bestod udj følgende:
1. Een Rød fløyels Mæsehagel med Vor herre paa Korste borderet paa af Guld og Sølf, under syet 1:H:S. omsadt med Guldtacker, under foret med Rødt læret.
2. 1 gl dito af blomet fløyel med borderet kors paa udj adskillige figurer.
3. 2de Nye Mæsesærker og 1 gl.
4. fiint nyt Rødt Fløyels alter Klæde med det høye i Adelaer Vaaben paa, samt Nafne og aarstal 1696 aldt borderet og syet med Sølf, Guld og Silke, med Syf Rød guldkniplinger ned efter, og guld frøndser nedom og underforet med Rødt Lærret.
5. 1 Rødt meget gamelt damaskis alter Klæde.
6. 1 lærets alter dug med bundtla....... gl. dags kniplinger om.
7. 1 Sølfkalk og disk forgyldt
8. Een Sølfkande til Viine
9. 1 mindre Kalk og disk gl. Sølf forgyldt til Sognebud, med een liden fin flaske og skrue under til viin og brød
10. Een hvid, rund marmor obbelat aske
11. 1 Kirke ritual og Alterbog og 1 Gradual in folio med deffect udj
12. 1 par store Malm Lysestager paa alter
13. Een par mindre dito, hvor af dend eene er i støker
14. Et Kaaber hetale Røgelse Kar
15. Et nyt hvidt Silke taffels Serviet, bordeering og Guldtakker om, til Kalk og dishen 1 dreyels Serviet dertil og 1 handklæd til Phunten.
16. 1 Mæssingbæcken til Phunten
17. 1 stuffetafle med Sølf biælle til
18. 1 dito uden biælle
19. 1 blick kande til daabvand
20. 1 Mæssing lyse Krone hængendis midt udj Kirken udj Jern fra loftet
21. 1 lidet Skib, som nu staar i Sacrestiet, og før hængt i Kirken.
22. Christus paa Korset med Sort Ramme om hængendis over Coors døren
23. Christi begravelse udj et stor skiælderie paa muren ved Predickestolen
24. 2de store Ringe Klokker 5 qt i breeden
25. Et dito mindre
26. Een gl. fordervet s....g det meeste borte 1 Si....orværk, som er til ingen nøtte
27. 1 Seel skø.......(?) over Skurdøren med jern riister.

Og som intet viidere fandtis at beskrive, saa begivede hr. Cancellieraad Leopoldus at forrætningen maatte føris ad notam at dend forstørrelse af Kirken, som almuen saa stærk paastaar at behøve, vil koste nogle 1000 rd. Forvalter Schieldberg var af dend formening at som Kirken ei for nærværende tid befunden i god og forsvarlig stand, dend forommeldte forniuelse bekostning, da ey i nogen maade kand præjudice hands heerskab hr. Cancelie Raad Leopoldus lod svare, at hvad forbedring saavel i brøstfældigheden, saa udj at giøre Kirken at giøre større til almuens fornødenhed, nødvendig erfordres og paabydt.

Samme kunde icke feyle ham i sin tid erstattet, om kirken fra samme skulle blive indløst, eller derpaa blive ført nogen prætention for jtyge Sælgere. Videre var da ey af Partene her at observere, hvor fore Rætten ved Kirkens beskrivelse blef ophævet.

Præstegaarden angaaende, da ærklærede fuldmægtigen S. Peder Christensen at ligesom forige Præster som og jtyge hr. David Monrath haver ved lige holdt gaardens bygning (det dem) og, saavelsom efterkommere i Embedet tillige med almuens efterkommere tilkommer, saa giordes der ingen besigtigelse ....dig, men vedkom Præst efter Præst mellem hinanden, da dog hr. David Monrath gaf tilkiende at hand alleene paa sin egen bekostning uden Almuens hiælp haver opbydt af nye i sin tid all de huuse som er paa Præstegaarden, undtagen Stuehuuset, som dog i mange tilfæld, og med megen bekostning, er forbedret og forandret. Hr. forvalter Schieldberg, paa sit høye herskabs vegne, paastod, at saadan milioration ey kand vedkomme hands herskab, men er een post som ankommer imellem Præsten og Almuen, i fald nogen prætention derfor skulde skee, og som Perterne hafde ey videre at erindre, saa blef Rætten ophævet.Anno 1735 dend 20 Augustij blef Rætten af Sorensk. og de foranmeldte Laugrættismænd, sadt og betient paa NORDRE RIISSING, skyldende 4 Huuder, Gjerpen Kirkegods, med bøxel forsammen efter de høye Adelaeske Arvingers forlangende at besigte, siden det med Kirken er soldt til hr. Cancelie Raad Leopoldus, og var da tilstæde paa de høye Adelaers Arvinger paa Procurator S. Peder Christensen, som anviiste Rætten til besigtigelse
1. Abraham Jacobsens Stuehuus bestaaende af 1 firelaftet huus, med afskieldt kaave, med Skorsteen i stuen og 3 Vinduer med een tilbygt Suale for udgangen, og derudj een liden afskieldt kaave, Skieltøkt paa S. Ende og hoentækt tag, der aldt var i god stand.
2. Dend Norderste af Laden med ½ m dele udj Laaven gl., og i nogenledis skikelig stand, forsiunet med honnetag.
3. Fæehuuste, med honnetag paa, med tilbygt Souestald, og Svinesti, gamel, men vel forsiunet med honnetag.
4. Een nye Hæstestald med honnetag, i god stand
5. 1 gl høeladde brøstfældig, men vel forsiunet med honnetag.
6. 1 dito i samme stand
7. Et Veedskiul jndbydt til Stuehuuset med honnetag paa.

(1) Rasmus Jacobsens Stuehuus 4re laftet, med tilbygt Boe Stue med Skorsteen udj, og 2de Vinduer, Skiultææt paa Ø. Siide og S. Ende tækt med hoen gl. og til deels brøstfældig.
2. dend S. Ladd og halve Love i slet Stand, med honntag paa, og tilbygt høe skygge af dehler og hon.
3. 1 4re laftet stald med afskødt høeladde, hoentækt, og i god stand.
4. Fæehuuset ogsaa tækit med hoentag, Ligeleedis i passabel Stand.
5. Et Vedskiul tilbygt Abraham Jacobsens gl. høeladet, med hoentag paa.

Agger og Eng er af maadelig bonnitet noget vaad og høyland, men vel hæfdet og jg.....t ingen slags skoug, icke eengang til Brænde og giærdefang. Og som her intet var meere at forætte og beskrive, saa blef Rætten ophævet.Samme dag blef Rætten sadt og betient paa S. RIISSING, Proustie godset skyldende 7 Huuder med bøxel, som brugis af Sal. Thomas Ruschis Enke 1 Huud, Christopher Halvorsen 2 huuder som hr. David Monrath for sin lifstid af sal. Geheime Raad Adelaer under afgift er bevilgit, de 3 huuder er i Aar brugt af Kiøberne S. Niels Herculussen Weyer, dend Eene huud skal bestaae udj Riissing Sættre, hvorpaa brugis af eendel huusmænd.
Nærværende S. Peder Christensen tillige med forvalteren S. Ole Schiældberg, saa og S. Niels Herculussen Weyer.

Da der befandtis paa Thomas Ruschis Enke anpart 2 ladder og 1 laave af bindingsværk, klæd med bord, Tækt med hoen, i god Stand for dend slags bygning. Agger og Eng paa dend part er skikkelig vel hæfdet og er saaet omtrænt 3 td, hvoriblandt er lidt Byg og half hæfre men meest haure.

Paa Christopher Halvorsens anpart fandtis eet gl. Stoer Stue huus af bindingsværk, som er gandske brøstfældig, og skal tilhøre Manden self, saavelsom 1 ladde og laave og 1 liden skygge. Paa disse 2 huude saaes ickun 3 td haufre og 1 qt byg ellers er baade agger og Eng slet hæfdet og dyrket.

Paa de 3 huuder som S. Weyer self haver brugt er alleene 2de optømmrede laader, med love imellem, som er i brugelig stand, tækt med hoen, undtagen dend S. siide som er meest formorknet, for laaven 4re half dører, uden hængsler og laas. Giærdet befandtis ey viidere end Enkens 1 Huud er indgiærdet paa dend S. N. og W. kandt, saa og een indhegnet Hæstehauge S. for ligeledis findes alleene til de 2de huude Christopher bruger een indhegnet hæste og fæe hauge, men for det øfrige hverken for disse 2de huuder eller de øfrige 3 huuder, nogen Giærde. Christopher gaf ellers tilkiende at hand ey holde meere end 1 hæst og 3 Kiør, det øfrige foer som aufling tilstod hand at sælger aarlig for Gaarden. Paa de 3 huuder saaes intet, og er Marken udj vanmagt og afleed formedelst høet i mands minde er ført fra gaarden, og ingen Sæd ført til igien, ellers er det god Engebaand, har og vært ubeboet saa længe Mand kand mindes. Skoug findes intet ved disse 6 huuder, icke eengang til giærdefang mens hvad der ellers er ved dend 7de huud bliver beskreven naar mand kommer der hen, og altsaa Rætten har ophævet.Samme dag blef Rætten sadt og betient paa Pladsen PUDDEN hvor Poul Christensen boer, som ligger paa dend 1 huuds Grund under S. Riissing, overværendes forvalter Ole Schieldberg, og S. Peder Christensen paa dend eene, og Mons: Anders Weyer paa S: Niels Herculussons Weyers vegne paa dend anden siide, og befandtis da
1. et gl. Stuehuus, med Stue, Skorsteen og 2 Vinduer udj, med kløvertag paa, og Til dels Hoen.
2. dernæst bygt 1 gl Stald ogsaa med Kløver og Hoen tag paa, gammel og Til deels forraadnet.
3. Et nyt fæehuus med flat tag, med hoen Tag og Kløvringer paa S. siide, paa N. siide med Grane bark, brøstfældig.
Saaes paa pladsen ½ qt halfhæfre og 5 qt havre, kand føddes 1 Hest og 2 Nød. Opsidderen Poul bruger Pladsen i sin Moders stæd, men haver ingen bøxelræt, haver svaret i Rættighed hidtil 6 tn aarlig, Agger og Eng i temmelig god hæfd, videre saa ej herved at rede, hvorfor Rætten blef ophævet.Samme dag Rætten sadt og betient paa TVEDTEN, hvor Jon Torgiersen boer, liggendis under dend Ene huud af S. Riising, hvorpaa var
1. een gl. forraadnet Stuehuus, med een liden tilbygt Kaave, som og tilbygt ved dend N. Ende. Een liden hæstestald aldt med hoen og kløvrings tag, brøstfældig.
2. Et nyt fæehuus med kløvringstag.
3. 1 liden gl. ladde med Laave, og derhos 2 smaae høeladder, aldt tæcket med kløvringer, i passabel stand.
Kand saae 3 qt haure, og 1 qt byg. Kand fødde 2 Kiør og nogle faar. haver ey fæstet pladzen. Giver aarlig 1 rdr afgiftt. Jorden skikelig hæfdet. Og viidere var saa ey at observere, hvorfor Rætten her blef ophævet.

Samme dag blef Rætten sadt og betient paa dend plads TVEDTEN som Ole Nielsen paaboer, beliggendis under S. Riising hvor af Parternes fuldmægtig blef anviist.
1. 1 gammel stue med een afskødt Kaabe, og tilbygt veedeskiul, med Skorsteen udj Stueen, og 3de smaa gamle vinduer. Huuset tæket med Kløvringer, er ellers icke vel forseet paa Væggene.
2. 1 liden gl. Stald med gl. tag paa, og afdeelt Svinehuus ved enden
3. Fæehuuset tæket med Kløvringer og hoen.
4. 1 lade med laave tæket med hoen og kløvringer.
5. Een tilbygt høeladd
6. 1 høeskiul paa Nordre siide af laden, aldt i brøstfældig stand.
Paa Pladsen kand saaes 5 qt havre, kand fødd 1 hæst og 1 koe, og nogle faar, med hiælp af andris skoug. haver ingen fæste paa pladsen, giver aarlig afgift 1 rdr. Videre var ey derved at observere, hvorfor Rætten da blef ophævet.Fornæfnte dag blef og Rætten sadt og betient paa RIISSING SÆTTER, hvor Lars Pedersen boer, belligendis under S. Riissing grd, hvorda af Parternes fuldmægtig blef anviist.
1. 1 nyt 6 laftet Stuehuus med Skorsteen og 3de Vinduer udj, tæket med Kløvringer, i god stand.
2. 1 lade og laave med 1 høeskygge, tækt med hoen og Kløvringer, i god stand.
3. 1 lidet gl. Fæehuss, tæket med kløvringer brøstfældig.
Kand saae paa pladsen 1.1/2 tn havfre, giver aarlig afgift 2 rdr, kand fødde 2 Kiør paa pladsen, og haver fæste paa pladsen. Videre var ey derved at beskrive.Paa KITTELSRØD under S. Riissing som beboes af Ole Christensen og haver fæstet pladsen.
1. gl Stuehuus med afskødt kaave, og Sval uden for Dørren udj Stuen er Skorsteen og 2de Vinduer, tæket med Kløvringer paa dend eene og spaan paa dend anden siide.
2. Tvende Ladder og Laave imellem tækt med hoen og Kløvringer, i god stand.
3. 1 fæehuus med Kløvringer tækt i god stand.
Kand saae omtrænt 1.1/2 tn hafre, kand fødd 2de Kiør, giver aarlig afgiftt 6 m. Videre var saa ey her at beskrive.Rætten begaf sig derefter til Pladsen HOLMEN, som beboes af Mathias Christensen, liggendis under S. Riissing, derpaa
1. 1 Stuehuus, med Stue og afdeelt Kaave, udj Stuen een Skorsteen og 2de Vinduer, Huuset tæket med Kløvringer, dertil bygt 1 Vedskiul.
2. 1 liden madboe tæket med Kløvringer
3. 1 ladde med laave tæket med 1/2ve deel hoen, og 1/2ve deel Kløvringer.
4. 1 fiøs tæket med Kløvringer, alle Huuse nye og i god stand. Saaed 4.1/2 qt hafre, og kand fødde 2 Kiør, haver fæstet samme plads, og giver aarlig Rættighed 1 rdr. Videre var ey der at beskrive.Rætten der efter begaf sig til Pladsen HOEBÆK RØDNINGEN under samme S. Riissing beliggendis som beboes af Thor Jensen der samme haver fæstet. Hvor befandtis
1. ny optømeret Stuehuus, som endnu ey er kommet tag paa.
2. 1 Nye ladde og Laave tæket med hoen og Kløvringer.
Pladsen nyelig oprøddet, og ey kommet til at saae der paa endnu, skal svare aarlig afgift 1 Rdr. Videre var der ey at beskrive.Rætten begaf sig derefter til Pladsen SEEUD, som er fæsted og beboes af Jon Kiældsen.
1. 1 Nyt Stuehuus tæcket med hoen, med Skorsteen udj.
2. 1 Nye Ladde og fæehuus, tæket med Kløvringer, Pladsen er nylig oprøddet, og kand endnu ey saaes derpaa, skal give aarlig afgift 1 Rdr, videre var der ey at beskrive.Rætten begaf sig derefter til Pladsen KICK UD under samme S. Riissing gaard, som beboes af Ole Reiersen der haver fæstet samme, hvorpaa fandtis:
1. Nye uforfærdiget Stuehuus, tæket med Hoen og Skorsteen udj.
2. 1 Nye opbygt fæehuus uden tag. kand icke saaes noget, saasom det er nyt opryddet.
Ellers var ved alle foranskrefne 9 Pladser at observere, at alle huusene haver pladsene til saasom de ere opbygte af S. Riissing skoug. Hvilken Skoug er allene til nødvendig huus behof, brænde og giærdefang, samt noget lidet kubbeveed. Videre var saa ey her at beskrive, hvorpaa Rætten blef ophævet.Forskrefne dag blef Rætten ligesaa sadt og betient paa SUCHEN Gaard Proustie gods skyldende 1 huud med bøxel som Niels Jonsen bruger og beboer. Hvor fuldmægtigen anviiste Rætten,
1. Et gl. Stuehuus, med Stue og Skorsteen udj, samt et lidet Vindue, tæcket med Kløvringer.
2. Et Lade og Laave tæcket med Kløvringer.
3. Et Nyt fæehuus tæcket med hoen og Kløvringer.
4. Een hæste stald tæcket med hoen og kløvringer i god stand.
5. Een gl. Stald, som brugis nu til for.
Saae kunde hand 1 td havre og 1 qt byg, og kunde fødde 1 hæst og 3 kiør med forsiun af skauring.(??)
Skoug er der gandske ringe ey til fornøden Huusebygning h.....l, med lidt brænde og giærdefang, saa og lidet kulleveed. Og som Partene der ey hafde videre at anviise og beskrive, saa blef Rætten her ophævet.Forskrefne dag var Rætten forsamlet paa HOUGERØD Proustie gods, som ved offentlig Auction er kiøbt af H.foget Schweder, skyldende 1 Huud med bøxel, beboes og brugis af Kield Jonsen. Fogden Schweder var her self i dag tilstæde, men nu bortreyst, hvor efter paa anviisning besigtigelsen saaledis blef foretaget
1. Eet 4re laftet Stuehuus, med 1 Stue, hvorudj var Skorsteen og 2de Vinduer tæcket med gl. spaan.
2. Een tilbygt Kaave, med et lidet vindue udj, tæcket med hoen.
3. Een tilbygt forstue, tæket med Kløvringer.
4. Een liden Boe og veedskiul, tækt med hoen og kløvringer.
5. 2de ladder med Laave imellem tæcket med hoen og kløvringer
6. Een stald tæckt med hoen og kløvringer.
7. Et fæehuus tæcket med Spaan.
Alle dise huuse i skickelig bondestand, undtagen her og der kand mangle noget paa Tagene. Paa Gaarden kan saaes 5 qt havre og ½ tn byg. Kand fødde 1 hæst og 3 kiør, i god i god aaringer. Agger og Eng ellers i skickelig god hæfde, Skoug slet intet icke eengang brænde eller giærdefang. Og som Partene hafde ey videre at erindre, Saa blef Rætten her ophævet.Ovenmeldte Dag blef Rætten sadt og betient paa FIELDAHLEN skyldende 1 tylt huggen bord med bøxel, Proustie godset kaldet, og hr fogden Schweder soldt ved Auction, og ham nu ved besigtigelse overleveris j overværelse af Procurator S. Peder Christensen paa Adelaers arvingers vegne, og hr. fogden Schweder Self. Der blef besigtiget.
1. Stuehuuset med Stue og een liden afstødt Kaave, Skorsteen i Stuen og 2de gl. Vinduer, tæcket paa dend eene siide med Spaan, og paa dend anden siide med hoen og Kløvringer.
2. Tvende ladder med love imellem tæcket med hoen og Kløvringer paa dend W. væg i slæt og brøstfældig stand.
3. 1 Nodtladde, paa dend S. Ende tæcket med Kløvringer.
4. 1 liden Boe med Svinehuus tilbygt tæcket med hoen og Kløvringer.
5. 1 gl hæsteStald, med høehuus i Enden.
6. 1 fæehuus og Søfstald tækt med hoen og kløvringer, alle dise huuse er tildeels gamle og i brøstfældig stand.
Saaes 1.1/2 tn havre og 1 qt byg, føddis 2 kiør og 1 qvie og nogle faar samt 1 hæst. Ellers er Jorden meget tilgraad og omvoxt med busker samt berged, Ingen anden Skoug med lidet brænde og giærdefang. Og som Parterne ey hafde videre at erindre saa blef Rætten ophævet.Anno 1735 dend 22 Augustij blef Rætten atter sadt af Sorenskriveren, med Lænsmanden og de 6 Laugrættismænd, som for nu er indført, paa Gaarden KIÆR udj Gierpen Sogn beliggendis og Gierpen kirke tilhørende skyldende 5 huuder med bøxel beboes og brugis af Arne Trondsen og Isaac Nielsen, dog uden bøxel, saasom de efter angivelse, afde antaget Gaarden med aftale fra Sal. forvalter Johan Plesner, at hand skulde forskaffe Dene Skoug til gaardens opbyggelse og at Skal værge dem med, som de nu icke haver. Paa De høye Adelaers arvingers vegne var tilstæde Procurator S. Peder Christensen, og paa h. CanselieRaad Leopoldus vegne Jens Jensen. Da huusene blef besigtet:
1. Een stuehuus som Arne jboer, med Stue, Skorsteen og 2de Vinduer, og 1 tilbygt stue med Skorsteen og 1 Vindue udj, tæcket med hoen, gl. og i slet stand.
2. Et mindre Stuehuus, som Isaac jboer med Stue, Skorsteen og 1 Vindue udj, med Svale for, hvor udj er et lidet afdeelt Kaave, tæcket med hoen, opbygt for nogle aar siden af gl. Deleveed og er af slet verdie.
3. 1 gl. Stuehuus, som Røstning og Tag var nedrevet paa, med 1 gl. Vindue udj Stuen og Skorsteen, der alt var lidet til nøtte.
4. 2de Ladder med Love imellem, dend S med hos stoend Skodtladde tilhørende Arne, og dend N. med Skodtladd tilhørende Jacob (skal dette være Isaac???) og laaven tilfællets. Ladden og laaven tæcket med gl. fordærvet spaan, dend S. Skodtladde med Kløvringer og dend N. med hoen, alt gl. og i brøstfældig stand.
5. Et fællets foer huus tækt med hoen ligeledis gl. og brøstfældig.
6. ligeledis 1 fællets fæehuus tæket med gl. spaan i slæt stand.
7. Arne, 1 Stald tæcket med Kløvringer gl. og brøstfældig
8. Jsaac, 1 dito tæket med hoen ogsaa til dels brøstfældig.
9. 1 gl. forraadnet Souhuus med hoen-tag paa.
Kand saae paa dend heele gaard 1 tn. half hæfre og 8 tn haure. Kand føde hver Mand, neml. Arne: 1 hæst 3 kiør og nogle Souer, og Isaac 1 hæst 3 kiør og nogle Søver. Agger og Eng er ellers Vaadt land og Myret, ligesom og bæken jmellem Kiær og Mustved giør gaardens Agger og Eng Særdelis stor skade, saavelsom Vandet ey alleene gaar over Agger og Eng, men fører endog Sand, Steen og træetopper af Storme derued over. Aldelis ingen Skoug til gaarden undtagen knap til Brænde og giærdefang. Ellers ligger ved gaarden 2de pladser, som parterne begiærede og beskreven ogsaa her var intet meere at forrætte blef Rætten ophævet.

Derefter blef besigtet dend eene af ovenmeldte Pladser, som Hans Nielsen paaboer og haver bøxlet hvorpaa fandtis:
1. 1 gl Stuehuus, med Stue, Skorsteen og 1 Vindue udj hvortil var bygt 1 Nyt Kammer med Skorsteen og 2de Vinduer udj.
2. 1 Nye ladde og laave.
3. 1 nyt fæehuus begge dele tæket med hoen, og i god stand,
paa Pladsen kand saaes 1 tn havre, og føddis 1 Koe og 2de Søver. Vider var dermed ey her at skrive, undtagen at de nye huuse er forskaffet af beboeren af fremmende Skover, thi blef Rætten her ophævet.

Rætten derefter sadt og betient, for at besigte og beskrive dend 2de plads under gaarden Kiær, som beboes af Christen Rasmussen, der har bøxlet samme af sal. Turman d. 13 April 1709, som er fornyet d. 13 Julij 1719 og samme dag tinglyst. Paa hvilken plads fandtis:
1. 1 gl liden Stue med Skorsteen og 1 Vindue udj. Huuset tæcket med Næver og Jord. Een liden tilbygt Kaave uden Tag, derhos 1 lideaave tæcket med Næver og Jord.
2. 1 liden ladde, tæcket med spaan.
3. 1 fæehuus tækt paa dend eene siide med spaan, og den anden siide med Rug halm. Disse Huusses vægger i temmelig stand, og taggene til dels brøstfældig. Kand saaes 1 tn havre og 1 skiæppe byg, og kand føddis 1 Khoe og 2 faar. Giver aarlig afgifft 1 Rdr. Videre var saa ey her at beskrive.Samme dag og tid, blef Rætten sadt paa Gaarden NEDRE SEMB Proustie Gods skyldende 2 Huuder med bøxel over 4 huuder hvilket tillige med de 2 Huuder skyld som ey er oddels gods beboes af Christen Gundersen og Lars Halvorsen, som samme haver fæstet, og er soldt paa Auction til hr. Fogden Schweder, paa hvis vegne var tilstæde Jens Jensen.
Paa Christen Gundersens part:
1. Nye 4re laftet Stuehuus, med dehler afskiødt kiøcken hos, udj Stuen 4re Vinduer, og 1 lidet afdeelt Madskab udj Kiøknet Skorsteen og 1 lidet Vindue. Huuset tæcket med hoen i god stand og af ham Self bekostet, dog tømmeret hugget i Gaardens Skoug.
2. dend N. ladde med 2de høeskygger, og 1/2ve parten udj laaven, tæcket med hoen.
3. 1 gl Stald opbygt til dend S. ladde, med hoen tag paa.
4. dend 1/2ve del af fiøset som er dend S. Ende, ogsaa tæcket med hoen,
Ellers formenet Christen Gundersen at ham burde tilhøre Stolpehuuset som Lars Halvorsen tilegner sig, siden hand ingen Stuehuus haver faaet paa sin part.
Kand saae paa Gaardens part, som hand bruger ½ tn half hæfre, og 4 tn haure, og kand fødde 1 hæst, 3 kiør og 6 Søver. haver Sameyen Skoug, med Øfre og Mellum Sem's gaarder, Hvilken Skoug er, tungvindt, og bestaaer af huusetimmer, smaae last, Køeleveed Skoug, samt brænde og giærdefang.

Dernæst Rætten sadt og betient til Lars Halvorsens, hvis anpart huuse befandtis saaledis:
1. Stuehuuset, 1 gl Stue med Skorsteen og 3de Vinduer udj samt 1 afdeelt kaave, skiultæckt paa S. siide og Østre Siide til Svalen tæcket med hoen-tag, aldt brøstfældig og gl.
2. 1 gl Stolpeboed Skiultæckt, paa S. og Ø. Væg, tæcket med hoen ogsaa brøstfældig.
3. dend S. ladde med halveparten i laaven
4. 1 Nye Laade til høe, og 1 gl dito tæcket med hoen.
5. 1 Nye Stald tæcket med hoen i god stand
6. Halvparten i Fiøsset, neml. dend N. Ende, tæcket med hoen.
Kand saae ½ tn half hæfre, og 5 tn haufre, Kand fødde 1 hæst og 3 Kiør, samt nogle faar. Skougen er, som før er meldt. Og som her intet videre var at beskrive, saa blef Rætten ophævet.Forskrefne dag blæf Rætten som meldt sadt og betient paa gaarden ØFRE SEMB hvor Lars Andersen paaboer, som (tillige med underliggende anpart af KASTEDALLEN) skylder 2 huuder med bøxel Proustie gods, soldt til S. Andreas Erboe, som self var tilstæde, blef besigtet og befandtis
1. 1 Stuehuus 6 laftet, hvorudj er underværlser 1 Stue med Skorsteen og bagerofn udj, 6 gl Vinduer med Køyde Jern udj, 1 afdeelt Kaave med 1 lidet Vindue udj, med lofft oven over. Skiøltæckt, paa S siide og ender og over Svalen, paa Ø. og N. Siide tæcket med hoen paa dend eene og spaan paa dend anden siide.
2. 1 Korn ladde med halveparten udj laaven tæcket med spaan.
3. 1 gl høeskygge derhos tæcket med hoen.
4. 1 gl Stald med høehuus derhos, tæcket med hoen.
5. 1 fæehuus 4re laftet tæcket med hoen.
6. 1 liden boe med Svinehuus, hvorover er et høe træf tækt med hoen.
Alle disse huuse er i Skikelig og forsvarlig Bondestand.
Kand saae 1 qt byg, 1 qt halfhæfre og 5 tn haufre. Kand fødde 1 hæst, 5 kiør og nogle faar. Haver Sameyen Skoug med M. og Nedre Semb, af hvilken sameyen Skoug, som ligger udj Fossum Værks district, Øfre, Mellum og Nedre Semb er lagt udj, 96 læster Kul stor maal aarlig Leverance.

Derefter blef beseet og beskrevet dend anden halvepart af ØFRE SEMB, som Anders Andersen paaboer, skyldende 2 huuder med bøxel, Proustiegods, kiøbt af S. Andreas Ærboe, som var self tilstæde, og befandtis paa samme anpart gaard,
1. 1 Stuehuus med Stue, Skorsteen og 4re Vinduer udj, samt Svale langs huuset, hvorudj er een afdeelt Kaave, tæcket med hoen.
2. 1 Ladde med halfeparten udj laaven, tæcket med spaan.
3. 1 skygge hos, tæcket med hoen.
4. 1 høehuus tæcket med hoen.
5. 1 Stald tæcket med hoen
6. 1 fæehuus tæcket med hoen.
Alle disse Hiiser er i skikelig god stand, Kand saae 1 qt byg, 1 qt halfhæfre og 5 tn haure. Kand fødde 1 hæst, 5 Kiør og nogle faar. Haver sameyen Skoug med M. og Nedre Semb. Videre var her ey at observere.Dend af disse 2de sidste beboere brugende og af S. Erboe tillige med Øfre Semb kiøbte Plads KASTEDALLEN, som skylder efter De høye Adelaers Jordebog, 1 tylt huggen bord, blef og beseet, hvorpaa er een gl. Forraadnet og meest nedfalden ladde, paa pladsen kand aufles 1 par smaae læs høe. Ellers er og opbygt paa S. Semb Jord 1 ladde med laave, tæcket med hoen i forsvarlig god stand. Og som intet viidere var her at beskrive, saa blef Rætten her ophævet.Endnu paa foranmeldte dag blef Rætten sadt og betient paa Gaarden S. LIMJ, hvor Ole Mogsen paaboer, som skylder 3 huuder med bøxel, Proustiegods, Fogden Schweder soldt, paa huis vegne var tilstæde S. Jens Jensen, hvor paa fandtis:
1. 1 firelaftet Stue med afdeelt Kiøken og Kammer udj Stuen er 4re Vinduer, udj Kjøkenet Skorsteen og 2 Vinduer, og udj Kammeret 2 Vinduer, huuset tæcket med hoen.
2. 2 ladder Laave jmellem, dend S. mod Laaven tæcket med Spaan, og dend Nordre tæcket med hoen. 2de høeskygger ved laaven tæcket med hoen.
3. 1 Hæstestald med høeladde hos, tæcket med hoen.
4. ½ve parten udj it gl. Forraadnet Fæehuus tæcket med hoen.
Kand saae ½ tn byg, og 8 tn haure. Kand fødde 1 hæst, 5 Kiør og nogle Souer. Skoug haver dem med sin Naboe tilfællets med N. Limi, og er alleene til brænde og giærdefang.

Dernæst blef Rætten sadt og betient paa dend part S. LIMJ, som Thomas Torgiersen paaboer, der og skylder 3 huuder med bøxel. Proustiegods og fogden Schweder nu tilhørendes, paa hvis vegne S. Jens Jensen var tilstæde. Hvor blef besigtet og funden
1. 1 Stuehuus Nye, med Stue og Skorsteen, samt 2 Vinduer udj.
2. Dertil opbygt paa dend N. Ende 1 Svinehuus begge deele tæcket med hoen.
3. Tvende Ladder med laave tæcket med hoen
4. Een tilbygt Stald tæcket med hoen.
5. Halveparten med sin Naboe udj det gamle forraadnede fæehuus.
6. 1 gl høeladde tæcket med hoen.
7. 1 gl forraadnet Stolpehuus for nogle aar siden forraadnet.
Kand saae ½ tn byg og 5 tn haure. Kand fødde 1 hæst og 3 Kiør samt nogle faar.
Ellers angaf begge Leylendinger her paa Garden, at De haver Self maattet betale de nye opbygte huuse neml. Ole givet for sine 100 rd og Thomas for sine Ladder og Laave 65 rd. Stuen haver han Self opbygt, og haver saavel Stolpehuuset som Fiøset være forraadnet og meest faldefærdig før de kom her, da Ole er kommet i 1728 og Thomas 1732.Under Gaarden var 2de huusmandspladser udj Sætter Marken beliggendis, som blef besigtet, og beboes dend Eene som kaldis KOLLEBUNDEN, hvoraf de 2/3 parter hører herunder, af Tosten Jensen, men dend 1/3 part som hører under N. Limi af Lars Pedersen.
Paa dend 2/3 deel part her underhørende befandtis
1. 1 gammel Stuehuus, med Skorsteen og 2de Vinduer udj.
2. 1 Nyt fæehuus,
3. 1 gl. Ladde med love alle tæket med med Kløvringer.
4. Ligesaa 1 gl. Høehuus tæket med Kløvringer.
5. 1 Nyt Høehuus tæket med honn.
Kand saae 1.1/2 tn haure og 1 qt halfhæfre. Kand fødde 3 Kiør og nogle faar. Haver ey fæstet pladsen, men svarer aarlig til gaarden 1 rd.

Dend anden plads beboes af Arnt Mathiasen, hvoraf de 2/3 parter ogsaa hører her til S. Limi, men dend 1/3 del til N. Limi, derpaa befandtis.
1 Stuehuus med afskiødt kaave, skorsteen og 2de smaae Vinduer udj, tæket med Kløvringer. 1 Ladde med Laave, tæcket med spoen og tildels med Køvringer samt grane bark, 1 lidet fæehuus tæket med Kløvringer alle udj temmelig god stand. Kand saae 3 qt haure og 1 qt byg og fødde kun 1 Koe, giver i aarlig afgift til 1 Spd. Jens Jensen reserverede sig Fogdens Ræt til disse 2de pladsers fulde Eyendom, i fald det icke skulde befinds saaledis Rigtig, som angivet er, enn dend 1/3 part, som skulle tilhøre N. Limi, og videre var her ey at beskrive.Endnu blef paa forskrefne dag Rætten sadt og betient, til at besigte GIÆLDEN 1 huud Gierpen Kirkegods, hvoraf formedelst sin ringhed paa Jordveyen som brugis af Søren Christensen og befindis af megen skarp og skrene Jord, og til deels begroet med busker. Ingen landskyld svaris, derpaa fandtis 1 gl. Meest forraadnet ladde tæcket med hoen, meget brøstfældig, ingen Skoug. Og videre var derved ey at observere, men Rætten blef hen ophævet.Endog var Rætten forsamlet paa FOSS ANDEN, skylder 6 huuder, deraf Proustiegodset 3 hhud med bøxel over alle 6 huuder, som brugis af S. Jan Cappelen, og hr. foged Schweder ved Auction tilslaget, derpaa befandtis 2de gamle ladder og Laave, dend S. j nogenledis dog brøstfældig stand, men dend Nordre meget gl. og brøstfældig, tilsammen tæcket med gl. Hoen, saa fandtis og 1 gl, men for mange aar siden af gandske ringe Verdj staaende Stuehuus. Hvilke forn. Huuse dog angavis at skulle høre de 3 huuder løs skyld til, som De høye Adelaers Arvinger er tilhørende.
S. Jens Jensen reserverede Fogden sin Ræt, saavel til huusene, som Eyendommen. Engen var icke god formedelst send baade var afloed og tilgraaet meget med busker.Anno 1735 dend 23 Augustij blef besigtelses Rætten af Sorenskr. og de 6 Laugrættismænd som foran er indført, tilligemed lænsmanden, sadt og betient til at føre i pennen og beskrive de 3de Huusmandspladzer under Gaarden Foss anden, som skylder 3 huuder med bøxel over 6 huuder, hr Fogden tilhørende, overværendis paa de høye Adelaers arvingers vegne Procurator S. Peder Christensen, og paa Fogdens vegne S. Jens Jensen, da de angavis:
1 plads KASTET ØSTRE beboes af Bæruld Arnesen, hvorpaa fandtis:
1. 1 gl. Stuehuus med Stue, Skorsteen, og 2de Vinduer udj, samt een tilbygt Kaabe af dehler paa dend østre Siide, og Svale ved dørenn, samt een liden Veedeskiul derhos, tæket med hoen.
2. Een ladde med Laave, og een liden høeskygge derhos opsadt af hoen og tæcket med hoen.
3. 1 gl fæehuus, og 1 Søvestald tæket med hoen.
4. 1 høehuus tæket med hoen.
Kand saae 1 qt. halfhæfre og 2 tn haure. Kand fødde 1 Koe og 3 Sover, giver aarlig afgiftt 1 Rd. Huuserne haver beboerne kiøbt af sin formand, som den hafde opbygt og kiøbt tømmeret dertil udj andris Skouger. Haver ingen fæste paa pladsen.Dernæst Rætten sadt til at beskrive KASTET WESTRE under samme Gaard beliggende, som brugis af Peder Gundlecksen, ser ey samme haver bøxlet, men haver self kiøbt Huuserne af sin Formand, der bafendtis at være
1. Et lidet gl. forraadnet Stuehuus, med Skorsteen og 2de smaa Vinduer udj, tilbygt 1 Svale med afdeelt Kaave, 1 gl. høeskygge tilbygt Kaave væggen, alle tæcket med meest forraadnet hoen.
2. 1 lidet gl. Fæehuus tæcket med hoen i samme brøstfældig stand.
Kand saae 2 qt. haure, og fødd 3 Faar og den aarlig afgiftt 1 m 8 s.Derefter Rætten sadt til at beskrive dend 3die Pladz SCHREUA, som beboes af Gisle Guldbrandsen, som haver kiøbt huuse og RødningsRæt af jtyge Eyere hr. Fogden Schweder, og haver ey anden fæste derpaa. Hvor fandtis:
1. Eet gl. Stuehuus med Stue, Skorsteen og 2de Vinduer udj, 1 afskiødt Kaave, 1 lidet tilbygt Kammer med 1 Vindue udj, Et Svale for Dørren, med Svale Kaave, alle tæcket med hoen udj slæt stand.
2. Een ladet med Laave, og 1 gl. høehuus tæcket med hoen, udj temmelig god stand.
3. Et gl. Fæehuus tæcket med hoen.
4. Een nye hæstestald uden Røstning tæcket over med hoen.
Kand saae 1 qt. byg, og 2.1/2 tn haure. Kand fødde 2 Kiør. Giver aarlig afgiftt 1 Rdr.Dernæst blef Rætten sadt og betient paa Gaarden ERISRØD, skyldende 1 hud 3 skind med bøxel, Proustiegods, De høye Adelaers Arvingers Oddelsgods, Kiøbt af S. Andreas Erboe, som self var tilstæde. Hvorpaa fandtis.
1. 1 Sex laftet Stuehuus, med Stue, forstue og kaave, udj Stuen Skorsteen med 2de smaa Vinduer udj, udj Kaaven og 1 lidet Vindue, tæcket med hoen, i skikelig god stand.
2. Eet gl. Stolpehuus skyetæcket paa dend S. Side og tæcket med hoen, i brøstfældig stand.
3. 2de Ladder med Laave, dend norderste med Laaven tæcket med Spaan, og den Synderste med hoen.
4. 1 høeskygge tæcket med hoen
5. 1 hæstestald tæcket med hoen
6. Et Fæehuus og 1 tilbygt Søvestald, samt 1 høeskygge opsadt til sidden af hoen og 1 lidet Svine huus alle tæcket med hoen.
7. 1 lidet 4re laftet huus bygt om baggerofenn tæcket med hoen.
Alle huuse i forsvarlig god stand, undtagen Stolpehuuset som meldt. Kand saane 1.1/2 qt halfhæfre og 5 td haure. Kand fødde 1 hæst og 4re Kiør samt 2 á 3 Faar. Ingen Skoug uden gandske liidet brænde og giærdefang, eller Løfskoug. Gaarden brugis af Hans Halvorsen som samme haver fæstet. Og saa Parterne haft ey videre at erindre, saa blef Rætten her ophævet.Fornæfnte Dag blef Rætten sadt og betient paa DYBBEDAHLEN udj Gierpen Sogn, skyldende efter Jordebogen 1 tylt huggen bord eller ½ huud, Proustie Gods, som De høye Adelaers arvinger kiender sig Oddelsbaaren til, og af Fogden Schweder er Kiøbt, paa hvis vegne S. Jens Jensen var tilstæde. Samme gaard brugis og beboes af Ole Frandsen, efter bøxelbref af 18 martij 1735, og tinglyst d. 1 April næstefter. Paa Gaarden fandtis:
1. Et 4re laftet Stuehuus med Stue, Skorsteen og 2de Vinduer udj, derhos een afdeelt Kaave med bredder, hvorudj et Vindue er jndsadt, tæcket med nye hoen, hvorunder og var een Svale tilbygt huuset, med Kaave udj.
2. Tvende Ladder med Laave jmellem, af meget smaat Grane Tømmer der til deels er morkent, taget af hoen i passabel stand derhos.
3. 1 Høehuus af Hoen opbygt, og tæcket med hoen.
4. Een liden hæste Stald, tæcket med hoen.
5. 1 Fæehuus med høeskygge ved, tæcket med hoen, ogsaa af smaat Granetømmer og i nogenledes passabel Stand.
6. 1 lidet Svinehuus tæcket med hoen.
Kand saae 3 tn haure. Kand fødde 1 hæst, 2 Kiør og 3 faar. Ingen Skoug undtagen lidet Løvfskoug og sligt smaat som kand findes infen giærde. Videre fandtis saa ey her at beskrive, hvorfor Rætten her blef ophævet.Ovenskrevne dag blef Rætten sadt og betient paa HOLT ØDE udj Gierpen Sogn skyldende 1 Huud 3 Skind, Proustie gods, som De Høye Adelaers arvinger forbeholdte sig Oddelsbaarne til, og af Enken Maren Truelsdatter paa Furevold Kiøbt, og af hinde Self brugis, paa hvis vegne var tilstæde Sønnen Mads Rasmussen, paa Gaarden fandtis:
1. Eet gl. Stuehuus tæcket med hoen, uden Dørre eller indreedning.
2. 1 gl ladde med Laave, tæcket med spaan
Agger var icke paa Gaarden, eller har vært i Mands Minde. Engebunden var tildels skikelig god, og til deels Skarp og Myred, ellers var samme afleet. Skougen var bestaaendis af noget lidet Grane og mindre Fure Saugtømmer, samt Smaae last, og ellers af Giærde og brændefang, dog er meget og meest udhugget. Viiderer var ey at berette.Anno 1735 dend 24 Augustij blef besigtelses Rætten sadt og betient paa Gaarden Rosvald, da først blif beskrevet hvad besigtelse vi i gaar forrættet paa HOUGERØD, skyldende 1 huud, med bøxel, som beboes af Claus Christensen, Proustie gods, og de høye Adelaers arvingers Oddelsgods, nu kiøbt af S. Hans Gregersen, Borger og Indvaaner udj Scheen, paa hvis vegne var tilstæde S. Jens Jensen. Og anviiste da De høye Adelaers arvingers fuldmægtig Procurator S. Peder Christensen,
1. Et gl. 4re laftet Stuehuus, Med Skorsteen og 2de Vinduer udj, tæcket med hoen.
2. Et gl. Stuehuus, som nu brugis til Boe, tæcket med hoen.
3. 1 ladde med Laave og 1 høeskygge ved, tæcket med hoen.
4. 1 gl. fæehuus tæcket med hoen.
5. 1 gl. Søvhuus tæcket med hoen og Jord.
6. 1 høe Skygge Øster for ladden, tæcket med hoen.
Alle disse huuse i temmelig god stand paa Væggene, men brøstfældig til dels paa Taggene. Kand saae 1 qt. half hæfre og 2.1/2 tn haure. Kand fødde 1 hæst, 2 kiør, og nogle faae Søver. Beboerne haver fæstet Gaarden 1729 dn 29 Martij. Ingen Skoug, undtagen inden Jorde eendeel Løfskoug af hassel, hvor med Jorden, som er meget bierget er tilgraaet. Videre var derved ey at observere.Ligeledes fins nu til Protocollen, dend besigtelse som skeet paa GLORSMYR og formedelst aftenen paafaldt ey kunet indskrives, samme gaard skylder 1 huud med bøxel, Proustie gods og de høye Adelaer arvingers Oddelsgods og kiøbt af Sr. Andreas Ærboe, som gaf Rætten til kiende før i gaar, at hand ey siuntes nødig at være tilstæde. Gaarden beboes af Halvor Tollefsen, som har fæstet dend 1734 dn 30 Dec. Hvorpaa fandtis:
1. 1 Stuehuus med skorsteen og 2de smaae vinduer, med afskodt kaave, uden Vinduer. Svale uden for huuset, med 1 afdeelt Kaave, Huuset tæcket med hoen og Svalen med Spoen, i temmelig god stand.
2. 1 Ladde med laave, og fæehuus, samt 1 høeskygge aldt under 1 Tag, tæcket med Spoen, og i god stand.
3. 1 aparte høeskygge tæcket med hoen.
4. Hæstestald med 1 høeskygge og Svinehuus ved, tæcket med hoen i god stand.
Kand saae ½ qt halfhæfre og 4 tn haure. Kand fødde 1 hæst, 3 kiør og nogle faar. Ingen Skoug undtagen inden Jorde een heel deel hassel busker, som Jorden meget er begraaet af, der ellers er meget bierget. Videre blef os ey anviist, eller Parterne hafde at erindre.Dernæst blef samme dag besigtet Gaarden ROSVALD, skyldende 3 huuder, med bøxel Gierpen Kirkegods, som brugis af Engelbrecht Gundersen, der samme haver fæstet dn. 14 April 1702, efter fornyelse Fæstebrevet af 12 Julj 1719, hvilket er De høye Adelaer Arvingers Oddelsgods, og kiøbt tillige med Kirken af Velædle og Velb. hr. Cancelie Raad Herman Leopoldus, paa hvis vegne var tilstæde Jens Jensen, paa Gaarden fandtis:

1. Stuehuuset 6 laftet, hvorudj 1 Stue med 2de fag Vinduer udj, 1 kammer med 1 Vindue udj, og 1 Kiøken med Skorsteen og 1 Vindue udj, med Svale uden for Dørren, aldt tæket med hoen, i god stand.
2. 1 do gl. 6 laftet Stuehuus, med Stue og Skorsteen udj, samt 1 Kaave og forstue, item et veedeskiul i enden, aldt tæcket med spaan.
3. 1 Stolpehuus tæcket med spaan, i god stand.
4. 2de Ladder med Laave jmellem, tæcket med spaan.
5. 2de høeskygger, tæcket med hoen.
6. 1 gl. høehuus, tæcket med spoen.
7. 1 Nye Hæstestald tæcket med spaan.
8. Et fæehuus tæcket til dels med hoen og til dels med spaan.
9. 1 gl. Søvestald tæcket med hoen.
Kand saae ½ tn. byg og 8 tn haure, Kand fødde 2 hæster, 7 Kiør og nogle Søver. Jorden er meget biærget og tilgraaet med hasselbusker, og anden skoug er icke til gaarden. Videre var saa ey her at beskrive.Derefter blef samme dag Rætten sadt og betient paa Garden NORDRE AASS, skylder 1.1/4 huud med bøxel, som Lars Gundersen paaboer, Proustie gods, bøxelet dn. 14 April 1712, efter fornyelse fæstebrevet af 11 Julj 1719 dets formæld til oppsidderne Hvortil De høye Adelaers Arvinger kiende sig Oddelbaaren, og nu soldt til S. Johan von Cappelen udj Scheen, som tilkiendt givelse i gaar, var fornøyet uden bievær, med Rættens besigtelse on anviiste da S. Peder Christensen
1. Stuehuuset 4re laftet, med Stue og afskieldt kaave, i Stuen Skorsteenen og 3de Vinduer, i Kaaven ogsaa et Vindue, uden forstuen 1 Svale opsadt af hoen, juuset tæcket med hoen, i skikelig god stand.
2. 1 Nye Stolpehuus tæcket med hoen i god stand.
3. 1 Ladde med laave tæcket med spaan.
4. 2de skygger til høe, opbygt dend eene til sin egen Ladde, og dend anden paa væstre side af samme ladde, tæcket med hoen.
5. 1 hæstestald og fæehuus, 6 laftet og under et hoen tække, i god stand.
6. Een tilbygt Søve stald og svinehuus tæcket med hoen.
7. Et høehuus, tæcket med hoen.
Kand saae ½ tn byg og 6 tn haure. Kand fødde 1 hæst og 4re Kiør. Agger og Eng i skikkelig hæfd. Ellers haver denne Mand, med sin Naboe Hans Nielsen, sam Eyen Skoug, som befindes af temmelig viide, men langt fraliggende over 3 F: veyes, og meget tung vindt, og vanført at fremkomme med, bestaar vel af grane og fure som kunde til dels fremdrive, ellers er der og smaae lasteskoug, brænde og giærdefang, samt til Kuleveed, som de er langt for af Bergamtet at skal levere, neml. hver 16 læster til Fossum Jern Værk. Videre var saa ey ved denne anpart at beskrive.

Blef saa dernæst besigtet dend anden anpart udj Gaarden NORDRE AASS, skyldende 1.1/4 huud med bøxel som Hans Nielsen bruger og beboer efter bøxel sæddel af 17 Marts 1735, samme er Proustie Gods, og de høye Adelaers Arvingers Oddelsgods, som er soldt til S. Johan von Cappelen udj Scheen, hvorpaa befandtis.
1. Stuehuus, 4re laftet gl. med Stue udj, skorsteen og 2de smaae Vinduer udj, item een tilbygt Kaave med 1 lidet Vindue udj, Huuset tæcket med hoen.
2. 1 ladde tæcket med spaan, og tilbygt laave med høehuus tæcket med hoen.
3. 1 Høeskygge opbygt til ladden tæcket med hoen.
4. 1 Fæehuus tæcket med hoen og tilbygt Stald ligesaa med hoen tag.
5. 1 gl Stald som nu brugis til høehuus.
Hvilke huuse er til dels udj god, og til dels udj brøstfældig stand. Kand saae 1 qt byg og 3 tn haure. Kand fødde 1 hæst, 2 kiør. Skougen er foranbeskrevet. Videre var her ey at forrætte.Derefter blef samme dag besigtet de 3 huuder udj NORDRE FOSSUM som brugis af hr. Obrister Fjen og hvoraf Gierpen kirke Eyer 1 huud uden bøxel uafdeelt fra de andre 2 huuder, hvilken huud løs skyld som de høye Adelaers Arvinger finder sig Oddelsbaaren til, og hr. Cancellie Raad Leopoldus med kirken er soldt, haver sin anpart udj dend opbygt Ladde som er tæcket med bord i god stand, og taget af Gaardens Skoug, som denne haver tilfellets med samtl. N. Fossum sk......en med denne huuds last skyld 9 huuder, de har været god skoug tilforn, men nu mest til Fossum JernVerk udhugget. Agger findes her ikke, og Engbunden er endskiønt dend af sig self kunnet være god, er dog i vanmagt af mangel for Sæde. Videre var saa ey der at beskrive.Samme dag blef Rætten sadt og betient paa N. HYNIE som skylder 5 huuder og beboes og brugis af Ewind Henrichsen, der samme haver bøxlet dn 20 Nov 1717, efter fornyelse fæstebrevets formældt af 8 Dec 1717, hvoraf Gierpen Kirke Eyer 1 huud med bøxel, hvortil de høye Adelaers Arvinger finder sig Oddelsbaaren, og er soldt til hr. Cancellie Raad Leopoldus tillige med Kirken. Paa gaarden befindes Huuse som kirken nyder sin 5te Deel udj, saasom de er taget af fællets Skoug, saaom
1. det 4re laftet Stuehuus med Stue og 3de Vinduer udj, samt Et med bredde afskildt kiøken med Skorsteen udj, uden for Stuedørren 1 forstue med afskildt Kaave, aldt tæcket med hoenn.
2. 1 Dito gl. Stue Huus, med Stue og 2de Vinduer samt Skorsteen udj, med forstue afskiødt med dæhler, tæcket med hoentag.
3. 1 dito mest faldefærdig Stuehuus, til intet nøttig uden at brænde.
4. 1 lid Mad og Korn boe, staar under bygning og tæcket med hoen.
5. 2de Ladder og 1 laave, den Nordre Ladde og største deel af Laaven tæcket med Spaan, Resten med hoen.
6. 2de høeskygger tilbygt Ladderne, tæcket med hoen.
7. 1 Nye Stald, som staar under bygning og forfærdigelse, samt til deels tæcket med hoen.
8. 1 Nyt Fæehuus tæcket med hoen.
Kand saae paa et fuld 5 huuder, 3 qt half hæfre og 6 tn haufre. Kand fødde 2 hæster og 8 kiør. Jorden vel hæfdet, men meget vand, høy og myrlendt. Skougen er sam Eyen med S. Hynie, er udhugget til Jern Værket og Grubberne, saa der er ey meere veed til fornøden brænde og giærdefang, som dog vil med tiiden mangle. Videre var saa ey at besigte og skrive.Forskrefne Dag blef Rætten sadt og betient paa MID WENSTØB skyldende 1.1/2 huud af de 3 huuder med bøxel over 5 huuder som Gierpen kirke er tilhørende, brugis og beboes af Hans Falentinsen, som eyer bøxelet samme 1.1/2 huud, hvortil De Høye Adelaers Arvinger finder sig Oddelsbaaren, og er soldt til hr. Cancellie Raad Leopoldus tillige med kirken. Hvorefter blef besigtet.
1. Stuehuuset 4re laftet med Stue og 4re vinduer udj, og een tilbygt Kaave med 1 Vindue udj, samt 1 Kiælder, item een forstue af honne Dæhler, tæcket aldt med spaan.
2. dend Norderste Ladde med ½-ve deelen i laaven, tæcket paa væstre Side med spaan, og paa Østre side med deels spaan og deels hoen og paa Østre side til dels skiultæcket.
3. Høeskygge opbygt til ladde tæcket med hoen.
4. Norden for Ladden 1 lidden Stald og fællets fæehuus med naboen, tæcket med hoen.
Kand saae 1.1/2 qt byg og 4 tn haure, og fødde 1 hæst, 3 kiør og nogle faar. Jngen slags Skoug, icke eengang til brænde eller giærdefang.

Dernæst blef besigtet dend anden halvpart af MID WENSTØB, skyldende 1.1/2 huus med bøxel der ere og fællets med dend anden ½-ve deel over 2 huuder aparte, som beboes og brugis af Anna Halvorsdaatter udj hindes Sal: Mands Niels Torgiersens bøxel som dat. 1 April 1720, Gierpen Kirke tilhørende og de høye Adelaers Arvingers OddelsRæt dertil sig haver forbeholden, da godset er soldt nu til Sr. Cancellie Raad Leopoldus tillige med Kirken, og befandtis paa samme Gaardepart
1. 1: 6laftet Stuehuus med Skorsteen og 3die Vinduer udj Stuen, med afdeelt Kaave hvorudj var 1 Vindue, item forstue, og Svale uden for af honen bord med een liden Kaave ved, tæcket med spaan.
2. 1Ladde med halvparten udj Laaven deels af laaven tæcket meed Spaan, og Resten med Ladden tæcket med hoen.
3. 1 hæstestald tæcket med hoen.
4. 1 liden høeskygge tæcket med hoen.
5. 1 gl. Boe, som brugis til høe boe.
6. ½-ve parten udj Fæehuuset med sin Naboe, tæcket med hoen.
Disse huuse over aldt til deels i god og til deels udj gl. og brøstfældig stand. Kand saae 1 qt. byg og 4 tn haure, og kand fødde 1 hæst, 3 kiør og nogle faar. Skougen ingen som før ermeldt.Derefter blef besigtet BURSLAATTEN 1.1/2 huud med bøxel, som brugis af Opsidderne paa Mid Wenstøb, Hans Falentinsen og Anna Halvorsdaatter. Proustie gods hvortil De Høye Adelaers Arvinger finder sig Oddelsbaaren, er soldt til Sr. Peder Christensen, som Self var tilstæde, da Forvalteren Sr. Schieldberg lod besigte dend eniste huus paa Gaarden, som bestod udj 1 gl. ladde tæcket med hoen i brøstfældig stand, Skiultækt paa S. Kandt. Kand saae 2 tn haure, og føddis 2 kiør og 2 Søfver derpaa. Jngen slags skoug, men een liden Løvskoug i et vaadt Myr, som brugis til Fæebeedde. Videre var der ved ey at beskrive.Samme dag blef Rætten sadt og betient paa Gaarden S. WENSTØB, skyldende 4 huuder med bøxel over 6 huuder, hvoraf de 2 huuder løs skyld tilhører Sr. Peder Christensen, brugis af bemeldte Sr. Peder Christensen, Mad. Isabelle Sal: Arne Jonsen og S. Ole Jonsen, saaledis, at S. Peder Christensen bruger sine egne 2 huuder og de andre, de 4 huuder Proustie gods, som tillige med herligheden som De høye Adelaers Arvinger Regner sig Oddelsbaaren til, og de 4 huuder med bøxel over 6 huuder er soldt til Sr. Peter Adtzlef, som Self var tilstæde, og paa forige herskaps vegne Sirterede sig Forvalteren S: Ole Schieldberg. Saa var og ved forretningen tilstæde Procurator Sr. Peder Christensen, og S: Ole Jonsen paa egne og sin Nær, Isabelles vegne, som til Rættens oplysning og efterretning i sin tid producerede et udtog af dend 14 Aug 1717 af Sorenskr. og Mænd passerede besigtelses forretning, om denne gaards tilstand den tid, som De begiærede Acten tilført, for at observere dend difference, jmellem dend tid og nu, saaviit forige høye herrer Eyer vedkommer, og til efterrætning jmellem værende og tilkommende tider for saaviit jtyge Eyer vedkommer. Og blef da efter dend producerede forretning
1. besigtet de dend tid paa gaarden staaende huuse som efter anviisning befandtis 1 gl. meest falde færdig Stuehuus, og er ey tienelig til Stuehuus, men til at opbrænde.
2. 1 gl. ubrugelig fæehuus med hoen tag paa.
Disse 2de huusse ere dog af brugerne holdt ved lige med tag, som her efter ey kand tienes. 2de Ladder med love, hvor hos siiden benæfnt besigtelse, er tilbygt 2de høeskygger aldt tæcket med hoen, og aldt udj skikkelig brugelig stand. Ellers fandtis paa gaarden, som af Brugerne Self er bekostet og kiøbt, saasom de ey fandtis eller findes nogen Skoug til Gaarden, efterfølgende huuse saasom
1. 4re laftet Stuehuus, med Stue, skorsteen og 2de Vinduer udj, der hos et med dæhler afskiødt Kammer, med 4re Vinduer udj, tæcket med hoen i brugelig stand.
2. Fæehuus og Stald 6 laftet tæcket med hoen under et tag.
3. paa Søndre Ende af dend gl. Ladde opbygt 1 Nye eller for 10 á 12 aar siden opbygt Ladde med Laave, tæcket med hoen.
4. 2de høeskygger derhos tæcket med Tegl.
Jtyge beboere eller brugere angaf at De ved tilholdelsen kunde saae ½ tn byg og 3 tn haufre, men jværende tid kunde saae tilsammen 2.1/2 tn byg og 12 tn haure, saasom De angaf det og eendeel, og ald laugrættet kunde bevidne, at De haver meget forbedret Gaarden. baade udj at afrødt hassle skougen som hafde forgraaet agger og Eng, samt afbrydt mange og store steene som Rætten blef viist, saa og opryddet Myrene, som i tiden kand bruges i god stand, og allereede er til deels i frugtbar stand. Hvad som føddes oaa Gaarden kunde, kand brugerne ey forklare., saasom De forn forringes fra gaarden, og Sædden til, og ellers bruger meere Jordevey udj at, endsaa denne gaard. Skoug er her sldeelis intet, icke eengang brænde og giærdefang.
Hr. forvalter Schielberg erklærede at hvad forbedringer angaar, som nu befindes jmod dend tid, at jtyge brugere samme til brug antog, da formeente hand at samme er een post hands herskab uvedkommende, saasom De til denne tid, ey haver faaet meere af gaarden i indkomme efter forbedrelsen endsaa til forn, men vil blive een post jtyge Eyere og Beboere jmellem, som De bæst findes for got.
S. Adtzlef kostelig svarede at hand tilholdt sig Gaarden efter Auctionskiøbet i dend Stand som Conditionerede 3 og 7 post tilholdt og det befindes udj, og hvad for hands kiøb kand være imellem daværende Eyere og Brugere formeener hand ham at være uvedkommende. Jtyge brugere formeente at det vel i sin tid finder sit stæd, hvorviit deris paa denne udarmede og ubebygte gaard anmeldte hefd og bekostninger kand og bør have sit hensigt. Videre hafde parterne her ey at indvende, hvorfor Rætten blef ophævet.Anno 1735 dend 25 Augustj blef besigtelses Rætten sadt og betient af Sorensk. og de foran indførte 6 laugrættismænd med lænsmanden, paa gaarden S. SNELTVED i Gierpen Sogn, skyldende 8 huuder med bøxel Gierpen Kirkegods, hvortil de høye Adelaers Arvinger finder sig Oddelsbaaren, og tillige med Kirken er soldt til høy-ædle og Velv. hr. CancelieRaad Leopoldus, som Self var nærværendis. Paa de høye Adelaers Arvingers vegne var tilstæde Procurator S. Peder Christensen og forvalter S. Ole Schieldberg. Hvorda først blef besigtet de 2 huuder som Ole Lucassen paaboer, hvorpaa var
1. Et Stuehuus 4re laftet, med Stue, Skorsteen og 4re Vinduer udj, hvortil er bygt 1 bryggerhuus med Skorsteen udj, med Svale uden for Stuedøren, tæcket med spaan i god stand.
2. 1 Lidet nye Madboe tæcket med spaan.
3. 1 hæstestald med høe skygge hos, tæcket med hoen.
4. ½ parten i et Svinestald tillige med Helje hands Naboe.
5. ligeledis i fællets fæehuus med sin Naboe, tæcket med spaan.
6. 1 ladde med ½ parten i laaven tæcket med spaan.
7. derhos 2de høeskygger tæcket med hoen.
8. 1 Smedie tæcket med hoen.
9. 1 Veedkiul med halftæcke paa af hoen.
Kand saae 1.1/2 qt byg og 5 tn haure. Kand fødde 1 hæst, 4 Nød og nogle Søver. Agger og Eng i skickelig god hæfd. Skoug haver denne Mand tilfællets med sin naboe Helie Halvorsen, der bestaar af gandske lidet huusetømmer og ellers brænde og giærdefang. Videre var ej herved at beskrive.

dernæst blef besigtet Helje Halvorsens anpart 2 huuder udj S. Sneltved, som hører Gierpen kirke til og hand haver fæstet ds 4 Julj 1729. Hvorpaa fandtis.
1. Et Stuehuus med Stue og 2de Vinduer udj, tæcket med hoen, med Svale ved hvorudj var 1 lidet Kaave. Til Stuehuuset var bygt 1 Kammers med Skorsteen og 1 Vindue udj tæcket med Spaan.
2. Et gl. Stolpehuus tæcket med spaan.
3. 1 Stald tæcket med hoen.
4. fællets fæehuus med hoen tag paa
5. 1 Korn ladde med ½ parten udj laaven tæcket med Spaan.
6. 2de høeskygger ved ladden tæcket med hoen.
7. 1 høeboe med halftag paa af hoen.
Kand saae 1 qt byg og 5 tn haure. Kand fødde 1 hæst og 4re Kiør samt nogle Søver. Agger og Eng vel hæfdet. Skougen er foran beskrevet ved Olles part. Videre var saa ey her at beskrive.

Derefter blef Rætten sadt og besigtet paa dend 2de halve gaard udj S. SNELTVED, skyldende 4 huuder med bøxel som beboes af Anders Olsen der samme haver fæstet ds 28 Junj 1723 efter fæstebrefs formæld, paa Gaarden fandtis:
1. Et Stuehuus 6 laftet, med Stue, Skorsteen og 3de Vinduer udj. 1 kammer med 1 Vindue udj, 1 Kiøken med Skorsteen udj. Et lidet nyt tilbygt Kaave med Vinduer udj, tæcket med hoen i god stand.
2. 1 Brøggerhuus med Skorsteen udj.
3. 1 Mad Boe tæcket med hoen.
4. 1 Stald med høe træf over tæcket med hoen.
5. 1 Nye ladde med Laave tæcket med hoen med 2de høeskygger, tæcket med hoen.
6. 1 gl ladde med laave tæcket med Spaan.
7. 1 Fæehuus tæcket med hoen.
8. 1 Veede skiul med half tag paa.
9. 1 Smedie tæcket med hoen.
Kand saae 1 qt byg og 7 tn haure. Kand fødde 2 hæster, 6 kiør og nogle faar. Agger og Eng i temmelig god hæfd. Skougen bestaar af lidet huuse tømmer træer, Smaalast og brænde samt giærdefang, er meget tungvindt og langt fra liggende. Videre var saa her ej at beskrive.Samme dag blef Rætten sadt og betient paa Gaarden SCHOUSRØD skyldende 1 huud med bøxel, Gierpen Kirke gods, som S. Jon Gregersen i Scheen bruger, og haver bøxelet. Hvorpaa fandtis:
1. 1 Stuehuus 6 laftet med Stue, Skorsteen og 2de brøstfældige Vinduer. 1 Kammer med 1 Vindue udj, 1 Kaave med 1 Vindue udj tæcket med hoen og dæhler.
2. 2 ladder med laave imellem, dend Norderste tæcket med Steen, og Sønderste med Hoen.
3. 1 Nye fæehuus tæcket med hoen med indreedning Ey færdig.
4. Een Høeskygge tæcket med hoen.
Haver ike saaed paa gaarden i nogle aar. Kand fødde 1 hæst og 2 Kiør. Skoug er ej meere end til fornøden huusebygninger, brænde og giærdefang. Viidere var her ey at beskrive.Fornefnte Dag blef Rætten sadt og betient paa Gaarden GRUNDERØD hvor Hans Jensen boer, skyldende 1.1/2 huud som tillige med de andre 1.1/2 huud Ole Rasmussen paaboer er 3 huude med bøxel, Proustie Gods, soldt til hr Capit. Bærnhold hvorpaa fandtis:
1. Et Stuehuus 4re laftet, med Stue, Skorsteen og 2de Vinduer udj, tilbygt Svale med Kaave udj, tæcket med hoen.
2. 1 Ladde og ½ ve deelen i laaven, tæcket med hoen.
3. 1 Skodt ladde tæcket med hoen.
4. 1 Stald tæcket med hoen.
5. 1 fæehuus tæcket med hoen.
6. 1 gl boe tæcket med hoen.
Kand saae ½ qt byg og 4 tn haure. kand fødde 1 hæst og 4re Nød. Ingen Skoug, icke engang til fornøden brænde og giærdefang.

Dernæst blef besigtet Ole Rasmussens part 1.1/2 huud udj GRUNDERØD, Proustiegods, Herpaa fandtis:
1. 1 6 laftet Stuehuus, med Stue og 4re Vinduer udj, Kiøken med Skorsteen udj, tæcket med spaan.
2. 1 ladde med ½ ve parten i laaven tæcket med spaan og hoen.
3. 1 Skodtladde tæcket med hoen.
4. 1 Stald tæcket med hoen.
5. Et Høehuus ved Stalden tæcket med hoen.
6. 1 fæehuus tæcket med hoen.
Huusene over aldt paa heele gaarden i forsvarlig bygning stand. Kand saae 4 tn haure og fødde 1 hæst og 4re Nød. Ingen Skoug, som før er meldt. Viidere var saa ey herved at beskrive.Anno 1735 dend 29 Augusti blef Rætten sadt og betient paa Gaarden N. RIIS, som Haagen Larsen paaboer, der tillige med dend andre ½ ve part, som beboes af Ouve Larsen, skyldig 4 huuder med bøxel og herlighed, Gierpen Kirkegods, hvortil De høye Adelaers Arvinger finder sig Oddelsbaaren og nu tillige med Kirken soldt til hr. CancelieRaad Leopoldus. Paa denne Haagen Larsens ½ ve Part som han haver bøxelet, efter fornyelse fæstebrevet af 28 Nov 1719, Blef af Sorenskr. med foraninds. Lænsmand og Mænd j bjvær af De høye Adelaers Arvingers fuldmægtig Procurator S. Peder Christensen saavelsom Forvalteren S: Ole Schielberg paa dend eene, og høyædle og Velb. hr. CancelieRaad Leopoldus paa dend anden siide, besigtet Huusene som var:
1. Et gammel 4re laftet Stuehuus, med Skorsteen og 5 Vinduer udj, og een afskiødt Kaave med 1 Vindue udj. Jtem een liden Svale med Kaave tæcket med Spaan paa dend eene og hoen paa dend andre siide af huuset.
2. 1 Hæstestald med høehuus ved, tæcket med hoen i god stand.
3. 1 fæehuus og tæcket med hoen i god stand.
4. 2 ladder med laave midt jmellem tæcket med hoen i god stand.
5. 1 høeskygge tæcket med hoen.
6. halvparten i een ga. brøstfældig Boe.
Kand saae 8 tn haure hvoriblandt dog er 1 qt halfhaure. kand fødde 1 hæst, 6 Kiør og 5 Faar. Agger og Eng i skikelig god stand. Skoug aldeelis undtagen lidet til brænde og giærdefang.

Dernæst blef besigtet Ouve Larsens anpart, hvorpaa befandtis:
1. Et Stuehuus 4re laftet med Stue, Skorsteen og 3de Vinduer udj. Huuset tæcket med gl. teigeltag. Ved huuset 1 Svale med Kaave, tæcket med hoen.
2. 1 Stald.med høehuus ved, tæcket med hoen.
3. 1 fæehuus tæcket med hoen.
4. 1 ladde med laave ved, paa dend eene Siide tæcket med Spaan, men paa dend anden siide tæcket med hoen, undtagen ½ ve parten af laaven med Spaan.
5. 1 høeskygge med hoen.
6. ½ ve parten udj dend gamle brøstfædige Boe.
Kand saae 8 tn haure hvoriblandt 1 qt half hafre. kand fødde 1 hæst, 6 Kiør og 5 faar. Agger og Eng i skikelig stand. Skoug aldeelis ingen undtagen lidet brænde og giærdefang. Viidere var saa ej herved at beskrive.Derefter blef Rætten sadt og betient paa Gaarden S. RIIS, hvor Søren Nielsen boer, som af samme S. Riis gaard der skylder 6 huuder med bøxel, Gierpen kirkegods, bruger 3 huuder, hvorpaa befandtis:
1. 1 4re laftet stuehuus med Stue, Skorsteen og 5 Vinduer udj, hvortil var een afskiødt Kaave, og Kiøken med Skorsteen og et Vindue udj. Eet tilbygt Kammer med 1 Vindue udj. For huuset var een Svale, huuset tæcket med hoen og kammeret med spaan og i skikelig stand.
2. 1 Madboe, tæcket med hoen.
3. Halveparten i dend gamle boe med Werner Sivertsen, tæcket med Spaan paa dend eene, og hoen paa den andre siide.
4. 1 Stald med høehuus ved dend S. Ende, og høeskygge ved dend N. Ende, tæcket med hoen.
5. 1 Fæehuus med høeskygge ved, tæcket med hoen i skikelig stand.
6. 1 ladde med ½ ve parten udj laaven tæcket med Spaan.
7. 1 Høeskygge ved ladden tæcket med hoen.
8. 1 Veedeskiul.
Kand saae paa sin anpart 9 tn haure og 3 qt half hæfre. kand fødde 2 hæster, 6 Kiør, 1 gied og nogle faar. Agger og Eng vel hæfdet. Skougen er langt fraliggende og bestaar af Granneskoug, deels til huusetømmer og dels til Kulleveed, men meget tung vindt.

Dernæst blef besigtet dend part af S. RIIS som Werner Sivertsen paaboer, skyldende 1.1/2 huud, som hand haver fæstet efter fæstebref af 15 Julj 1720, hvorpaa fandtis.
1. Et Stuehuus 4re laftet, med Stue, Skorsteen og 5 Vinduer udj, hvorfra var afskiødt 1 Kiøken med Skorsteen og 1 Vindue udj, samt tilbygt 1 Kammer med 1 Vindue udj, Svalen for huuset opbygt af Tømmer med Kaave udj. Stuehuuset tæcket med Spaan og Kammeret med Svalen med hoen.
2. Halvparten i een gl. Boe med Søren Nielsen
Udhuusene bestaar udj følgende, som denne haver tilfællets med Sønnen Søren Vernsen.
1. Et Nye Stald tæcket med hoen.
2. 1 gl. dito tæcket med Spaan paa dend eene og hoen paa dend anden siide, i slæt og brøstfældig stand.
3. Et høehuus tæcket med hoen, i skikelig stand.
4. Et fæehuus tæcket med hoen, i skikelig stand.
5. Et gl. dito, meest ubrugelig.
6. 1 ladde med ½ ve laaven tæcket med Spaan.
7. derhos 4re høeskygger tæcket med hoen.
Kand saae omtrænt 4.1/2 tn haufre og 1.1/2 qt halfhæfre. kand fødde 1 hæst, 3 Kiør og nogle faar. Agger og Eng skikelig hæfdet, Skougen er som før ermeldt ved Søren Nielsens anpart, og er denne S. Riis Gaards skoug sam Eyen Skoug med Sande. Viidere var derved ey at beskrive.

Derpaa blef besigtet Søren Wernsens anpart skyldende 1.1/2 huud med bøxel, som hand haver bøxlet ds 28 Dec 1734, hvorpaa fandtis:
1 Nyt opbygt Stuehuus 4re laftet, med Stue, Skorsteen og 4re Vinduer udj, 1 afskiødt (Kaave) (Kiøken ???) med Skorsteen og 1 Vindue udj, item een liden afskiødt Kaave, aldt tæcket med hoentag, ved Enden een Skiul, med loft over. Fleere huuse hafde hand icke uden De hand haver tilfællets med faderen, som forhen er beskrevet. Kand saae og fødde ligge som Faderen, og er Agger og Eng ligeledis vel hæfdet, og Skougen før ermeldt. Videre var her ey at beskrive.Samme dag blef Rætten sadt og betient paa gaarden ØFRE SØELJ hvor Aamund Tollefsen boer, som af Gaarden der skylder 6 huuder med bøxel, haver bøxelet 3 huuder, efter fæstebref af 5 Nov 1729, Gierpen Kirkegods, hvorpaa fandtis:
1. Et 4re laftet Stuehuus med afskiødt Kaave, udj Stuen Skorsteen og 6 Vinduer udj Kaaven Skorsteen og 1 Vindue, tæcket med gl. Spaan, til deels brøstfældig.
2. 1 gl. Stolpehuus, tæcket med hoen, i brøstfældig stand
3. 1 gl. Madboe, hvorover loftet tilhører Naboen, tæcket med hoen, i brøstfældig stand.
4. 1 Stald, tæcket med hoen.
5. 1 fæehuus tæcket med hoen i temmelig stand.
6. Een ladde med ½ ve parten i laaven, og een skygge, aldt tæcket med gl. spaan, og 1 høe skygge, tæcket med hoen til deels i brøstfældig stand.
Kand saae omtrent 6 tn haufre og fødde 2 hæster, 6 kiør og nogle faar, men dog maa løve til i fremmed skoug i slætte aaringer. Agger og Eng er skrapagtig og bergrøddet. Skoug er ey meere til gaarden end saa 1 liden Myr, hvorudj De næppe kand fare brændefang.

Dernæst blef besigtet Jsaac Tollefsens anpart, som bruger dend anden ½ve part udj Gaarden, hvorpaa befindes:
1. 1gl Stuehuus og meest nedraadnet udj stuen, Skorsteen og 2de Vinduer udj, 1 tilbygt Boe paa dend N. Siide, paa dend Østre ende tilbygt een gl. Stald som ligeledes er meest faldefærdig, aldt tæcket med gl. forraadnet hoen.
2. 1 gl forraadnet og brøstfældig fæehuus, tæcket med unøttig forældet hoen.
3. 1 ladde med ½ve parten udj øaaven, tæcket med hoen ligeledis brøstfældig.
Kand saae 4 tn haure og fødde 1 hæst og 2 kiør, saasom gaarden er udj stor vanmacht og været afloet. Skougen som formeldt under Gaarden er 2de pladzer, naml. dend første beboes af Euind Eilifson, og dend anden bestaar udj Rødningene, som S. Job Christensen udj Porsgrund bruger. Viidere var saa ej her at beskrive.Fornæste dag blef Rætten sadt og betient paa Gaarden NEDRE SØELJ, hvor Engbrecht Wetlesen boer, som efter bøxelbref af 15 Julj 1720 haver fæstet ½ve parten udj gaarden som skylder 6 huuder med bøxel Gierpen Kirkegods, hvorpaa fandtes:
1. Et Stuehuus, med Stue hvorudj var Skorsteen og 3de Vinduer udj, een afdeelt Kaave med et gl. Vindue udj, Et tilbygt kammer med et Vindue udj. Stuehuuset tæcket paa dend eene Siide med Spaan, og paa dend anden Siide med hoen, i god stand. Svale paa Østre og Væstre siide af Stuehuuset.
2. 1 hæstestald med høehuus tæcket med hoen i god stand.
3. 1 Fiøss tæcket med hoen i god stand.
4. 1 ladde med ½ve parten i laaven tæcket med Spaan i god stand, 2de høeskygger, tæcket med hoen.
Kand saae 8 tn haufre, hvoriblandt er lidet halfhæfre. Kand fødde 2 hæster, 5 Kiør og nogle faar. Agger og Eng er skikelig vel hæfdet, men ellers til deels skarp og til deels vaadtlændt. Skoug er slet intet til gaarden, icke eengang til fornøden brænde og Giærdefang. Viidere var saa ey her at beskrive.

Dernæst blef besigtet Torgius Christensens anpart ¼ part af gaarden, som hand haver fæstet efter bøxelbref af 15 Julj 1720, hvorpaa fandtis:
1. 1 Stuehuus med Stue, Skorsteen og 2 Enkelte Vinduer udj, ved Skorsteenen een liden afpanillet Madskab. Een afdeelt Kaave med et lidet Vindue udj. Svale omkring paa N og Ø siide. Huuset tæcket paa dend eene siide med spaan og paa dend anden Swiide med hoen, i god stand.
2. 1 Stald, høehuus og fæehuus under et hoentæcke, i god stand.
3. Fællets ladde med sin Naboe Lars Erichsen og 4re parten udj Laaven paa hele gaarden tæcket med spaan, i god stand. 1 Skodtladde ved dend anden store ladde, tæcket med hoen.
Kand saae omtrænt 4 tn haure, hvoraf 1 qt er halfhæfre. Kand fødde 1 hæst, 2 kiør og nogle faar. Agger og Eng og Skoug, saaledis som før ermeldt.

Derpaa blef besigtet Lars Erichsens fierde part af Gaarden, som hand haver fæstet efter bøxelbref av 15 Julj 1720, hvorpaa fandtis:
1. 1 Stuehuus, med Stue, Skorsteen og 2 Vinduer udj, med afdeelt liden Kaave, tæcket med hoen, i god stand.
2. 1 Stald med høeladde til, tæcket med hoen i god stand.
3. 1 fæehuus tæcket med hoen.
4. halve parten udj ladden med Torgius og 4re parten udj laaven tæcket med spaan i god stand.
5. 1 høeskygge, tæcket med hoen i god stand.
Kand saae og fødde ligesom Torgius Christensen, og Agger, Eng og Skoug er af samme beskaffenhed. Under gaarden var een huusmandspladz som brugis af Hans Colbiørnsen. Viidere var her ej at beskrive.

Derefter blef efter Parternes forlangende og formedelst Weyen var icke fremkommelig, Lensmanden med 2de af Laugrættet sendt til at besee de under Øfre Sølen beliggende 2de platzer, og fandtis da paa dend eene som Evind Ellufsen paaboer.
1. Et Stuehuus med Stuem Skorsteen og 2de Vinduer udj, og een afdeelt Kaave tæcket med hoen i brøstfældig stand.
2. 1 Madboe tæcket med spaan i god stand.
3. Et fæehuus, ladde, laave og tilbygt høehuus, aldt staaendis i een Længde, og tæcket med brøstfældig hoen.
Kand saae 1.1/2 tn haufre og 2 kiør, i afgift 1.1/2 Rdr. Samme Mand bruger et lidet stk Jord strax derhos, som hører under Nedre Søelen ubebygt. Kand saae 1 tn haure og fødde nogle faar, giver afgift til N. Søelen 1 Rdr.

Ellers befandtis och paa de Rødninger som Aamund Øfre Søllen haver under sin anpart gaard 2de Smaae ladder, med brøstfældig hoen tag paa.

Derefter blef beseet de Rødninger som Job Christensen bruger, hvorpaa var een Ladde tæcket med hoen i god stand, men agger var der icke, og Engen var meget af busker overgroet.

Dernæst blef beseet Hans Colbiørnsens pladz som hand bruger og beboer uden fæste, og ligger til Nedre Søelen, hvorunder hand og bruger noget af Øfre Søelens Jorder. Hvorpaa fandtis:
1. gl Stuehuus med Skorsteen og 2de Vinduer udj og 1 liden afskiødt Kaave samt Svale for Døren, Hoen tæcket.
2. 1 liden boe tæcket med hoen.
3. 1 fæehuus og faarestald tæcket med hoen.
4. 2de Smaae ladder med laave tæcket med hoen, alle disse huuse til deels i brøstfældig stand.
Kand saae ½ qt halfhæfre og 1.1/2 tn hafre. Fødde 2 Kiør og 2 faar. Giver aarlig Rættighed 3 Rdr.Samme dag besaae vi ØDESANDE, skyldende 3 huuder, hvor af er Proustiegods 1 huud, kiøbt af hr. Cancelie Raad Leopoldus. Hvorpaa fandtis:
1 gl. ladde tæcket med gl. Teyl, hvoraf denne huude med bøxel tilhører 2de deel, ellers er der ingen agger og Engen meget skrap og skrin, samt til deels af løfskoug forgroet. Viidere var saa ey her at beskrive.Anno 1735 ds 30 Augustij blef Rætten sadt og betient paa gaarden MIDTLØBERG, skyldende 6 huuder, Gierpen Kirkegods, som, hr. Cancelie Raad Leopoldus med kirken er soldt, paa De høye Adelaers arvingers Vegne var tilstæde Procurator S: Peder Christensen og forvalter S: Ole Schielberg, og paa hr. Cancelie Raad Leopoldus vegne S: Jens Jensen og blef da først besigtet dend ½ve gaard 3 huuder med bøxel, som Mathias Larsen bruger og beboer efter bøxelsæddel af 15 Julj 1720, hvorpaa fandtis:
1. Et Stuehuus med 3de Vinduer og Skorsteen udj. Et tilbygt Kammer med 1 Vindue udj, Een Svale uden for Dørren, Huuset skiultæcket paa S. Siide og tæcket med hoen.
2. 1 gl boe med loft over, tæcket med Spaan.
3. ½ve parten i een gl. boe, med Enken, som brugis til høe, med Spaan tag paa.
4. Een Stald med 2de tilbygte høehuuse, tæcket med hoen.
5. Et fæehuus og faarestald tæcket med hoen.
6. 1 ladde og ½ve parten i Laaven, tæcket med Spaan.
7. 2de høeskygger, tæcket med hoen.
Alle disse huuse i skikelig god stand. Kand saae 6 tn haure, ½ tn Byg, 1.1/2 qt halfhæfre. kand fødde 2 hæster, 5 kiør og nogle faar, med til hiælp af Løfning. Agger og Eng vel hæfdet. Skoug til smaalast, huusebygning og Kulleveed.

Dernæst blef besigtet dend 2de halvepart som Enken Maren Aamundsdaatter, der samme besidder og bruger efter hindes Sal: Mands bøxel sæddel af 15 Julj 1720, hvorpaa fandtis:
1. Et 4re laftet Stuehuus, Stuen med Skorsteen og 5 Vinduer udj, afskiødt en forstue og 1 Kammer med 1 lidet vindue udj, Et tilbygt Kammer med Vindue udj, aldt spaantæket.
2. 1 gl. Ildhuus med Skorsteen udj, tæcket med hoen.
3. 1 Stolpeboe med hoen tæcke.
4. 1 Nye Stald, tæcket med hoen.
5. 1 fæehuus, tæcket med hoen.
6. 1 ladde med ½ve parten udj laaven, tæcket med spaan.
7. 2de høeskygger, tæcket med hoen.
Alle disse Huuse i god forsvarlig stand. Kand saae og fødde ligesom Naboen Mathias. Agger, Eng og Skoug, er og af lige beskaffenhed. Og altsaa var her ey meere at beskrive.Fornæfnte dag blef Rætten sadt og betient paa Gaarden BALLESTAD NORDRE, som Lars Danielsen efter bøxelbref af 21 Octbr 1729 bruger og beboer, skyldende 7 huuder 6 skind med bøxel, Gierpen Kirkegods, og hr. Cancelie Raad Leopoldus med Kirken soldt, hvorda j forannæfnte Parters nærværelse blef besigtet.
1. Et Stuehuus 4re laftet, med 4re Vinduer og kryds vreedne Jern stænger udj. Skorsteen hafder der været i Stuen, men udtaget og soldt Kackelofn, som Eyeren Lars Danielsen haver kiøbt. Huuset tæcket med hoen. til dette Huus var bygt et Kiøken med Skorsteen og et lidet Vindue udj, i skikelig god stand.
2. ½ve parten i een gl. brøstfældig Madboe, med høetræf over, tæcket med gl. hoen.
3. ½ve parten i een gl. meget brøstfældig stald med høetræf over, tæcket med gl. hoen.
4. ½ve parten udj eet gl. Fæehuus, som er i temmelig dog til deels brøstfældig stand, saavelsom paa Tæcket der er af hoen.
5. 1 Ladde med skygge hos og laave tæcket med hoen i god stand.
6. ½ve parten i dend næsthosstaaende Ladde, tæcket med Spaan.
Ogsom huusene meest fandtis i brøstfældig stand sommeldt, saa blef Leylending derom paamindet sin pligt. Kand saae 1 qt byg og 8 tn haure. kand fødde 2 hæste, 4 Kiør og nogle faar. Agger og Eng i skikelig hæfd og god stand. Skougen haver denne Gaard til fællets med øfrige Ballestad gaarder, som bestaar af fornøden huusetømmer og kulleveed for nærværende tid. Viidere var her ey at beskrive.Paa fornæfnte dag blef Rætten sadt og betient oaa Gaarden ØVERUM, skyldende 6 huuder med bøxel, Gierpen Kirkegods, hvor af Gunder Clausen bruger og beboer dend ½ ve part efter fæstebref af 15 Julj 1720, hvorpaa blef besigtet huusene:
1. Et 6 laftet Stuehuus, med understue Skorsteen og 4re Vinduer derhos 1 kaave med Skorsteen og 1 Vindue udj. Oven paa Stue med Skorsteen og 2de smaa Vinduer, samt 1 liden Kaave uden skorsteen og Vindue, tæcket med Spaan og i god stand.
2. 1 Nye Hæstestald, tæcket med hoen og høetræf over Stalden.
3. 1 gl. Stald, med Spaantag paa som nu bruges til høehuus.
4. 1 fæehuus tæcket med spaan i skikelig stand.
5. 1 ladde med halveparten i laaven tæcket med spaan, derhos 2 høeskygger paa begge sidder af Ladden, tæcket med Spaan, i god stand.
6. ½ve parten af dend høeskygge som staar paa Væstre Siide til hands Naboe Christens ladde, tæcket med hoen.
Kand saae 8 tn haure og kand fødde 2 hæster, 5 kiør og nogle faar. Skoug er ey viidere end til lidet Kulleveed og fornøden huusebygninger, brænde og giærdefang.

Dernæst blef besigtet dend anden ½ ve part som Christen Jensen bruger og beboer efter bøxelbref af 8 Nov 1728, hvorpaa fandtis:
1. Et Stuehuus, med Stue, Skorsteen og 6 Vinduer udj, derhos een liden Kaave med 1 Vindue udj, uden for Døren 1 Svale med Kaave, tæcket med gl. Spaan.
2. 1 Nye Stald med høetræf over tæcket med hoen.
3. 1 gl. boe med loft over, tæcket med Næver og Jord, men meget brøstfældig og i slæt stand.
4. Et gl. fæehuus tæcket med spaan, lidet brøstfældig.
5. 1 ladde med ½ve parten i laaven, tæcket med Spaan til deels brøstfældig, derhos 1 skodtladde paa Østre Siide ogsaa tæcket med Spaan, og paa dend Væstre Side ½ve parten af Skodtladden med sin naboe, og tæcket med Spaan.
Kand saae og fødde ligesom Naboen, og Skougen ligesaa som forrige og skiøndt udbyttet.
Qværnen som skulle være under Gaarden, er afbrændt, og ey meere til siunes end bæcken.
Ellers fandtis under Gaarden 1 Nye opryddet pladz hvor hen Dommeren og Mænd sig forføyet, og besaa de huuse som af beboeren Anders Bendsen, der samme bruger efter bøxelsæddel af 31 Martj 1732, er opbygt og kiøbt tømmeret af fremmede Skouger, som bestaar af
1. 1 Stuehuus, med Stue, Skorsteen og 2de Vinduer, 1 tilbygt Kammer
2. 2de Ladder og Laave
3. 1 fæehuus, alle Nye og tæcket med hoen.
Kand saae omtrænt 1 tn haure og kand fødde 1 Koe med hiælp fra andre stæder. Giver afgift til opsidderen 3 Rdr aarlig. Viidere var saa ey her at beskrive, undtagen at Manden begiærede at maatte endføris det hand self Pladzen haver opryddet.End bemeldte Dag blef Rætten sadt og betient paa gaarden HØYSÆT, Gierpen Sogn, skyldende med SVINDHOLDT 6 huuder, hvoraf Neml: af Høgset gaard Ole Haraldsen bruger og beboer 2.1/2 huud, efter bøxelsæddel af 16 Julj 1731, Gierpen Kirkegods, hvorpaa fandtis:
1. Et Nyt Stuehuus med Skorsteen og 3 Vinduer udj. 1 afskiødt Kaave med 1 Vindue udj, Et tilbygt Kammer uden indreedning, 1 Svale med Kaave udj, huuset tæcket paa dend eene siide med spaan, og paa dend anden siide tilligemed Kammeret med hoen, i god stand.
2. 1 gl. Madboe med loft, tæcket med spaan, liddet brøstfældig.
3. ½ve parten med sin Naboe udj et gl. Jldhuus med Skorsteen udj, tæcket med hoen, som de paa ingen af sidderne betiener sig af.
4. 1 Stald med høehuus, Stalden tæcket med hoen, og høehuuset paa dend eene siide med spaan, og paa dend anden siide med hoen, i skikelig god stand.
5. Et fæehuus tæcket med hoen i god stand.
6. 1 ladde og ½ve parten i laaven tæcket med gl. brøstfældig Spaan.
7. 1 gl. høeskygge med spaan paa i slet stand.
Kand saae ½ tn byg og 5.1/2 tn haure. kand fødde 1 hæst og 5 kiør, 1 qvie, samt nogle faar.
Agger og Eng vel hæfdet, men meget vanskelig til grøde. Skougen er gandske ringe hvorudj er lidet til huusebygninger, brænde og giærdefang, men vil snart blive udhugget, i fald hand og Naboe skal endelig levere aarlig de 20 læster Kul, som de staar for. Viidere var der ey at beskrive.

Dernæst blef besigtet Morten Borgesens anpart 2.1/2 huud med bøxel Gierpen kirkegods, som hand bruger og beboer efter bøxelsæddel af 8 Nov 1732, hvorpaa fandtsi:
1. Et 6 laftet Stuehuus, med Stue, Skorsteen og 5 Vinduer udj. En Kaave med Vindue udj, og forstue. Et tilbygt kammer paa dend Østre Siide, og et tilbygt Kaave paa dend Væstre siide, samt Svale, tæcket med Spaan. Huuset i skikelig god stand med tæcket brøstfældig.
2. 1 Madboe tæcket med gl. brøstfældig Spaan.
3. 1 Stald med høehuus ved hver Ende, og 1 Høeskygge paa Sidden, tæcket med hoen, i temmelig stand.
4. Et nyt fæehuus, tæcket med hoen.
5. 1 ladde og ½ve parten i Laaven, tæcket med brøstfældig Spaan.
Kand saae og fødde ligesom næst forige hands Naboe, og med Agger, Eng og Skoug har det og lige beskaffenhed. Viidere var saa ej her at beskrive.Samme dag blef Rætten sadt og betient paa SVINHOLT, 1 huud skyldende, Gierpen Kirkegods, som bruges og beboes af Hans Larsen efter bøxelsæddel af 15 Julj 1720, hvorpaa fandtis:
1. Et Stuehuus med Stue, Skorsteen og 3 smaa Vinduer udj, 1 liden Kaave med et lidet Vindue udj. Huuset tæcket med Spaan, i skikelig god stand.
2. 1 Stald med høetræf over, tæcket med spaan.
3. 1 gl Stald tæcket med Spaan og høehuus derved tæcket med hoen.
4. Et fæehuus tæcket med hoen.
5. 1 ladde med laave tæcket med Spaan.
6. 2 høeskygger tæcket med hoen. Alle udj skikelig god stand.
Kand saae 5.1/4 haure, Kand fødde 1 hæst og (5) kiør samt nogle faar. Agger og Eng i hæfd. Skougen er liden og allene til brænde og giærdefang. Viidere var saa ey her at beskrive.