(Side 1)

Udj allerunderdanigst Følge af Loven, udstedes denne
Antegnelse, af Schiens Meenigheds Kirckebog, for de
afvigte Aar 1727 begangne.


1. For tiilig Sammenleyer

No 1. Oluf Rasmus: og Kirsten Jackobsdatter
2. Gunder Olsen og Anne Giertzdatter
3. Ole Peders: og Anne Cathrine Scharnholt
4. Hendrick Hans: og Dorthe Helvig Hansdatter
5. Trugels Johans: Krabbe og Karen Arnesdatter
6. Lars Povelsøn, gevorben Soldat og Anne ?datter
7. Ole Philips: og Karen Evensdatter
8. Ole Ols: Sørbøe, Tambur og Kirsten Christiansd:
9. Svend Peders: gevorben Soldat og Marthe Børsen

ii. Leyermaaler

No 1. Maren Pedersd: fra Risøer aflet barn og udlagt Christen Raadstuetiener i Schien
2. Børte Jensdatter udlagt Hendrick Hansøn
3. Maren Olsdatter, fød barn her i Schien, men bleven frugtsommelig i Gierpen Sogn, hvor hun tiente, med Indieren, Fridrich Christian, da sammestedz tienende.
4. Maria Rytters, udlagt den afdøde Enckemand Werner Olsen
5. Else Svendsd: udlagt Johanes Børges:, gevorben Soldat, er :|saavit vides|: hans første Leyermaal.
6. Aase Reyersd:, fød i Gierpen Sogn |: men her i Schien publice absolverit :| hvor hun blev frugtsommelig ved Herman Ludvigsøn, da samesteds tienende.

Saaledis Rigtig testerer
Iver Hesselberg

Schien d: 3 januar 1728

 

(Side 2)

 

Fortegnelse paa De som udj nylig afvigte Aar
1726 haver, udj Schiens Meenighed, begaaet

1. Fortiilig Samenleye

No 1. Didrich Niels: og Marthe Andersd:  strax eftter Copulationen og nylig før barnefødselen flyt til Langesund
2. Carsten Knuds: og Dorthe Thobiædatter
3. Claus Niels: og Elizabeth Winther
4.
Halvor Peders: Soldat og Maren Pedersd:
5. Madz Jans: Corporal og Karen Simonsd:

ii. Leyermaal

 No. 1. Elen Tormosd:, med gevorben Soldat Lars Povels:, dette hans andet Leyermaal.
2. Kisten Andersdatter begaaet Leyermaal med Knud Halvors: paa Øen
3. Barbara Andersd: med Søfren Jens:

Udj allerunderdanigst Lydighed af Loven, tilstilles Edle Hr: Byefoged Seig: Hans Krag ovenmeldte  Fortegnelse eftter Kirkebogen,

Dens rigtighed testerer
Iver Hesselberg

Scien d: 18 januarij 1727

 

(Side 3)


Optegnelse aftter Schiens Meenigheds
Kirkebog for Aaret 1725 over

1. Fortiilig Samleye

1. Ole Christensøn og Helvig Hansdatter hafde Copulation d: 6 Aug: 1724 og Barnedaab d: 11 Febr. 1725.
2. Johan Friderich With og Boel Hansdatter fra Aalborg
3. Anun Botolfs: og Anne Maria Jacobsdatter
4. Peder Anders: og Karen Andersdatter
5. Bertel Peders: dimiterit gevorben Soldat og Zidzel Povelsdatter
6. Peder Abrahams: gevorben Soldat og Daorthe Pedersdatter


ii. Leyermaal

1. Maren Jversdatter fra Aalborg fød bard udj Schien d: 5 febr 1725 og udlagt Karsten Hermans: af Aalborg-
2. Dorthe Carelsdatter udlagt til barnefader Hans Børges: af Hr: Capitain Frandzens Arti(g)lerie Compagnie paa Christiansand, om det er hans første Leyermaal, vides icke
3. Gunild Tollefsd:, udlagt til Barnefader Morten Dethlevs: Gevorben Soldat ved Hr: Capitain Geørbitz Compagnie udj Fridrichstad; synis noch, for hans Alders skyld at være den første gang.

Saaledis Rigtig, eftter Kirkebogen,
Udj allerunderdanigst følge af Loven, Testerer Iver Hesselberg
Schien d: 3 januarij 1726

 

(Side 4)

 

Rigtig Fortegnelse
Eftter Schiens kirkebog, over fortiilig Samenleye,
samt Leyermaaler udj Schiens Meenighed fra
1ste Januarij til ultim Decembris Ano 1724

1. For tiilig Samenleye

No. 1. Jens Pyhl og Rackel Gram
No. 2. Hans Fange og Kirsten Bindrup
No. 3. Johan Rask og Malene Lyding
No. 4. Lerentz Skomager og Maren Walebøe
No. 5. Jon Christens: og Ingeborg Andersdatter
No. 6. Lars Jons: og Helgie Olsdatter
No. 7. Peder Mons: og Sophie Christensdatter
No. 8. Carl Anders: og Christentze Hansd:
No. 9. Wærner Ols: og Zigrie Gregoridatter
No. 10. Hans Henrichs: Friis og Catharine Rhode bleven fæsteviede d: 29 Nov: hafde derudi Barn til daaben d: 20 Decembr, da hun nylig fra Christiania var ankomen.

ii. Leyermaaler

N. 1: Ingeborg Simonsd: afled barn ved en Soldat Casper Anders: fra Trundhiem |: hvor hun og saa hiemhører; men icke veed under hvad Regiment og Compagnie :| Barnet er afled uden Meenigheden, thi hun fødde strax eftter sin andkomst.

N. 2: Aase Knudsdatter, en Deserteurs ægte-quinde, afled barn ved en dimitterit Corporal Daniel Anders: saasom hand er fremmed vides icke om hand leyermaal tilforn haver begaaet.

N. 3: Catrine Hansdatter afled barn med Jens Pedersøn en Soldat fra Christiansand, og som fremmed, saa vides icke om det er det første Leyermaal

(Side 5)

No. 4: Børte Nielsdatter:  barnefaderen Jon Tormos: Tvedten i Gierpen Sogn.

N: 5: Karen Sivertzdatter udlagt til barnefader Madz Maaler, Corporal ved Hr. Capitain Holmboes Compagnie; Siiger at hand vil ægte hende, og biede alleene paa Obertsens Permission; men deris barn Christnet som uægte; fordj der var hvercken trolovelse eller Vielse skeed mellem ovenmældte.

Saaledis Rigtig af Kirckebogen extraherit

Testerer

Iver Hesselberg

Schien, d: 16 Januarij 1725

(Side 6)

Fortegnelse paa Dem, som sig med fortiilig Sammen-Leye, og med Leyermaaler haver forseet udj Schiens Meenighed afvigte Aar 1723, saa mange som mig videlig er

1.  Fortiilig Samleye

1. Jon Jensøn og Christine Jensdatter
2. Lars Eenersøn og Randi Jensdatter
3. Hans Gregersøn Skrædder og Kirstine Nielsdatter
4. Lars Ericksøn og Anne Jensdatter
5. Johan Henrich Schuman, Corporal ved Fenrig Capitain Næglers Compagnie, og Agnete Andersdatter
6. Halvor Hansøn og Johanne Pedersdatter


ii. Leyer-Maaler

1.  Maria Jensdatter Ascher en ægte Mands Qvinde begaaet Leyermaal med Skriver-Karl Claus Wulf.

Dette Leyermaal tillige med ovenskrevne fortiilig Samleye her tildraget sig udj forrige byefoged Sl: Fridrich Schiltroeds betieningstid i Aaret, men eftterskrevne udj nuværende Byefoged Seigr: Hans Krags betieningstid.
2. Maria Larsdatter med Werner Olsøn, deris barn døvt d: 4 Nov: sidts:
3. Anne Nomme med JensJylte, Stier paa Kongsberget, d: 18 Decemb: sidstl:

Saaledis rigtig af Kirchebogen udtogen
Testerer
Iver Hesselberg / Sognepræst udj Schien og Annexerne

Schien d: 4 Jan: 1724

Mig Levered ved Klockeren d: 18 Jan 1724
H: Kragh

 

(Side 7)

 

Udtoeg af Kirchebogen ofver for tiilig samenleye,
Sambt Leyermaaler fpr det Aar 1720

i. For tiilig Samenleye

No. 1. Povel Michels: og Maren Søfrensdatter
No. 2. Thommes Jsachs: og Jngebor Andersdatter
No. 3. Anders Peders: og Live Maria Seyersdatter
No. 4. Rasmus Anders: og Karen Ottesdatter

2. Leyermaaler

No.1. Margrethe Nielsdatter med Niels Christens:
No. 2. Giertrud Andersdatter med Soldat Mathis Ols:
No. 3. Jngebor Abrahamsdatter med Corporal Jacob Evens:
No. 4. Karen Polsdatter med Lieutnant Post
No. 5. Maria Ansteensdatter med Soldat Jngebret
No. 6. Jngebor Arnesdatter med Soldat Jaen

Saaledis Richtig
Testerer
Peder Nyeborg
Sogneprest udi Scheen

Scheen ultimo Decembris 1720

 

(Side 8)

 

Fortegnelse ofver for tiilig samenleye, Sambt Leyermaaler her i Scheen indeverendee Aar 1719


For tiilig Samenleye

1. Petter Hofman og Anne Rehn
2. David Chrystie og Karen Handsdatter
3. Lieutnant Møller og Anne Helvig Pedersdatter
4. Halvor Hands: og Jnger Efvensdatter
5. Jens Peders: og Margrethe Handsdatter
6. Ole Ols: og Giøran Johannisdatter
7. Knud Hands: og Boel Thommisdatter

Leyermaaler

1. Anne Giertsdatter begaaet Leyermaal med Lieut: Scharnholt
2. Jsebelle Christensdatter med Jacob Jacobs: Een Svendsche
3. Marthe Rasmusdatter med en Matros fra Laurvig
4. Anne Olsdatter med Een Gevorben Soldat
5. Karen Olsdatter med Soldat Arne Anders:
6. Elsebeth Abrahamsdatter med Skibs-Tømmermand Jacob Petters:.
7. Maria Fridrichsdatter med Soldat Arne Gunders:.
8. Anne Nicolajdatter med Een Svendsch fangen Soldat

Rechtig efter Kirchebogen
Testr:  Peder Nyeborg / Sognepræst udi Skeen

Scheen d: 28 Xbris
Ao 1719

(Side 9)Udtoeg
Af Kirche-Bogen paa hvor mange U-Ægte
Børn ere døbt udj Scheens Kirche4 Ao 1701

 

1701: d. 5 Janr: Margrete Hendrichsdatter Uægte barn døbt, auflet med Olle Annundsen

           d. 18 Janr: Zinnou Jensdatter, hendis U-ægte barn døbt, auflet med Halvor Jørgensen
                                 Skotte, de begge reiste strax her fra Scheen


Overtegnede uæchte Børn ere Ved Klockeren Madts Ottesen strax
? efter Kundskaber og Daaben blefen til Kiendegifen Øfrigheden udi Schien af Stædets Begge Præster.

Peder Nyeborg / Ludvig Alberth Blehr

Scheen d: 1 Aug 1702

 

(Side 10)

Udtog af Scheen Kirckebog
om de u-ægte Børn, som ere døbte i Skiens Kircke
anno 1702, og med Hvem de ere auflede.

D: 11 januarii. Karen Nielsdatter Trestes (?) Barn, auflet med Christen Vallebøe.
For dennem er bøder udj Regbet til Indtegt

D: 15 Aprilis. Pernille Rubertsdatters barn, aulet med Hans Anders: fra Tønsberg, og er ubekandt i denne Meenighed.

D: 12 Sept. Maren Christensdatters Barn, aulet med Lorendtz Blehr. Begge heel fattige, og hafver lovet hverandre Æchteskab.
Til Antegnelse.

D: 4 Octobr. Et fremmed Qvindfolck fra Christiania ved Nafn Kirsten Joensdatter, hendis barn døbt, som efter hendis Sigen var auflet med en Person Ved Christiania Ved Nafn Villum Villumsen. Begge fremmede til Meenigheden.
For hinde er bøder til Indtegt, mens hans til Antegn:

D: 5 Novembr. Barbara Davidsdatters Barn, aulet med Bertel Pedersen, som er bortreist.
Til Indtegt udj Regbet.

D: 21 dito. Lisbeth Olsdatters barn, aulet med en Person Ved Nafn Livardt, som fremmed i Meenigheden, er bortreist.
For hinde er bøder til Indtegt og hans til Antegnelse.

D: 2 Decembr. Eli Christensdatters Barn, aulet som hun beretter, med Urtegaardsmanden for Hr Byrting paa Hytten, som er udenfor denne Meenighed.
Til Antegn:

Dette saaledis at være richtigt,
Testeris af
Ludvig Albert Blehr
Medtiener i Ordit til Schiens Meenighed

Peder Byeborg
Sogneprest i Skien

Skien d: 17 August: 1703

 

(Side 11)


Udtoeg

Af kircke Bogen paa Hvor mange U-ægte Børn
som ere føde og døbte udj Scheens Meenighed
Anno 1703

1703

Hans Bøder til Jndtegt: 
D: 30 Januarij, Marthe Duræ u-ægte barn døbt, auflet med Hans Nielsen Maaler, Hun er et fattigt Mennische.

Hindes Bøder til Jndtegt:
D: 19 Februarij, Anne Halvordsdatters, uæchte barn døbt, beschylder for Barnefader en fremmedt og ubekient Person, ved Nafn, Jacob Olsen.

D: 20 Februarij, Aase Evendsdatter U-ægte barn, døbt, beschylder for Barnefader En Person, ved Nafn Peder Først, tient udj gaarde med Hende, Hos Hr: Gen: Maior Arnoldt, udenfor denne Meenighed, hand schal være bortreist, og Hun fattig.

For dennem er ingen Bøder til Jndtegt:
D: 17 Aprilis, Karen Annundsdaters U-ægte barn, døbt, beschylder en fremmet og Ubekiendt Person, ved Nafn, Jens Christophersen, Hun fattig, og fra denne Meenighed.

D: 24 Aprilis, Dorthe Nielsdaters U-Egte barn døbt, beschylder en bortreist Kongens Baadsmand, ved Nafn Petter Truls:, Hun er fattig.

Derfor er ingen Bøder til Jndtegt:
D: 8 Julij, Karen Gundersdaters U-ægte barn, døbt, beschylder Sargiant Hans Svendsen.

Icke heller:
D: 2 Augusti, Maren Carlsdaters Uægte barn døbt, beligget af Leutenant Collies

Hindes Bøder er til Jndtegt:
D: 7 Septemb: Ingebore Roalsdaters Uægte barn døbt, beschylder for Barnefader en fremmed Baadsmand fra Kragerøen, ved Nafn Niels Johans:

 

(Side 12)


1703

For dennem er ingen Bøder til Jndtegt:
D: 22 Sept. Ragnild Jfversdaters U-ægte barn døbt; beschylder Velgiordt Christiansen. Hand er reist udenlands, og hun et fattig Mennische.

Hindes Bøder til Jndtegt:
Dito, Marthe Andersdater Carths uægte barn døbt, beschylder for hendis Barnefader en ubekient Person, ved Nafn Christian Vevfver

Her for er ingen Bøder til Jndtegt:
D: 7 Novemb: Maren Stephansdaters U.ægte barn døbt, beligget af en ______ Dreng, ved Hafn, Mogens Olsen Bosse, som siden er rømt, og Hun et fattigt Mennische.

At saaledis er og befindis
Testeris af
Peder Nyeborg (Præst i Skien)
Ludvig Alberts: (Medtiener i Ordet i Schien)

 

(Side 13)

 

Udtog
Af Kircke-Bogen, paa de Uæchte Børn, der ere døbte udj Scheens Kirche

Anno 1704

D: 26 Martij: Maren Christophersdater fra Kongsberg, et fattig Mennische. Hendes U-ægte Barn døbt, beschylder for Barnefader En Soldat, ved Nafn Niels Amundsen.

D: 29 decemb: Anne, tilholdende hos Svend Gradens Enche, Hendes U-æchte Barn døbt, er beligget af en Person ved Nafn Jacob Halfvorsen paa Gimsøe Closter, uden for denne Meenighed.

Saaledis Rigtig aftter Kirche-Bogen

Testerer

Peder Byeborg Anders-Søn
Præst i Skien

(Side 14)


Richtig udtoeg af Scheens kircke-bog, ofver
for tiilig samenleye, samt Leyermaal pro 1711

 

For tiilig samenleye

No. 1:    Joen Gunders: og Anne Bentzdatter
2.            Anders Søfrens: og Marthe Johansdatter
3.            Oluf Maaler og Rebecca Christensdatter

 

Leyermaal

1.            Gunnild Handsdatter, udlagt Olle Christens: baadtzmand i Kongens tieniste.
2.            Margrethe Handsdatter med David Møller fremmed og ubekiendt

 

Saaledis at vere
Testerer

Peder Nyeborg

 

Scheen d: 30 Decemb: Ao 1711

 

(Side 15)

 

Richtig udtoeg af Scheens Kircke-boeg
ofver for tiilig samenleye, sambt Leyer-
maal pro Ao 1712

 

For tiilig Samenleye

No 1.     Povel Jyde og Gunnild Andersdatter
2.            Marcus Amundsøn Clod og Giertrud Jacobsdatter, Hand Soldat i Kongens tieniste.
3.            Jørgen Jørgens: og Anne Kystelsdatter
4.            Hands Gunders: og Helvig Povelsdatter
5.            Mickel Olssøn og Kirsten Rasmusdatter
6.            Anders Jørgens: og Anne Larsdatter

Leyermaal

1.            Thore Povelsdatter med Christopher Anders: i Fierestrand
2.            Maren Bestilt med Lars Madtzøn Jyde, fremet og u-bekiendt.

 

 

(Side 16)

 

Richtig udtoeg af Scheens Kircke-boeg, ofver
for tiilig samenleye, sambt Leyermaal
pro Ao 1713

 

For tiilig samenleye

No. 1.    Amund Halfvors: og Karen Handsdatter
2.            Anders Ols: og Anne Vraalsdatter
3.            Olle Ols: Rodem og Else Simonsdatter
4.            Ole Joens: med Johanne Jacobsdatter
5.            Claus Hyl med Maren Fendt
6.            Christopher Aslachsøn og Johanne Efvensdatter
7.            Christen Jeppes: og Mette Pedersdatter
8.            Anders Ols: Svingeleer med Kirsten Jngbretsdatter
9.            Søfren Erichs: og Lisbeth Giertsdatter

No. 1
Vedkommer Scheens Byefogd Regenskab for
det uvise Sigt og Sagefald pro Ao 1713

 

(Side 17)

 

Richtig udtoeg af Scheens Kircke-boeg
ofver for tiilig samenleye, samt Leyermaal
pro Ao 1714

 

For tiilig samenleye

No. 1.    Niels Madtzøn Jyde med Guru Enersdatter
2.            Jørgen Joens: med Maren Amundsdatter
3.            Joen Aschauts: med Boel Christensdatter
4.            Hands Anders: med Gunnild Pedersdatter
5.            Hands Kart med Kirsten Tobiædatter

Leyermaal

1.            Stoere Marthe udlagt Gullich Jens:
2.            Karen Christensdatter, udlagt een Karl fra Holsteen: Christen Peders:
3.            Helge Knudtzdatter udlagt Uldrich Peders: fra Arendal

Saaledis at vere testr:
Peder Nyeborg

Scheen d: 30 Decemb: Ao 1714

 

(Side 18)

 

Richtig udtoeg af Scheens Kircke-bog, ofver for
tiilig samenleye, samt Leyermaal pro 1715

 

For tiilig samenleye

No. 1.    Olle Paaske med Maria Eilertsdatter
2.            Guldbrand Ols: med Maria Handsdatter

Leyermaal

1.            Dorthe Agnete Handsdatter Aflet et barn, og hun tillige med fosteret strax eftter fødselen bortdøct.
2.            Dorthe Maria Christophersdatter fra Strømsøe, udlagt Gunder Ols: fra Strømsøe.
3.            Else Olsdatter fra Dramen, udlagt Christopher Ols:, baadtzmand i Kongens tieniste

Saaledis at vere
testerer
Peder Nyeborg

Scheen d: 30 Decemb: Ao 1715

 

(Side 19)

 

Richtig udtoeg af Scheens Kircke-boeg ofver
for tiilig samenleye, sambt Leyermaal
pro 1716

 

For tiilig Samenleye

No: 1.    Caspar Chuur med Else Pedersdatter
2.            Thomas Søfrens: med Cathrine Bingholt
3.            Abraham Elefsøn med Elsebeth Christensdatter


Leyermaal

1.            Pernelle Mortensdatter med een baadtzmand fra Horsens.
2.            Anne Joensdatter med Jngvald Smed
3.            Anne Jensdatter fra Dan(mark), udlagt Jan Maaler Sergiant i Kongens tieneste.
4.            Jngebor Askiersdatter med Povl Corneliis: paa Lande?
5.            Dorthe Aasmundsdatter med Hands Firing fra Holmstrand
6.            Helge Søfrensdatter med een Jyde fra Dan(mark)
7.            Sirj Nomme med Emanuel  Barbeerdreng

Saaledis at vere
testerer
Peder Nyeborg

Scheen d: 30 Decemb:  Ao. 1716

 

(Side 20)

 

Udtoeg af Kirckebogen, angaaende Leyermaaler for indeverende Aar 1717

 

1.            Kirsti Prep med Søfren Lars:
2.            Børte Nielsdatter med een Svendsk fange Petter
3.            Marthe Olsdatter, med en Svendsch fange Aasmund Jens:
4.            Anne Søfrensdatter med Peder Simens:
5.            Maria Jørgensdatter med een Svendch fange Anders Giedde
6.            Margrethe Andersdatter med Sergiant Rasbech

For tiilig samenleye

1.            Aslach Kittils:, Anne Handsdatter
2.            Povel Guldbrands:, Else Olsdatter
3.            Peder Murmester, Valbor Andersdatter
4.            Albert Abrams:, Marthe Andersdatter
5.            Lars Erichs:, Karen Andersdatter
6.            OlleKnuds:, Gunnild Joensdatter
7.            Jochum Cornelzøn, Margrethe Thomædatter
8.            Bendt Bendtzøn, Børte Halfvorsdatter
9.            Stephan Rasmussøn, Jnger Nielsdatter

Peder Nyeborg
Sogneprest i Scheen

Scheen d. 16 Januarij Ao 1718

(Side 21)

 

Conform Protocolen
Udtoeg af Kircke-bogen ofver Leyermaaler sambt
for tiilig samenleye indeverende Aar 1718

 

                1.            Leyermaaler

1.            Citzel Truglsdatter og Olle Hands: fra Holmestrand
2.            Helene Nielsdatter med Svendung Ols: fra Tellem(ark) udj Triungen
3.            Anne Hansdatter med Gen: Adjutant Ugla
4.            Citzel Polsdatter med Hands Lodde, Soldat
5.            Else Hansdatter med Lieutn: From
6.            Kirsten Andersdatter med Joen Peders: Soldat
7.            Jnger Polsdatter med Biøn Ols: Soldat
8.            Maria Handsdatter med Thomas Anders:
9.            Anne Joensdatter med Anders Jngebrets: Soldat
10.          Anne Jensdatter med Een Svendsch fangen Dreng

                2.            For tilig samenleye

1.            Benjammin Seifert og Dorthe Søfrensdatter
2.            Jacob Tydsch og Børte Christiansdatter
3.            Povel Brodahyl og Anne Dorthe Cudrio

Richtig efter Kircke-Bogen at vere
Testerer
Peder Nyeborg
Prest i Skeen

Skeen d: 16 Febr. 1719

(Side 22)

 

Udtoeg
Af Kircke Bogen paa hvor mange Uæchte Børn
er døbt udj Scheens Kircke Anno 1699

 

1699 d: 8 Febr:
Johanne Kuskes U-æchte Barn døbt, auflet med Apotecher Svend, Peder Sørensen Munch. Qvindfolchet er fattig.

Ei Noget tilført : d: 10 Martij:
Anne Pedersdater, Et fattigt dansk Qvindfolck, hendes U-æchte Barn døbt, beskylder for Barnefader En Persohn udj Kiøbenhafn, ved Nafn Peder Lauritzen.

Beregnet: d: 11 Martij:
Johanne Davidsdaters U-æchte Barn døbt, hendes Barne Fader, Hans Johansen Skomagersvend.

Heraf ej Noget i Regenschabet tilført: d: 1 Maij:
Gunnild Tollefsdaters U-ægte Barn døbt, beskylder for Barne Fader, Jens Christensen paa Toldboen, ved Porsgrund, begge uden for denne Meenighed.

d: 12 Junij:
Jnger Børgesdater fra Porsgrund, hendis U-æchte Barn døbt, auflet med en Karl fra Risør, Nafnlig: Rasmus Simensen, begge uden for denne Meenighed.

D: 16 Novemb.
Tore Sørensdaters barn døbt, auflet med Morten Annundsen, Som forlovede, men hand døde føend blef fuldkommet, Hand var en fattig Karl, og Hun icke mindre.

Overtegnede uæchte Børn ere Ved Klockeren Madts Ottesen strax efter Kundskaben og Daaben blefue tilkiendegifuen Øfrigheden i Scheen af Stædets Begge Præster,
                Peder Nyeborg, Ludvig Albertsøn Blehr

 

Scheen d: 1 Aug: 1702

(Side 23)

 

Udtoeg
af Kircke-Bogen, paa hvor mange U-æchte Børn
er døbt udj Scheens Kircke Ao 1700, Nemlig

 

Anno 1700:
d: 6 Febr:
Kirsten Laursdaters U-æchte barn døbt, auflet med Johannes Rasmussen.
Qvindes Persohnen er fattig.

D: 12 Julij:
Maren Handsdaters U-æchte barn døbt, tient og blef besovet paa Giemsøe Closter, beskylder for Barnefader, En Karl fra Kiøbenhaffn ved Nafn Christian Mortenssen

Dito:
Dorthe Hansdaters U-ægte Barn døbt, beskylder for Barnefader En fremmed Ved Naffn, Jean Svenske

 

Overtegnende uæchte Børn ere Ved Klockeren Madts Ottesen straxen efter Kundskaben og Daaben blefen tilkiendegifuen Øvrigheden i Scheen af Stædets Begge Prester.
Peder Nyeborg, Ludvig Albertsen Blehr

Scheen d: 1 Aug. 1702