Skien offentlig skriftemål 1681-1699

 

Leyermaal udj Skeens Meenighed
begangen Anno 1682

(Side 1)


1. Peder Jensøn, med Helvig Cornelii datter
 er bortdrag.

2. Marckus Lucassøn, med Anne Simens datter

3. Anders Clausøn, med Sarcke Jacobs datter

4. Joen Christensøn, med Kiersten Jons datter

5. Michel Baadtzmand, med Jingebor Lauritz datter  

6. Christian Felbereder, med Maren Pouls datter

7. Erich Søfrensøn, med Jngebor Peders datter
                                              Kommen fortilig

(Side 2)

8. Ole Anders Søn, med Gunild Oles datter
Er bort rømt

9. Christian Andersøn schreder, med Mette Jyde en Encke
Ere bortdrag.

10. Inger Dirichs datter, med en Officerer.

11. Evind Jfversøn, med Inger Enersdatter
en dansch Karl

12. Jacob Erichsøn, med Anne Tollefsdatter

13. Anders Halvorsøn en Vestlending, med Susanne Evindsdater

                                                test:
Lunde F. Scheen
d. 27. Janr: 1682                       Hannibal Jessen

   

Forregnelse offuer Ledige
Personer som haffuer auffled U-
æchte Børn tilsammen, Anno 1682

1.
Jacob Christensen ich Margrete Petersdaaters u-ægte barn, mens
nu æchte Personer.

2.
Niels Jacobsøn och Johanne Jensdaater

3.
Sal: Christen Olsøn och Anne Mielsdaater

4.
Giert Poffuelsen med sit besoffuede Qvindfolch

5.
Anders Tromslager och Anne Laursdaater

6.
Jacob Rasmussøn bagge och Cathrine Pedersdaater

7.
Jngvald schomager Svend (bortløben ) och Karen Erichsdaater

8.
Elling Giestesøn (bortløben) och Marte Hansdaater

 

Lunde F. Scheen
d. 4. Janr 83                                        Hannibal Jessen

Leiermaal udi Scheens Meenighed in Anno 1683

 

Karen Hansdaater besofuet af en bortløben Vestlending, Nafnl(ig) Hans Pedersøn.
Povel Amundsøn och Maren Pedersdaater
Anund Harelsøn och Anne Hansdaater
Anne Christensdaater besofet af Gumund Povelsøn, Baadsmand udj Kongens Tieneste.
Sophie Duus besofvet paa et andet sted, fremmed for denne Meenighed.
Maren Suendsdaater med en bortløben Karl, nafnlig Jngebret Mortens:
Ingeborg Engebretsdaater och med en fremmed Karl, Eleff Arnesøn
Kirsten Nielsdaater och en fremmed Karl fra Fladstrand, ved Nafn Niels Christensøn


                De som ere Komne for Tiden

Christen Torchildsøn och Marthe Torsdaater, Æchtefolch
Marcus Lucassøn och Judithe Steensdaater, forlofuede
Peder Børgesøn och Giertrud Mortensdaater, forlofuede
Gulbrand Gulbrands: och Kirsten Simensdaater, Æchtefolch
Knud Laursøn och Karen Olsdaater, Æchtefolch
Christen Aafos och Anne Jbsdaater, forlofuede

                                                                                Hannibal Jessen

 

 

Leiermaal udi Scheens Meenighed fra d: 1 janr: 1684 til 1 Maj 1685

(Side 1)

Jørgen Bertelsøn besoffuet Jnger paa Mellum udj Gierpensogn
Gunnild Olsdaater et fattig folch besoffuet af en Soldat Gonnder Gullichsøn
Boel Mortensdaater et fattig folch, besoffuet aff en bortreist Jyde, Naffnlig Jens Pedersøn
Jnger Diderichsdaater beschylder Søren Bertelsøn som er Reist til Kiøbenhaffn
Sebiørn Jacobsøn och Jnger Olsdaater, hand er bortreist och hun fattig
Barbra Tostensdaater, Et fattig folch besoffuet aff en bortreist Jyde, ved Nafn Mogens Jensøn
Marie Caspersdaater, besoffuet aff Claus Hendrich Pandt under Obrist Arnoldt
Sarche Laursdaater besoffuet aff Hendrich Sargiant
Kirsten Olsdaater Leiermaal med Hans Olsøn under Obr: Arnnoldt
Kirsten Jacob Nielsøns med Søren Bertels: som er Reist til Kiøbenhaffn.


Udj Mandtallit for Ao 1683 findes disse Persohner lige som her: 
Elleff Arnesøn Leiermaal med Jngeborg Enersdaater, Hand er udj Kongens Tieniste, och hun gaar at betle.


(Side 2)

 

Christian Møller besoffuet Sarche Olsdaater, Fattige Folch
Kirsten Jensdaater Leiermaal med en Officerer, N: Heüerman


Noch som haffuer besoffuet deris Hustruer for Brølluppet

Jan Pouels:
Dyre Nielssøn
Jan Tors: Kalcheslaer
Eschild Kolbiørns:
Jon Ols:
Jacob Bagge

 

Lunde F. Scheen                                                                               test:

D: 1. Mai: 1685                                                                   Hannibal Jessen

 

Begangen Leiermaal i Scheen Anno 1685.

 

1.  d: 26 Januar: Kirsten Jensdaaters barn paa Taterbach, døbt
                                                beschylder Capt. Leut. Heierman

2.  d. 10 Febr:     Aase, halvor Feltbereders qvindis barn, døbt
                                                beschylder Peder Erichs:, som er bortreist.

3.  d. 5 Mart:       Anne Ellefsdaaters barn, døbt
                                                beschylder Suend Drangedal, som er bortreist.

4.  d. 9 Mart:       Anne Rasmusdaaters barn  døbt
                                                beschylder Jacob Tilou, schalmeiblæser Dreng

5.  d. 9 Julij:         Cathrine Olsdaaters barn døbt
                                                beschylder Røniche Nielsøn

6.  d. 10 Julij:       Karn Laurs Vechters daaters barn døbt
                                                beschylder en bortreist Bergens Karl, nafnl: Just

7.  d. 15 Aug:      Kirsten som tilholder hos Gunder Jons: hendis barn døbt
                                                beschylder Joen Aanundsøn

 

Ectefolch Kommen for Tilig

Joen Amunds: och hans qvinde
Erich Jens: och hans qvinde.
Joseph Asche och hans Kiereste
Samuel Niels: och Birgete Lorentzdaater,  Fæste-Folch
Michel Brun och hans qvinde
Tobias Tolleffs: och hans qvinde.
Christen Tobiæs: och hans qvinde

                                Rigtig offuerensstemmede med Kirchebogen
                                                                                Testerer
                                                                                                Hannibal Jessen

 

Begangen Leiermaal i Scheen Anno 1686

 

1.  d. 5 janr:         Kirsten Caspersdaaters barn døbt, auflet paa et andet sted, och iche Her
2.  d. 24 feb:       Cathrine Hendrichsdaater, en arm stachel, hendis barn døbt, beschylder
                                en bortdød Sargiant ved nafn Gerhard
3.  d. 1 Martij:    Anne, Tilholdende hos Niels Snedicher, hendis barn døbt, beschylder en
                                fremmed Person, reiste self och strax bort.
4.  d. 29 Martij:  Marthe, tilholdende hos Claus Lund, hendis barn døbt, beschylder Olle
                                Halvords: fra Trundhiem
5.  D. 14 Apr:       Aasle Laursdaaters barn døbt, barnefaderen en Læredreng hos Joen
                                Evends:, nafnlig Hagen Gundersøn, siger sig med hinanden være forloffuede.
6.  d. 7 Junij:       Anne Jørgensdaaters barn døbt, aufled paa Bratzberg med Michel
                                Poels: och nu ere æchtefolch.
7.  d. 1 Aug:         Anne Hansdaaters barn døbt, beschylder en Soldat ved nafn Olle Jørgensøn.
8.  d. 28 Sept:     En stachel, Maren Siversdaaters barn døbt, beschylder en dreng, Claus Rusch,
                                har begge armod.
9.  d. 30 Octob:  Kirsten Jensdaaters barn døbt, beschylder Matthis Tromslaer.

 

Æchtefolch aufled børn for Tiden in Anno 1686 och der for absolverede her i Meenigheden.

For Ao 1685 Reg.  Folio 33:  (1): d: 18 April: Christen Tobiæsøn och hans quinde, indsendt Ao 85
(2):         d: 20 Junij:           Jngel Anders: och maren Jfuersdaater
(3):         d: 1 Aug:              Olle Niels: Bodsmand och hans quinde.
for Ao 1685 Reg. Foli 33:  (4):  Tobias Tollefs: oc Anne Suendsdaater. Ao 85 indsendt
(5):         d: 5 Sept:             Jacob Halvordsøn och hans quinde
(6):                                         Jochum Hayn och hans qnde, Kongl: May.ts bref, fri for absolut:

 

                                                                                                                Hannibal Jessen

 

Leiermaal udi Scheen in Anno 1687

 

1.            Kirsten Halfvordsdaater beschylder en Karl fra Christiania ved Nafn
                Hans Nielssøn, hand er iche her i Meenigheden.

2.            Else Hansdaater besoffet af en ung dreng, Claus Tollefsøn, bortreist

3.            Inger Zandersdaater beschylder Olle Andersøn fra Arndal, bortreist

4.            Anne Elefsdaater med en Skomager-Suend, Anders, drog til Danmark.

5.            Helge Jacobsdaater besofet af en fremmed bortreist Karl, Søren Peder(søn)

6.            Aase Jacobsdaater beschylder Børtingens Kudsk i Gierpensogn.

7.            Cathrine Gietler med en tydsch Karl, Hans Richter, som strax reiste bort.

8.            Anne Hansdaater er Luehermed (?)

9.            Zigri Marcher beschylder Johannes Pitersøn i Christiania.

 

Som hafuer besofet deris Hustruer før Bryllup

Jacob Laurssøn Mælum
Torbiøn Suendsøn
Joen Christensøn
Giert Tollefsøn
Røniche Nielsøn
Laurs Hemmingsøn
Hans Rasmussøn Bagge

                                                                                                Saaledis rictig efter Kirchebogen              

                                                                                                                Testerer
                                                                                                                Hannibal Jessen

                               

 

U-æcte Børn døbt i Scheens Meenighed afvigte Aar 1688

 

1.            d. 12 Martij,        Tore Leorsdaatters barn, auflet paa Borgemesters Gaard,
                                                iche Her i Meenigheden, med en Person, Niels Olsøn

2.            d. 13 dito,            Maria Caspersdaaters barn, auflet med Efven Laursen

3.            d. 11 Octobris,   Karen Hansdaatters barn, auflet som sigis, i Solum Herred ved
                                                Anders Pedersen, Kongens Baadsmand

 

 

Æchtefolch Kommen for tilig

1.            Mogens Ørbech och qvinde
2.            Christen Jacobsen Jyde med qvinde
3.            Joen Halfvordsen med Fæsteqvinde
4.            Tormo Nielsen och Fæstefolch
5.            Elling Knudsen och qvinde
6.            Olle Michelsen och qvinde.

 

Saaledis Rigtig effter Kirche-Bogen                                                          Test.

Scheen d. 8 Februarij 1689                                                                           Hannibal Jessen

  

Effterschrefne deris U-æchte Børn ere døbte i Scheens Kirche Ao 1689

 

d. 28 Januarij:    Margrete Kieldsdaatters Barn, auflet med Leuten: Bremer

d. 16 Maij:           Jnger Wastdyrs Barn, auflet med Matthis Tromslaer

d. 21 dito:            Giertrud schielbred, besofuet af Soldat Laurs Olsen paa Fiære,
                                uden for denne Meenighed.

d. 7 Sept:             Kirsten Jfuersdaater besofet af Torchild Pedersøn

d. 10 dito:            Anne Christensdaatters Barn med Michel Flom Soldat

d. 1 Octobr:        Kirsten Knudsdaatter, en Vanvittig, besoffuet af en fattig ung dreng, Niels Skomager Søn.

 

Lunde F. Scheen
d. 18. Mart. 1690                                                                                              Hannibal Jessen

 

 

Begangen Leiermaal udi Skeens Meenighed Anno 1690

 

1.            d. 16 Aprilis:        Marthe Nielsdaater, besofued af Roald Arnesen Smededreng,
                                                som døde før barnet blef fød.

2.            d. 20 Maij:           Maren Andersdaater besoffuet aff Auditeur Schtelling, hand til Engeland
                                                bortreist, och hun fattig.

3.            d. 1 Julij:               Osloe Laursdaater auflet barn med Olle Laursen hos Casper Bæcher

4.            d. 25 Septembr: Giertrud Jacobsdaater besoffuet af Adam Pedersen

 

Dette saaledis Richtig effter Kirchens- Bog

Scheen d. 18 Martij 1691                                                                               Testerer

                                                                                                                                Hannibal Jessen

 

Anno 1691 Ere effterskreffne tvende u-æchte Børn tilkommen udj Scheens Meenighed

 

d. 29 januarij,     døbt Helges Barn paa Hougen, afflet ved en fremmet bortreist Karl,
                                Nafnlig: Peder Andersen

d. 31 Martij,        døbt Anne Pedersdaaters, et fattig qvindfolchs barn, auflet med en
                                ubekant fremmed Person, uden Meenigheden, ved Nafn Tarald Hansen.

 

Dette saaledis effter Scheens Kirche-Bog

                                                Test.
                                Hannibal Jessen

 

U-ægte Børn døbt i Scheen Anno 1692

 

Kirsten Lauritzdaater Kartis Barn, beskylder En ubekiente Jyde, ved Naffn Jens Pedersen.

Guri Steensdaaters med Thomes Torgiersen, Dragon.

Johanne Ruskis, aufflet med Hans Castensen

Karen Hansdaaters, med en fremmed oc ubekient, ved Naffn, Jens Alvingsen

Cathrine Frandsdaaters, med Cato Laursen Skomagersvend, som er Reist til Engeland, oc
sigis at vil Egte hin anden.

 

Saaledis Rigtig effter Kircke Bogen, oc effter Begiering giffuen beskreffuen.

Lunde for Scheen                                                            Test.
d. 25 Janr: 1693                                                                 Hannibal Jessen

 

 

U-æcte Børn døbt I Scheen Anno 1693

 

Maren Jensdaaters Barn, med Anders Sørensen.
Lisbet Olsdaaters, med Povel Knudsen Skrederdreng.
Anne Laursdaaters, med Torbiørn Effuensen fra SolumHerret udj Tillemarchen.
Jnger Vastyr, med Anders Erichsen Dragon
Giertrud Diderichsdaater, med Jørgen Jensen Skomagersvend, som er bortreist.

Der foruden et fremmet Qvindfolch fra Kongsberg, ved Naffn Marie Pitersdaater,
hendis Barn døbt d. 19 Decembr: beskylder Niels Thommesen Hammersmed Svend paa Kongsberg.

 

Saaledis Rigtig effter Kirche-Bogen oc effter Begiering beschreffuen.

Lunde for Scheen
d. 9 Febr: 1694                                                                   Test.
                                                                                Hannibal Jessen

 

Begangen Leiermaal i Scheen Anno 1694


1.            d. 20 martij:        Maren Olsdaater, Hendis Barn Helvig døbt, aufflet med en fremmed Karl
                                                Nafnlig, Olle Jørgensen fra Risør, Hun fattig

2.            d. 3 April:             Beate Hendrichsdaater, Hendis Barn Anne Maria døbt, beschylder en Person
                                                schal hede Jacob Olsen

3.            d. 30 April:           Et fattigt fremmed halff galen Mennische, hendis Barn Birgete døbt, vidste
                                                iche at giøre forklaring om Barne-faderen, videre end en Anders.

4.            d. 12 Junij:           Inger Jacobsdaater tienende paa Giemsøe-Kloster, Hendis Søn Thomas døbt,
                                                aufflet ved Isaach Thomesen fra Holden Sogn, begge fremmede och iche
                                                denne Meenighed tilhørende.

 

Saaledis effter Kirche-Bogen richtig.

Scheen, d. 22 Decembr: Anno 1694                                                                          Testerer
                                                                                                                                                Hannibal Jessen               

 

U-æchte Børn døbt I Scheen Anno 1697

 

1.            d. 7 Januarij:       Zigri Jensdater fra Bæraas i Drangedael, besovet aff Olle Laursen paa Backe i
                                                Kioser, deris u-æchte Daater, Anne døbt.

2.            d. 13 Martij:        Else Olsdater fra Lundeherret, auflet med Niels Endresen, deris Søn, Olle, døbt.

3.            d. 19 Aprilis:        Anne Gullichsdater fra Drangedal, auflet med Laurs Nirisen fra Sille-Jord,
                                                deris Dater, Anne, døbt

4.            d. 11 Maij:           Kirsten Gundersdater, besovet aff Niels Mortensen, nu død,
                                                deris Søn, Jacob, døbt.

5.            d. 28 Maij:           Maren Jensdater, auflet med Gregers Bentzen Skomagersvend, deris
                                                Søn, Peder, døbt.

6.            d. 3 Julij:               Kirsten Laursdater, besovet af en Bortreist Jyde, Niels Christensen,
                                                deris Søn, Laurs, døbt.

7. 8.        d. 31 Augusti:     Kirsten Johansdater auflet med Alexander Hansen i Christiania, deris
                                                Tvillinger, Hans og Johanne døbt.

 

Dette at være richtig efter Scheens Kierch-Bog, testerer

                                                                                Peder Nyeborg
Scheen, d. 12 Januarii 1698

 

Begangen Leiermaal i Scheen Anno 1698

 

d. 19 Martij:        Et fattig qvindfolch fra Eger ved Nafn Anne Mari Pedersdater, hendis barn
                                døbt, auflet med en Soldat, Tord Halfvordsen, NB: Hun foer strax herfra igien
                                effterat det tilforn effter Loven var Byfogden tilkiendegivet.

d. 23 Septemb: Inger Castensdaters barn døbt, auflet med Halfvor Olsen Hoppestad.

 

Dette efter Kirche-bogen, testerer
                                                Peder Nyeborg