Kilde: Akershus Stifts Geistlige Enkekasse, Oslo Stiftsdireksjon, Kirker, Regnskap 1672-1902, Nedre Telemark og Bamble

(
Foto)
Scheens Kirches
Regenschab
bereignet fra Den 1 Februarij
Ao 1691 och til Den 1 Februarij
Anno 1692

(Foto)

Schiens Kirches Indtegt fra Den 1 Februarij 1691 og til d: 1 Februarij 1692

Rentte penge af Byen som Kiemner Jochum Fendt betalt                               - 12 Rdr
Den 27 Maij annemet af Kirchens og tochthuuses 2de Blocher                       - 6 Rdr 1 Ort 4 sk
d. 18 Decemb: Iligemaade af de 2de Blocher                                                  - 5 Rdr

 

Landschyldtz opbørsel udj Gierpen Sogn

Breche             2 huder                                                                                    - 2 Rdr
Egaasen           2 huder                                                                                    - 2 Rdr
Høymyr           1 hud                                                                                       - 1 Rdr
Dybedahl         En tølt hugen bord                                                                   - « - 2 Ort
Luxsefield       1 hud                                                                                       - 1 Rdr

Bamble

Berig                1 hud                                                                                       - 1 Rdr
Gierstad Landschyld 1 Hud iche faaet? føres dog til Jndtegt                           - 1 Rdr

Mellum Sogn

Dahl                 1 tr                                                                                           - 1 Rdr 2 Ort
Syndre Skielbred 7 huder                                                                                - 7 Rdr
Kiørholt           1 hud                                                                                       - 1 Rdr
af Bergen Saug                                                                                                            - 2 Rdr

Holden Sogn

Nambløs          5 Mehler                                                                                  - 1 Rdr 1 Ort
Søfve               1 hud                                                                                       - 1 Rdr

                                                                        (Foto)

Søfvde och Næsherrit

Af Huuemb     8 tr heftret Korn á 5 Ort                                                           - 10 Rdr
Sundtzhvallen  1.1/2 tr                                                                                     - 2 Rdr 1 Ort

Hitterdahl

Ruj                   2 tr                                                                                           - 3 Rdr
Ramberg          1.1/2 tr                                                                                     - 2 Rdr 1 Ort

Tredie Aars Tage !

Af Sundtzhvallen 2.1/2 tr                                                                                - Rdr 1 Ort
Af Egaasen      2 huder                                                                                    - 1 Rdr
af Huuemb den halfve part af 4 tr                                                                   - 2 Rdr
Høymyr           1 hud                                                                                       - « - 2 Ort

For Toffte Leje

Af Jan gaards toffte                                                                                         - 1 Rdr
af den pladtz under Breche Klefven                                                                - 1 Rdr 1 Ort
En Pladtz paa Lij Jan Larsen beboer                                                              - 1 Rdr

Jndtegt for Stollesteder

Ao 1591 d: 26 Martij til Dorthe Mester Christian Hvams Sæde, udj den
Stoel No 24 i Nordre Kors Kirchen – der betalt                                               - 3 Rdr

Den 13 Novemb: til Casper Bæcker
Jt Sæde, i den Stol No 5 betalt efter taxt                                                          - 5 Rdr

Dito til Johane Casper Bechers j Sæde i No 2. Betalt                                     - 5 Rdr

Den 17 dito til Jørgen Pedersen 1 Sæde i No 2. Betalt                                   - 5 Rdr

Den 20 Dito til Jon Tommesøn i No 30
i Syndre Korskirche deraf ere betalt                                                                - 4 Rdr

Den 23 Decembr: fæsted til Monsr: Anders Clausen det poplitur Ved Madame
Anne Tønsberigs
poplitur i Søndre Korskirche paa Østre Siide, som hans
Sal: Fader og Moder tilforn hafde, derfor betalt                                               - 16 Rdr


Jndtegt for begrafvelser

D: 7. Februarj begrafvet Peder Larsen paa Lunde
for de 2de Smaa Klocher og Jord                                                                    - 2 Rdr

D: 9 Dito begrafvet Jon Amundsens Qvinde i Gielden
for 2de Smaa Klocher og Jord                                                                         - 2 Rdr

D: 16 Dito – Jnger Jochum Eillers, for 2de Klocher og Jord                         - 2 Rdr

D: 28 Dito – Chresten Jyttes barn – Klochen 12, for Jorden                         - « - 1 Ort

D: 7 Martj – Olle Hansens barn begravet, for 2de Klocher og Jord                - 1 Rdr 1 Ort

D: 12 Dito begrafvet Sr. Vice Laugm: David Gørisens tienner
for 2de Smaa Klocher og Jord                                                                         - 2 Rdr
haft Kirchens Klæde dertil                                                                               - 1 Rdr

Jligemaade begrafven Jacob Skoelapers barn Klochen 12. For Jorden          - « - 1 Ort

D: 17 Dito – Stefen Slagters qvinde begrafven, for alle 3 Klocher = 3 Rdr,
Jorden 1 Rdr, Klædet 1 Rdr, tilsammen                                                           - 5 Rdr

D: 26 Dito begrafvet Karen Sal: Anders Jensens,
for 3de Klocher med førud Ringen                                                                  - 4 Rdr
Jorden = 1 Rdr, Klædet 1 Rdr                                                                          - 2 Rdr

D. 28 Dito begrafvet Simen Bestilt, for 2de Smaa Klocher og Jord                 - 2 Rdr

D: 30 Dito begrafven Søren Smed for 3de Klocher, Jord og Klæder               - 5 Rdr

                                                (Foto)

D: 14 April begrafven Knud Smed, for 2de Smaa Klocher, Jord og Klæde     - 3 Rdr

D: 16 Dito begrafven Søren Andersen halfvoxen dreng,
for Jord 2 Ort, 2 de Klocher 1 dr                                                                     - 1 Rdr 2 Ort

18 Dit: begrafven Tomes Petersøn, for 2de Klocher = 1 Rdr, Jorden frigifven       - 1 Rdr

D: 30 Dito begraven Chresten Møller, 2de klocher og Jorden, betalt              - 2 Rdr

Den 1 Maij. Olle Nielsen Saugms: barn begrafven,
for 2de smaae Klocher og Jord                                                                       - 1 Rdr 1 Ort

D: 13 Dito begrafvet mit barn, for 2de klocher och Jord, formoder fri

D: 16 Dito begrafvet Bendt Gundmunsen, for 2de Klocher og Jord                - 2 Rdr

D: 20 Dito begrafven Niels Olsen Bloch,
for Nedersettelse i Cappellet                                                                            - 6 Rdr
for 3de Klocher med førud Ringen                                                                  - 4 Rdr
for Klædet                                                                                                       - 1 Rdr

D: 22 Dito Anne, Morten Pedersens begrefven,  for 3de Klocher, Jord og Klæde     - 5 Rdr

D: 2 Junij begrafvet Anders Knudtzen, for 2de Klocher og Jord                    - 2 Rdr

D: 5 Dito Hans Nielsøn i Gielden begrefven, for 2de Klocher og Jord                 - 2 Rdr

D: 9 Dito Olle Snedker begrafven, for 2de Klocher og Jord                           - 2 Rdr

D: 17 Dito Olle Svenungsen begrafven, for 2de Klocher, Jord og Klæde        - 3 Rdr

D: 25 Dito Anne Tranne begrafven, for 2de Klocher og Jord                         - 2 Rdr

Den 14 Julij Gunder Hansøn begraven, Klochen 12, for Jorden                    - 1 Rdr

D: 23 Dito Anders Erichsen ved gamle Kirchegaard begrafven
for 3de Klocher, Jord og Klæde                                                                       - 5 Rdr

D: 27 Dito Jsach Tostensen begraven,
Jligemaade for 3de Klocher, Jord og Klæde                                                    - 5 Rdr

D: 8 Augustj begrafven Jochum Cuhrs barn,
for 3de Klocher = 3 Rdr, Jorden 1 Ort, Klædet 1 Ort                                       - 3 Rdr 2 Ort   

D: 21 Dito begrafven Jochum Fendtz barn, for 2de Klocher og Jord             - 1 Rdr 1 Ort

D: 27 Dito begrafven Sr Byefoget Sr. Hendrich Fredrichsens barn
2de Klocher og Jord                                                                                   - 1 Rdr 1 Ort

D: 28 Dito Hertvig Felbereder begrafven, for 2de Klocher og Jord               - 2 Rdr

D: 29 Dito begrafven Maren Nielsdatter, for 2de Klocher, Jord og Klæde    - 3 Rdr

Den 5te Septemb: begrafven Peder Smedtz barn, Klochen 12, for Jord         - « - 1 Ort

D: 15de Dito, Mogens schreders barn, for 2de Klocher og Jorden                - 1 Rdr 1 Ort

Den 20 Octobr: Jon Jørgensen begrefven, for 2de Klocher og Jord               - 2 Rdr

Den 2 Novembr: begrafven Anders schreders qvinde,
for 2de Klocher, Jord og Klæde                                                                       - 3 Rdr

D: 6 Dito, Juul Jonsens qvinde, Klochen 12, for Jorden                                 - 1 Rdr

D: 18 Decembr: Tomes Andersens qvinde, for 3de Klocher, Jorden og Klæde       - 5 Rdr

Dito Anders Søefarsens ? daatter begraven, Klochen 12, for Jorden                   - « - 1 Ort

                                                            (Foto)

Den 28 Decembr: begrafven Niels Pedersens qvinde Klochen 12, for Jorden         - 1 Rdr

Ao 1692 Den 8 Januarij begrafven Lisbet Clot, for 2de Klocher og Jorden    - 2 Rdr


Foruden En stor deel fattige Liig dette Aar,
er begrafven i fattiges Jord, efter ordre er frj

Kiendelser hafver Klocheren i dette aar bekommet efter hans
forklaring, som herhoes følger                                                                         - 7 Rdr 2 Ort 14 Sk

Leje af Stollestæderne Jligemaade                                                                   - 10 Rdr 2 Ort 16 Sk

Noch førres mig til Jndtegt Som Kirchen hafver til gode, paa mit
Jndlefverede Regenschab for Ao 1690 Penge                                                 - 99 Rdr 2 Ort 18 Sk

Annammit af Sr. Anders Madtzen til Fyldesgiørelse for Liuse Cronerne
Som hand hafver bekostedt og ophengt i Kirchen                                           - 10 Rdr

Summa Jndtegt                                                                        - 131 Rdr

Beløbber                                                                      - 341 Rdr 1 Ort 4 Sk

 

Udgift Jmod forschrefne Jndtegt

 

Betalt til Mag: Hannibal Jessen Grundeleye, af den Nye Kirchegaard                       - 6 Rdr

Vissetatz penge                                                                                                    - 2 Rdr

Førerens Løn                                                                                                       - 42 Rdr

Organistens løn af Kirchen                                                                                    - 8 Rdr

Klocherens Løn                                                                                                   - 20 Rdr

For Alter Klæderne at Reenholde                                                                     - 1 Rdr

Jligemaade for Cronerne at schure                                                                   - 2 Rdr

For Liuse Stagerne at Reenholde                                                                      - « - 1 Ort 12 Sk

For Kirchen at Løftre                                                                                            - 1 Rdr

For Tallig Lius til Kirchen, formedelst nu er tilkommen 2de Liuse Croner,
tilsammen 4re at holde Lius til                                                             - 3 Rdr

For Wiin og brød i dette Aar, som forleden Aar, formedelst Wiin er heel dyre            - 28 Rdr

Til Peder Smed, for at tage vare paa Seyerverchet, at Kirchen                                - 4 Rdr

Lius til Seyerverchet                                                                                        - 1 Rdr

Olie leveret til Verchet for                                                                               - « - 3 Ort

Sæbe til Klocherne nogle gange                                                                       - « - 2 Ort

To?g til Klocherne Lefveret                                                                             - « - 1 Ort

Messing traae til Verchet                                                                                  -« - « - 16 Sk

Den 20 Maij betalt efter Ordre til Raadmand Sr. Hans Jacobsen for det
poplitur afstaaelse, som nu Oberst. Arenholt paagaar, og  Amptmændene
plejer at have, Penge                                                                                        - 20 Rdr

(Foto)

 

Udgift til Aareverchet
som blef begynt at paaarbejde
Den 16 Maij

Kjøbt 5 tylter Egedehler á 1 Rdr                                                                      - 5 Rdr
2 tylter Egeplancher for                                                                                   - 2 Rdr
En mindre Ege planche for                                                                              - « - 1 Ort
18 tylter tyne fure dehler till piber á 1 Ort 8 Sk tilsammen                              - 6 Rdr
16 tylter gode tøre lange og Korte dehler                                                         - 15 Rdr
Til Grundvolden som Aareverchet paastaar – 3 Store fure træe                       - 1 Rdr 2 Ort
Til Golfvet 1 tylt dehler                                                                                   - « - 2 Ort 8 Sk
Spirer til Loftet 50                                                                                           - « - « - 12 Sk
6 bolter dertil                                                                                                   - « - 1 Ort 12 Sk
Svend Svendsen med sin Søn betalt for 5 dage at atbejde paa same
Grunvold, med golf og Stilling og andet at giøre                                              - 2 Rdr 2 Ort
Orgelbyggeren bekommet til Wint laterne at fore 29 allen bom-
mers? – á 20 Sk er                                                                                           - 6 Rdr
Smaa Spiger nogle gange 300                                                                          - ” – 1 Ort 12 Sk
600 Enchel Nagler                                                                                           - 1 Rdr 1 Ort
50 femb og 6 tommer                                                                                      - ” – 2 Ort
Plat Messing bekommet 5 pd                                                                           - 2 Rdr 2 Ort
Messing traa af adschilligt 12 pd                                                                      - 6 Rdr
Penge til Seglgarn at Snore træpiberne med                                                      - ” – ” – 20 Sk
For Træ Verchet at Kiøre og bortbære til Kirchen nogle gange betalt derfor    - ” 3 Ort
Til Stilling træer och orgelbygeren forbrugt 12 Kand Spirer                             -” 2 Ort

Til d: 22 Augustj betalt Chresten Snedker for hand hafver Arbeidet, at igien-
klæde for belgerne, sampt omkring paa orgelverchet, for drengene iche
schulle Jndkome, udj 8te dage, á 1 ort 8 Sk                                                     - 2 Rdr 1 Ort 8 Sk
Tøre dehler dertil 4re tylter                                                                              - 3 Rdr
200 Spiger dertil forbrugt                                                                                 - ” – 2 Ort
Madtz Smid betalt, for at beslaae beelgerne, Sampt hengsler og laas derfore,
og orgelverchet omkring fast at binde, med andet Smaat Arbeide, dertil Penge  - 6 Rdr
Hornlimb bekommet – 50 pd til Orgelverchet                                                  - 8 Rd 1 Ort 8 Sk
Allundschind forbrugt til Werchet = 5 Leger, til belgerne, Vintladerne
og til piber og andet, Koster                                                                             - 15 Rdr
4re Semsche schin til Vintladerne                                                                    - 1 Rdr
Tind i fra Engeland 169 pd á 16 Sk                                                                 - 28 Rdr – 16 Sk
Kiøbt her i byen 21 pd á 14 Sk pd                                                                   - 3 Rdr – 6 Sk
Bly = 870 pd der Jblant var 280 pd plat bly for                                                           - 30 Rdr
Giort En Kiste, og Jnden udj Muhret til at hafve Kold udj paa Orgelverchet,
Kosted med dehler, Spiger, Muring, Steen og arbeidsløn i alt                          - 1 Rdr 2 Ort
Kiøbt 2de faufner bircheveed, at Smelte bly og Teen med                              - « - 3 Ort
Bekommet En Gryde til at Smelte tind og bly idj, som er fordervet, Kosted    - 1 Rdr

                                                            (Foto)


Kold bekommet at lade med her och i Kirchen, for                                         - « - 2 Ort
Kiøbt Lønd og Aschetræer til piberne og andet for                                          - « - 3 Ort
En liden Slibesteen, Som blef forbrugt                                                                        - « - 2 Ort
Betalt til Orgelbygeren Efter oprettede Contract, for forschrefne
Orgelverch, paa 21 Stemmer, Penge                                                                - 120 Rdr
Hans Kost, med Kammer, Seng, Varme, Lius og andet til ifra d: 16 Maij
til d: 1 februarij = 37 Uger á 6 Ort Ugentlig – Er                                              - 55 Rdr 2 Ort
Betalt til Amund Halfvorsøn som træder belgerne paa Orgelverchet, Penge    - 1 Rdr

            Summa Udgift Beløber                                                - 178 Rdr 1 Ort 14 Sk

Her foruden hafver Jeg ladet bekoste
at forfærdige den Liuse Crone,
som var gandsche forderfven, med Ny
Armer og deslige, og ladet ophenge
i Syndre KoorsKirche – Hvorfore
Kirchen ingen udgift fører.

 

Jndtegten Jmod Udgiften
Blifver Saa Kirchen schyldig
paa dette Aars Regenschab
til d: 1 Februarij 1692

Penge                           = 129 Rdr 10 Sk

            Aff ydmygst

            F. Cudrio