Kilde: Statsarkivet i Kongsberg, Skien Prestearkiv


Scheens Kirckes Regenschab

fra 1te Januarij til Ultimo December

Anno 1730

udi

Jndtegter og Udgifter

som følger:

Inventariumet og Ornamenterne:

befindes ligesom forrige Aar, foruden hvad
som Siiden min betienings tiids tiltrædelse,
som var den 30 Martij Anno er tilkommen,

Som er Efterfølgende:

in Augusti, blev det nye Seyerverck af Salig S. Geheime Raad Adelers arvinger opsatt her i Scheens kircke.
den 14 December ladet giøre een Nye Messeserck.
Ladet giøre een nye alterdug.

Indtegter

1730 – bestaar udi Efterskrefne

Beholdningen hos Sal: Arne Jonsens Enke skal være til 1730 aars udgang –          112 rdr 1 s
og efter Decissionerne Pag: 238 anden Siide bliver hun skyldig –                             15 rdr 2 ort
tilsammen 127 rdr 2 ort 1 s som ieg kirken till Indtegt bereigner                              127-2-1
Rente penger 200 rdr som byen er forlengst bleven Kirken skyldig, har ieg af
Kiemneren Mr Hendrich Halleen annammet                                                            10-"-"
Iligemaade af de 100 rdr Sal: Raadmand Sommer forærede kirken og staar nu hos
Monsr Nicolaj Jørgensen                                                                                        5-"-"
Ligeledis ad de 257 rdr 20 s, som Monsr Peder Olsen efter hans obligation af
16de Novem 1725 indesidder med og for indeværende Aar beløber                       12-3-10
den 26 Maij aabnet Kirken og Tugthuus blokken hvorudi da befandtes                   11-"-2
den 22 Decembr aabnet bemelte 22 blokker, da var derudi                                    10-1-1

Landschyld

J hvorved Eendeel deraf endnu icke er betalt, saa dog for at indrette dette mit Kirke
Regenskab, anføris den her, efter satte Taxt Kirken til Jndtegt, saavelsom Eet Aars
beløb af 3de aarstagen for Kirkens bøxel, der saaledis er bestaaende,

Nemblig:


Gierpen Sougn

Breche Nordre 2 huuder uden bøxel                                              2-"-"

Echaasen 2 huder med bøxel                  2 rdr
      Eet aars anpart af 3de aarstagen       "-1-8                                 2-1-8

Høymyr 1 hud med bøxel                        1 rdr
      Eet aars anpart af 3de aarstagen       "-"-16                              1-"-16

Dybedall 1 tylt hugne bord                                                              "-2-"

Luxefield 1 hud uden bøxel                                                              1-"-"

Bamble Præstegield

Berg 1 hud uden bøxel                                                                      1-"-"

Gierrestad 1 hud uden bøxel og U-døgtig gods                          1-"-"

Solum og Mellum Sougn

Schilbred Søndre –  7 huder med bøxel        7 rdr
Eet aars anpart af 3de aarstagen                    1-"-16                      8-"-16

Dahle 1 tønde med bøxel efter paabudne Taxt     2 rdr
Eet aars anpart af 3de aarstagen                             "-"-16             2-"-16

Schiørholt 1 hud med bøxel                                     1 rdr
Eet aars anpart af 3de aarstagen                             "-"-16             1-"-16

Holden Sougn

Nambløs 5 Mæler uden bøxel efter taxten                                  1-2-16

Søwe 1 hud uden bøxel                                                                  1-"-"

Søwde og Næsherret

Gunnem 8 tr hafre og halfhefret med bøxel        10 rdr
Eet aars anpart af 3de aarstagen                           1-1-8                  11-1-8

Sundshvalen 1.1/4 tønde med bøxel over 2.1/2 td
         efter taxten                                                      3 rdr
Eet aars anpart af 3de aarstagen                            "-1-16               3-1-16

Hitterdahl

Ruj 2 tønder med bøxel efter Taxten                     4 rdr
Eet aars anpart af 3de aarstagen                            "-1-8                   4-1-8

Nordre Ramberg 1.1/2 tønde uden bøxel efter Taxten                  3-"-"

 

Tombte Leye

Af Jan gaards tombten                                                                  1-"-"

og af Een Plads under bræke berget                                            1-1-"

 

Oppebørseller for Steedsmaal

Er ingen faldne for Anno 1730

 

Feste af Pulpiturer og Familiestoler

den 2 Septembr efter ordre fæsted til Messre Jørgen et Zacharias Simensønner
det Pulpitur Sal: Raadmand Sommer til forn bekledet og anseet under No 5,
        derfor af dennem annammet udi første fæste 30-"-"
        Svarer aarlig 64 s

den 4 Octobr efter ordre fæsted til Monsr Frans Caspersen og Cathrine Caspersdaatter
        hver et Sæde i Familiestolen No 15 der for annammet udi første fæste 3-1-8
        Svarer aarlig for hver Sede 24 s

dn 24 dito fæsted til Madme Kirsten Jacobsdatter Bloch et Sæde udi Familiestolen
        No 18 der for annammet 1-2-16
        Svarer aarlig 24 s

den 27 Novembr Efter ordre fæsted til Monsr Claus Hyll den halfve Familiestol
        No 31 derfor annammet 5-"-"
        Svarer aarlig af heele Stallen 2 rdr

Oppebaarne Stoleleje og Kiendelse

Mandfolch Stollene

No 5: Olle Andersen Saddelmacher 1728, 29 og Ao 1730 á 2 ort                                                  8 s 1-3-"

Morten Kraghed for 1730                                                                                                                  "-2-8

Gotfred feltbereder for Ao 1722, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 1739 aarlig 2 ort 8 s                          4-2-16

No 6: Hans Gregersen for 1728, 29 og 1730 ---- aarlig 10 s                                                          "-1-16

Simen Jørgensen 1728,29 og 1730 á 10 s                                                                                       "-1-16

True Pedersen for 1728, 29 og 1730                                                                                                1-"-"

Johan Oct. von Cappellen for 1730                                                                                                  "-"-8

No 7: Daniel Tofte for 1730                                                                                                              "-1-8

Anders Krabbe for 1730                                                                                                                  "-1-8

Gulbrand Sivertsen 1730                                                                                                                  "-1-8

No 8: Jens Haderslev for 1726, 27, 28, 29 og 1730 ------ aarlig 1 ort 8 s                                      1-2-16

No 9: Engvold Smed for 1724, 25 og 1726                                                                                      1-"-"

Erich Kittelsen for 1730                                                                                                                      "-1-8

Christen garver for 1728, 29 og 1730                                                                                              1-"-"

No 10: Peder Olsens Familie stoel fra 1720 til 1730 aars udgang er 11 aar – á 2 rdr                22-"-"

No 12: Hans Smitees Familiestoel for 1726, 27, 28, 29 og 1730 er 5 aar á 6 ort                          7-2-"

No 13: Niels Wendelboes Familiestoel for Ao 1730                                                                      "-"-8

No 14: Madme Sal: Jochum Heins Familiestoel for 1723, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og
    1730 aarlig 20 s                                                                                                                              1-2-16

No 16: Peder Christensens halve Familiestoel for 1728, 29 og 1730 aarlig 32 s                      1-"-"

No 19: Johanne von Worchums Familiestoel fra 1718 til 1730 er 13 aar – aarlig 32 s         4-1-8

No 20: Mads Muremester for 1730                                                                                              1-"-"

Bendt Paruckmager for 1726, 27, 28, 29 og 1730 – aarlig 32 s                                                  1-2-16

Haagen Brun for 1728, 29 og 1730                                                                                              1-"-"

No 22: Jacob Snedker for 1730                                                                                                   "-1-8

Ole Olsen Skomager for 1730                                                                                                      "-1-8

No 24: Knud Helgersen for 1730                                                                                                  "-1-8

Christen Jeppesen for 1730                                                                                                          "-1-8

Niels Snedker for 1728,29 og 1730 ofuer ½ aar, saasom hand Sidst
    in May Maaned døde                                                                                                               "-3-8

No 26: Hertvig Snedker for 1728, 29 og 1730                                                                             1-"-"

Ole Andersen Skomager for 1730                                                                                               "-1-8

Tosten Iversen Skomager for 1728, 29 og 1730                                                                        1-"-"

Philip Svendsen for 1727, 28, 29 og 1730                                                                                  1-1-8

Christen Tranne for 1730                                                                                                              "-1-8

No 28: betalt Monsr Jørgen Erboe dend halve afgift af samme Stoel
    for 1727, 28, 29 og 1730                                                                                                             4-"-"

Qvindfolch Stollerne

No 4: Hans Andersens Kone for 1728, 29 og 1730                                                                  1-"-"

Claus Gunild for 5 aar betalt                                                                                                        1-2-16

Mette Christen Jeppesens for 1730                                                                                          "-1-8

No 5: True Pedersens kone for 1728, 29 og 1730                                                                      1-"-"

Gunnild Adjutant for 1728, 29                                                                                                      "-2-16

Kirsten Moivig for 1728 og 29                                                                                                      "-2-16

No 6: Marte Simen Jørgensens for 1728, 29 og 1730 --- aarlig 10 s                                          "-1-6

Anne Hans Gregersens for 1728, 29 og 1730 --- aarlig 10 s                                                      "-1-6

Frans Pettersens Piger for 1730                                                                                                      "-1-8

No 7: Maren Engvold Smeds for 1725, 26, 27, 28, 29 og 1730                                                  2-"-"

Lorens Skomager for 1730 for Konen                                                                                          "-1-8

Ole Olsens Kone for 1730                                                                                                              "-1-8

No 8: Hendrik Helleens Kone for 1728, 29 og 1730                                                                    1-"-"

Hans Karts Kone for 1728 og 29                                                                                                  "-2-16

Mads Grams Kone for 1730                                                                                                          "-1-8

No 9: Marte Garver 1730                                                                                                              "-1-8

Boel Niels Wetlesens for 1727, 28 og 1729                                                                              1-"-"

Maren Mads Jutes 1730                                                                                                              "-1-8

Margrete Hertvig Larsens for 1728, 29 og 1730                                                                      1-"-"

No 10: Barbara Niels Vigværings for 1728 og 1729                                                                  "-2-16

No 14: Boje Petersens Familiestol for 1728, 29 og 1730                                                          "-1-12

Arne Joensens Enke for 1723 til 1730 er 8 Aar --- 12 s aarlig                                                  1-"-"

No 15: af Casper Frandtzen for 1 Sæde fra 1722 til 1730 aars udgang aarlig 4 s                  "-1-12

No 18: af Helene for et Sæde for 1729 og 1730 aarlig 4 s                                                         "-"-8

No 19: af Ole Andersen Sadelmachers Kone for 28, 29 og 1730 --- aarlig 6 s                      "-"-18

No 20: Inger Steensdatter 1730                                                                                                  "-"-6

No 21: Mette Hans Bingholtes 1730                                                                                          "-1-8

No 22: Ragnild Svend Andersens betalt Resterende Stoleleje til 1730 aars udgang         3-"-"

Børte Ole Andersens for 1727, 28 og 1729                                                                                 1-"-"

Jacob Snedkers Kone for 1729 og 1730                                                                                      "-2-16

Erick Kittelsens Kone – 1730                                                                                                          "-1-8

No 23: Gotfred feldbereders Kone fra 1722 til 1729 er 8 aar                                                      2-2-16

Bendt Paruchmagers Kone for 1725, 26, 27. 28, 29 og 1730 er 6 aar                                          2-"-"

Jens Haderslevs Kone for 1726, 27, 28, 29 og 1730 er 5 aar                                                          1-2-16

Torvalds Kone for 1724, 25 og 1726                                                                                                  1-"-"

No 25: Søfren Smeds Enke for 1729 og 1730                                                                                  "-2-16

Anne Reen for 1727, 28 og 1729                                                                                                      1-"-"

Frands Nielsens Kone for 1730                                                                                                       "-1-8

No 26: Lars Sørensens Kone for 1727, 28, 29 og 1730                                                                  1-1-8

Maren Jens Jydes for 1724, 25 og 1726                                                                                          1-"-"

Von Cappelens Piger for 1727, 28, 29 og 1730                                                                               1-1-8

No 27: Kirsten Sal: Thommes Ruskes for 1728, 29 og 1730 aarlig 32 s                                       1-"-"

Helvig Lars Andersens for 1729 og 1730                                                                                      1-"-"

Phillip Svendsens Kone for 1727, 28, 29 og 1730                                                                          2-"-"

Mari Jordmoder for 1730                                                                                                                   "-1-8

No 28: Mari Jochumsdatter for 1729                                                                                              "-2-"

Dorthe Bogbinder for 1730                                                                                                              "-1-8

No 29: Gunnild Larsdatter for 1729 og 1730 aarlig 10 s                                                              "-"-20

No 30: Anne Finch for 1726, 27, 28 og 1729                                                                                  1-1-8

Gunnild Nils Snekers for 1728, 29 og 1730                                                                                      1-"-"

Aase Kittilsdatter for 1728, 29 og 1730                                                                                          1-"-"

 

Pulpiturer

No 1: Niels Herculesen Weyer for 1729 og 1730                                                                          4-"-"

No 4: Johan Octavio von Cappelen for 1727, 28, 29 og 1730 aarlig                                          1 ort 1-"-"

7 Peder Pedersen Baar 1728, 29 og 1730 aarlig 20 s                                                                      "-2-12

af Pulpituret No 5 er betalt                                                                                                              "-2-16

8 af Pulpituret No 8 for halveparten af Monsr Plesner annammet                                              2-"-"

10 Simon Jørgensen for 1728, 29 og 1730 – aarlig 60 s                                                                  1-3-12

Hans Gregersens part for 1728, 29 og 1730 – aarlig 32 s                                                              1-2-"

In Alles oppebaaret Kiendelse og Stole Leje 119-1-4

 

For Begravelse

Fra Primo Januarij til Ultimo Marty er af
Madme Sal: Arne Jonsens efter indgifne
Liste annammet efterfølgende

 

Januarij 12 for Anders Skomagers barn Jorden                                                              "-1-"

do     for Monsr Bangmands barn Jorden og den store Klokke                                     1-1-"

15     Claus Smeds barn Jorden                                                                                            "-1-"

16     Ole Bottolsen og hans Broders barn Jorden                                                            "-2-"

17     Hans Kartes barn Jorden                                                                                             "-1-"

do     for Laurs paa Øens barn Jorden                                                                                  "-1-"

18     for Regiments Qvarteermester Wogensens lig, som blev nedsatt

      i Kirken for alle Klokerne og det ene LigKlæde betalt                          15-"-"

        for Fogden Schveders barn som blev nedsatt i Kirken

og den store Kloke                                                            5-"-"

do     Claus Nielsens barn Jorden                                                                                      "-1-"

24     Johannes Reiersens barn Jorden                                                                              "-1-"

27     Hertvig Snedkers barn Jorden                                                                                  "-1-"

        Nils Dusis barn Jorden                                                                                                  "-1-"

        Christen Garvers barn Jorden                                                                                      "-1-"

        Alberts barn paa Lunde Jorden                                                                                  "-1-"

        Paul Andersens barn Jorden                                                                                      "-1-8

 

Februarij 2 Anne Ruskes bar paa Øen Jorden                                                              "-1-"

4     Albret Abrahamsens barn Jorden                                                                              "-1-"

6     Abraham Elefsens barn Jorden                                                                                  "-1-"

do     for Sal: Raadmand Brantes barn Jorden                                                                  "-1-"

    Zacharias Møllers barn Jorden                                                                                      "-1-"

7     for Nils Dyresens barn Jorden                                                                                    "-1-"

14     for Jesper Høstes barn Jorden og den store Klocke                                              1-1-"

do     for Christen Jeppesens barn Jorden                                                                          "-1-"

17     for Jacob Snedkers barn Jorden                                                                                  "-1-"

18     for Simen bestiltes barn Jorden                                                                                  "-1-"

19     for Christoffer Smeds barn Jorden                                                                              "-1-"

do     for Iwer Blehrs barn Jorden og den store Klocke                                                      1-1-"

22     for Tor Suckas barn Jorden                                                                                          "-1-"

do     for Ole Sørbøs barn Jorden                                                                                          "-1-"

do     Paul Andersens barn Jorden                                                                                      "-1-"

23     for Jens Trostes barn Jorden                                                                                      "-1-"

            saa og for at Ringe noget lengre tolfv                                                                  "-1-8

27     for Sal: Peder Bagges barn Jorden og den store Klocke                                       1-1-"

do     for Ole Svendsens Enches barn Jorden                                                                  "-1-"

do     for Ellias Giertsens barn Jorden                                                                              "-1-"

28     for Seigr Diderich von Cappelens barn Jorden og den store Kloke                  1-1-"

 

Martij 3 Frans Levins barn Jorden og den store Kloke                                              1-1-"

do     Jørgen paa Bergets barn Jorden                                                                          "-1-"

do     Monsr Krøgers barn, Jorden og dend store Klocke                                      1-1-"

        Niri Helgiesens barn Jorden                                                                                  "-1-"

6     Anders Kartes barn Jorden                                                                                      "-1-"

do     Hans Andersens barn Jorden                                                                              "-1-"

8     Monsr Krøgers barn Jorden og den store Kloke                                                  1-1-"

        Svend Halvorsens barn Jorden                                                                              "-1-"

        Caspar Bæchers barn Jord og den store Klocke                                                  1-1-"

        Tommes Skredders barn Jorden                                                                              "-2-8

        Jørgen Svendsens barn Jorden                                                                              "-1-"

        et barn til Christen Tranes Jorden                                                                          "-1-"

        Peder Kiærs barn Jorden                                                                                          "-1-"

        Børre Svenskes barn Jorden                                                                                      "-1-"

        Lars Andersens barn paa Lj Jorden                                                                          "-1-"

20     Monsr Bangmans barn Jorden og den store Kloke                                              1-1-"

        unge Hans Andersens barn Jorden                                                                          "-1-"

22     Christoffer Lewins Stifsøn Jorden og den store Klocke                                      1-1-"

        Een Pige til Peder Sommers Jorden og de 2de Kloker                                          2-"-"

        Sven børsens barn Jorden                                                                                      "-1-"

23     1 barn hos Sørren Kloker Jorden                                                                          "-1-"

24    Klockeren Monsr Morten Møllers Kones liig Jorden og alle

Klokerne sampt 2de ligKlæder                                  6-2-"

25     Jan Hattemagers barn Jorden                                                                              "-1-"

27     Ledvor paa Bakens barn Jorden                                                                          "-1-"

29     Apotecher Wolfs barn Jorden og den store Kloke                                          1-1-"

       ---- Ifra dend tiid ieg blev Kirkeværgen oppebaaret.

April 1 Ole Evensen for hans Moder Maren Larsdatter Jorden                              1-"-"

3     Monsr Bangmands barn Jorden og den store Kloke                                          1-1-"

15     Børre Halvorsens barn Jorden og dend store Kloke                                          1-1-"

        Peder Arnesens Kones lig for alle Klokerne, det sletteste ligKlæde
                 og Jorden                                                                                                          4-2-"

18    Claus Smed betalt for hans Søsters liig for Jorden de 2de smaa

Kloker og lig Klæde                                                      2-2-"

21     for Zacharias Skomagers lig Jorden                                                                      1-"-"

28     Rasmus Nielsens barn, Jorden, den store Klokke og Lig Klædet                      1-3-"

        Hans Andersens datter for Jorden, Klokene og Klædet                                      3-2-"

29     Ingebor Høstes Liig, Jorden og den store Klokke og lig Klædet                      3-2-"

31     Christen Olsens barn Jorden                                                                                  "-1-"

 

May Ole Knudsens barn Jorden                                                                                      "-1-"

16     Lieutnant Salings Liig Jorden, Klokerne og ligKlædet                                          3-"-"

19     Jørgen Svendsens barn Jorden                                                                              "-1-"

20     John Larsens barn Jorden                                                                                      "-1-"

25     Frans Lewins barn, Jorden og den store Kloke                                                  1-1-"

26     for tvende danske folk som blev ved Rasmus Nielsens er til

Kirken bleven betalt for Jorden og den Store Kloke      4-"-"

    for Jonases liig, som blev i fossen for Jorden betalt                                                1-"-"

    Monsr Jens Gregersen for hans datter for Jorden og alle

Klokerne med forud Ringen                                                                  5-"-"

af hr David Monrath for et ligklæde                                                      1-2-"

31     Niels Snedkers lig for Jorden, Klokerne og 2de ligKlæder.                                  5-"-"

 

Junij 1 Ole Lies barn Jorden                                                                                              "-1-"

7     Johannes Povelsens barn Jorden                                                                              "-1-"

13     Raadmand Iwer Sommers liig nedsatt i Kirken for alle

Klocherne og Ligklædet                                                  13-2-"

15     Halvor Haagensen for Jorden for 1 barn                                                                  "-1-"

22     Peder Helgiesens barn Jorden                                                                                  "-1-"

        Søfren Kierulf det eene Barneklæde                                                                          1-"-"

30     Hans Gundersens liig for Jorden og Klokkerne                                                      2-"-"

 

Julij 3 for Halvor Nilsens barn Jorden                                                                              "-1-"

6     Boletha Sal: Jacob Joensens barn for Jorden og den store Klokke                      1-1-"

11     Ole Jensens barn for Jorden og den store Kloke                                                  1-1-"

28    Fogden Schweders barn blev nedsat udi Kirken, Jorden og

      alle Klockerne, med forud Ringning                                                      12-"-"

        for Jeronimus Svendsens Kones lig, Jorden og de 2de Kloker

og LigKlædet                                                                  2-2-"

 

Augustij 5 betalt Ole Rasmusen for et barn Jorden og den store Klokke                  1-1-"

10     for Peder Mickelsens barn Jorden                                                                              "-1-"

        Ligklædet til Jacob Fog derfor betalt                                                                          2-"-"

        Ligklædet til Bouman derfor betalt                                                                              2-"-"

24     for Peder Jørgensens barn, Jorden og den store Kloke                                          1-1-"

28     for Tollef Andersens barn Jorden                                                                              "-1-"

 

Septem. 13 for Ole Hanssens barn Jorden                                                                      "-1-"

18     for Erick Rasmusens Datter Jorden                                                                          1-"-"

21     Lars Pedersens barn paa Baken Jorden                                                                  "-1-"

        for Lars Giertsens barn Jorden                                                                                  "-1-"

23     for Kasten Knudsens barn Jorden                                                                          "-1-"

        Anund Bottolsens barn Jorden                                                                              "-1-"

        Jens Larsens barn Jorden                                                                                          "-1-"

25     Gunder Pusters barn Jorden                                                                                      "-1-"

        Jens Larsens barn Jorden                                                                                          "-1-"

 

Octob. 2 Halvor Haagensens barn Jorden                                                                      "-1-"

4     for Jens Gregersens barn Jorden                                                                              "-1-"

do     Albret Abbrahamsens barn Jorden                                                                      "-1-"

13     Knud Guldsmeds barn Jorden                                                                              "-1-"

24     for Kirsten Larsdatters liig Jorden                                                                      1-"-"

26     for Ole Pettersens barn Jorden og den store Kloke                                          1-1-"

28     Hans Gundersens barn Jorden                                                                              "-1-"

 

Novemb 15 for Knud Skomagers liig Jorden                                                              1-"-"

        for Bolletha Sal: Jacob Jonsens barn, Jorden og den store Klocke              1-1-"

23    for Hans Andersens Kones liig, Jorden og

alle Klokerne og 1 Liig Klæde                                                          4-2-"

25     Apotecher Wolffes barn Jorden og den store Kloke                                      1-1-"

27     for Ole Finches barn Jorden                                                                                  "-1-"

28    for Frue Legaars liig, som blev nedsat i Kirken og for

Kloken og Ligklædet                                              11-"-"

 

Decem. 6 for Ole Wrogers barn Jorden                                                                  "-1-"

13     for Lorents Andersens barn Jorden                                                              "-1-"

18    for Wenche Sal: Hans Høstes lig Jorden og den store

Kloke og ligklæde                                                  3-2-"

        Ole Gundersen barn Jorden                                                                              "-1-"

19     Lars Pauelsens barn Jorden                                                                              "-1-"

28    for Mari Larsdatters liig Jorden, og de 2de Smaa Klocker

og 1 ligklæde                                                          2-2-"

SUMMA INDTEGT, som dog alt icke er Jndkommen, men

alligevel føres til Jndtegt.................................. rd 555-1-18

 

Udgift imod Foreskrefne

Indtegt

Hans Høyærværdighed Biscopens Cathedraticum                                                              2-"-"

Prouste penge                                                                                                                              2-"-"

Grundeleie af dend nye Kirkegaard med tillagde udve..ses Stycke                                      8-"-"

Capelanens Huusleie                                                                                                                  12-"-"

Latinsche Skolens Huusleje                                                                                                      12-"-"

Rectorens Huusleie                                                                                                                      12-"-"

Hørernes Løn og Huusleje                                                                                                          42-"-"

Klokerens Løn og Huusleie                                                                                                        28-"-"

Organistens Huusleje                                                                                                                     8-"-"

For vin og brød at holde indeværende Aar betalt                                                                      28-"-"

Belgetræderens løn                                                                                                                         4-"-"

Byeskriveren som Sedvanligt for indeværende aars Regenskab
    udi tvende Kirkestoller at indføre betalt                                                                                  2-"-"

Sæbe til Klokketapperne                                                                                                                  "-2-"

for at Mage Kirken betalt Klokkeren Morten Møller                                                                  "-2-"

Tallig Luis til Chronerne som formedelst den tiilige Ringning
til froe prædichen saa og i vinduerne da Klage Prædichen var
Over Sal: Kongens Høilovlige ihukommelse, erJalt tilgaaen for                                                 7-2-"

for alter Klæderne at Reenholde                                                                                                      1-"-"

Iligemaade for Liuse Cronerne                                                                                                          2-"-"

Saa og for Stagerne paa Altered sampt Pladerne ved døbe faderne                                          "-2-12

til Missionen for 1730                                                                                                                          2-"-"

til den Luthersche Kirke i London for 1730                                                                                      "-1-8

den 31 Martj til fattigfogden for at Rense Sneen fra Kirke Velvingen betalt                              "-"-6

Aprill 17de Giorde Christen Jeppesen ved Kirketrappen, saa og ved Renden
    over Prædichestolen derfor                                                                                                          1-"-"

do 19de til Ole Sadelmager for 1 Rem til dend store Klokke                                                          "-2-16

May 12 Til den nye Kirkegaards porten ---

            3 store Stolper til grundtræen á 2 ort                                                                                  1-2-"

            1 stor post, 4 smaa poster og 1 Stolpe                                                                              "-2-16

             1 tylt. 5 boe 12 og 14 fods Sidebor á 2 ort 16 s                                                                  "-3-18

            Nok 2de Stolper til Hullet under Risten                                                                              "-1-8

            50 Norske dobbelte nagler                                                                                                  "-"-20

            10 6-tomspiger                                                                                                                      "-"-15

            50 Holl: Enchelt, og 27 dobbelte nagler for                                                                      "-"-16

            10 skaarne lægter á 2 s                                                                                                          "-"-20

            130 tagsteen ----- á 2 ort 20 s                                                                                              "-3-16

            for alle foreskrevne Materialer at opføre betalt                                                                  "-"-12

            Arbeidsløn til Erick Kittelsen                                                                                              "-3-"

            Ligeledis til Christen Jeppesen                                                                                          "-3-"

            Noch til Christen Jeppesen for 4re Knapper                                                                  "-1-16

            Porterne paa dend nye Kirkegaard hvor hand selv lagt allen, og
                farve til og strøg den over tvende gange i alt betalt                                                  7-"-"

May 16 og 17de Taget ned den store Klokke der til gaaer efterfølgende:
    for en nye Egestok til Wellum Karhof betalt                                                                          "-1-8

Jernstangen som gick igiennem stoken, var brusten i støcher, hvorfor
    fick den ombytted og fich nyt jern ved Hytten, som Koster i
    hesteleie og driche penge                                                                                                          "-1-8

Til Claus Smed betalt, at giøre ferdig samme nyt Jern, og var hand
    Selv med ved Hytten at faae af beste Jern, samme Stang Smiddet,
    saa og giort 2de nye Ringer af Spiger af hans Eget Jern, saa og giort
    til nøtte de gamble Ringer, splinter og spiger derfor i alt til ham betalt                              4-"-"

Nok betalt til Erick Kittelsen og Christen Jeppesen for 2 ..ege------ á 1 ort 8 s er........         1-1-8

Julj 26 blev det nye Seyerverk af Sal: GeheimeRaad Adlers arvinger opsat
    udi Taarned paa deris bekostning, og blev samme tid Taarnet Maled,
    som blev tvende gange overstrøged med Ollie farve, derfor efter
    nøieste accord med Wellem Toxkverdt betalt udi arbeidsløn                                              10-"-"

Til Jens Sørensen betalt som var med ham i 3 hele og 3 halve dage                                      1-2-"

Til Stilling til Maleren saa og formedelst Stillingen var opsatt til verket,
blev det øverste af Taarnet med det samme Repareret saa vidt murligt
var, saa og paa taged med blye forbedret, hvor til andvendt
Efterfølgende Materialer og arbeidsløn

    Kiøbt til Taarneds Malling fra Christiania 1 anker ollie derfor betalt                                  6-2-"

    Af Monsr Boje Pettersen kiøbt Aug 5te 20 tt brunrød á 4 s                                                   "-3-8

    3 tt Sølve Gløt á 12 s                                                                                                                      "-1-12

    6 tt bleghvidt á 10 s                                                                                                                      "-2-12

    Kiøbt af Monsr Becher 42 tt brunrød                                                                                          1-3-"

    den 3, 9 af Monsr Casper Frandsen 20 tt Blegvid á 10 s                                                          2-"-8

    og 11 aug. 6 tt harpix ----á 16 s                                                                                                      1-"-"

    12 svarte børser á 2 s                                                                                                                      "-1-"

    9 fafner liner til at opvinde Ollie bøttene med til Malingen á 20 s                                          "-1-3

    200 Enchelt nagler á 20 s                                                                                                              "-1-16

    6 potter Lin Ollie á 1 ort 8 s                                                                                                          2-"-"

    Af Monsr Krøger Kiøbt:   den 17 aug 6 potter Lin Ollie á 1 ort 8 s                                          2-"-"

    Noch kiøbt Blygel til Knapperne for                                                                                          "-1-"

    achergielt for 10 s – aurum for 8 s                                                                                              "-"-1

    13 tt brunrød á 4 s                                                                                                                          "-2-4

    Coperød for                                                                                                                                  "-"-8

    14 tt bleghvidt á 10 s                                                                                                                      1-1-20

    Af Hr. Jwer Jiøbt 4 litt. blye á 16 rdr                                                                                          3-1-8

    Til Engel Smed for det gamble verk at nedrive og opsette igien betalt                                  "-2-16

    4re vinduestenger                                                                                                                          "-"-12

    Een laas til døren hvor verket staar                                                                                          "-2-16

    Een stokelaas for Perpentickelen                                                                                              "-2-8

    Een hasp og krampe dertil                                                                                                          "-"-8

    Til Henning Fiche for 2 vinduer at giøre ferdig i huuset hvor
        værket staar, betalt                                                                                                                  1-"-"

    Til Engvold Smed betalt efter Reigning som her forfølger                                                      7-1-14

    Til Hertvig Snedker betalt for arbeidet i kirken
         Selv 2.1/2 dag á 1 ort 16 s                                                                                                          1-"-4
        hans Svend i 3 dage á 1 ort 8 s                                                                                                  1-"-"

Christen Olsen veret med Mahleren, og des imellem arbeidet paa
        taged, i Taarned og paa orgelverked – 12 s dag                                                                      4-"-16

og til Hans Andersen som var 1 dag med og tekket med blye                                                      "-2-16

5 lister – 10 s og 1 tylt Siedehler (?) 2 ort er                                                                                      "-2-10

Resten af dehlerne som gick til blev tagen af Beholdningen som
    laae i Kalk huuset hvor af een deel nu igien ligger. ------

Saa og hvad Tagsteen som gik til Tagets Reparation blev tagen af
    den gamble som staar paa det gamble Kalcke Huus som falt ned
    i Sommer. ------

Til Tollef Smed betalt for een Hovednøgel at giøre til Kirken                                                          "-1-8

Nok giordt 2de Nøgler til dend Lille døer hvoraf den Eene fik
    Fattigfogden, og den anden Vægteren                                                                                              "-1-8

Til Hertvig Snedker betalt efter Sr Iwers Seddel for Bogstolen
at giøre paa Prædickestolen                                                                                                                  "-1-8

Til Ole Sadelmager for 2 Kloke Remmer at forferdige betalt                                                              "-"-12

Nok ladet giøre Een nye Rem, for at have i Reserve derfor betalt                                                  "-2-16

in Septem. til Bogebinderen for een nye Stolebog at Indbinde med
    6 Bøger Papier                                                                                                                                      1-2-16

Octob. 25 Hertvig Snedkers Svend, giort færdig den Eene Trappe                                                  "-"-16

der til gaaen 90 dobbelt nagler --- for                                                                                                  "-1-4

deler dertil blev tagen af Kalkehuused

Do 31 til Prædikestolen 2.3/4 al. Sort Bay á 1 ort 4 s                                                                          "-3-5

Knappenaaler 2 s – at Sye det paa 8 s                                                                                                  "-"-10

Decemb. 14 Ladet giøre Een nye Messeserck, dertil gaaen 13.1/2 alen
fiint Læhred --- á 1.1/2 ort                                                                                                                      5-"-5

1.1/4 alen Sorte Taftes baand --- á 12 s                                                                                              "-"-15

Til Een nye Alterdug 3.1/2 al. bred á 1.1/2 s                                                                                      1-1-6

Traae til begge dehle                                                                                                                              "-"-4

til Madamme Brandt for samme tvende at Sye                                                                                  "-2-"

Ditto 19 Træked Prædickestolen tillige med Altered, saavelsom den første
stoel i Kirken, for Sahl. Kong Friderich den 4de Høiloflig
Ihukommelse, hvortil for eendel blev brugt Scheens Kirkes tilhørende
ligKlæder og blev saa Ræsten Klædet med efterfølgende 30.1/2 alen
    Sort Multum – 10 qvarter bredt – á ½ rdr er                                                                                  15-1-"

    10 alen Sort Flor til liusene som icke anføres noged for, Saasom det
    icke blev brugt lengere end dend dag Klage prædiken var. ---

Til Ole Sadelmager for at Klæde Prædikestolen og Altered med
    Spiger og arbeidsløn betalt                                                                                                                  1-2-"

Nok for at Reparere 1 Klokke Rem betalt                                                                                                  "-"-8

til Bogbinderen betalt for 6 vaaben med F4tus paa                                                                                  4-"-"

Til Hertvig at tage Billederne ned af Altered bet:                                                                                  "-"-16

10 Enkelt nagler                                                                                                                                          "-"-2

Nok foruden det forrige andførte, Sope(?) formedelst dend
    Idelige Ringen leveret 3 tt á 12 s                                                                                                          "-"-12

Hvad Tou som er bleven forbrugt til Ringen er mig af Kirkens
Touv af Madm Isabelle leveret og er endnu noget deraf i Behold –

Til Hr. Iver Hesselberg betalt for Anno 1730 paa ahse og paa
    hans tilgodehavende                                                                                                                              30-"-"

Ligeledes betalt til Organisten Lewin for orgelwerchets
    vedligeholdelse for 1730                                                                                                                          2-"-"

                        SUMMA UDGIFTER     314rd -"-8 s

Naar Indtegten og Udgiften imod hver anden Liqvideres, kommer Kirken paa dette Aars
Regenskab hos mig tilgode – 241 rdr 1 ort 10 s – Skriver Toe Hundred Een og Førgetuige
Rixdaler En (ort) - 10 s

Scheen den 31te Decemb- Anno 1730

Johan Octavio Von Cappelen


© - Jan Christensen