Beretning om Skien og Ladestederne ved Skiensfjorden.

Av Mathias Lyche.

Etter en original i Skiens Arkiv, antagelig forfattet ca 1730.

(Hvor originalen befinner seg nå er ikke kjent, men øverst på første side av avskriften står skrevet ”pakke V, No 8a” og romertallet LVIII).

 

 

SCHEEN

Er først kaldet Skeede eller Skeede Bye og har

 

Ao 1346Faaet Privilegium af Kong Haagen, hvilket af Hands Hr. Fader Kong Magnus Smeek, som med forbemelte sin Søn Kong Haagen havde fælles Regiering, er

 

1359bleven confirmeret, og siden af de succederende Konger. Er en af de ældste Byer i Stiftet, men kand ey udfindes, naar og hvad Tid den er anlagt, saasom derom ikke findes noget monument ved Raadstuen.

Har i Begyndelsen, ligesom de fleste Byer, været et Vest (?) og sorteret under 2de Gaardes Grunde, den eene kaldet Lunde Gaard, hvilken Borgemester Rose

 

1533 – Har besiddet og af Øvrigheden sluttligen er bleven udlagt til Residence for Sognepræsten, ligesom den endnu er. Den 2den kaldet Lie Gaard, hvilken

 

1568 d. 6 Februerijaf  Kong Friderich den 2den efter Byens allerunderdanigste Ansøgning til Udrast og almindelig Fædrift er Regaleret, med al dens Rente og rette Tilliggelse, qvit og frie, foruden Afgift, intet undertagendes.

 

Ao 1652Overgik Byen en stor og skadelig Ildebrand.

1660 d. 13 Decembr. – Har Kong Friderich den 3die Salig og Høylovlig Ihukomelse allernaadigst Bevilget og Tilladt.

                                1.
At bemelte Skeen maa Nyde al Handel og vandel, Brug og Kjøbmandskab saa vide Borgerlig Næring angaar, som der i Bratsberg Lehn og des underliggende Havner udi de Priviligerede Frieheds Miile med Bønder, Fremmende og andre falde Kand.

 

                                2.

Skal ingen enten Bønder, Bisse Kremmerer, Strandsidderer eller andre, som ikke er af Skeen Byes Borgerskab, langt mindre fremmede eller andre Kiøbstæders Indvaanere være Tilladt inden den Priviligerede Circumfirence, til Lands, Søeverts eller i Havnene noget, i hvad det er eller være Kand, Byen eller Borgerskabet til prejuditz at maa handle eller forhandle, mens Skeen Bye saadant allene at tilkomme.

Samme Privilegium med alle de Frieheder og andet, som fremfarne Konninger Skieen forundt haver, har Høystbem.te Konge

Ao 1662 d. 30 JulijAllernaadigst confirmeret, saa vidt de ey var stridende med den souveraine Arve Regiering, og derhos Bevilget og paabudet


[Her følger 5 punkter af Rescriptet]

Ao 1662 d. 27 Apr – Har Kong Friderich den 3die Soldt, Skiødet og afhændet til Jørgen Bielche, Kongl. May.ts Raad, General Lieutenant udi Norge og Assessor udi Krigs Collegio ey allene de Otte Hands Kongl: May.t didindtil Selv havde ladet bruge, mens endog alle andre Hands Kongl: May.ts Sauger, Saugstæder og Damstokker, som nogen Rettighed til Høystbem.te Kongl: May.st afgaar, og Borgerskabet i Skeen saavelsom andre havde havt udi Leye og Brug, hvilke Sauger, saavidt Borgerskabet og andre didindtil udi Leye og Brug havt haver, Hr. Jørgen Bielche igien til dennem

 

d. 25 November – Haver afstaaet, Solt og afhændet efter derom skriftlig Contractes medfør, udi hvilken Contract er Sluttet og Forafskædiget, at Hr. Jørgen Bielche, eller hands Fuldmægtig tillige med dennem, som Saugerne have kiøbt og bruger, Hand med dennem og de med Hannem paa Kongl: May.ts Naadigste Behag og Ratification skulle giøre en Vedtægt, hvorledes med Skouge-Hug, Tømmerkiøb og andre til Saugbrugets Consumtion fornøden skulle holdes, og har Laugmanden samt Borgemestere og Raad med endeel Borgere udi Hr. Jørgen Bielches Fuldmægtig Severin Christensen Hands overværelse

 

Ao 1663 d. 2 Maij – Været Forsamlet paa Skeens forordnede Raadstue, til at forfatte samme Vedtægt, hvis Indhold fornemmeligen er denne, Neml: at Hr. Geheime Raad Jørgen Bielcke til forbemelte Otte Sauger, som paa Kongl: May.ts vegne af Lehnsherrerne udi Bratsberg Amt havde været brugt, skal følge hvis Tømmerkiøb udi Tinds Præstegield, Grandis Herrit og Lille Herrit er at faae, og Kand komme til Tind-Elven fra Hitterdal Vandet og op ad, og samme Elve at være frie for al indpas og Handel af alle andre Deris Skouge-Hug og Tømmer-Kiøb, saa og have Tømmer-Kiøb for Hands Kongl: May.ts, Kirckernes Provsternes og Træstebolernes Bønder, item frie Kiøb for Odels Bønder og andre i Tingtaget ligesom Borgerskabet.

 

Saa skal og Hr. Geheime Raad Bielche paa nogle visse Dage after Advarsel have frit for alle og af hvad Slags Tømmer det Kand være, at Skyde sit Tømmer igiennem Skaad Fossen, ligesom altid tilforn have været, hvorudi hannem ingen forhindring skal skee.

 

 

VEDTÆGTER

bestaaer ellers i alt af 19 Poster, som concernerer saa vel de 8te Cron-Sauger, som alle andre Borgerskabets Sauger, tillige med Skouge Hugsten og hvorledes dermed skal forholdes.

 

Ao 1663 – Er denne Vedtægt underskreven og forseglet af følgende

d. 4 Maij - neml. Jørgen Bielke Geheime Raad, Claus Andersen Laugmand, Casper Barnholdt og Peder Jensen Borgemestre, Anders Giermundsen, Peder Rasmussen, Cornelius Jansen og Oluf Nielsen Raadmænd, Severin Christensen fuldmægtig samt Isach Hendrichsen, Arne Bartholomaissen, Madtz Bastiansen, Jacob Jacobsen, Hans Tideman, Gierdt Brachtisandt og Jacob Rasmussen Borgere.

 

1664 d. 26 Januarij – Er forbem.te Vedtægt udi alle dens Ord, Clausuler og Puncter allernaadigst confirmeret

 

De Otte Sauger er derefter Kommen udi Hands Excell.ce Hr. Stadtholder Christopher Gabels possession, og hand har igien Solt og Afhændt dem til Hr. General Cort Sivertzen Adaler, men man har ingen underretning om, naar alt dette er skeet, men Vedtægten er

 

1669 den 12 Aug. – Paa General Admiral Adaler og hands Arvinger udi alle dens Ord og Puncter, Articuler og Indhold confirmeret og stadfæstet.

 

1669 d. 14 Aug. – har Hr. General Admiral Cort Sivertsen Adaler atter faaet kongl: Confirmation paa samme Vedtægt, udi de samme og uforanderlige Terminis som næstforrige Confirmation,  men med dette Allernaadigste Tillæg og dictered Straff for Selgende og Kiøbende Bonde og Borger, som modte understaae Sig imod omrørte Contract eller Bevilling at Hugge eller Hugge lade, Kiøbe eller Kiøbe lade at de skal bøde 1ste gang for Hver Tylt Tømmer Ti Rixdaler, og Bonden, som det hugger, ligesaa meget, for hver Mast Tiuge Rixdaler, anden gang for hver Slags dobbelt saa meget. Skeer det udi 3die Gang da som Hands May.ts Mandats Overtrædere at være forfalden under Høyeste Unaade og Straff, og af samme Straff kongen tilkomme Tredie Part, den Anden Part til Angiveren og den Tredie Part til de fattige Bønder der i Byerne.

 

1670 d. 29 April – Har Kong Christian den 5te Sal: og Høylovlig Ihukommelse allernaadigst confirmeret Vedteægten.

 

Ao 1670 d. 18 Nov. – Har Kong Christian den 5te allernaadigst confirmeret alle de Privilegier, Frieheder og andet, som Skeen af fremfarne Konninger saa og Deris May.ts Elskelig Kiære Hr. Fader Sal: og Høylovlig Ihukommelse har været forundt, at blive udi deris Ord, Puncter og Articuler, som de i alle maader i sig selv udviser, saa vidt de icke stride imod Jura Majestatis, absolutum Dominium, Souverainitet og Arve Rettighed.

 

1671 1ste Pintze dag – Er den største Part af Byen ved en ulyckelig Ildebrand lagt i Aske, og Hands Høye Excellence Hr. Stadtholder Guldenlev har efter Magistratens Ansøgning

 

d. 8 Julij – Befalet General Quartier Mester og Obr. Ingenieur Wilhelm Cucheron, samt Thomas Bandtzbild Raadmand i Tonsberg og Søfren Hercules Foged over Brunlaug Amt, som Commissarier at regulere Gader og Tomter saaledes at de Kunde blive afmaalte, afdeelte og lige anlagt, og om nogle formedelst deris Platzers Kumhed og ulighed ey Kunde Tilstædes igien at bebygge, da dennem saa store Tomter igien paa andre Beqvemmelige Stæder ved Byen at udvises, etc.

 

Til hvilken Befalings underdanigste efter Kommelse Commissarierne sig til Byen forføyede og i President samt Borgemester og Raads med Borgerskabet, deris hos- og overværelse først anlagde og afdeelte Gaderne udi visse Længde og Bredde og gav dem navne, dernest afmaalte alle Platzer for enhver, og i Vedkommendes nærværelse afpælede hvad enhver efter nøyeste overvejelse og billigste befindende Kunde til Komme og uden Fortræd Bebygge og Nyde.

 

De afmaalte Tompter og Platzer var ved No ansadte, tilsammen 73.

 

Efter denne Afmaaling, som saaledes Enhvers Platz ved Alen og Maal forklarer, har Commissarierne udi deris Forretning Erindret vedkommende at holde sig den efterredtlig, og ey ved nogen uroelighed at give Aarsage til Uenighed og derhos Eragtet.

 

                                1

 

At ville til Enhvers Gode nøye dennem rigtige Tompte-Breve paa deris Platzer under deris Hænder og Signeter meddeele, og derudi forklare alle de misligheder, som Kunde findes, udi den forhaabning, at Byens Øvrighed holder derover som ret og forsvarligt, og ingenlunde Tilstæder nogen at bygge anderledes end til Gaderne, efter en lige Linie, uden hver andres Fortrængsel eller Fortræd i alle Maader.

 

                                2

 

Inger sal. Peder Gundersens, som boer ved Søeboderne, Hendes Huus at være skadeligt for Søeboderne, og at hun bør afstaae samme til Byens beste, naar hun tilbørligen med penge for samme Hendes Gaard og Platz er fornøyet, saa og til en anden beleylig Platz at paaboe og bebygge af Magistraten er befordret, og saa ingen Huuser der siden Søeboderne til Skade at maa opsedtes.

 

                                3

 

At Eyeren under No. 65 skal af sin Tomt miste et Stykke, som afgaar til Byens Torv, Saugbruget og andet beste, og at Magistraten af Byens Midler og penge, som de i hænde Kunde haves eller faaes, Hannem at betale 300 rd inden Eet aars forløb.

 

                                4

 

Michel Lübeche Oremester[1], hvis Platz til Kirckens befrielse og Gaderom gandske afgaaer, igien at fornøye med 130 rd, som Presidenten belovede af Byens penge og middel at erlægge.

 

Ao. 1671 d. 16 Aug – Er denne Forretning af Commissarierne Willem Cucheron, Thomas Bandtzbild og Søfren Hercules underskreven og forseglet.

 

1682 d. 25 April – Har Kong Christian den 5te efter President, Borgemester og Raads allerunderdanigste Ansøgning, allernaadigst for got befunden Skeen med efterskrevne Privilegier at benaade, nemlig

[6 punkter af Rescriptet]

 

1682 – Er igien en Part af Byen, nemlig Hielden kaldet, afbrendt, og Hands Høye Excellence Hr. Stadtholder Guldenlev har

 

d. 25 AprilUdstæd ordre til Anders Cornish og Philip Adolph Paulli at regulere de afbrendte gader, Tomter og Platzer, som de tid efter anden in Maio og Junio har lagt Haand paa at forrette og efter overleg med Magistraten samt udi Vedkommendes Nærværelse angaaet samme deris Forretning med Platzer og Stædernes afmaaling og afdeling, ligesom om næstforrige 3de Commissarier er forklaret.

 

De afmaalte Platser er 38 i tallet.

 

 

 [1] Orgemester, Organist.