Fortegnelse paa de fattige og

huusarme i

Gierpen Sogn

Saadanne som de ved eftersøgning

forefantes d: 4 Junij 1727

 

De fattiges navne

Fød i Sognet

Kommen anden sted fra

Været her i Sognet

Vanføre og huusarme

Senge liggende

Lært Handværch

om gift

haver Børn, om kand tjenne

Gierpen Sogn

Børger Larsøn 76 aar

 

Fød paa Hedemarchen

Været her i Sognet paa Klefven 40 aar

er meget huusarm

 

været tømmer-mand, kand ikke arejde for alder

Er giftt med en mest sengeliggende qvinde

Har en datter som er gift

 

Mogns Escilsøn 75

 

Fød i Christiania

Været i Sog. paa Klefven 26 aar

Gaar om og betler - huusarm

 

Været smed, kand nu ikke arbejde

er giftt

Børnene ere giftte

 

Anders Micelsøn 74 aar

 

Fød i Herrestad (Gierestad)Sogn

Vært paa Klefven 17 aar

er vanfør og huusarm

 

Kand ikke arbejde for skrøbelighed

er giftt

ingen Børn hjeme

Udhouen

Anne Samuelsdaatter 80

 

Fød i Bergen

Været her 30 aar, nu paa Kleven

skrøbelig og huusarm

Undertiden sengeliggende

Kand ikke arbejde - bettler

ikke gift

ingen Børn

Kand være sig selv

Tolf Vetlesøn

 

Fød i Slemdal

Værit her 7 aar, nu paa Kleven

Huusarm

 

Kand ikke arbejde meere

er giftt

ingen Børn

 

Ragnild paa Borge

 

Fød i Froland sogn

Tient her i Sognet 60 aar

Gamel och skrøbelig - til huuse paa Borge

 

arbejdet og tjent saa lenge hun kunde

er ikke giftt

ingen Børn

 

Simon Halvorsøn 81 aar

Fød her paa Ose-bachen

 

Boed mange aar paa Osebachen

Gamel og skrøbelig - huusarm

 

Kand som før nu ikke arbejde

er enchemand

en giftt datter som er hos ham

 

Marte Halvorsdaatter 78 aar

Fød paa Ose-bachen

 

Holder til paa Osebachen

Gamel og skrøbelig - betler

 

Kand knap gaa mindre arbejde

iche giftt

ingen børn

 

Olau Helgesdaatter 76 aar

 

Fød i Ovenstads Sogn

Været paa Osebachen 60 aar

Husarm

 

Spinder for sin føde

er enche

en datter hos sig, som og er enche

 

Anne Sivertsdaatter 49 aar

Fød paa Meen

 

Holder til paa Osebachen

Vanfør i Ryg og Laar

 

Kand spinde undertiden

er ugiftt

ingen børn

 

Anne Halvorsdaatter 76 aar

 

Fød i Drangedal

Været her 26 aar paa Osebachen

Meget huusar

ofte sengeliggnde

Spinder undertiden

er ugift

ingen børn

 

Maren Jonsdaatter 90 aar

Fød her i Follestad

 

Været lenge i Sognet, nu paa Osebachen

Vanfør, mange aar kand knap gaa - betler

 

Kand ikke arbejde

Er Enche

en datter, Anne, tjener paa Borge

 

Elefs Moder 80 aar

 

Kommer fra Souer

Eer paa Osebachen

Vanfør, gaar paa krykker - lever af almisser

ofte sengeliggende

Kand ikke arbejde

Er Enche

En Søn, giftt paa Osebachen, halter

 

Amon Evensøn 82 aar

 

Fød i Sillejord

Været og boed her 74 aar

Beder om almisse

ofte sengeliggende

Er blind, kand ikke arbejde

er ugift

Har 2 giftte børn, som ikke kand føde ham.

 

Elef Jensøn

Fød paa M: Fos i Sognet

 

Boer paa Breke eje

Meget huusarm, betler

 

Udslebt og kand iche arbejde

Er gift med en vanfør qvinde

1 Søn Gevorben Soldat, En Datter, tjener

 

Agata Torstensdaatter 84 aar

 

Fød i Helleraaen

Været her 70 aar paa Frogne til huuse

Lenge bedet om almisse

 

Ganske stoch blind

Er Enhe

En Søn er gift

 

Anna Jonsdaatter 66 aar

 

Fød i Jerdal

Været her 26 aar paa Frogne

Skrøbelig og tilfælde

 

Kand lidet eller intet arbejde

Er Enke

6 Børn, somme gifte, somme tjener

 

Jon Olsøn 70 aar

 

Fød i Tune sogn

Været paa Grunerøe 11 aar

Huusarm, beder almisse

Ofte senge-liggende av alder

Kand ikke nu arbejde

Er Ugift

En Søn, tiener, 2 døttre gifte

 

Jon Olesøn 69 aar

 

Fød ved Herøen

Boed paa Grunnerøe i 60 aar

Mist helbred af werch - huusarm og nødtørftig

ofte sengeliggende av svaghed

Kand ikke mer arbejde

Er giftt med en gammel qvinde

En Søn boer paa Grunnerøe

 

Lisbeth Hansdaatter 78 aar

Fød paa Klep

 

Er paa Meen

fattig og nødtørftig

ofte sengeliggende av slet

Kand knap spinde

Er enche

En datter hos sig, er halv vanvittig

 

Lisbeth Jacobsdaatter 80 aar

 

Fød i Ejdanger

Været her 60 aar paa Ramsaas

Huusarm

tit senge-liggende

Blind, kand ikke see arbejde

Er Enche

2 Sønner giftte, 1 datter tien, 2 døttre hjeme

 

Inger Guttormsdaatter 86 aar

 

Fød paa Rendesund

Boed lenge her, er paa Sølj

Gandsche skrøbelig

- fattig

tit senge-liggende

Nesten blind

Er enche

En datter gift som nu er hos paa Sølj

 

Karen Halvorsdaatter 60 aar

Fød her paa Ose-bachen

 

Været her lenge, Er til huuse paa Sneltved

Vandfør - Nød-tørftig og fattig

 

Kand iche arbejde

Er Enche

ingen børn

død siden

Poul Pedersøn 90 aar

Fød her paa M: Fos

 

Været her alltid, Er paa Aas eje

Vandfør med to Kjepper - fattig og huusarm

ofte senge-liggende af alder

Kand knap arbejde

Er giftt

3 smaa børn hos sig

Ophoven

Marta Jngebretsdaatter 78 aar

Fød her i Sognet

 

Er ved Hytten

Vandfør i fødderne - gandsche fattig og huusarm

 

Kand iche arbejde

Er giftt

ingen børn

 

Johanne Bentsdatter 50 aar

 

Fød i Scheen

Været her lenge, er paa Grinj

Vanfør gaar paa kjepper - ganske fattig

 

Kand ikke arbejde

er giftt

ingen børn

 

Karen Steensdatter 60 aar

Fød her paa Bereberg

 

, er paa Holm

Vanfør og halter - huusarm og fattig

 

Kand lidet fortjene

Er Enke

en datter 22 aar er hos hende

 

Poul Torsøn 76 aar

Fød her paa Sneltved

 

Boed lenge paa Limi

mistet ved ildebrand det hand ejede - ganske fattig

ofte sengeliggende av alder

Kand ikke arbejde

Er giftt

En datter 12 aar er hos ham

 

Torjer Tordsøn 87 aar

 

Fød i Winnie sogn

Været her 21 aar - er paa Mo eje

Vanfør og blind - huusarm

sengeliggende

Været tinnmager

er giftt

3 Sønner, 1 datter som tjener

 

Maria Olsdatter 70 aar

Fød her paa Grunderøe

 

Været her alltid - paa Rising eje

Vanfør, gaar med Kjep - fattig og huusarm

 

Kand nu iche arbejde

Er enche

2 Døttre giftte, en tjener

 

Gunbor Gunborsdalen (Gundersdaatter) 80 aar

 

Fød paa Tin

Været her 60 aar i Gunborsdahlen

Vanfør, gaar med 2 Kjepper - Kand iche leve uden hjelp

 

For svaghed og alder iche are\bejde

er enche

ingen børn

 

Asgout Jansdaatter 68 aar

 

Fød Øster

Været her 7 aar, nu paa Tufte eje

Gandsche husarm

 

Kand svarve, intet fortjene

er giftt

4 smaa nøgne børn hjemme


30 fattige

David Monrath

At dette Er saaledis forfattet til Velbaaren
Hr. Ampmans Aller underdanigste Eftterretning.

Bereberg d: 14 Julj Ao 1727
Peder Christensen