Sckeen Byes Kop
og Qvæg sckat Mandtal

No 5

Indlagt wed Skeen Byes Regenskaber for aar 1690.

 

 

Kop och Qvegschat mandtall

Anno 1690

Wii Eftterschrefne, Anders Andersøn, Borgemester udj Scheenn, Peder Jacobsøn Baad, Raadmand ibm, Giør Vitterligt, at Anno 1690 den 12 Martij, ware vj paa Byens Anordnede Raadstue til anfang, dend Naadigst paabudne Kop och Qveg schat, fot Nerværende aar at legge, eftter Ko: Ma: allernaadigste Forordnings tilhold, som eftter en huers angifuelse, och Leylighed, i følgende Maader passerit;

   
 

1 Classe

Er Ret beregned efter angivelsen i Forordningens første Classe til 57 rdr 68 s, men som Jngenn laugting skeer som formodentlig motte haves er angiven Al endnu der for beløbes ligesom for en hand schriver.......4 rdr

Hr Laugmand Jffuer Hansøn, Kieriste, 3 børn, 3 piger, 3 drenge, 3 hester, 3 Kiøer, j Kalf, 4 Griiser, 10 Søfuer

.................................................................................57-2-20

   
 

2 Classe

2den Classe

Naar hand som assessor i Oberhofretten beregnes eftter den 1 Classe da kand beløbe:

for Præsidenten, Kieriste oc 3 børn.............42 rdr

2 piger, j amme, 2 drenge a 2rdr....................10 rdr

2 heste 1 rdr 2 ort:, j svin 4 s Er......................1 rdr 36 s

..........................................................................53 rdr 36 s

Difererer som endnu vil betales................................31 rdr

Hr. Præsident Barnholt, Kieriste, 3 børn, 2 piger, j amme, 2 drenger, 2 heste, j Svin.....................................22-1-12

Ret after forordningens 2de Classe

beregned til 22 rdr 80 s

Sogne Præsten, magister Hannibal Jessen, Kieriste, 3 børn, j præceptor, 2 piger, j dreng, j hest, 3 Kiøer, 4 Soufuer..................................................................22-3-8

Ligesaa.........12 rdr

Borgemester Anders Andersøn, hustru,

j dreng, j pige........................................................12-0-0

Stj Tonsberg oc kieriste...............................10 rdr

2 børn a 2 rdr..................................................4 rdr

4 tienste folch a 1 rdr....................................4 rdr

3 hester a 64 s................................................2 rdr

2 Kiøer 64 s, 2 svin 8 s Er.....................................72 s

........................................................................20 rdr 72s

Forlide beregned............................................1 rdr

Stj Tonsberg, Kieriste, 2 børn, En tiener, j dreng, 2 piger, 3 hester, 2 Kiøer, 2 Svin......................................19-3-0

   

Anders Clausøn, 2 tienner, j hest...............8 - 0 - 16

Ret efter Forordningen beregned oc tienneren Er lenged a 11 rdr hvor af sees at Magistraten icke maa faae Observered den forsckel som forordning gir millem en Kiøbmand svend oc en anden tiener som vel er formedelst der findes hvor for det endnu til Cammer Collegj decision vil vel forklaris.

3. Classe

 
   

Raadmand Hans Jacobsøn............................3 - 0 - 0

Ao 86 befindes hand at hafve børn oc tienistfolch, Ao

88 er hand gandsche udelat. Ao 89 ligesom dette aar anføris hans person allene des beskaffenhed wi nermere forklaris, oc derfor sig formedelst de 10 rd Ao 88......

......Extract er føyed med mandtallet

Magdalena, Sl: Anders Cornish,

2 børn, j pige............................................5 - 2 - 16

Ret eftter Forordningens 3de Classe BeRegned

Kirsten Sl: David Davidsøns, j Søn,

2 piger, j dreng.........................................6 - 0 - 0

Ligesaa

Peder Baad hustrue, 3 børn, 2 piger

j dreng, j hest, j koe.................................12 - 0 - 0

og saa

Giert Hansøn, Kieriste, j barn, 2 piger,

j dreng........................................................9 - 0 - 0

Iligemaade

Capellaun Hr Lodvig, Kieriste, 2 børn

j pige..........................................................8 - 2 - 16

Som for Ermeldt

Byefogden, Kieriste, 3 børn, j pige, j dreng.10 - 1 - 8

------

Byeschrifueren, Kieriste, 2 børn, j dreng......8 - 2 - 16

------

Christendze Sl: Ifuer Jensøns, j pige.............3 - 2 - 16

Ligesaa

Karen Sl: Jacob Halfuorsøns, j pige

j dreng, j hest............................................5 - 0 - 0

------

Karen Sl: Giert Jansøns, j Søn, j pige...........4 - 2 - 16

------

Thommas Sommer, 3 børn, 3 piger,

2 dreger, j hest.........................................10 - 0 - 0

------

Willum Willumsøn, hustru, j pige, j dreng..7 - 1 - 8

------

Frandz Frandzøn, hustru, 3 børn, j pige.......9 - 2 - 16

------

Anders Madzøn, 2 børn, 2 piger, 2 drenge..7 - 2 - 16

------

Jørgen Pedersøn, hustru, 2 børn...................8 - 0 - 0

------

Helge Sl: Peder Trost, 3 børn, j pige.............6 - 2 - 16

------

Jan Jansøn, hustru, en pige...........................6 - 2 - 16

------

Ole Oelsøn Aafos, hustru, j pige..................6 - 2 - 16

------

Joen Arnesøn, hustru, j Søn, j pige..............7 - 2 - 16

Ret eftter Forordningens 3de Classe beregned.

Karen Sl: Anders Jensøns, j barn, j pige

j dreng, j hest..............................................6 - 0 - 0

------

Petter Frandzøn, hustru, 3 børn, j pige........9 - 2 - 16

------

Jens Mogensøn, hustru, 3 børn, j pige.......9 - 2 - 16

------

Peder Hesselberg, hustru, j pige..................6 - 2 - 16

------

Christen Hesselberg, hustru, j pige.............6 - 2 - 16

------

Jacob Jensøn, hustru, j pige.........................6 - 2 - 16

------

Casper Becher, hustrue, j pige, j dreng.......7 - 1 - 8

------

Latinsche Scholemester Giert Laursøn,

hustru, 3 børn............................................9 - 0 - 0

------

Jørgen Lesøe, hustru, j pige, j Søn..............6 - 2 - 20

------

Madz Pedersøn Juel......................................3 - 0 - 0

------

   

4. Classe

 
   

Morten Pedersøn, hustru, j Søn, j hest

2 Kiøer, j pige............................................3 - 0 - 0

Deres Næring brug oc Wilkor Wil forklaris Saasom ingen angifvelse fra Vedkommende findes, ej heller af Magistraten forClared paa det der af kand formenes om de Rettelig eftter forordningen er anført og beregned.

Halfuor Gutormsøn, hustru, j dreng,

j hest...........................................................2 - 0 - 0

------

Hans Jørgen, hustru, j pige, j Koe...............1 - 2 - 16

------

Hans Høst, hustru, j pige, j dreng...............1 - 2 - 16

------

Marcus Clod, hustru, j daatter, j pige.........1 - 2 - 16

------

Jochum Cuhr, hustru, j pige.........................1 - 1 - 8

------

Jørgen Holst, Saug Foegit, j dreng, j hest..1 - 2 - 0

Ret eftter forordningen beregned.

Isaach Jostensøn, hustru, 2 børn................1 - 2 - 16

Er ingen angifvelse paa deris Næring oc Wilkor hvor eftter beregningen kand bifaldes.

Inger Peder Gundersøns, j Søn, j pige,

j Svin...........................................................1 - 0 - 20

------

Halfuor Ingebretsøn, hustru, j pige.............1 - 1 - 8

------

Hermand Andersøn, hustru, j pige..............1 - 1 - 8

Ligesom forhen wed den første mand J den fierde Classe, Morten Pedersøn Melt Er.

Thord Schreder...............................................0 - 2 - 0

bør svare eftter forordningens 3de Classe 3 rdr. Differerer 2.1/2 rdr

Søfren Smid, hustru, j Søn............................1 - 1 - 8

bør svare eftter forordningens 3de Classe 7 rdr. Differerer 5 rdr 64 s

Gregers Pedersøn, hustru, 2 børn, j pige....2 - 0 - 0

Som ved Morten Pedersøn melt

Werner Oelsøn och hustru...........................1 - 0 - 0

------

Ole Hansøn och hustru.................................1 - 0 - 0

------

Jacob Oelsøn schaatmand, hustru,

2 børn, j pige..............................................2 - 0 - 0

------

Ole Ingebretsøn Tatterbachen,

hustrue, j barn...........................................1 - 1 - 8

------

Jochum Fendt, hustru, j pige,

j dreng, j koe..............................................2 - 0 - 0

------

Jacob Laursøn Schoemager, hustrue,

2 børn.........................................................1 - 2 - 16

bør svare efter forordningens 3de Classe 8 rdr. Differerer 6 rdr 32 s

Isaach Torchelsøn och hustru....................1 - 0 - 0

Som ved Morten Pedersøn

Stephen Slagter, hustru, j pige....................1 - 1 - 8

bør svare eftter forordningens 3de Classe 6 rdr 64 s. Differerer 5 rdr 32 s

Mouridz Nielsøn och hustru.......................1 - 0 - 0

Som ved Morten Pedersøn

Jan Fendt, hustrue, j pige, j Koe.................1 - 2 - 16

------

Søfren Dreyer och hustru............................1 - 0 - 0

bør svare eftter dend 3de Classe 6 rdr. Differerer 5 rdr.

Reyer Svendsøn och hustru.......................1 - 0 - 0

som Morten Pedersøn

Jachob Snedcher och hustru......................1 - 0 - 0

bør svare eftter dend 3de Classe 6 rdr. Differerer 5 rdr.

Anders Oelsøn och quinde.........................1 - 0 - 0

som Morten Pedersøn

Rasmus Smid och quinde.............................1 - 0 - 0

bør svare eftter dend 3de Classe 6 rdr. Differerer 5 rdr.

Abraham Kier och quinde............................1 - 0 - 0

som Morten Pedersøn

Hans Bastiansøn och hustru.......................1 - 0 - 0

------

Johannes Svendsøn och hustru.................1 - 0 - 0

------

Jan Wefuer och quinde................................1 - 0 - 0

bør svare eftter dend 3de Classe 6 rdr. Differerer 5 rdr.

Ingebret Saugm: och quinde........................1 - 0 - 0

Ret eftter forordningen beregned

Anders Aslachsøn och quinde...................1 - 0 - 0

som ved Morten Pedersøn melt

Josten Biørnsøn och quinde........................1 - 0 - 0

------

Joen Evensøn, hustru, j Søn,

j pige, j dreng.............................................2 - 0 - 0

------

Daniel Tostensøn, hustru, j pige.................1 - 1 - 8

------

Bertel Bom och hustru..................................1 - 0 - 0

------

Laurs Cornelsøn, hustru, j Sønn, j dreng....1 - 2 - 16

------

Hans Brun och hustrue.................................1 - 0 - 0

Ligesom forhen wed den første Mand i denne Classe Morten Pedersøn melt Er.

Abraham Laursøn och hustru......................1 - 0 - 0

bør svare eftter dend 3de Classe 6 rdr. Differerer 5 rdr.

Anders Andersøn Schreder och hustrue...1 - 0 - 0

------

Bertel Nielsøn och hustrue...........................1 - 0 - 0

------

Jan Høst, hustru, j Søn, j pige......................1 - 2 - 16

------

Amund Clod och quinde..............................1 - 0 - 0

------

Hendrich Schnel och hustrue......................1 - 0 - 0

------

Jens Hollender och quinde..........................1 - 0 - 0

------

Peder Pedersøn och hustru.........................1 - 0 - 0

------

Hendrich Tiesøn och hustrue, j daatter.....1 - 1 - 8

------

Philip Paullj, j dreng......................................0 - 3 - 8

------

Søfren Knudsøn............................................0 - 2 - 0

------

Aasmund Murmester och quinde...............1 - 0 - 0

bør svare eftter den 3de Classe 6 rdr. Differerer 5 rdr

Niels Amundsøn och hustru.......................1 - 0 - 0

ligesom Morten Pedersøn

Hans Sadelmager och quinde......................1 - 0 - 0

bør svare eftter den 3de Classe 6 rdr. Differerer 5 rdr.

Christian Felbereder, och hustru.................1 - 0 - 0

ligesaa 5 rdr

Madz Smid och quinde.................................1 - 0 - 0

oc saa 5 rdr

Joen Christensøn och quinde......................1 - 0 - 0

Ligesom Morten Pedersøn

Ole Jensøn och quinde.................................1 - 0 - 0

------

Mogens Ifuersøn och quinde......................1 - 0 - 0

------

Johannes Hartmand och quinde..................1 - 0 - 0

------

Joen Amundsøn och quinde........................1 - 0 - 0

------

Berent Joensøn och quinde, j dreng...........1 - 1 - 8

------

Hans Bestilt och quinde................................1 - 0 - 0

------

Gunder Joensøn och quinde.........................1 - 0 - 0

------

Svend Rasmusøn och quinde.......................1 - 0 - 0

------

Ellef Ellefsøn och quinde...............................1 - 0 - 0

------

Knud Saugmester och hustru.......................1 - 0 - 0

Ret eftter forordningen beregned.

Ture Nielsøn....................................................0 - 2 - 0

Ligesom Morten Pedersøn.

Søren Andersøn och quinde........................1 - 0 - 0

------

Giert Cornelsøn...............................................0 - 2 - 0

------

Peder Bingholt och quinde...........................1 - 0 - 0

------

Ole Snedcher och hustru..............................1 - 0 - 0

Bør svare eftter den 3de Classe 6 rdr. Differerer 5 rdr

Dyre Ingebretsøn och quinde......................1 - 0 - 0

Som Morten Pedersøn

Jacob Mahler och quinde.............................1 - 0 - 0

bør svare eftter den 3de Classe 6 rdr. Differerer 5 rdr

Niels Haraldsøn och quinde.........................1 - 0 - 0

Lige som wed Morten Pedersøn melt Er.

Christen Meen och quinde...........................1 - 0 - 0

------

Bendt Alfsøn och quinde..............................1 - 0 - 0

------

Peder Snecher och quinde............................1 - 0 - 0

bør svare eftter den 3de Classe 6 rdr. Differerer 5 rdr

Tron Knudsøn och quinde...........................1 - 0 - 0

som Morten Pedersøn

Ole Povelsøn i gielden och quinde..............1 - 0 - 0

------

Christen Tobiesøn och quinde.....................1 - 0 - 0

------

Jan Povelsøn...................................................0 - 2 - 0

------

Grunde Saugm: och quinde..........................1 - 0 - 0

Ret eftter forordningen beregned

Peder Carmer...................................................0 - 2 - 0

som Morten Pedersøn

Christen Eschelsøn och quinde...................1 - 0 - 0

------

Anders Christensøn paa Øen och quinde..1 - 0 - 0

------

Joen Ingebretsøn Saugmester och quinde.1 - 0 - 0

Ret eftter forordningen beregned

Halfuor Tvedten och quinde........................1 - 0 - 0

som Morten Pedersøn

Johannis Spreder och quinde.......................1 - 0 - 0

bør svare eftter den 3de Classe 6 rdr. Differerer 5 rdr

Svend Svendsøn och quinde.......................1 - 0 - 0

som Morten Pedersøn

Laurs Klep och quinde..................................1 - 0 - 0

------

Ole Bestilt och quinde...................................1 - 0 - 0

------

Christen Møller och quinde..........................1 - 0 - 0

Ret eftter forordningen beregned

Jan Prechtesandt och quinde.......................1 - 0 - 0

som Morten Pedersøn

Peder Tofttum.................................................0 - 2 - 0

------

Peder Falderop och quinde..........................1 - 0 - 0

------

   

SUMMA.....................................................475 Rdr 8 s

 

Scheen ut Supra

  1. Andersøn

Jacob Baad


Skien Genealogical Page by Jan Christensen