Antegnelser udi Skeen Byes med
underliggende staders Contributions Regnskaber
bereignet fra Nytaar 1671 til Nytaars
Dag 1685.
herhos følger anteignelserne fra Ao 1685 til
1692 inc: begeftter hefttet.

1671 -1692

med bilage

Anteignelser udi Scheen Byes Skatte
Reignschaber, beregnet fra Nytaarsdag
1685, til Nytaarsdag Ao 1693, bestaaende
udj efterfølgende slags skatter, Nemlig:

Som Magistraten deres Erklæring icke herved Psterne Skrefved hafver, mens antegnelserne Posteris Extrahered, Og der paa giort Deres Erkæring som her bag ved disse antegnelser inoriginalj findes hedtted, saa hafver mand for des bedre beqvemmelighed ved decisionen wæred for aarsaged samme Deris Erklæring her his wed hver Post at føre, som saaledes Ord for Ord melder som Følger

  1. Kop og Qvægskatterne for Aaret 1686, 88,89, 90, 91 og 1692.
  2. Baadsmandskatten for Ao 1686 og 89
  3. Fortificationsskatten Ao 1691 og Folckeskatten for samme Aar.

Som Præsidenten Marcus Barnholt er Nestleden Aar wed døden afgangen, og wj ej wiste af disse høy Respective Antegnelser at sige førend nu, mens wæret i de tanker den Salig mand hafde belagt Mandtallerne med behørig angifvelser i forklaring.

I hvor vel ej nogen forklaring var befalet skulle medfølge mandtallerne, mens at den er giort for Ao 1692 Skede til bevis for Skattenes moderation, Saa maa wj I ald underdanighed begiere, det naadigst motte behage det høyloflige Cammer Collegis, at det og der ved forbliver i naadigst henseende til denne byes fattige Indvaaneres Saare ringe Vilkaar, Som Sig nocksom tilkiende gifver af mandtallerne at de fleste ere Dag-lønnere oc Arbeids folck. Til med og haver Vel salig Præsidenten og da wærende Magistrat haftt i agt Kongl: Forordnings medfør, hvor eftter en hver eftter leilighed paa de tider er ansat I skatt og nu mangfoldige af samme Indbøggere ere wed døden afgangen og En stor deel af de Igjenlefvende forarmet som eftterfølgende Vores underdanigste oc Sandfærdige Erklæring bevidner.

- beror paa erklæringen -

1

Kop og Qvægskatterne angaaende

De som samme Vel med Mandtall for hver Aar under Magistratens hænder er belagt, huorudj Indwaanerne er inddelt i visse Classer, og eftter Forordningerne beregnet, men hverchen med vedkommendes angivelser /: undtagen for Ao 1692 :/ eller ved Magistratens beregning giort forklaring om Indbyggernis næring og Vilkor, Paa det sees kunde om de eftter de Rætte Classer i forordningen er opført, hvorfore eragtes samme angivelser med dend forberørte giørende forklaring endu wilde fremleggis.

 

2

Foruden forbemelte falder ellers ved de indleverede Kop og Quægskats Mandtaller i Almindelighed, at erindre

Laugmanden wides ej wor udj Rangen at hand skulle svare for en handskriver /: ey haftt nogen Laugtingskrifver enten J wirckelig tienniste J sit huus eller for nogen løn uden huuset, mens brugte der til hvem hand kunde der til formaa og Jblandt skref hand Self J Protocollen, som kand bevisis med Original Protocollerne.

- beror paa Erklæring -

1. Udj Laugmand Jver hansøns Familie er ingen laugtingskriver angived eller beregned, som hand formodentlig maa have haftt, og derfor burde betale som en handskriver aarlig 4 rdr, og er

for Ao 1686....................4 rdr
1688....................4 rdr
89....................4 rdr
90....................4 rdr
91....................4 rdr

20 rdr

kand nu omstunder eftter Laugmandens død om samme angivelse iche hafves nærmere eftterRetning.

Den Salig mands Enke haver frasagt sig Arv oc Gield.

- Ligesom Forrige -

Ao 1688 haver værit angivet en Oxe, og iche eftter Alder som forordningen befaler, men i Beregningen ichun anseet som en under 4 aar,

for....2 s som vil forklaris, thj over 4 aar bør betales 80 s. Imidlertid beregnis det differerende, som er...................................48 s
Ao 89 ligesaa........................48 s
1691 ogsaa...........................48 s
----------------------------- 1 rs 48 s
--------------------------------------------
er 21 rdr 48 s

Der for skal være Kongl: allernaadigste bevilling, hand ickun at skulle svare som Præsident, Hvilcken benaading skal wære in originalj nedsent til RenteCammered hvor om her hos følger til beviis Renteskriverens Missive Dateret dend 5 Decembr 1691.

Dend Kongl: Benaading som paaberaabes er dateret ds 3 Janu 1685, huoraf følger Copie Vnder tuende Secreterers hender Ved de Extraherede ............. Poster Vdj forige Regnskaber fra 1671 til 1685 Under No 1, mens som den ichun Melder om dend Kopskat for Ao 84 saa stilles til høyloflig Cammer Collec: Decission, om samme videre end for same Aar kand Exterderes.

  • følger for bemelte Missive –

No 1

2. Præsident Marcus Barnholtz familie, er hannem som Præsident tilberegned eftter forordningens 2den Classe, men som hand paa de tiider schal have wærit Assessor i Ober HoffRætten bør hand betale aftter dend 1te Classe, hvorfor det differerende hannem til befalning endnu vilde paaregnis, og er

for Ao 1686......................25 rdr 8 s
1688................................. 34 rdr
89..................................... 31 rdr
90..................................... 31 rdr
91..................................... 30 rdr
92..................................... 17 rdr
Er.....................................168 rdr 8 s

Hans Enkes Erklæring om hendes slette tilstand som her wed attesteres følger her hos

Enchens Erklæring Følger her hos.

No 2

3) Mags Hannibal Jessens familie for Ao 1692 er beregnet til 18 rd 8 s, men naar dend beregnis som af en Sognepræst i de Kiøbstæder hvor Borgemester og Raad er, da kand det beløb eftter forordningens 5te Classe 24 rdr 8 s, og saaledis forskiæller som endnu vil befales..........6 rdr

Der om følger Enckens Erklæring her hos paa beraabende Sig hendis slette tilstand, som OS er vitterligt, eftter hosføiede tingsvinde oc fordj attesteres.

-- beror paa fremlagde Enchens Erklæring og thingsvinde, som af Magistraten Vdj forbemelte deris Erklæring attesteres.

No 5 og 4

4) Hvor Borgemester Anders Andersøn har svarit Kop og Qvægskat af sin Familie Ao 1686 vil giøris bwiislig, saa som hand udj ungen af Classerne er indført, haver ellers eftter Ao 1688 angivelse kunde bedrage

til ..............................15 rd 64 s

Ao 1691 schal hand ved døden være afgangen, samme aar indføris hans eftterlatte Enche i dend 4de Classe, som i den 2den Clase burde værit beregnet, og saaledis forschiæller som endnu vi svaris....................................................4 rdr 16 s

19 rdr 80 s

 

for Ao 1692 er gandske intted beregnet, formedelst hun eftter Magistratens opskriftt paa Mandtallet, schal wære forarmet, som med Tingsvinde vil beleggis, til høiloflig Cammer Collegj nærmere Decision.

Som underdanigst af arfvingerne tilsvares.

- schal vorde Beregnet -

5. Stj Tønsbergs familie Ao 1690, som bestaar i hannem self, Kieriste, 2 børn, 1 tiener, 1 dreng, 2 piger, 3 hæster, 2 kiør, 2 svin, Er beregned til 19 rd 72 s, og kand beløbe 20 rd 72 s, forskiæller i Beregningen som endnu vil befalis.........1 rdr

Der bevises med hosføyede Copie af Qvitantzer, at som hand tilforn boende nest wed byen paa Søndre Brecke gaard J Jerpen Sogen, Saa haver hand betalt disse skatter til Fogden i Bamle eftter RenteCammeretz høibydende Herrers General anordning dend 6 febr Ao 1686 hvor om hand foregiver, at have underdanigst andraget for Cammer-Collegium, Fogden at have formeged Oppebaarit, Ellers kand Sandferdeligen bevidnes samme Raadmand aldeeles ingen huus holding haftt J de aaringer her J byen, hvor af nogen vidre Skatt skulle burde svares.

Copie af de fremlagde Quittancer No 5, huor eftter det Vdj fogden Rasmus Pedersen Herstad Regnschaber er til Jndtegt, og de fore eragtes her at kand Passere.

6. Raadmand Hans Jacobsøn Falchs familie er udlugt for Ao 1688 og 89 Enddog hand Self Kopskattens mandtal Ao 1689 med Præsidenten har lagt og underschrevet bør derfore i Ringeste at svare som forige aar 1686.

for Ao 1688 af sig Self, 1 datter,
1 tiener, 1 pige.............................5 rd 32 s
Ao 1689 Ligesaa..........................5 rd 32 s
10 rd 64 s

Ao 1690 anføris hans Person alleene.

Ao 1691 Ligesaa. Des beskaffenhed vil nærmeere forclaris til Cammer Collegj decision.

Ao 1692 gandske udlads formedelst hand som en Proprietarius paa dend gaard Søndre brecke i Bamle fogderie for sig og 1 tienistepige har svared 5 rdr, men om hand iche derforuden bør svare her som en Raadmand i Skeen, og giøre bewiislig hand ingen huusholding haver, hvoraf hand vidre familieschat bør svare, udstilles til Cammer Collegj decision.

Assessor Anders Clausens Erklæring følger her hos som sig og saaledes forholdene.

Anders Clausens Erklæring No 6., som her wed af Magistraten Testeres sig saa at forholde.

7) Anders Clausøn som for sig og sin Familie indtil 1690 aars udgang har svarit eftter Forordningens 2den Clase, forklaris Ao 1691 oc 92, at have sig angivet og svarit til Landet, hvilchet er eftterseet, og findes som en Proprietarius for dend gaard Nordre brecke i Bamle fogderie, at have svarit for samme Aaringer eftter forordningen, mens om hand derforuden som en Kiøbmand haver haftt nogen borgerlig næring i Skeen, og der til aparte folk holdet burde deraf og Kopschatten værit svaret, som endnu wil forclaris.

Denne Encke er med mange børn igiensiddende udj slet tilstand., Særlig for hendes Sal. Mands Caution til Rente-Cammeret for forrige foged i Bamle Jørgen Jørgensøn Riber, Saa hun formedelst hendes Slette tilstand /: Saa som hende er betagen ald forige næring Samt huus oc gaard :/ underdanigst formodes worder naadigst forskaaned for denne rest eftter Kongl. Forordning dend 2 aprilis 1692 Og følger her hos det anbefalede tingsvinde.

- beror paa erklæringen og fremlagde tings vinde

No 7

9) Magdalena Sal: Anders Cornichs Raadmands Encke, er før Ao 1691 som en forarmet henført, og beregned i dend 4de Clase, Men burde eftter dend 3die Clase værit beregnet, og da forschiæll som endnu vil tilsvaris 4 rd 80 s.

For Ao 1692 er gandsche inttet beregnet formedelst hun eftter Magistratens opskriftt paa Mandtallet schal være forarmed, Som med tingsvinde vil beleggis, til Cammer Collegij nærmere decision.

Forige byeskriver Peder Larsen som var fra bestillingen førend hand døde haver ej haftt nogen næring som en Kiøbmand vidre end ¼-part udj en Saug en Miil fra byen, som dog mest staaed øde, eller hand leied bort formedelst manquement af Saugtømmer, Og været hand Raadig 1/8 part udj it lidet Skib, som hand icke haver tilladt, efttersom Reisen hannem ej tilkom førend eftter hands død, og da haver arfvingerne strax maat Selge Samme Skibspart, efttersom de der med maat betale børne penger, som hand med indesat og de ringe eftter hannem forefundne Midler dependerede mest af børne penger som hand wærgede for, som neste Frende,

beror paa erklæringen

10) Peder Larsøn forige Byeskriver findes udj 1692 Aars mandtal foruden nogen omstendelig forklaring ichun beregned til 6 rd 40 s, der ellers som en Kiøbmand og den der haver Skibsparter eftter sin angivelse og forordningens 5te Clase burde være beregned til 19 rd 64 s, hvor eftter bliver endnu at tilsvare 13 rd 24 sForige Consumptions forpagter Lÿder Møller er død i Kiøbenhafn, den Salig Mand var udj stor vidløftighed særdeles, Saa hans Enke oc mange børn aldeles intet faaed at arfve aftter hannem,

Encken haver sig oc strax frasagt arf oc gield, som eftter hendes her hos føiede begiering af dend 4 Julij 1696 Sandfærdeligen kand attesteres her med, til naadigst forskaanelse, eftter Kongl. forordning af dend 2 Aprilis Ao 1692 for de andsatte 36 rdr 88 s.

- Beror paa erklæringen saauels. Enchens Suar No 8, som af Magistraten er attesteret, Vdj obermelte deres Erklæring.

11) Consumptionsforpagteren Lÿder Möllers familie burde være tilført og beregnet eftter Forordningens 3die Classe og da kunde beløbe eftter 1686 aars angivelse, Nemblig –


Ao 1686 – for hannem.....3 rd
hans hustrue...3 rd
1 tienistepige........64 s
6 rd 64 s

1688...................................................6 rd 64 s
1689...................................................6 rd 64 s
1690...................................................6 rd 64 s
1691...............................6 rd 64 s
og 1 barn........1 rd
7 rd 64 s
34 rd 32 s

Hvorpaa icke findes beregned
Ao 1686.........................2 rd 24 s
1691..............................1 rd 16 s
3 rd 40 s

Resten bliver endnu at betale,
som Er............................................30 rd 88 s

Iligemaade for Anno 1692 er
hans familie beregnet eftter den
6te Clase til 19 rd, men eftter
forordningen bør svare eftter den
5te Classe, som kand beløbe 25 rd
forskiæller som derpaa endnu
bør betales.......................................6 rd
36 rd 88 s

Stifttskriver Jens Mogensøn Er ved døden afgangen, eftterladende sin Encke og børne i stor witløfttighed, self den Salig Mand icke giort rigtighed for 23 Aars Regenskaber for Kierckernes Jndtegt oc udgiftter J Bradsberg amt der fore Encken underdanigst Sig beraaber paa Kongl. forordning af dend 2 Aprilis Ao 1692 til allernaadigst forskaanelse, Ellers haver hand eftter Enckens beretning Ao 1692 holt Dug og Diske paa Nordre Frogne gaard J Jerpen Sogn, hvor hun Siger at have svaret denne Skatt til Fogden.

- beror paa erklæringen, ellers findes for Ao 92

ej Videre at Være bekient for paa Nordre Frogne
gaard end af en tieniste pige.

12) Stifttskriveren Jens Mogensøn, er henført i dend 3die Clase, enddog forordningen hennem der iche næfner, men Rættere eftter dend 2den Clase burde værit beregned, hvorpaa Magistraten sig udførlig haver at Erklære, til Cammer Collegij Decision og nærmere beregning for alle Aaringer, indtil Ao 1692, da før hannem intet er tilført, men foregiver at være fløt paa Landet, vil forskaffis tilbørlig Rigtighed for, hvor hand har svarit for samme Aar, eller det bliver eftter forige Aaringers angivelse beregned eftter forordningen.

Helge Salig Peder Trostes ansat det aar 1692 J denne skat for 12 rd, som var det høieste hende kunde paaregnes eftterdj hun iche haver stort Kiøbmandskab, mens ichun Huusnæring, ved adskilligt, dog mest Madwahre i smaa partier at udsælge.

- beror paa erklæringen

13) Helle Sal: Peder Trostes, er for Anno 1692 beregnet eftter dend 6te Clase til 12 Rd, mens eftter angivelsen anseet, som dend des hos nogen synderlig næring, at burde svare eftter forordningens 5te Clase, og da kand beløbe --- 16 rd. Og i saa made differerer......................4 rdr

Haver ej heller haftt noget stort Kiøbmandskab, eller anden Synderlig næring, eller enten holdet Krambod eller Vintapperi Og deslige.

- Ligesom Forrige

14) Joen Jansøn iligemaade for samme aar, eftter dend 6te Classe ichun beregned til 7 rd 64 s, men eftter dend 5te burde værit beregnit til 10 rd 64 s.

forskiæller...........3 rdr

Maren Salig Willem Willemsøns hafver vel hus her i byen, dog af ringe værdj, mens hun holder mest til paa landet haver ey heller nogen næring enten wed Kramboed, vintapperie eller nogen anden stor Kiøbmands handling.

- beror paa erklæringen.

15) Ao 1692 Er Maren Sl: Willem Willemsøns eftter dend 6te Clase beregnet til 8 rd 48 s, men eftter den 5te burde være beregnet, som dend der har nogen synderlig næring til 9 rd 48 s.

- Differerer.........1 rdr

Simmen Jørgensen var paa de tider nylig kommen af hans tieniste som kramboedsvend, Og da hand sig boesatte, hafde ej heller endnu haver nogen anden Næring end en Kramboed af ringe værdj oc hafde taged warene paa Credit af Kramboeden i sig self giver hand i leye 8 rdr.

- Som forige.

16) Paa liige maade for samme Aar differerer udj Beregningen over Simen Jørgensøns familie...3 rd

  • Beror paa Magistratens erklæring som her Wed er hefted.

17 art) Jørgen holst er ingen borger langt mindre bruger eller haver brugt nogen borgerlig Næring enten uden eller inden huse, mens er ickun udj tieniste hos General Admiral Adlers arfvinger, dog ei som en forvalter eller ombudsmand, at hand der eftter skulle svare skatt eftter forordningen, mens som hand hafde kiøbt sig hus der J byen haver mand Persvaderet hannem J de aaringer at skatte hvad hannem self Syndes, Og som Taxere borgerne ville J alle skatter ansee hannem for som enten for Kiøbmand eller Borger haver hand Jndestaaet dennem til Raadstue Rætten for Baadsmandskabs paalæg Ao 1686, hvor hand da blef af Magistraten frikiendt efttersom betandtes hand inted brug at have, Saa det er aarsagen hvor for mand ej kundet andsette hannem for de andre aaringer end som en Saug foged eftterdj forordningen expres denne Naun giver, hvor eftter hand og er indført udj forige aaringers mandtallerne.

17) Og hos Jørgen Jørgensøn holst 2 rdr

 

Er af ringe Leilighed oc tiener for sit brød hos Sal: Stj Tønsbergs efttermand Brigadier Johan Arnoldt haver ej heller nogen borgerlig næring eller brug.

- Ligesom Forrige.

18) Hermand Andersøn er Ao 1692 beregned som en Ombudsmand for sin familie eftter forordningens 6te Clase til 11 rdr 32 s, hvilchet Magistraten har Modererit til 4 rd, formedelst hand schal tiene afgangne Stj Thønsbergs eftterlefverske og ellers schal være af ringe Leilighed, hvilchet wil giøris beviislig, saa og at hand foruden samme sin tieniste ingen borgerlig næring eller brug haver, til det Høiloflig Cammer Collegis descision, Jmidlertid kand det differerende og afførte beløbe.......7 rd 32 s.

Er en høialdrende og der hos fattig mand haver ej andet til Jndkomme end den ringe løn 20 rdr Byen hannem aarlig forunder. Og af disciplerne nyder hand slet intet til løn efttersom det ikon er fattige folckes børn hand informerer, saasom En og anden holder privation Latinske Skolmester til deris børn, Saa det icke kand regnes for nogen stor Skole, Der fore er hans Skat modereret, som underdanigst formodes, naadigst worder Approbered.

- beror paa Latinsche Schollemesters Suar No 9 og Magistratens erklæring.

19) Lathinske Skolmester Jert Larsøn er vel eftter Forordningen anført for 9 rdr 64 s, men eftter Magistratens Moderation ichun svaret 4 rd. Men som samme Moderation iche approberit, og hand Er i wirkelig tieniste og Jndkomster nyder, saa findes hand til det differerende endnu budre svare

Som er...........................5 rd 64 s.

Mr Christian Gram er ej indført som Stads Berbeerer for nogen skat, baade for at forordningen det om ej melder, Saa velsom at hand icke der af kand Subdistere, eftterdj hand ej haver mere end ungefehr Een Snes Daler aarlig Barbererløn, og icke i aar og dag forefalder nogen patient, maa dog holde Svend og dreng, Sidder ellers J stor vidløfttighed Og giver aarlig Rente J husleie

beror paa erklæringen

20) for Stadz Barbeerer Mr Christian Gram er inttet tilført eller beregned formedelst hand tilliige schal wære Feltskiærer ved dit Westerlehnsche Regiment, som finnes iche kand befrie hannem, hvorfore hans Familie for alle Aaringerne til Beregning endnu vil angives og beregnes.

Hans ringe Wilkaar Reffereres til dend 19 postes underdanigst Erklæring, og der for i lige maader formodes underdanigst des naadigste approbation.

Hørerens erklæring No 10

21) Peder Carmer, hørrer i Skolen, er for Anno 1692 beregned sftter forordningen til 2 rdr, men af Magistraten modererit til 1 rd, hvilchen forlindring uden Approbation iche kand passere og derfore tilsvaris == 1 rdr

   
 

3.

 

Noch derforuden findes wev Kop, Qvæg og Jldstædskats Mandtallerne i særdelished følgende mangler.

Anno 1686

 

1) Findes eftterskrefne 34 Familier udj mandtallet indført under dend 3die Classe, som bør svare á mandsperson.......................3 rd
Qvinde.................................3 rd
barn......................................1 rd
tienistedreng eller pige.........64 s
og dog ichun beregnet á mandzperson........................1 rd
Qvinde..................................1 rd
barn.......................................24 s
1 dreng eller pige..................24 s

 

Hvilchen differentz endnu vilde tilsvaris saa wit med tingsvinde icke kand afbewiises, at have værit Skipper der fører farkoster paa 8 Læster og derunder Saasom det iche tiforn i Mandtallet er Specificerit eller med angivelse belagt, og er hos.

 

Jørgen Jørgensøn..................................4 rd 40 s

 

Anders Pedersøn..................................5 rd 16 s

 

Anders Andersøn.................................5 rd 56 s

 

Christen Cortsøn..................................4 rd 30 s

 

Joen Efvensøn......................................4 rd 72 s

 

Hendrich Tiesøn...................................5 rd 88 s

 

Zackarias Simensøn.............................4 rd 40 s

 

Markus Klod.......................................................4 rd 80 s

 

Jacob Prip............................................................4 rd 72 s

 

Christian Hansøn.................................4 rd 80 s

 

Lauritz Corneliusøn.............................5 rd 16 s

 

Olle Engebretsøn.................................4 rd 80 s

 

Anders Erichsøn..................................4 rd 40 s

 

Hans Høst............................................4 rd

 

Steffen Rasmusøn................................4 rd

 

Anders Olsøn Smed.............................4 rd

er byens Kemner

Jochum Fendt......................................................4 rd 80 s

 

Anne Catrine Sl: Anders Soelbergs.................2 rd 40 s

 

Anne Sl: Hans Lauritzøns....................3 rd 80 s

 

Niels Olsøn Folloug.............................4 rd

 

Werner Olsøn.......................................4 rd

 

Anne Sl: OberstLeutn: Bruns..........................2 rd 40 s

 

Inger Sl: Peder Gundersøns..................3 rd 26 s

 

Peder Børgesøn........................4 rd

 

Erich Hansøn........................................4 rd 80 s

 

Allexander Dahl................................................4 rd 72 s

 

Olle Olsøn............................................4 rd

 

Niels Torckelsøn..................................4 rd

 

Mickel Jsachsøn...................................5 rd 16 s

 

Johan Fent...........................................................4 rd 40 s

 

Tomas Andersøn..................................4 rd 72 s

 

Johan Wefver........................................................4 rd

 

Bertel Bomhof dend yngre..................................4 rd

 

Peder Trost...........................................................4 rd 40

Beror paa Magistratens erklæring som findes her bag wed heftted, saasom det iche her wed en huer Manch Nafn, for witløfttighed kunde indføris.

Er..........................................................................148 rd 38 s

 

2 ) Liigeledis findes og Raadmanden

Hans Jacobsøn Falck
Anders Cornich
Peder Baad
Gerhard Hansøn
Sl: David Davidsøns Encke

samt

 

Byefogden Hendrich Fridrichsøn og
byeschriveren Peder Lauritsøns familier,
ichun Beregned eftter forordningens 3die Classe, som Raadmændene, Byefogderne og Byeskriverne i de smaa Kiøbstæder.
for deris Personer...................1 rd
hustrue....................................1 rd
tienistefolck............................1 Rixort

 

 

 

 

 

 

 

Ligesom Første Artichel at beroe paa Magistratens erklæring.

Uanseet de burde værit anført og beregnet, eftter samme Classe som de der boer udj de store Kiøbstæder
af dennem Self.......................3 rd
deris hustrue...........................3 rd
1 barn.....................................1 rd
1 tienistedreng eller pige........64 s.
Som differerer hos
Hans Jacobsøn Falch...............................3 rd 56
Andreas Cornich......................................6 rd 48 s
Peder Baad..............................................5 rd 24 s
Gerhart Hansøn.......................................5 rd 24 s
Christine Sl: David Davidsøns................3 rd 56
Hendrich Fridrichsøn..............................5 rd 24 s
Peder Laursøn.........................................5 rd 88 s
....... ...............................................................33 rd 32 s

Og endnu wil tilsvares

 

3 ) Udj Mandtallerne under dend 4de Classe, befindes alle slags hantværchsfolch beregnet, som ellers aftter forordningen burde svarit eftter dend 3die Classe, som differerer, for

Ao 1686

 

Hans Georg Weber...................................6 rd

 

Peder Larsøn Snidker...............................5 rd

 

Christen Snidker......................................5 rd

 

Jacob Smed..............................................5 rd 46 s

 

Jacob Olsøn Mahler.................................5 rd

 

Rasmus Jacobsøn Smed..........................5 rd

 

Christen Skræder.....................................5 rd 32 s

 

Christian Feltbereder...............................5 rd

 

Jacob Snedker.........................................5 rd

 

Søren Christensøn Smed.........................6 rd 32 s

 

Anders Andersøn Skræder......................5 rd

 

Søren Dreyer...........................................5 rd

 

Niels Turesøn Tømmermand...................5 rd 64 s

 

Johannes Skræder....................................5 rd

 

Christen Tømmermand...........................5 rd 64 s

 

Jørgen Knapmager..................................5 rd

 

Hans Bastiansøn skræder........................5 rd

 

Olle Snedker............................................5 rd

 

Niels Mahler............................................5 rd

 

Tord Skræder...........................................2 rd 80 s

 

Tron Skibstømmermand..........................5 rd

 

Halvor Smed............................................5 rd

 

.............................................................112 rd 24 s

 

Ao 1688

 

Søren Christensøn dreyer.........................5 rd

 

Søren Christensøn Smed..........................5 rd

 

Hans Georg Weber...................................6 rd

 

Niels Mahler............................................5 rd

 

Madz Pedersøn Smed..............................5 rd 32 s

 

Jørgen Knapmager..................................5 rd

 

Olle Snidker............................................5 rd

 

Jacob Olsøn Mahler................................5 rd

 

Hans Erichsøn Saugmester
ichun beregned for 32 s, bør wære
48 s forlidet.....................................................16 s

 

Christen Jensøn Snedker........................5 rd 64 s

 

Christian Feltbereder..............................5 rd

 

Jacob Snedker.........................................5 rd

 

Claus Glasmester....................................5 rd 64 s

 

Hertvig Feltbereder................................5 rd 32 s

 

Anders Andersøn Skræder.....................5 rd

 

Johannes Skræder..................................5 rd

 

Jan Wefver............................................5 rd

 

.............................................................83 rd 16 s

 

Ao 1689

 

Søren Snedker........................................5 rd

 

Hans Jørgen Wefver..............................5 rd 32 s

 

Bertel Nielsøn Skræder.........................5 rd 64 s

 

Jacob Smed...........................................5 rd

 

Anders Smed........................................5 rd

 

Jacob Snedker......................................5 rd

 

Rasmus Smed.......................................5 rd

 

Jan Wefver...........................................5 rd

 

Hertvig Feltbereder..............................5 rd 64 s

 

Anders Andersøn Skræder...................5 rd

 

Christian Feltbereder............................5 rd

 

Madz Pedersøn Smed...........................5 rd

 

Claus Glasmester..................................5 rd

 

Søren Dreyer........................................5 rd

 

Niels Mahler.........................................5 rd

 

Jørgen Knapmager...............................5 rd

 

Olle Snedker........................................5 rd

 

Jacob Olsøn Mahler..............................5 rd

 

Peder Larsøn Tømmermand.................5 rd

 

Johannes Skræder.................................5 rd

 

..........................................................101 rd 64 s

 

Ao 1690

 

Tord Skræder........................................2 rd 48 s

 

Søren Smed..........................................5 rd 64 s

 

Jacob Larsøn Skomager.......................6 rd 32 s

 

Steffen Slagter......................................5 rd 32 s

 

Søren Dreyer........................................5 rd

 

Jacob Snedker......................................5 rd

 

Jacob Smed..........................................5 rd

 

Rasmus Smed......................................5 rd

 

Joen Wefver........................................5 rd

 

Anders Andersøn Skræder..................5 rd

 

Aasmund Muurmester.........................5 rd

 

Hans Sadelmagger...............................5 rd

 

Christian Feltbereder...........................5 rd

 

Madz Smed.........................................5 rd

 

Olle Snedker.......................................5 rd

 

Jacob Mahler......................................5 rd

 

Peder Snedker....................................5 rd

 

Johannes Skræder..............................5 rd

 

..........................................................89 rd 80 s

 

Ao 1691

 

Søren Christensøn Smed...................5 rd

 

Søren Dreyer.....................................5 rd

 

Jacob Snedker...................................5 rd

 

Jacob Smed.......................................5 rd

 

Rasmus Hansøn Smed......................5 rd

 

Anders Andersøn Skræder...............5 rd

 

Aasmund Muurmester.....................5 rd

 

Christen Feltbereder........................5 rd

 

Madz Pedersøn Smed......................5 rd

 

Johan Wefver..................................5 rd

 

Olle Snedker....................................5 rd

 

Peder Snedker..................................5 rd

 

Johannes Skræder............................5 rd

 

Hertvig Feltbereder..........................5 rd

 

.......................................................70 rd

Ligesom første og andre Art: at Vil beroe paa Magistratens werklæring.

Er.................................................456 rd 88 s

 

4 ) Saa er og observerit under den 4de Clase, at være indført endeel borgere, som eftter den 3die Classe har svarit for Ao 1686, hvorfor Magistratens Erklæring udfordres, hvorfor samme familier for de øfrige Aaringer, og icke under dend 3die Classe er indført, som differerer, for

 

Ao 1688

 

Jørgen Holst..........................................5 rd 64 s

 

Anders Rasmusøn.................................5 rd

 

Anne Sl: Hans Lassøns.........................3 rd 48 s

 

Hendrich Tiesøn...................................3 rd 16 s

 

Anders Pedersøn..................................6 rd

 

Karen Sl: Giert Jansøns........................4 rd

 

Mouritz Nielsøn...................................5 rd 32 s

 

Johan Fent............................................5 rd 64 s

 

Jørgen Jørgensøn Læsøe........................5 rd 32 s

 

Anders Erichsøn....................................5 rd

 

Niels Olsøn Folloug...............................5 rd

 

Olle Engebretsøn...................................5 rd 64 s

 

Werner Olsøn........................................5 rd

 

Bertel Bomhof......................................5 rd

 

Erich Hansøn........................................5 rd 32 s

 

Steffen Rasmusøn.................................5 rd 32 s

 

Peder Trost............................................5 rd 32 s

 

.............................................................85 rd 32 s

 

Ao 1689

 

Ligesaa vedtagen Karen Sl: Giert Jansøns som dette Aar under dend 3die Classe er indført, og der for herfra gaar.......................................4 rd

Bliver igien...........................................81 rd 32 s

 

Herforuden de som Ao 1688 har
værit beregned eftter dend 3die Classe,
og for dette Aar indført under dend
4de Classe, nemlig

- Phillip Paulj.......................2 rd 72 s
- Jacob Olsøn........................6 rd
- Gregers Pedersøn...............7 rd 32 s
- Isack Tostensøn.................6 rd 64 s
.............................................................22 rd 72 s

 

.............................................................104 rd 8 s.

 

Ao 1690

 

Ligesom Ao 88 undtagen fornefnte
- Karen Sl: Giert Jansøns
- Peder Trost og Jørgen Lesøe,
for hvilche 3die afgaae, de for
dem tilførte 14 rdr 64 s
og da bliver igien.................................70 rd 64 s

 

Ao 1691

4 Art: Ligesom de 3de Nest forrige

Som forige Aar....................................70 rd 64 s

 

...........................................................330 rd 72 s

   

Som af disse mandtaller icke haves egentlig rigtig Copie, Saa begieres underdanigst, som bemelte voris om en hvers rette leylighed underdanigst giorte Remonstration og Erklæring maatte naadig ansees, helst eftterdj det for Ao 1689 nedsente mandtal over Baadsmands skatten klarligen udvises hver Sort af arbeids folckene oc Daglønnere paa de tider fantes her i byen, nemlig

Flaadefolck.......................34
Skodfolck..........................32
Saugmester........................42
Tømmermend, Saug-
drenge oc deslige...............53
Er tilsammen i Jt aar.........161 familier

foruden Mangfoldige, som kaldis handwercksfolck oc dog ei hafver Næring som J de store Kiøbsteder, dem Self samme beskaffenhed haver det og med de fleste som kaldis Kiøbmend holder Kramboede og deslige, hvilchet alt underdanigst Formoder vorder, taget J naadigst Consideration.

5 A: beror paa erklæringen

5 ) Herforuden befindes og en stor deel familier under dend 4de Clase indført og beregnet, Nemlig for

Ao 1688....................91 familier
1689.........................90 familier
1690.........................61 familier
1691.........................66 familier

Som formenis alle iche Rættelig Der under bør svare, mens endel deraf burde svaret eftter dend 3die Classe, Saasom udj forordningens 4de Clase ichun næfnis, Cappellaner paa Landet, Hørrer udj de smaa Skoeler, Sædedegne, Substituter, saa og Saugmestere, Møllere og de som Kroehuus holder, og mand iche schulle formode, at saa mange Familier under samme kunde Sorteris, Thj udfordres derfor behørlig beviislighed, af samme ej høyere end eftter dend 4de Classe kunde Taxeris, til høiloflig Cammer Collegj nærmeere decision.

   
 

4

 

Mandtallet for Ao 1692

 

Foruden det som forhen er Observerit og under mandtallerne i almindelighed er giort til Antegnelse, befindes eftter skrefne Borgere af magistraten at være forlindret imod det som de ellers eftter Forordningen haver værit Taxerit for at svare. Nemlig

   

Taxerit

Modererit til

Forskæller

   

rd s

rd s

rd s

 

Frandz Frandzøn Coudrio

21.......32

10

11.......32

 

Olle Olsøn Aafos

12.......32

8.........32

4

 

Joen Arnesøn

16

12

4

 

+ Casper Becker

23......64.

10.......64

13

 

+ Karen Sl: Gert Jansøn

9........32

6

3.........32

 

+ Jørgen Jørgensøn Lesøe

9........32

5

4.........32

 

Gregers Pedersøn

15......32

6

9.........32

 

Petter Frandzen

14......64

8

6.........64

 

Peder Pedersøn

10......64

4

6.........64

 

Inger Sl: Peder Gundersøn

7........32

4

3.........32

NB. staar her alleene for summen at fyllestgiøre er ellers forhen antegned

Hermand Andersøn

11.......32

4

7.........32

Giert Laursøn

9.........64

4

5.........64

Peder Corner

2

1

1

 

Marcus Klod

9.........80

4

5.........80

 

Hans Jørgen Musicant

8

4

4

 

Johan Fent

7.........48

4

3.........48

 

Jacob Jensøn

5.........80

4

1.........80

 

Hans Holst

4.........80

2.........32

2.........48

 

Halvor Engebretsøn

4.........80

2

2.........80

 

Olle Hansøn Brecke

4.........16

2

2.........16

 

Jochum Fent

10.......80

6

4.........80

 

Jacob Larsøn

4.........48

2

2.........48

 

Isach Torckelsøn

4.........48

2

2.........48

 

Stephen Rasmusøn

2.........64

2

...........64

 

Søren Dreyer

7.........48

2

5.........48

 

Jacob Sørensøn Snidker

3.........80

2

1.........80

 

Niels Torckelsøn

3.........16

2

1.........16

 

+ Jacob Hansøn

3.........80

2

1.........80

 

+ Anders Olsøn

3.........80

2

1.........80

 

+ Werner Olsøn

3.........80

2

1.........80

 

Hans Bastiansøn

3.........80

2

1.........80

 

Daniel Tostensøn

3.........80

2

1.........80

 

+ Bertel B(?)om(hof)?

3.........80

2

1.........80

 

Lars Corneliusøn skomager

8.........48

4

4.........48

 

Hans Brun

3.........80

2

1.........80

 

Anders Andersøn Skræder

5

2

3

 

Bertel Nielsøn

4.........80

2

2.........80

 

Johan Høst

5.........80

2

3.........80

 

Hendrich Snell

3.........80

2

1.........80

 

Jens Hollender

5.........80

2

3.........80

 

+ Aasmund Muurmester

3.........80

2

1.........80

 

+ Hans Haselbrinch

3.........80

2

1.........80

 

Christian Hansøn Møller

3.........80

2

1.........80

 

Madz Pedersøn Smed

3.........80

2

1.........80

 

Mogens Iversøn

3.........80

2.........32

1.........48

 

Berent Joensøn

3.........80

2

1.........80

 

Johan Wefver

4.........48

3

1.........48

 

Peder Faldrup

3.........80

1.........32

2.........48

 

Johan Prachtisant

3.........80

1.........32

2.........48

 

Anders Aslachsøn

3.........80

1.........48

2..........32

 

Gunder Joensøn

3.........80

1.........48

2..........32

 

+ Knud Saugmester

3.........80

1.........48

2..........32

 

+ Hans Mickelsøn

3.........80

1.........48

2..........32

 

Christen Mæn

3.........80

1.........48

2..........32

 

+ Bendt Alfsøn

3.........80

1.........48

2..........32

 

+ Grunde Saugmester

3.........80

1.........48

2..........32

 

+ Christopher Saugmester

3.........80

1.........48

2..........32

 

+ Olle Poulsøn

3.........80

1.........48

2..........32

 

Joen Saugmester

3.........80

1.........48

2..........32

 

Olle Søelen

3.........80

1.........48

2..........32

 

Svend Rasmusøn

3.........80

1.........48

2..........32

 

Olle Ingebretsøn

3.........16

1.........48

1..........64

 

Lars Klep

3.........80

1.........48

2..........32

 

Summa forskiæller

   

203rd 48 s

   

393rd 80s

190rd 2s

 
   

Beror paa Cameret her hoslagde Missive, til Magistraten af 9 Julj 1692, som befaller at udrede deres Mandtaller udj tuende Collumner, og Udj dend første anføre huad en huer Vden forschæl bør suare eftter dend Kongl: Aller Naadigste Vdgangne Forordning og j dend anden huad de

Og som ingen bevilling for samme Moderation er fremlagt, ej heller at dend siden af Cammerit er bleven Approberit, Alt saa vil hvis Ordre og bevilling Magistraten dertil have haftt, fremleggis, til høyloflig Cammer Collegij nærmere decision.

Vformuede eller forarmede i det aller højeste Vdj Bujn af det anførte Quantum kunde suare etc: paa det om hans Kongl: Majt til Nogen aller Naadigst Moderation maat Resolvere des beschafnhed alle Vnderdanigst kunde foredrages, ber= Missive No 18(?).

Og som siden er falden Hands Majts aller Naadigste resolution af 28 octobr 1692, som beuilger Kiøbstederne Vdj Norge huor Borgemester og Raad er, en fierde del afslag af dend same aars paa budne Kopschat, naar den eftter forordningen Reteligen Vdj Mandtallerne Var beregnet, dog at sore afslag schule kime de Fatige og mindst formuende Borgere til afkortning udj deris Quanto og at saadan reparation af en huer steds Magistrat Vdj stigt ambtmanden eller hans fuldmechtigers ofrværelse schulle sched, alle og beroe paa højloflig Cammer Collegij: decision om dend fierde part eftter alle høystbemelte Kongl: resolutions tilhold, maa komme til afkortning udj Taxeringens Summa som kand beløbe af Forschrefne 393 rdr 80 s. 98 rdr 2 mark 12 s for Være des ommelte reparations fremleggelse, da de igien til kom af dend forschællende Summa at suare – 105 rdr 4 s.

 

5a

Fortificationsskatten Ao 1691

Det naadigst bevilgede afslag paa denne skatt 100 rdr haver nu afgangne Præsident mest allene til wedkommende Dispenseret Der som nogen Egentlig forklaring der om forefindes hvem er kommen til gode udj deris Contingent, skal underdanigst Vorde fremsent, Imedens er der om aldeeles ingen Klagemaal nogen sinde blefven fornummet.

beror paa erklæringen

Hvem den 10de deel afslag som er 100 rd og Magistraten udj Regenskabet fører til udgiftt eftter Cammer Collegi ordre dat. 12 sept 91 haver nødt, vilde eftter samme Ordres indhold forklaris Paa det fornehmis kunde, om samme afslag er kommen de fattigste og forarmeste Borgere, eftter Hans Mayts allernaadigste villie til gode udj deris Contingent, eftter hovet mandtallet.

5b

Folckeskatten Anno 1691

Vi kand nu omstunder ej rettere vide, end maae være beregned udj Salig Præsidentens Senist Indgifne endelig Liqvidation hvor af dog icke haves fuld eftterRætlig gienpart der fore Vj underdanigst maa begiere, Os maatte der af medeeles Copie. Den liqvide Summa skal have været Byen paa alle Skatter endelig skulle skyldig blifve -----11 rdr

Eftter det General Regt ofr Byens scheler for Ao 1691 som af Sambtlig Magistraten er Vnder schrefet, Bleff nu de der paa schyldig eftter deres egen af lige de Vdj antegnelse om melte 23 Rdr 72 sm huor fore de retig Vil Suare eller af beuises at Wære betalt.

For de eftter Regenskabet derpaa skyldig blivende 23 rd 72 s wil Qvittering producceris, hvor de er bleven betalt, til nærmere Conferering.

6

Baadsmændskatten Ao 1686 oc 89

Mand haver derom ej andet eftter Salig Præsidenten forefunden end Land Commissionens missive at hand faaed byens Regenskaber med hosfølgende Mandtaller og Original Assignationer, der fore vil mand formode at General Commissariatets om Baadsmandskatten giorte Reparation med wider maa findes enten wed byens underdanigst indlefverede regenskaber eller ved Land Commissarien.

Ret eftter Repartitionene Wed LandCom:
Merchenes(?) Hofued Bog Ao 86 saa uels:
Hans anregnelses erklæringsbog saa vil
No 1689 aars reparation angaae, Pag: 284

Derfor vil indleveris dend af General Commissariated giorde Reparation, og dend der eftter til Magistraten ergangne shrivelse, Imidlertid er derfor til Indtegt beregnet.

Anno 1686....................258 rdr
1689..............................516 rdr

7

Om hvis Byen paa forige aaringers regenskaber til Annum 1685 skulleskyldig blifve, naar decision falden er, maa vj underdanisgst begiere at Os førrud nogit Endeligt der om vorder decideret, maatte naadigst blive meddeelt Copie af de extraherede Poster, Saa og Sal: Præsidentens indgifvene Liqvidationer, med widre, os til underdanigst Eftterretlighed, oc Endelig underdanigst Erklæring, efttersom mand icke kand have af den Sal: Mands bøgger eller andet /: fornemeligen Byeskriveren som det haftt under handes er og ved døden afgangen :/ saa fuldkommenunderrætning til underdanigst forklaring som behøves Dog vj ej rettere vist end den Salig mand de for saa mange aar passerede Regenskaber, hafde forlengst bragt til vedbørlig Endskab.

Hvad Magistraten paa forige Aaringers Regenschaber til Anno 1685, eftter de af Antegnelserne Extraherede poster kand schyldig blive, derpaa vorder en fuldkommen Beregning naar decisionen er falden, forfatted, og dennem Communicerit.

 

8.

Kragerøe er u-forsømt tilsendt det høiloflige Cammer Collegj Os tilskrivende antegnelser mens og der paa enten allerede er svared eller strax fuldbyrdes, hvor om og her fra er Skeed paamindelser mens endnu ej noget til Eftterrætlighed indkommen, hvilket foraarsaget dend Ophold at dise antegnelser icke førend nu besvares.

Og som byen Kragerøens skatter indtil 1691 aars udgang ellers har værit under Skeens Magistrats Administration, og skattene dennem paa LandCommissariatet liqvederit, Saa følger og antegnelserne aparte herhos, at de vedkommende sig og der paa vedbørligen til de høiloflig Cammers Collegj decision kand Erklære, og igien med dise omteignelser nedsende.

Underdanigst

Peder Jacobsen Baad ----- H. Falck ---- Gerhard Hansen -----

Skeen dend 7 September Ao 1696

Kragerøes Byes Antegnelser er forlengst med erklæring indkommen, og følger herhos Aparte til decision.

Dattum Kongl: mayts Rente Cammer

den 13 Junj Ao 1696

E. Mouitzsøn

Læst og forkyndt paa Scheens Raadstue
d. 25 Junj 1696

Test: Powe
Daniel Hichman