Side 1
Mandtall
ofuer
Folcheschatten, Efter
Ko. May.tz allernaadigste
Consumptions forordning, af
Scheen Bye och district, Ner-
værende aar 1682

Første Termin
Jnden Byes
							Person		Rd	Mk	Sk.

Borgemester Anders Andersøn				4		"	2	16
Augustinus fiche					1		"	"	16
Thommes Andersøn					1		"	"	16
Jochum Cuhr						2		"	1	8
Mouritz Nielsøn						1		"	"	16
Giert Bomhof						1		"	"	16
Jørgen Pedersøn						1		"	"	16
Jacob Mahler 			j Suend			1		"	1	"
Christen Carlsøn					4		"	2	16
Stephen Slagter						1		"	"	16
Halfvor gutorms:		j dreng och j pige	2		"	1	8
Mogens Jfvers:			2 drenge och j pige	3		"	2	"
Ole Poulsøn			j Dreng och j pige	2		"	1	8
Jacob Oelsøn			j Dreng			1		"	"	16

									4	1	"

Jndlefverit j RenteCameret d. 8 Octob.r A. 1685
Jndkommen dend 4 Decembr. 1683 j Commisariatet.


Side 2

Jsach Smid			j dreng			1		"	"	16
Jørgen Carlsøn			j pige			1		"	"	16
Kield Jostensøn			pige			1		"	"	16
Anders Smid			j Suend och j pige	2		"	1	16
Gregers Pedersøn	j kremmerdreng och 1 pige	2		"	2	"
Michel Jsaachsøn					2		"	1	8
Marcus Klod						1		"	"	16
Søren Smid			j Suend			1		"	1	"
Jacob Smid			j pige			1		"	"	16
Tommes Poulsøn			j pige			1		"	"	16
Anders Rasmusøn			2de piger		2		"	1	8
Jens Mogensøn			1 dreng 2 piger		3		"	2	"
Hans Laursøn Bay		2 drenge, 2 piger	4		"	2	16
Commiss: Schewing		6 persohner		6		1	"	"
Joen Sommer			3 qvindfolch		3		"	2	"
Karen Sal: Jacob Halfrsøn	j dreng och j pige	2		"	1	8
Anders Laursøn			j pige			1		"	"	16
frands Coudriou			j Dreng och j pige	2		"	1	8
Christen Tordsøn		j dreng och j pige	2		"	1	8
Jnger Halfvorsdaatter		j pige			1		"	"	16
Jffuer Jensøn			j dreng och j pige	2		"	1	8
Joen Evendsøn			j pige			1		"	"	16
Oluf Nielsøn			j dreng och 2 piger	3		"	2	"
Chresten Chrestensøn aafos	j pige			1		"	"	16
Hendrich Fredrichs:		j pige och j dreng	2		"	1	8

									8	3	8
Side 3

Peder Lauridzøn			j dreng och j pige	2		"	1	8
Peder Baad			3 piger			3		"	2	"
Joen Evendsøn			2 Suenner		2		"	2	"
Bertel Nielsøn Skredersuend				1		"	1	"
Anund Andersøn			j pige			1		"	"	16
Mortten Pedersøn		j pige			1		"	"	16
Alexander dall			j pige			1		"	"	16
Claus fiche			j pige			1		"	"	16
Johan Høst    2 schomagersuenner och j pige		3		"	2	16
Christian fetting		j pige			1		"	"	16
Christian Danielsøn		piger			1		"	"	16
Hr Præsident Barnholt		4 piger 2 drenge	6		1	"	"
Philip Adolph Paulli		2 drenge 2 piger	4		"	2	16
Raadmand Anders Cornish		3 piger och 3 drenge	6		1	"	"
Sr. Sti Tønisberg		3 drenge och 3 piger	6		1	"	"
Madz Bastiansøn			j pige			1		"	1	8
Hr Laugmand Jffuer Hansøn	persohner		7		1	"	16
Hendrich Tiesøn						3		"	2	"
Linder Møller			j dreng och j pige	2		"	"	8
Gerhard Hansøn						4		"	2	16


Tilsamen folcheschatten 1 termin af
Scheen jnden byes Borgere 22.1/2 Rd


Side 4
Uden Byes
Borgere
Hans Evendsøn Breviig		Persohner		2		3	"	"
Gerhard Meidel			Persohner		4		6	"	"
Jens Andersøn						2		3	"	"
Jens Kieldsøn						1		1	2	"
Hans Arnesøn Skielsviig	 	Persohner		3		4	2	"
Niels Andersøn						2		3	"	"
Lauritz Andersøn					3		4	2	"
Niels Hansøn i Langesund				3		4	3	"
Lauritz Suendsøn					2		3	"	"
Niels Rasmusøn						3		4	3	"
Søfren Tostensøn					4		6	"	"
Christian Schurman					4		6	"	"
Ole Hansøn						2		3	"	"
Pouel Willumsøn						2		3	"	"
Laurits Pedersøn Aasebachen				2		3	"	"
Ledvor Willumsøn angaf sig				2		3	"	"
Jens Simmensøn angaf 					2		3	"	"
Simmen Pedersøn angaf					2		3	"	"
Jngebret Sifuersøn angaf				2		3	"	"

									70	2	"


Side 5

Jan Arentsøn						2		3	"	"
Abraham Oelsøn						2		3	"	"
Albret Thordsøn						2		3	"	"
Peder Ørn Gastgeber 		3 persohner		3		3	"	"
Søren Offuesøn angaf					4		6	"	"
Knud Sørensøn angaf					2		3	1	"
Christen Poulsøn					2		3	"	"
Ole Pedersøn						2		3	"	"
Hans Jacobsøn						2		3	"	"
Jacob Heichesøn						3		4	"	"

Hendrich Jost sig Self, quinde
	j søn och j daatter	  	  6-"-"
	2 drenge á 12 sk	  	  "-1-"
	3 piger á 8 sk	  	  	  "-1-"
	2 saugmestre och 2 saugdrenge    "-2-16			7	"	16

Christen Pedersøn Langesund, qvinde och j Tieniste pige	3		4	2	"
Ober Told betient Tyge Hofgaard, 2 tiennere och j pige	3		"	2	16

									46	1	8

				Summa den første Termin			136	3	"
forlidet Kongl: May.t til
sckade - 2.1/2 Rd 8 sk


Side 6
Den anden Termin
Jnden Byes

Borgermester Anders Andersøn				3		"	2	"
Willum Willumsøn					2		"	1	8
Laurs Cornelsøn		j schomagersuend och j pige	2		"	1	16
Claus glasemester					1		"	"	16
Mouridz Nielsøn						1		"	"	16
Jffuer Jensøn Hesselberg				2		"	1	8
Gregers Pedersøn	j Kremmerdreng och j pige	2		"	2	"
Halfvor Gutormsøn					2		"	1	8
Hans Lauritzøn Bay					3		"	2	"
Joen Evendsøn, 		j schomagersuend och j pige	2		"	1	16
Peder Baad						3		"	2	"
Halfr Pedersøn						1		"	"	16
Anders Oelsøn		j Smidesuend			1		"	"	16
Anders Andersøn Karth					1		"	"	16
Jacob Oelsøn						2		"	1	8
Michel Jsaachsøn					2		"	1	8
Christen Carlsøn den ældre				4		"	2	16
Stephen Rasmusøn					1		"	"	16

									6	1	"


Side 7

Karen Sl. Jacob Halfvorsøns				3		"	2	"
Anders Rasmusøn						2		"	1	8
Oluf Nielsøn						2		"	1	8
Dorthe Barnholt						1		"	"	16
Hr Laugm. Iffuer Hansøn					9		1	2	"
Philip Adolph Paulli					2		"	1	8
Peder Lauritsøn						2		"	1	8
Giert Bomhoff						1		"	"	16
Jochum Cuhr						2		"	1	8
Linder Møller						2		"	1	8
Augustinus fiche					1		"	"	16
Hr Præsident Barnholt					4		"	2	16
Byefoegden Hendrich Fredrichsøn				3		"	2	"
Marcus Klod						2		"	1	8
Gerhard Hansøn						2		"	1	8
Christian fetting					1		"	"	16
Madz Bastiansøn						1		"	"	16
Mortten Pedersøn					1		"	"	16
Thommes Joensøn Sommer					3		"	2	"
Jsaach Smid						1		"	"	16
Anders Cornish						6		1	"	"
frands frandsøn						2		"	1	8
Anders Jensøn						1		"	"	16

									9	"	"


Side 8


Daniel Tostensøn					1		"	"	16
Joen Sommer						2		"	1	8
Anne Maria Bertel Schevings				3		"	2	"
Jens Mogensøn Stichtschrifr				3		"	2	"

den Anden Termin inden Byes
	folcheschat er 16.3/4 rd.
Uden Byes
Borgere
Søren Tostensøn						4		6	"	"
Hendrich Jost 		sig Self och
			qvinde, j daatter och
			j stu pige	6-"-"
			2 Gaards drenge á 12 sk
			3 piger á 8 sk
			2 Saugmestere och
			2 Saugdrenge	2 mark 16 sk	7			"	16

Amund Borge						1		1	2	"
Gerhard Meidel						3		4	2	"
Laurits Andersøn					2		3	"	"
Abraham Oelsøn						2		3	"	"
Olou Knudsdaatter for begge Terminer Suarer		1		3	"	"
Jens Andersøn						2		3	"	"

									32	2	16


Side 9

Barbra Pedersdaatter					1		1	2	"
Jens Kieldsøn						1		1	2	"
Erich Andersøn Ved Porsgrund				2		6	"	"
Niels Hansøn i Langesund				3		4	2	"
Laurs Suendsøn						2		3	"	"
Christen Pedersøn J Langesund				3		4	2	"
Albret Tordsøn i Breviig				2		3	"	"
Christen Poulsøn ibm					2		3	"	"
Knud Søfrensøn						2		3	"	"
Simmen Pedersøn						2		3	"	"
Poul Willumsøn						2		3	"	"
Schipper Hans Jacobsøn					2		3	"	"
Ledvor Willumsøn					2		3	"	"
Tord Jostensøn for begge Terminer			1		3	"	"
Hans Jensøn						2		3	"	"
Peder Ørn Gastgeber					2		2	"	"
Oluf Pedersøn						2		3	"	"
Hans Lawsøn						1		"	1	8
Laurids Gullechsøn					2		6	"	"
Niels Rasmusøn						3		4	2	"

									63	3	8

Side 10

Lauridz Pedersøn					2		3	"	"
Hans Arnesøn Skielsviig					2		3	"	"
Jngebret Sifuersøn					2		3	"	"
Johan Arentsøn						2		3	"	"
Ole Hansøn Øreviig					2		3	"	"
Tygge Hofgaard						3		"	2	"
Jacob Heichesøn						2		3	"	"
Hans Evendsøn						2		3	"	"
Niels Andersøn						2		3	"	"
Christian Schurman					4		6	"	"
Hans Jensøn						2		3	"	"
Søfren Ofuesøn						3		4	2	"
Jens Simmensøn						2		3	"	"

									42 rdr


Summa anden Termin							152 rdr 3 mark

Summa Summarium								289 rdr 2 mark


Scheen dn 4 9br
Ao 1682


		Anders				Peder
		Andersøn			Rasmusøn