Byskatten i Skien 1678
Kilde: Skien Byregnskap 1678

               
Wii Efterschrefne Zacharias
Simensøn, Hendrich Tiesen, Eillum Willums:
Christen Hansøn Aarup, Anders Pedersøn,
Carsten Hansøn, Giert Bomhof, Jørgen Peders:
Isach Tostensøn, Christen Carls: Jachob Jensøn
och frandtz frandtzøn Coudriou, Borgere och Laug-
rettismænd J Scheen, Giør vitterligt, at Anno
Christj 1678 d. 3 Junij, vare wii efttersch. velviise
Magistratens ordre forsamlede at legge Ko. Ma.
och Byens schat for dette aar eftter deris vell-
viisehedirs ordre och Jnsrux Som følger :
Ko: Ma: schat 371 Rdr Sognepræsten Mag. Jesse Madsøn 107 " " Byens Capelan Hr. Lodvig 100 " " Byeschrifueren 50 " " Latinsche Scholemesteren 72 " " Øremesteren Halfue løn 40 " " Claus fendt 16 " " 2 Vechtere 32 " " Rente Penege till kirchen 12 " " Rente till dj fattige 12 " " Capelanen huslege 12 " " Latinsche Scholemesterens huslege 12 " " BLOCHHUSETZ OFFICERER Commendanten 40 dr Constablen 16 dr Corporal och tambour 12 dr 68 " " Extra 50 " " ------------- 954 " " Laugmanden Claus Andersøn 26 " " vice Laugm. Ifr Handsøn 17 " " Sti Tonsberg for Ullefos Brug 10 " " af hans brug J andre maader 6 " " Præsid. barnholt 15 " " Borgm. Peder Jensøns Enche 10 " " Borgm. Anders Andersøn 12 " " Andreas Cornish 26 " " Oluff Nielsøn 5 " " Hans Jachobsøn 15 " " Cornelis Jansøn, af gaarden " 2 " David Davidsøn 15 " " obr. Lieut. Bruun 10 " " Christen Schurman 11 " " Jachob Halvordsøn schat for eftter Magistratens ordre for gest geberj Rasmus Hansøns Enche 3 " " Phillip Pauli 4 " " Anders Christensøn 2 1 " Jens Mogensøn 3 " " Michell Lbche 2 2 " Boe Pedersøn 6 " " Jan Arensøn 2 " " Lauridtz Pedersøn 3 2 " Christen hansøn 2 " " Ifuer Jensøn 15 " " Aug. Fiche 2 " " Johan Grall 6 " " Hendrich Tiesøn 3 " " Peder Niels: Enche " 2 " Jochum Cuhr 5 " " Thrinche Jørgensdatter " 1 " Madtz Bastiansøn 7 2 " Schipper Christen Pedersøn 2 2 " Johan Busch 1 2 " Willum Willumsøn 7 2 " Lder Møller 8 " " Hendrich Jostsøn 16 " " Lisbet Post " 1 " Anders Pedersøn 2 " " Gregers Pedersøn 7 " " Thomes Jønsøn Somer 3 3 " Christopher Pedersøn 1 1 " Casper Becher 2 2 " Giert Laursøn 1 " " Casten Hansøn 1 1 " Jørgen Pedersøn 2 3 " Giert Jørgensøn " 1 " Allexander Guldsmid 2 " " Olluff Olluffsøn 2 " " Lodvig Gulsmid 2 1 " Jachob Jachobsøn half schat 6 " " Trinche fendt 1 2 " Bertell finch 1 2 " Giert Bomhof 2 2 " Thommes Andersøn 1 3 " Halvord Pedersøn 3 " " Thomes Pettersøn " 3 " Anders Rusches Enche " 1 " frandtz frandtzøn 2 2 " Luchas Mogensøns huus " " " Isach Borge 2 3 " Jachob Jensøn 1 3 " Peder Jensøn 1 1 " Anders Jensøn 1 1 " Jørgen Bastiansøns huus " 1 " Wellgiort Hansøns Enches huus " 3 " Joehan Finch 3 " " Hermand Thommesøns Gaard 1 " " Jachob Rasmussøn 1 2 " Zacharias Simensøn 2 " " och af det huus Søfren Hatte- mager J boede. " 2 " Claus Glasmester 2 " " Jachob Povelsøn J Gielden hans Gaard 1 " " Anund Botelsøn " 2 " Jsach Tostensøn 3 2 " Christen Carlsøn den ældre 2 2 " Søfren Dreyer 2 " " Christen Carlsøn den yngre 1 " " Halvord Gutormsøn 3 " " Morten Pedersøn 5 " " Olle Ennersøn 1 2 " Mouridtz Nielsøn 2 2 " Jngebret schredder 2 3 " Niels Hansøn schredder 1 2 " Christen Schredder 3 " " Casten schredder 1 1 " Hans Bendtsøns qvinde " 2 " Laurs Jonsøn " 2 " Bertell Jansøn 1 2 " Thord Schredder 3 2 " Hans Hansøn Schredder 0 0 0 Peder dus 1 1 " Niels Torchellsøn 2 " " Torbiørn schredder 3 1 " Jachob Kaabberslager 2 " " Pedder Smid " 2 " Søffren Smid 1 3 " Teives Carstensøn 2 " " Michell Smidtz gaard " 3 " Svend Smidtz Gunildtz dater och huus " 2 " Christian Fatting 4 " " Hans Snidker 1 2 " Jachob Smid 2 2 " Anders Smid 2 1 " Anders Snidkers Enches huus " 1 " Erich Truelsøn 2 " " Anders Laursøn 4 " " Hendrich Felbereders huus " 1 " Hans Felbereder 1 2 " Niels Schomager paa Lii " 2 " Bertell Aafos och hans Koenis huus 3 2 " Claus Schomager 1 " " Niels Mahler 1 1 " Ane Schomager 1 2 " Lauridtz Giertsøn 1 " " Lauridtz Cornelsøn 2 " " Gabriell Ditlefsøn 1 1 " Jachob Laursøn 1 1 " Joen Ewinddsøn 4 2 " Knud Mouridtzsøn 1 3 " Gunmund Erichsøn " 2 " Hendrich Sadelmager 1 " " Tollef Omdall 1 2 " Lauridtz Wefuer 2 " " Hendrich Wefuer 2 " " Jan Wefuer 3 " " Evind Muremester 2 " " Niels Hougstad 1 3 " Gunder Saugm. 1 3 " Olle Giests: Enche " 3 " Jens Torgiersøn Saugm. 1 3 " Gutorm Saugm. 1 3 " Jngebor dag Saugmesters " 2 " Hans Anundsøns Huus med Enchen udj 1 " " Sifr Saugm. ved stegen " 2 " Niels Christensøn Saugm. " 2 " Christen Nielsøn Saugm. 1 3 " Olle Simensøn Saugmester 1 3 " Olle Nyehuses huus " 2 " Anund Saugm. hos Ifr Hansøn 1 3 " Axell Saugm. 1 3 " Ragnild Olle Laurs: " 3 " Niels Nielsøn Foloug " 2 " Olluff Sump 1 " " Peder Hansøns huus ved Tord Schredder " 1 " Sifr J Lundebacken 1 2 " Staffen Saugm. 2 " " Hans Kieldsøn 1 " " Jngebret Saugm. 1 3 " Olle Jngebretsøn Sougm. Rytter 0 0 0 Even Saugm. 1 3 " Ifr Saugm. 1 3 " Olle Guldbrandsøn Saugm. 1 3 " Niels Anundsøn Saugm. Paa Potsaugen 1 3 " Ane Tidemand 1 " " Ane sal. Arne Bartholomes: 2 " " Anders Rasmussøn Flodemand 1 1 " Helie Jachobsøn " 3 " Børte Olle Jachobsøns huus " 1 " Steen Tømermand 1 1 " Endre Tømermandtz Huus " 1 " Thord Trondsøn " 3 " Anders Knudsøn 1 1 " Anders Peders: Enche J Gielden " 2 " Niels Turesøn 1 3 " Fiens Karens huus 0 0 0 Staffen Holgersøn " 2 " Niels Bentsøn 1 2 " Peder Staffensøn 1 3 " Holger staffensøn Rytter 0 0 0 Christen Staffensøn " 2 " Caren Andersdatter 3 1 " Gunder Ullefos " 2 " Knud Arnesøn 1 2 " Jachob Andersøns huus " 1 12 Christen Anunds: Enche " 1 " Christen Christensøn Aafos 2 " " Søfren Anders: 2 1 " Jørgen Carlsøn 2 1 " Christen Fischers huus " 1 " Peder Laursøn Snidker 1 3 " Svend Svendsøn 1 3 " Bent Gundmundsøn 1 1 " Lauridtz Trost 1 1 " Christen Guldsmid 1 2 " Thruels Krabbe 1 2 " Staffen Rasmussøn 2 2 " Christen Tømmermand 1 2 " Svenning Laursøn " 3 " Søfren Haraldsøn 2 2 " Thosten Biørnsøn 1 2 " Harald Adtzersøn 1 2 " Bent Svennings: huus " 1 " Steen Andersøn 1 2 " Inger Peder Gunders: 2 " " Anders Niels: Enche " 1 " Morten Halvordsøn 1 2 " Halvord Jyde 1 2 " Olle Svenningsøn 1 2 " Jørgen Halvordsøn 1 2 " Anders Erichsøn 3 " " Raf Andersøn 1 1 " Olle Andersøn 2 3 " Hans Andersøn 2 3 " Simen Andersøn 1 1 " Thosten Jfrsøn 1 2 " Madtz Bastiansøn Saugm. 1 1 " Søfren Hansøn ved Kirchegrden 2 2 " Efuen J Præstegaarden 1 " " Niels Tormoesøn 1 1 " Elling paa Snibetorp 1 1 " Anders Liis huus 1 " " Lauridtz Michelsøn 1 2 " Christen Ollesøn 1 2 " Niels Anundsøn 1 1 " Hermand Riising 1 1 " Frandtz Tostensøn 1 3 " Hans Laursøn 1 3 " Niels Tvetens huus " 1 " Olle Povelsøn 2 2 " Reyer Svendsøn 1 2 " Hans Trinnepoll Saugm. ved Herre 1 3 " Laurs Olufsøn J Gielden 1 " " Olle Solfuelsøn Saugm. 1 3 " Erich Handsøn 1 2 " Olluf Svendsøn 1 2 " Joen Povelsøn 1 2 " Svend Saugm. 1 3 " Svend Karth 2 1 " Peder Trostes Helje 1 2 " Johanne Madtzdatter 1 " " Claus Holst " 3 " Svend Suchen Rytter 0 0 0 Torbiørn paa Snibetorp 1 1 " Lauridtz Møller 1 2 " Jørgen Povelsøn 1 2 " Jens Ormsøn " 3 " Juell Saugm. 1 3 " Jachob Olluffsøn 3 " " Aslach Andersøn Saugm. 1 3 " Grunde Torchelsøn Saugm. 1 3 " Niels Busch 1 3 " Sifr Handsøn 1 3 " Niels Haraldsøn 1 3 " Werner Ollesøn 2 3 " Jsach Terchelsøn 1 3 " Mogen Schreder 2 2 " Niels Ollesøn Saugm. 1 " " Jan Hørst 2 2 " Hans bagger 1 2 " Aslach Jønnevals huus " 2 " Anders Rasmussøn Moss 0 0 0 Aslach Rolfsøns Enche " 2 " Christen Tordsøn 2 " " Jørgen Tranne " 2 " Thommes Povelsøn 2 2 " Jens Jensøn Riiber 3 " " Claus Lund 3 " " Jørgen Asbiørnsøn 1 3 " Christen Jensøn Snidker 1 2 " Søfren Jensøn Saugm. 1 3 " Søfren Gregersøn Saugm. 1 3 " Daniel Tostensøn 1 " " Peder Baad 2 2 " Joen Joensøn 4 " " Rasmus Smid 1 1 " Gunder Evendsøn Saugm. 1 2 " Knud Halte Jngebredtz Svoger er Saugm. for Sl. Amptmand 1 3 " Christen Christensøn Snidker 2 " " Jens Clausøn Schomager 1 " " Jan Hendrichsøn 1 " " Niels Ollsøn Folloug 2 2 " Bent Alfsøn Saugm. 1 3 " BAMBLE Tord Thostensøn 2 2 " Anund Christensøn 2 2 " Gregers Knudsøn 4 " " Christen Pedersøn J Langesund 7 " " Niels Hansøn J Langesund 3 " " Niels Halfvordsøn J Aaby fiord 1 " " Hans Evindsøn Brevig 2 " " BREVIG Ko. Ma. foeget Jørgensøn 12 " " Jachob Heichsøn 5 " " Søfren Ofuesøn 4 " " Niels Rasmussøn 9 " " Peder Ørn 3 " " Madtz Madsøn 3 " " Rasmus Søfrensøn 2 " " Jens Simensøn 2 " " Christen Povelsøn 2 2 " Niels Hafftordsøn 2 2 " Olle Pedersøn 1 1 " Lauridtz Andersøn 3 " " Christen Andersøn 1 3 " Lauridtz Gullichsøn 1 1 " Slfren Saltboen 1 1 " Povel Willumsøn 5 1 " Hans Jensøn 2 " " Lauridtz Svendsøn 1 3 " Albret Tordsøn 2 2 " Schipper Hans Jachobsøn 2 " " Marchus Bring 1 2 " Svend Marstrand 1 " " Niels Andersøn 2 " " PORSGRUND Brynild Engelsøn 2 2 " Peder Hendrichsøn 2 2 " Jens Snidkers Enche 1 " " Søfren Børse 7 " " Torgier Børgesøn 1 " " Giert Meidel 7 " " Jens Laursøn 1 " " Johannes Antonnisøn 1 2 " Hans Jensøn Schielswig 1 2 " Anund Borge 1 " " Lauridtz Erlandsøn " 2 " Christen Ollsøn Klyfberg 2 " " Jens Andersøn 2 " " Hans Lauridtzsøn visiter gaard 1 3 4 SOLUM HERIDT Kield Torbiørnsøn 1 " " Jiens Kieldsøn 2 1 " Kragerøen efter Sedvanlig Accord 74 " 19 Michell Suhm 20 " " Lauridtz Biørnsøn paa Syndelef effter Accord 10 " " LØSGIENGERE Povell Østensøn 1 2 " Svend Saugd. hos Ifr Handsøn 1 " " Jsach Erichsøn tiente hos Hans Jacobsøn 2 " " Anders Vigvering Muremester 1 2 " Dyre Jngebretsøn Saugm. 1 3 " Hans Hedemarchen Tømermand 1 " " Elias Tømmermand 1 " " Christen Tømmermand hos Anders Knudsøn 0 0 0 Thord Vigvering 1 1 " Jens Tverstad 1 " " Søfren Gletenberg " 3 " Olle Knudsøn Tømmermand hoes Steen Tømmermand 1 1 " Gutorm Saudreng " 3 " Hans Saud. hos B. Peder Jensøn " 3 " Søfren Knudsøn 1 " " Biørn Snidker 0 0 0 Christen Nielsøn Vigvering " 3 " Johannes Dagsøn Saugd. 1 " " Olle Gundersøn 1 1 " Jens Tiøstelsøn 1 " " Anders Kart 1 3 " Laurs Lyche " 3 " Anund som tiente Jfr Handsøn " 3 " Daniell Søfrensøn Saugdreng " 3 " Hans Povellsøn paa Lundetangen 1 2 " Knud Povells. 1 " " Laurs Handsøn Klep Saugd. " 3 " Abraham Hansøn Saugd. " 3 " Knud Smid 1 2 " Laurs Guldbransøn Lug " 3 " Niels Trost Ofuen Saugdreng J Gielden 1 " " Peder Ollsøn Vigvering " 3 " Peder saugdreng paa Clostered " 3 " Peder Laursøn fardreng 1 " " Joen Tordsøn Saugd. " 3 " Thord Guldset " 2 " Sifr Schiøttet 0 0 0 Thommas Omdall " 3 " Thomes Saugd. paa Clostered " 3 " Gulbrand Anundsøn Saugd. paa Clostered " 3 " Anund Saugd. hos Præsidenten " 3 " Peder Tordsøn Saugd. " 3 " Johan Jisland hoes Hans Jacobs. " 3 " Anund Handsøn Baadsmand 1 " " Joen Arnesøn 2 " " Olle Lund 1 2 " Sara Laurs Truelsøns huus " 1 " Guldbrand Pedersøn J Gielden 1 1 " Johan Prachtesandt 1 " " Olle Povelsøn Saugm. schier for Laugm. Claus Andersøn 1 " " Hans Niels: Schomager J Gielden 1 " " Hans Saugd. schier med Grunde " 3 " Eleff Eleffsøn " 3 " Hans Christensøn pebber 1 " " Jsach Halvordsøn qverndalen 1 " " Hans Andersøn Follestad 1 " " Halfr Biørnsøn Saugm. hos Amptm. 1 3 " Summa 948 2 11 Scheen ut supra