Hans Haag
S: Baludanul
Denne Summa er
regimentet decouterit
wed Afregning efter
Ao 1678
Afregningsbog fra fol:
129 til 138. Fest:
P. Wegens......?

Welwiise President Borgemester
og Raad i Scheen, hafver uden ophold el-
ler forhael at betale til Officererne af
hr. Obr. Winds Regiment paa Regenschab
af deris resterende Gage af Skeen byes re-
sterende schatter og Krigsstyrer, sawit det
kand streeke, og resten af indeverende aars
Krigsstyrer og schatter, saawit deraf til Mi-
litien er destinered, Penge trei tusind et
hundrede halfierdesindz tiuge femb Rixdaller
Courant, som saaledes imod Regimentets
fuldmegtiges Qvitering wed afregning
med Krigs Cassen validerer, Wil formode
at som pengene forlengst er forfalden, de
giører god og prompte betahling, saa frembt
det ej hos dennem wed militaire executi-
on schal udsøges, Datum Lejeren wed
Ruistrombro ds 10 Augustij 1678

 

 

Denne Assignations Jndhold ehr mig Wnder-
schrefne som Regiments fuldmegtig, till fyl-
dest fornøyet, Huorfor Magistraten J
Scheen Quiteris, och som Jy i Kragerøe for
=500 Rd Quitered Som her Wdj JndReygnit
schall, Samme Quitering Were Anulerit
och af Jngen Wærdj, Datum Scheen ds: 25 9bris 1678.

 


 

Efterschrefne Officerer og Baad folck paa det
skeensche Defension Skib Maria tilkom-
mer for tvej Maaneders hyre som følger

Officerer

1

Capt: Hans Lazari

90 rd

2

Leut: Jan Rambout

48

3

Skips Jens Pdersen

42

4

obr: Styrmand Robert Pedersen

45

5

Under Styrmand Lars Olsen

33

6

feltscherer M. Lorentz Lund

36

7

Skrifveren Søren Knuds:

24

8

Høibaadzmand Lauritz Hansen

30

9

Constabel Giødrich Hansen

30

10

Høibaadzmandzmat Jens Hendrichs:

21

11

Constabelsmat Olluf Pedersen

24

12

Butleerer Hans Hansen

24

13

Timmermand Niels Olsen

36

14

Seyelmager Jan Andersen

15

15

Kocken Lauritz Engelsmand

36

16

Schibmandzmat Niels Nielsen

19.1/2

17

Kuarteermester Arne Erichsen

18

18

Kuartermester Amund Knuds:

18

19

Crofas OlleBentsen

15

     

Baadsmænd

20

Peder Hansen

12

21

Berent Pitersen

15

22

Joen Bentsen

13.1/2

23

Arne Nielsen

12

24

Lars Nielsen

12

25

Jørgen Jørgensen

12

26

Olle Jørgensen

13.1/2

27

Olle Nielsen

12

28

Olle Hendrichsen

12

29

Anders Gullichsen

12

30

Jens Pedersen

13.1/2

31

Halfwor Ollufsen

10.1/2

32

Niels Knudsen

12

33

Lars Nielsen

9

34

Hillebrand Hansen

12

35

Lauritz Ollufsen

10.1/2

36

Peder Andersen

12

37

Eilert Svendsen

12

38

Olle Thordsen

15

39

Anders Nielsen

12

40

Stefen Brynildsen

12

41

Niels Pedersen

8

42

Peder Ølworsen

6.3/4

43

Anders Joensen

7.1/2

44

Giøde Nielsen

6

45

Anders Olsen

7.1/2

46

Jacob Jacobsen

4.1/2

47

Joen Pedersen

4.1/2

48

Eschel Ollufsen

13.1/2

49

Knud Rasmusen

7.1/2

50

Guthorm Gierulfsen

12

51

Thoer Lauritzen

12

52

Lauritz Michelsen

12

53

Kay Christensen

12

54

Anders Andersen

6

55

Guldbrand Eenersen

12

56

Jørgen Joensen Bang

12

57

Thobias Jensen

12

58

Eschel Madsen

12

59

Christen Ollufsen

12

60

Erich Axelsen

12

61

Peder Hansen

12

62

Axel Thostensen

12

63

Thorbiørn Andersen

12

64

Olle Christensen

10.1|/2

65

Jsack Kiøstelsen

6

66

Jockum Kur

6

67

Peder Berentsen

3

68

Halfwor Hansen

9

69

Jens Ollufsen Jyde

13.1/2

70

Niels Lauritzen

13.1/2

71

Helge Børgesen

7.1/2

72

Reyer Svendsen

6

73

Lauritz Clausen

13.1/2

74

Peder Ollufsen

13.1/2

75

Jens Larsen

13.1/2

76

Peder Jensen

13.1/2

77

Christen Danielsen

7.1/2

78

Berul Ansteensen

9

79

Anders Halfworsen

9

80

Jens Pedersen brewig

15

81

Arne Thorgiers:

12

82

Knud Hansen

13.1/29

83

Knud Nielsen

9

84

Stian Hansen

12

85

Joen Gieruldsen

12

86

Niels Aslachsen

12

87

Christen Søfrensen

7.1/2

88

Kiøstel Thollofsen

10.1/2

89

Suennung Christensen

12

90

Under timmermand Stian Steensen

24

91

Anders Jensen

10.1/2

92

Peder Svendsen

7.1/2

93

Christen Olsen

9

94

Wroel Kiøstelsen

7.1/2

95

Erich Andersen

10.1/2

96

Hans Pedersen

7.1/2

97

Olle Knudsen

10.1/2

98

Pofvel Hendrichsen

9

99

Thollef Clausen

12

100

Olle Hoschelsen

9

101

Gunder Børgesen

7.1/2

102

Madz Halfworsen

6

103

Erich Pedersen Thydsch

13.1/2

104

Morten Rasmus:

9

105

Hans Ansteens:

7.1/2

106

Hans Poelsen

4.1/2

107

Jørgen Gierts:

7.1/2

108

Halfwor Henrichs:

9

109

Arne Ofwes:

9

110

Jens Larsen

12

111

Anders Jacobs:

7.1/2

112

Hans Hansen

6

113

Hans Ollufsen

9

 

Suma

1583.3/4

Hvilcke forschrefne Eit tusind femb hundrede fierde-
sindz tiuge trej Rixdaler trej ort, dennem effter
hans høye Excell: Høibaarne hr. Statholders naad:
ordre hermed assigneris af Scheens byes effter
staaende schatter og Krigs sryer for nerwerende
aar at betahles, Med wenlig begiering Welwi-
se Præsident Borgemester og Raad U=beswerget
wille behage at giøre den anstalt, at dennem
samme Penge uden ophold blifver betalt, som
saaledis ved afregning med Krigs Cassen vali-
derer, Datum Commissariatet ds. 27 Novem-
bris A: 1678

No. 20 H. Hanssøn No. 27

2 Decembr er dette Magistraten her i Scheen anwiist

St. Barnholt .....???????

Dette Er Saaledis aff Magistraten J scheen
Contentert her for Quiteris.

Hans Lasary
ut supra