Leidang-skatten Skien 1639Kilde: Skien Byregnskap 1639-40 Skieen Byens Regenschab som Adam Jacobsen, K: Mays: Byfoget, der sammesteds, lod Giøre hans Mays: beregnet fra dett Aar 1639, til S. Hansdag Aarsdagen Jgien 1640
Mynten beregnett til 96 sk dansche Paa j Rix.dr. Indtægt Leyding dette Aar slætte Penge Anders Thoestensen iiij Anders Lartsen vj Anund Thømmermand ij Anders Thrometter iiij Arffue Jnguorsen j Anders Lartsen vj Anne Chresten Juels j Anne Sandbachens huus ij- Anne Tholleffsdaatter iij- Anders schrædder vj Anders schrædder iij Anders steensen iij Anders Mekelsen vj Aff den Øffre gaard vj Anders Giermundsen viij Anders Arffuersen viij Anund Snedeker iij Aff Kiøllen j Anund Thømmermand ij Amund Thrommeslager ij Anders Biørnsen ij Anne Jesper salmagers iij Anne Snibetorp j Asbiørns Karen j Anders Thømmerfogets hus iiij Beent Oluffsens Plads j Beerte Rasmus Gregersens iiij Aff den ny Gaard ij Aff Suurbeck viij Bertel Skrædder iiij Børge Muremester iij Beent Sagmester Sandbacken ij- Brønyl Snibetorp iij- Bertel schrædders huus Paa Ly ij Beent Trulsen ij Claus Rusch iij Chresten Lartsen vj Chresten Baad iij Chresten Rytters huus x Chresten Jydes børte ij Claus Køsters huus vj Claus Maren x Claus Maren xiiij- Chresten Ulffaas vij Chresten Sagschiereer j Aff dett huus ved Kalkiel vj Else Clausdaatters huus viij Erick Chrestensen ij Efuert Hansen v Engelbret Johansen iiij Erick Thømmermand ij Effuend Thømmerfoget viiij- Faltin huusmand ij Frands Smeds Thofft vj Gutorm Tholleffsen iij- Gulbrand Snibetorp ij Hans Ridderhus viiij Hans Ridderhus af den gaard ved L. tolders x Henning J hiellen iiij Hans Skomager ij Halfuord Snibetorp iij Hendrick Kynt iij Hendrick Bøesemager iij Hans Baars Plads iiij Her Jensis Plads iiij Her Steens Tofft iiij Hans Mogensen iiij Aff Hans Aagesens Huus iiij Hendrich Johansen xij Halffuord Nilsen viij Her Chresten Jensen iiij- Hans Hendricksen ij Holgers huus ij Hans glasmester j Hendrich Baad iiij Hendrich Jyde iij Jngerj Jørgensdaatter viiij Jacob Chrestoffersen iiij Jffuer Chrestensen ij Joen Suendsen vj Johan Fredricksen viij Jens Giermundsen viij Jffuer Skrædders huus iiij Jens Skrædder x Jens schomager ij Jørgen schriffuer iiij Jesper salmagers Plads iij Jngebret Thømmermand ij Gammel Jens Wægter j Jens Smids huus ij Jørgen schriffrs huus paa Lij j- Jørgen Johansen viij- Johan skrdder x Johan Fincke x Jacob Rytter v Joens Gaard v Joen Boende ij Jens Kaackes Gaard iiij Jsack Johansend vj Johan Threnpol iiij Jørgen Clausen v Jacob Lartsen v Jørgen Jensen iiij- Joen Halffuordsen vj Johan Giertzen aff Lii iiij Jens Vægter iiij Jens Nielsen iiij Joen schaatt iiij Jngers huus iiij Joen schriffrs huus iij Jens Gulsmed viij Joen heliesen iiij Jens Taastensen ij Joen schaatt iiij Chresten studs Plads Larts schomager ij Knuds Mættis Thofft ij Kiersten Mads Madsens vj Karen Peder schriffrs v Kiersten Mads Madsens paa Lij ij Karen Chresten Lunds iiij Kiersten Mekel schomagers ij Larts Tysches Gaard vj Larts Jensens huus ij Lasse Thrannes Gaard vij- Larts Ollufsen iiij- Larts schomager iiij Larts Thømmerfoget ij Larts Sagmesters huus iij Lispets huus Paa Lij iiij Larts haagensen ij Larts Jyde ij Laugmand Thommes Jensen xiiij Larts hansens Gaard vj Larts schrædder j Larts Husømmers Gaard j Larts Jørgensen iiij Larts Nielsens Plads iiij Larts Skniders Plads iiij Larts Bertelsen ij Maren Niels dragers iiij Marte Ellsætt xij Mætte Jormors Plads ij Maren Koort Vægters iiij Mons Oluffsen j Mads Throhogger ij Mecktel Johansdaatter iiij Mekel Trulsen ij Maren Ulffaas ij Nils Møller x Nils Madtsen ij Nils Gundersen v Nils Buntmager iiij- Nils Bertelsen ij- Nils Jensens Gaard xij- Nils Nils Bysuends Gaard j Oluff Bosens gaard iiij Osmund Sagmester iiij Olluff Tømmermands huus iiij Olluff schrædder ij Olluff Thraags gaard xj Oluff Hellichsens Plads iiij Oluff Raffuelsen vj Oluff Raffuelsen af det ny huus xvj Osmund schollapper ij- Petter Tysch vj Poffuel schomager iiij Peder Snedeker iiij Peder Kremmer vj Peder Rusch iij Peder Madsens Anne ij Peder faalestads huus paa Lij iiij Peder Lartsen ved Kiergaarden j Peder Møller ij Peder Jensen ij Peder Andersen vj Peder Nilsen schrædder xvj Peder Ølby viiij Peder Pusteruigs Plads ij Peder Halffuorsen iij- Poffuel Suarffuers Huus iij- Peder Arnesen v Peder schollmester vj Peder folloug ij Poffuel Smed ij Peder Kielsen iiij Peder Kock j Rasmus Thranes Gaard vij- Rolffs Jngerj ij Raff Riggertsen xij Rasmus Sagmester Taterbacken vj Staffen Smed iij Sidsel Ruus iij Søffren Biørnsen ij Søffren slætthels Plads iij Sidsels Anne iij Syffr Paa Lij iij- Suend Andersen Paa Lij vj Stoff Kielsen ij Søffren Nilsen iiij Skiluor Jacobsen ij Søffren schomager ij Stallen paa Lij iiij Søffren Søffrensen iiij Søffren Maartensen iiij Søffren Susis Plads ij Søffren Jensen Tusckier ij Søffren Sagmester ij Saxes Gundil ij Stallen Paa Lij iiij Thommes Hæggelund ij Torkel Thranes huus ij- Tholffs Guris Huus ij- Trulsis Huus Paa Lij vj Thommes Muremester ij Thønnis schrædder ij Thaasten Sagmester ij Taran J Smiden ij Wellom Tøgersen iij- Aarsle Beda viij Epterschreffne leyding er forhøyet Och forbedrett Bent Dollffuens huus j Bent Trulsens hauge iiij Carl Tollffsens haue iiij Hans Hendricksens haue ij Jørgen Bertrams: haue iiij Jahan Bertelsens haue iiij Larts Nilsens Korn haue vj Larts Smids hauge vj Mekel Jacobsen steensrø v Maarten Lundetangen vj Aff hans huus vj Oluff Vægters Plads iiij Pitter Ridderhus et lidet støckeiij Peder Roffuelsen vij Suend Andersen ij Torkel Lartsens Haue vj Anund Bottolsen ij Anders Steensen iiij Anders Tholleffsen ij Halffuor Snibetorp iiij Nils Krabbe j Joen Halffuorsen ij Jens Jørgensens haue viij Jørgen Hendrichsen af Grønland ij- Bent Snibetorp af en haue ij Annammett aff dj Husse och Thoffter Kongl: M: allene Tilkommer Anders Lartsen ij- s ort Berte Rasmus Gregersens af det v hus j ort Faltin Husmand j ort Frands Smed j ort Hans Mogensen j s dr Hans Baars Plads j s dr Jsack Jahansens tofft 3 s ort Jens schomager xij Jahan skrædder j s dr Jørgen Jahansen j s dr Larts Hustømmes Gaard j s ort Larts skrædder j s ort Larts Jensen j s ort Larts Oluffsen j s ort Lasse Trannes Gaard xxj Nils Madsens ij s ort Peder Poffuelsen ij- s ort Poffuel Skomager ij- s ort Rasmus Tranes gaard 1 s dr 1 ort Thommes schriffr 1 s dr Annammet aff dj Grunder ved Stranden Ere Opfylte Peder Arnesens Thofft xv Anders Mekelsen vj Anders Chrestensen x Jørgen Clausen iiij Jngebret Jahansen vij Hustru Ambørs Tofft vj Effuert hansen j ort ij s Hendrich Jahansen xj Jacob Jensen j ort j s Jacob Lartsen iiij Kiersten Mads Madsens vj Larts Jørgensens tofft viij Maren Nilsdaatter vj Pitter Ridderhuus viij Wellems Jngerj viij Summa Summarum offr ald forschreffne leyding, sampt af dj Grunder ved stranden Ere
Opfylte, Saauel af dj Husse och Toffter Kongl: M: allene Tilkommer. Er vdj Rixdr Penge xviiij Rdr ij- ort iiij- s Jndtægt Sageffald som Skieenby haffr den tredj Part met Koningen J Rix Penge Annamet. Annammet af Olluff Nielsen for leyermaal met et quindfolch ......x Rdr Annammet aff Søffren Torsen for offrfalt met Staffen Sallomonsen Penge............1 Rdr Summa forschreffne Sagefald Er Penge..........xj Rdr