Leidang-skatten Skien 1635


Kilde: Skien Byregnskap
 
Schien Byens Regenschab som Petter Ridderhus Kong: Maystz: Byefougit der same- steds kand gifue hans Mayttz: Beregnit fra dit Aar Anno 1635 och til Aarsdaug igien, Anno 1636
Møndtenn Beregnnedt 96 s. d: paa 1 Rdr. Ehr Rett Eptherlaget Veed Jenns Jacobsen
Indtegt Ledings Penge dette Aar: Hans Ridderhus viiii Jngerj Jørgensdaatters Hus ij Jffuer Christens: epterleffuersche ij Ellen Hans Zanders iij Christen Kottj iiij Willam Liddel iiij Jacob Christoffersen ij- Jens Kiørdreng iiij Baar pedersen viij Niels Elsett viij Jahn Fredrichsen viij Søffren Beda xij Anders Lauritzen iiij Madtz schomager viij Lauridtz Thydsch iiij Christen Lauridtzen iij Petter Thydsch iiij Else Clausdaatter v Lauritz Jensen ij Lauritz Tranes gaard viij Kiersten Skuds ij Niels Møller x Jens schreder x pouel schomager iiij Rasmus Tranes viij Lauridtz Olluffsen iij Fallentin Husman ij Niels Zander ij Torchild Tranne ij Anund saugmester ij Bendt Lauritzen ij Christen Jydis Maren ij Jens schomager ij Madtz Wiborig ij- Peder snecker iij Claus Clausens hus ij Niels Madtzen ij Osmund saugmester iiij- Mette Jormoders hus ij Peder Kremer vij Jørgen schriffuers hus iiij Peder Rusch iiij Staffen smed iij Niels Gundersen iij Zitsel Rus iij Kort Wegters quinde iiij Søffren sletherrits ij- Jesper sadelmager ij Marckus pedersen ij Peder Madtzen Waldbye ij Anders Trometter iiij Jens Søffrensen Lhj ij Hendrich Bøsmager iij Mortten schreder ij Peder Follestad iij Jngebret Tømmermand ij Tholffs gurrj ij Bent Olsen j- gamel Jens Vegter j- peder Lauritzen j peder Maallers hus paa Lhj ij peder Maller iij Jens smeds hus ij Siffuer paa Lhj iij- Jørgen schriffuers hus j- peder Andersen vj Ture Saugmester vj Olluf Tømmermand iiij Erich Christensøn ij Rasmus gregersøn iiij Effuen Tømerfougit vij- Cort gulsmeds hus ij Christen Baad iij Unge John schett ij Olluff schreder ij Thrulsis hus paa Lhj vj Mogens Ollsøn ij Bertil schreder iiij Niels Buntmager iiij Jørgen Jahnsøn viij- Jahn schreder x Peder schreder ij Hans Baardsgaard iij Frantz smed vj Christen Rytter x Jahn Finck x Olluff Throgs gaard xj Jacob Rytter v Johanne Jonsdatter xiij Peder lbye ix Knuds Mette ij Anders schreder vj Aff det Ny hus j Olluff schott iij Madtz Throghagen ij Christen Juell j- M: Jørgen iiij Hans bøeisens hus ij Thomas Murmester ij peder pustervig ij Staff Kieldsen ij Søffren Nielsen iiij Anne i Sandbacken ij Schieluerd Jacobsen ij Niels Berttelsen ij- Christen Jydis børtte ij Lauritz Haagensen ij Zidsel per Jydis ij Rolff Halvordsen ij Willum Thøgersen iij- Peder Haluordsen iij- Lauritz Krabbe ij Anders Suensen iij Lauritz Jyde ij Else Siffuersds iij- Brynild snibetorp iij- Madtz Throghagers hus iij- Gamel Anders schreder vj Unge Anders schreder iij Hans Ridderhus iiij Lauritz Rusis hus vij Lauritz Hansen vj Jens Kockis gaard iiij Lauritz Husman j Lauritz schreder j hr. Jensis gaard iiij gierdt Hansen vj her Stenstoft iiij Hans Mogensen iiij Claus Køester vj Thønnis schreder vj Kiesten Matz Madtzens 2 gaardr ved Kallekilen vj Madtz Madtzens gaard paa Lhj ij Kiesten Madtz Madzens vj Niels Jensøns gaard xij- Hans Aagesen v Maren Thaares gaard viij Aff Stallen paa Lhi iiij Jahn Trinnepol iiij Claus Niemand xiiij- Maren Clauses x Aff Stallen paa Lhj iiij Leffuert Hansen v Jørgen Clausen v Anders Steensen iij Jacob Lauritzen vj Anders Michelsen vj Hendrich Jansen xj- Anders Christensen vj Halffuor Nielsen viij Søffren schomager ij peder Arnesen iij- Jacob Jensen iij- Anders giermundsen vij her Christen Jensen iij- Karen peder schriffuers v Raff Rickertsen xij Engebert Jansen iiij Anders Arffuesen iiij Lauritz Jørgensen iiij- Karen Christen Lunds iiij Aff Stallen paa Lhj iiij Anne Jacob Jensens iiij Tharan Holten ij Jahn Jacobsen iiij Aff Stallen paa Lhj iiij Rasmus schomager iiij peder schomager ij Olluff i Hiellens pladtz iiij Christen Ulefos iiij Jahn giertsen aff Lhj iiij Unge Jens Wegter iiij Lauritz Nielsen iiij Anund sneckers hus ij Thord Under field j Lauritz Zander iiij Jens Nielsen iiij Mickel Throlsen ij John schell iiij Rasmus saugmester iiij Summarum Ledings Dette Aar Pendinge vij rdr 3 ort xxiij- s.
Effterschreffne Ledings Er forhøyet och forbedret Rasmus Saugmester ij Jens Hansen ij Christen Jydis Maren ij Amund Saugmester ij Pouel schomager j Johan Fredrichsen iiij Lauritz Thydsch iiij Christen Lauritzen ij petter Thydsch ij John suensen ij Rasmus schomager iiij Jngerj i Hielden iiij Christen Ulefos iiij peder schomager iiij peder Søffrensen iiij John Olluffsen ij Rasmus guldsmed ij John schreder ij Jacob feldbereder iij Claus Clausen xvj Anders Lauritzen iiij Else Clausdaatter iiij Jacob Christoffersen ij Hans Hendrichsen ij Hendrich Bøsemager ij Martte Elsett iiij Jffuer schreder ij frants smed j Bertel schreder ij Søffren Morttensen ij Just saugmester j peder follaug ij Søffren su..ste (susse)(Juste) ?? ij Osmund scholaper j Søffren Jensen ij Søffren Beda ij Suen Lauritzen ij Bentt Thruelsen ij Anders Biørnsen ij Thosten saugmester ij Lauritz Berttelsen ij Rasmus saugmester ij peder Nielsen xiiij Christen saugschierer j pouel smed ij Jørgen glasmester j Jens Thostensen ij Michel schomager ij Bentte Rasmus gregers: ij Jesper salmager ij Noch aff it stycke Haffue j Anne snibetorp j Giermund bold iiij Henrich Baad iiij Rasmus Guldsmed ij Claus Køster iiij peder Kieldsen iiij Martte Andersdaatter j Gurrj Halffuordsdaatter j Asbiørns Karen j Erich Thømermand ij Henrich Jyde iij Gulbrand Olsen ij Søffren saugmester j Lauritz Nielsen xij Anders Thaleffsen x Anders Steensen iiij Jens Jørgensen viij peder poffuelsen vij Hans Hendrichsen ij Bent Throlsen iiij Mortten Lunetang xij Michel schodmand iiij Thorkild Lauritzen tatterbacken vj Lauritz smeds haffue vj Suen Andersen ij Olluff Vegters pladtz iiij Petter Ridderhus iiij Summarum Leding som er forhøyett och forbedrit, Penge --------ij rdr ij rt xvij s
Annammet oc Oppeboret Aff de grunder som weed Stranden er opfyltt: Hans Ridderhus viij Willums Jngerj viij Lauritz Jørgensen viij Ingebret Jahnsen vij peder Arnesen xv Jacob Jensen xvij Anders Maichelsen vj Jacob Lauritzen iij Hendrich Jansen xj Effuert Hansen xviij Niels Jensen x Hustrue Anbiøns tofft cj Jørgen Clausen iij Kiesten Madtz Matzen vj Maren Nielsdaatter vj Summarum Aff de grunder wed stranden som er opfyltt Penge----------j rdr ij mrk
Annammet aff de Huse Thoffter udj skienbye, Kong: Maytts: allene tilkomer: Mrk Sk. Gierdt Hansen iij slette Hans Mogensen iiij iiij Jahn schreder aff en Thofft j Aff Jahn schreders gaard iiij Aff Baars gaard iiij Lauritz Hustemer j Niels Jeeter j fallentin Husmand j Anders Lauritzen schreder ij Lauritz Jensen j Jørgen Jahnsen iiij Rasmus Thranes gaard v Leste Thranes gaard j v pouel schomagers gaard ij Niels Madtzen ij Lauritz Ollsen j frandtz smed j Jens schomager 12 Thomas schriffuer iiij Osmund saugmester ij Summarum Aff dj huser, thoffter Kong: Mayttz: allene tilkomer, Penge---------vij rdr ij mrk j s Summa Summarum Offuer All forsch: Leding, sampt aff dj grunder weed stranden, Er opfyltt, saauel Aff dj Huser, Thoffter, som Kongl: Mayttz: allene tilkomer, Ehr udj rix Penge--------------xix rdr j rt xvij- s
Sagefald Aff SchienBye Som ditte Aar, 1636 Er Annamit och Oppeboritt. Annammitt aff Anund Bottels: for Leiermaal aftter hans egen bekiendelse med gunild Hansdatter Penge------------vj rdr Annammitt aff Olluff Christoffers: saugmester for leiermaal med gunild Hansdaatter. Penge------------vj rdr Annamet aff Anders Ostindienfarer for hand røgt noget aff Mortten Pettersens skick. Penge------------iiij rdr Annamit aff Christen Andersen for 2 Kniffsting hand stack peder Hansen. Penge------------xiiij- rdr Annamet aff Olluff Nielsen for hand slog Anders Jacobsen med en Nøgel i sit ha...fiit ?? Penge------------vj