Kilde: Skien Byregnskap

 

Scheen Byens Regen-
schab som Petter Ridderhus
Kong: Mayttz: Bye fougit der
samestads loed giøre hans Maytts:
Beregnit fra dit Aar Anno
1634 och til Aarsdag
igien, Anno 1635

Møndtenn Beregnnedt
96 sk. d. Paa j R.dr.

Ehr Rett Epther-
lagdre, Werdi

Jenns Jacobsen

Indtegt Ledings
Penge dette Aar


Hans Ridderhus				viiij
Jngerj Jørgens datters hus		ix
Jffuer Christens: epterleff:		ij
Ellen Hans Zanders			iij
Christen Kottj				iiij
Willum Liddel				iiij
Jacob Christoffersen			ij
Jens Kiørdreng				iiij
Baar Pedersen				viij
Niels Elsett				viij
Jahn fredrichsen			viij
Søffren Beda				xij
Anders Lauritzen			iiij
Madtz schomager				viij
Lauritz Thydsch				iij
Jffuer schreder				iiij
Christen Lauritzen			iiij
Petter Thydsch				iiij
Else Clausdatter			v
Lauritz Jensen				ij
Lauritz Thranisgaard			viij
Kiersten Studs				ij
Niels Møller				x
Jens schreder				x
pouel schomager				iiij
Rasmus Thrane				viij
Lauritz Ollsen				iij
fallentin Husman			ij
Niels Zander				ij
Thorkild Thrane				ij
Anund saugmester			ij
Bent Lauritzen				ij
Christen Jydis Maren			ij
Jens schomager				ij
Madtz Wiborg				ix
peder snicker				iiij
Claus Clausens hus			iij
Niels Matzen				ij
Osmund saugmester			iiij
Mette Jormots hus			ij
peder Kremer				vij
Jørgen schriffuers hus			ij
Peder Rusch				iij
Staffen smed				iij
Niels gundersen				v
Zitzel Rusch				iij
Kort wegters quinde			iiij
Søffren Biørnsens hus			ij
Søffren sletherritz			ij
Jesper sadelmager			ij
Marckus pedersen			ij
Peder Madtzen Waldbye			ij
Anders Thrometer			iiij
Jens søffrensen lhj			ij
Hendrich Bøsmager			iij
Mortten schreder			ij
peder follestad				iij
Engebret Thømermand			ij
Tholffs gurrj				ij
Bent Ollsen				j
gamle Jens wegter			j
peder lauritzen				j
peder Mallers hus paa lhj		ij
peder Maller				iij
Jens smeds hus				ij
Siffuer paa Lhj				iij
Jørgen schriffuers hus			j
peder Andersen				vj
Suen Saugmester				vj
Olluff Thømermand			iiij
Erich Christensen			ij
Rasmus gregersen			iiij
Effven Thømerfougit			vij
Cort guldsmeds hus			ij
Christen Baad				iij
Unge John schott			ij
Olluff schreder				ij
Thrulsis hus paa Lhj			vj
Mogens Ollsen				ij
Bertil schreder				iiij
Niels Buntmager				iiij
Jørgen Jansen				viij
Jahn schreder				x
peder schreder				ij
Hans Baarsgaard				iij
frandtz smed				vj
Christen Rytter				x
Jahn finck				x
Olluff Throgsgaard			xj
Jacob Rytter				v
Johanne Jonsdatter			xiij
Peder Ølbye				ix
Knuds Mette				ij
Anders schreder				vj
Aff det ny hus				j
Olluff schott				iij
Madtz Throhagen				ij
Christen Jull				j
M: Jørgen				iiij
Hans boiesens hus			ij
Thomes Murmester			ij
peder pusteruigh			ij
Stoff Kieldsen				ij
Søfren Nielsen				iiij
Anne i Sandbacken			ij
Scheluord Jacobsen			ij
Niels bertelsen				ij
Christen Jydis børtte			ij
Lauritz Haagensen			ij
Zidzel per Jydis			ij
Rolff Haluorsen				iij
Lauritz Krabbe				iij
Anders Suensen				iij
Lauritz Jyde				ij
Else Siuerds				iij
Brynild snibetorp			iij
Matz Throhagers hus			iij
Gamel Anders schreder			vj
Unge Anders schreder			iij
Hans Ridderhus				iiij
Lauritz Rusis hus			vij
Lauritz Hansen				vj
Jens Kackis gaard			iiij
Lauritz Husemer				j
Lauritz schreder			j
her Jensis gaard			iiij
giert Hansen				vj
her Steens Thofft			iiij
Hans Mogensen				iiij
Claus Køester				vj
Thomis schreder				vj
Kiesten Matz Matzens 2 gaarder Weed KalleKilde		vj
Matz Matzens gaard paa Lhj		ij
Kiesten Matz Matzens			vj
Niels Jensens gaard			viij
Aff Stallen paa Lhj			iiij
Jahn Thrinepol				iiij
Claues Niemand				xiiij
Maren Claueses				x
Aff Stallen paa Lhj			iiij
Effuert Hansen				v
Jørgen Clausen				v
Anders Stensen				iij
Jacob Lauritzen				vj
Anders Michelsen			vj
Hendrich Jansen				xj
Anders Christensen			vj
Haluor Nielsen				viij
Søffren schomager			ij
peder Arnesen				viij
Jacob Jensen				iiij
Anders giermundsen			vij
her Christen Jensen			iij
Karen Peder schriffuers			v
Raff Rickertsen				xij
Engebret Jansen				iiij
Anders Arffuesen			iiij
Lauritz Jørgensen			iiij
Karen Christen Lunds			iiij
Aff Stallen paa Lhj			iiij
Anne Jacob Jensens			iiij
Tharan Holten				ij
Jahn Jacobsen				iiij
Aff Stallen paa Lhj			iiij
Rasmus schomager			iij
peder scholmester			ij
Olluff i Hiellens platz			iiij
Christen Wlfos				iiij
Jahn giertsen aff Lhj			iiij
Unge Jens Wegter			iiij
Lauritz Nielsen				iiij
Anund Sneckers hus			ij
Thord Under field			j
Lauritz Zander				iiij
Jens Nielsen				iiij
Michel Throlsen				ij
John schott				iiij
Rasmus saugmester			iiij

Summarum Leding dette Aar      Penge	vij rd iij mark xxij sk.


Efftersch.ne Leding Er
forhøyet och forbedret

Rasmus saugmester			ij
Jens Hansen				ij
Christen Jydis Maren			ij
Anund saugmester			ij
pouel schomager				j
Johan fredrichsen			iiij
Lauritz Thydsch				iiij
Christen Lauritzen			ij
petter Thydsch				ij
John suensen				ij
Rasmus schomager			iiij
Jngerj i Hielden			iiij
Christen Ulfos				iiij
peder scholmester			iiij
peder Søffrensen			iiij
John Olluffsen				ij
Rasmus guldsmed				ij
Jens schreder				ij
Jacob felbereder			iij
Claus Clausen				xvj
Anders Lauritzen			iiij
Else Claus datter			iiij
Jacob Christoffersen			ij
Hans Hendrichsen			ij
Hendrich Bøsmager			ij
Martte Elsett				iiij
Jffuer schreder				ij
frantz smed				j
Bertel schreder				ij
Søffren Morttensen			ij
Just saugmester				j
peder follug				ij
Søffren suse				ij
Osmund scholaper			j
Søffren Jensen				ij
Søffren Beda				ij
Suen Lauritzen				ij
Bent Thrulsen				ij
Anders Biørnsen				ij
Thosten saugmester			ij
Lauritz Bertelsen			ij
Rasmus Saugmester			ij
peder Nielsen				xiiij
Christen saugschierer			j
pouel smed				ij
Jørgen glasmester			j
Jens Thostensen				ij
Michel schomager			ij
Bertte Rasmus gregers:			ij
Jesper Salmager				ij
Noch aff it stycke haffue		j
Anne snibetorp				j
Giermunds Boeld				iiij
Hendrich Baad				iiij
Rasmus guldsmed				ij
Claus Køster				iiij
peder Kieldsen				iiij
Martte Anders datter			j
gurrj Haluors datter			j
Asbiørns Karren				j
Erich Thømermand			ij
Hendrich Jyde				iij
guldbrand Ollsen			ij
Søffren saugmester			j
Lauritz Nielsen				xij
Anders Tholeffsen			x
Anders Stensen				iiij
Jens Jørgensen				viij
peder poffuelsen			vij
Hans Hendrichsen			ij
Bent Throlsen				iiij
Mortten Lunetang			xij
Michel schodmand			iiij
Torckild Lauritzen tatterbacken		vj
Lauritz Smeds haue			vj
Suen Andersen				ij
Olluff Wegters platz			iiij
Petter Ridderhus			iiij

Summarum
Leding som er forhøyet
och forbedrit,
                     Penge	ij rdr ij mark xvij sk


Annammet oc Oppeboret
Aff de grunder som wed
Stranden er opfylt,

Hans Ridderhus				viij
Willums Jngerj				viij
Lauritz Jørgens:			viij
Engebret Jansen				vij
Peder aruesen				xv
Jacob Jensen				xvij
Anders Michelsen			vj
Jacob Lauritzen				iij
Hendrich Jansen				xj
Effuert Hansen				xviij
Niels Jensen				x
hustru Anbiørns Thofft			vj
Jørgen Clausen				iij
Kiesten Matz Matzen			vj
Maren Niels datter	vj

Summarum
Aff de grunder wed Stranden som er opfylt        Penge	j rdr ij mark


Annamet aff de huse,
Thoffter udj schien bye Kong:
Maytts: Allene tilkomer

Giert Hansen				iij sk. slette
Hans Mogensen				iiij mark iiij sk
Jahn schreder aff en Thofft		j mark
Aff Jahn schreders gaard		iiij mark
Aff Baards gaard			iiij mark
Lauritz Husemer				j mark
Niels snecker				j mark
fallentin Husmand			j mark
Anders Lauritzen schreder		ij mark
Lauritz Jensen				j mark
Jørgen Jansen				iiij
Rasmus Thranes gaard			v mark
Lase tranes gaard			j mark v sk
pouel schomagers gaard			ij mark
Niels Matzen				ij mark
Lauritz Ollsen				j mark
frantz smed				j mark
Jens schomager				12 sk
Thomes schriffuer			iiij mark
Osmund saugmester			ij mark

 

Summarum

Add de Huser, Thoffter Kong:
Maytts: Allene tilkomer Penge vij rdr ij mark xxj sk

Summa Summarum

Offuer all forsch.ne Leding, sampt
Aff dj grunder Wed stranden ehr
Opfylt, saa wel aff dj huse Thoffter
som Kong: Mayttz allene
tilkomer, ehr udj rix

Penge...................................................(Beløpet strøket over....kan ikke leses)

 

Her paa Wurde-
ringswinde,

No. 1

Er Sallige Mester Jørgen
Bardschers hus och Thofft ligendis her i skien,
Kong: Maytts: tilfalden, effterdj
hand Arffueløs døde, Aff 6 Mend
Worderit effter deris Worderings-Breffs Jndhold for, Penge xxxxv rdr

 

Sagfald aff Skien Bye
som dette Aar 1635 Ehr
annamet och Oppeboritt.

Annamit aff Jørgen Hendrichsen for Leiermaal med en quinde Gunild Hansdatter......Penge xij rdr

Annamit aff Haagen som tientte Christen Andersen, for hand stack Anders paa Lhj....Penge vij rdr

Annamet aff Søffren Suensen for hand slog Hans Fent paa munden.............................Penge j rdr

Annamet aff Søffren giertsen for hand slog pouel schomager i Hoffuedet....................Penge ij rdr

Annamet aff Peder Rasmusen for Leiermaal med hans Throloffuede festemøe............Penge xij rdr

Annamet aff Olluff smed for hand slog Lauritz smed paa sin Arm...............................Penge iiij rdr

Summa forschreffne Sagfald Ehr.............................Penge xxxvij rdr

 

 

Dette er lige dend 3. part, aff for.ne Sagefald, Och bekommer saa Aarlig
Aff for.ne Sagfald Er Scheen Bye Naadigst beuilget den 3die part, ehr, ....Penge xij rdr j mark viij sk.

Lige saa bekommet neste forgangne Aar
Ehr Mig Naadigst beuilget til Min Aarsløhn..............................Penge x rdr

 

Beløff Neste
forgangene
Aar,
xxxvj Rigs
daller xxij sk

Summa Summarum
Offuer all forsch.ne Jndtegt Leding,
Grundelej wed Stranden som er
Opfylt, Huse och Thoffter Kong:
Mayttx: allene tilkomer,
Desligeste dj 2 parter
aff Sagfalden beløber
sig,..................................................Penge vj rdr j mark xvij sk

 

Lignet och Lagt Jndtegt Jmod
Wdgifften Bliffuer Jeg schyldig
paa dette Aars Regenschab,
Penge lxxix rdr ij Ordt iiij sk

Att dette saaledis ehr som forsch.en
staar, det bekiender Jeg medt
Mit Zignet Neden Undertrøgt,
Och med Egen hand Underschreff-
uit, .....Schien Ut supra.

Petter Ridderhus

Eigen Hand

Heretter følger innført et skifte etter Faltin Husmand datert 27 februar 1632.

Wi effter.ne Rauf Richersen, Anders Stensen, SøfrenJensen rosmoes, Thønis schreder, Sty Rasmusen och Augustinus fich Borgere och Tingretsmend Wed Skien Kiendis och her wed Witerligt giør, At Anno Christj 1632, den 27 Februari:
Ware Wj forsamblede och efter Byefougden Welacht petter Ridderhus befalling, lougligen thil Kaldet
ad........ opschriffuen (?) och Wurdere, huis ringe hus, huse.................efter afgangne gan... Faltin Husmand her samesteds: huilchet wj med Flid haffuer effterkomede, och fantis som effterschr.:
Først ett gamelt lidet hus, med des ringe indredning Worderit for penge...........24 daler
Der Aff thil Komer Kong. Mayttz ........12 daler
Husgeraade fantis effter ad all hans louglig och Bortschiuldig gield Ware betallt:
En gamell saart Kledning, Boxer och Thrøye: thil haabe Worderit................2 daler
j Sølffarffued Kledis thrøye, med Suarte snorer, worderid.............................1 mark
j gamell Senchel for........................................................................................2 mark
ij gamell puder Uden Waer..............................................................................3 mark
j gamell hudelaug, for......................................................................................2 mark
j liden gamell Benchedyne...............................................................................2 mark
iij gamell groffue pudes Waer..........................................................................2 mark
j par Udsleden strielagen for............................................................................1.1/2 mark
j hør (?) garnns lagen for..................................................................................1.1/2 mark
Ad saa i sandhed ehr dess thil Widnisbyrd, haffr wii trøcht Woris Zigneter, her neden Wnder:

Actum Anno Die et Loco Ut Supra

 

Deretter følger nok et skifte. denne gang etter Mester Jørgen Badscher,

datert 19 juli 1634.

Wij Epter.ne : Stij Rasmusen, Jens Jørgensen, Niels Thrane, Niels Berttilsen, Thønnis schreder och Jahn Berttilsen, Borger och Lougrettis Mend idj Schien, Kiendis och hermed Witterligt giør aor Alle, Adt Anno Christij 1634: Den 19 Jullij: Wahre wj forsamlede och Effter Byfougden Welacht Petter Ridderhus hans befallingh Lougligen Kaldet och tilNeffnd Och udj hans egen Neruerelseat besigte och Wordere S: Mester Jørgen Badschers Hus och platz, Ligendis Wed Kirckegaarden, Nest Norden Mogens Ollsens Woningh, Med en Kaal Haffue Øster for forsch.ne hus, som Kong: Mayttz: til Komer, Epterdj her forJnden Jngen Arffuinger tilstede møtte, huilcke forsch.ne Huse och pladts Ligendis herudj bem.teschien, som forsch.ne staar, som wj grandgiffueligen haffuer besigtet Och dereffter Worderit for Peninge førge tyffue och femb rix daller, Som bemelte Petter Ridderhus haffuer at føre sig til Regenschab paa Hans Maytts Wegne, Dess til Widnisbyrd Woris Zugnetter her neden Undertrøct,

Actum Schien Ut Supra.


Jan Christensen - 1998