Kilde: Lensregnskap Bratsberg amtRegenschab aff Schien Bye
........ .......... .......  och aff dj
grunder wed strandenn ere 
Opfyltt Jtem huse toffter
Her samestedts Kong: Mays: 	
allene tilkomer saa 
Och sagfalldspenger som
Ehr annammet och Oppe-
Borritt fraa St. Johannij 
Baptistedag Anno 
1630 Och till aars
Dagenn Jgienn	
anno 1631

Pitter Riderhus

C

Møndtenn Beregnnedt
96 s. dansche, Paa
Eenn Rigs daller

Indtegtt Ledings Penge
dette Aar

Hans Riderhus					ix s
Jngier Jørgensdaatter				ix s
Jffuer Carsensens efterlef.sche			ij s
Ellen Hans Sandersens				iij s
Chrestenn Kottj 				iij s
Willem Lidell					iij s
Jackop Chrestoffersen				ij s
Jens Kiørdreng 					iiij s
Boee pedersenn					viij s
Niels Elsett					viij s
Jonn Fredrichsenn				viij s
Søffrenn Bedag					xj s
Anders Lauridsenn				iiij s
Mads schomager					viij s
Laurids Thysk					iiij s
Jffuer schreder					iiij s
Chrestenn Lauridsenn				iiij s
Petter Thysk					iiij s
Else Clausdaatter				v s
Laurids Jensenn					ij s
Laurids Thrannes grd				vij s
Rasmus Trannes grd				vij s
Kierstenn studfoes 				ij s
Niels Møller					x s
Jens schreder					x s
poull schomager					iiij s
Laurids Oelsenn 				iij s
Faltin Husmand					ij s	 
Niels Sandenn					ij s
Terckell Tranne					ij s
Adamb saugmester				ij s
Bentt Lauridsenn				ij s
Chrestenn Judes Marenn				ij s
Jens schomager 					ij s
Mads Wiboreg					ix s
Peder Snedker					iiij s
Claus Clausens hus				iij s
Niels Madsenn					ij s
Osmund saugmester				iiij s
Mette Jormoders hus				ij s
Peder Kremer					vij s
Jørgen schriffuer				iiij s iij d
peder Rudsk					iij s
Staffen Smed					iij s
Niels gundersenn				v s
Zidzell Ruus					iij s
Kortt Wegters quinde				iiij s
Søffrenn B........ hus				ij s iij d
Laurids Tømerfougdes hus			ij s
Søfrenn slettheffuell 				ij s			 
Jesper salmagers hus				ij s
peder Madsen Walbye				ij s
Anders Trometter				iiij s
Jens Seffrensen Lhj				ij s
Hendrich Bøsmager				iij s
Morttenn schreder				ij s
peder follestad					iij s
Engelbrett Tømermand				ij s
Tolffs gurrij					ij s
Markus pedersenn				ij s
Bentt Oelsenn					j s
gamell Jens Wegter				j s
peder Lauridsenn				j s
Peder Mallers Hus paa Lhj			ij s
peder Maller					iij s
Jens Smeds hus					ij s
Ziffuer paa Lhj					iij s
Jørgenn schriffuers hus				j s
Peder Andersenn					vj s
Suend saugmester				vj s
Olluff tømermand				iiij s
Erich Carstensenn				ij s
Rasmus grersens effterlefrsche			iiij s
Suend Thømerfougett				vij s
Chortt guldsmeds hus				ij s
Chrestenn Baad					iij s
Oenge Janns Schott				ij s
Olluff schreder					ij s
Trulses hus paa Lhj				vj s
Mougens Oelsenn					ij s
Bertell schreder				iiij s
Niels Buntmager					iiij s
Jørgenn Jansenn					viij s
Jann schreder					x s
peder schreder					ij s
Hans Baardz grd					iij s
Frands smed					vj s
Chresten Rytter					x s
Jann Finch					x s
Olluff Trogs gaard				xj s
Jackop Rytter					v s
Johan Jonns grd					xiij s
Peder Øllbye					ix s
Knuds Meette					ij s
Anders schreder					vj s
Aff det Nye Hus					j s
Olluff schott					iij s
Mads Trohugger					ij s
Chrestenn Jull					j s
Mester Jørgenn					iiij s
Hans giertsens hus				ij s
Tomes Muurmester				ij s
peder pusteruig					ij s
Stoff Kieldsen					ij s
Seffrenn Nielsenn				iiij s
Anne i Sandbachenn				ij s
schielduor Jackopsenn				ij s
Niels Bertelsenn				ijj s
Bentt saugmester i Sandbachen			ij s
Chrestenn ydes Børtte				ij s
Laurids haagensen				ij s
Sedzell peder Judes			 	ij s
Rolff Halduorsenn				ij s
Wellom Thøgersenn				iij s
peder halduorsen				iij s
Laurids Krabbe					iij s
Anders Suendsenn				iij s
Laurids ydde					ij s
Else Suarfuers					iij s 
Brynild Snibetorp 				iij s
Mads Trohoggers hus				iij s
Gamell anders schreder				vj s
Onge Anders schreder				iij s
Hans Riderhus					iiij s
Laurids Ruses Huus				vij s
Laurids Hansenn					vj s
Jens Koches gaard				iiij s
Laurids Husemer					j s
Laurids schreder				j s
Her Jenses gaard				iiij s
giert Hansenn					vj s
Her Steens Thofft				iiij s
Hans Mogensens gaard				iiij s
Claus Køester					vj s
Tønnis schreder					vj s
Kierstenn Mads Madsens 2 gaardr 
Wed Kaldekielle					vj s
Kiersten Mads Madsens				vj s					
Mads Madsens grd paa Lhj			ij s
Niels Jensens gaard				xij s
Hans Aagesen					v s
Marren Torres grd				viij s
aff stalden paa Lhj				iiij s
Jann Trennepoell				iiij s
Claus Niemand					xiiij s
Marenn Clauses					x s
aff stalden paa Lhj				iiij s
Effuert hansenn					v s iij d
Jørgenn Clausennn				v s
Anders steensen					iij s
Jackop Lauridsens grd				vj s
anders Mogensenn				vj s
Hendrich Jensenn				xj s
Anders Chrestensenn				vj s
Halduor Nielsenn				viij s
Seffrenn schomager				ij s
Peder Arnesenn					vij s
Jackop Jensenn					iiij s
Anders giermundsen 				vij s
her Chrestenn Jensenn				iij s
Karren peder schriffrs				v s
Raff Richertsenn				xij s
Engelbrett Jansenn				iiij s iij d
Anders Arffuesenn				iiij s
Laurids Jørgensenn				iiij s iij d
Karen Chresten Lunds				iiij s
Aff Stalden paa Lhj				iiij s
Anne Jackop Jensens				iiij s
Tarrenn Holttenn				ij s
Jann Jackopsenn					iiij s
aff stalden paa Lhj				iiij s
Rasmus schomagers hus				iiij s
peder schoelmester				ij s
Olluff i Jeldens plads 				iiij s
Chrestenn Wlfoes				iij s
Jann giertsenn aff Lhj				iiij s
Onge Jens Wegter				iiij s
Laurids Nielsenn				iiij s
Anund Sneckers Hus				ij s
Torre Wnder Fieldett				? s
Laurids sandenn					iiij s
Jens Nielsenn					iiij s
Michell Trulsenn				ij s
Jonn schott					iiij s
Rasmus Saugmester				iiij s


Effterschreffne Leding ehr forhøyett
och forbedrett.

Rasmus Saugmester					ij s
Jens Hansenn						ij s
Chrestenn Judes Marren					ij s
anund saugmester					ij s
Poull schomager						j s
Jann Frederichsenn					iiij s
Martte Elsett						iiij s
Jffuer schreder						ij s
Laurids Tydsk						ij s
Chrestenn Lauridsenn					ij s
Peder Tydsk						ij s
Joenn Suendsenn						ij s
Rasmus schomager					iiij s
Jngier i Hielden					iiij s
Chrestenn Wlfoes					iiij s
peder scholmesters hus					ij s	
peder Søffrensen					ij s
Joenn Oelsenn						ij s
Jonn Søffrensenn					iij s
Rasmus guldsmed						viij s
Jens schreder						ij s
Jackop felbereder					iiij s
Claus Klausens hus					xvj s
Anders Lauridsenn					iiij s
Elsse Clausdaatter					iiij s
Jackop Chrestoffersenn					ij s
Hans Hendrichsenn					ij s
Hendrich Bøsmager					ij s
Martte Elsett						?
Frands Smed						j s
Bertell schreder					ij s
Søffrenn Mortensenn					ij s
Jost saugmester						j s
Peder follaug						ij s
Seffrenn Susse						ij s
Osmund scholapper					j s
Seffrenn Jensenn					ij s
Seffrenn Bedag						ij s
Suend Lauridsenn					ij s
Bentt Trulsenn						ij s
Anders Biørnsenn					ij s
Tostenn saugmester					ij s
Laurids Bertelsenn					ij s
Rasmus saugmester					ij s
peder Nielsenn						iiij s
Chrestenn saugschierer					j s
Poull smed						ij s
Jørgen glarmester					j s
Jens Thostensenn					ij s
Michell schomager					ij s
Bertte Rasmus grersens					ij s
Jesper salmager						ij s
Noch aff itt støke Hauge				j s
Anne Snibetorp						j s
Giermunds Buoll						iiij s
Rasmus guldsmed						ij s
Klaus Køster						iiij s
Hendrich Baad						iiij s
Peder Kieldsenn						iiij s
Martte Andersdaatter					j s
Gurrj Halduorsdaatter				 	j s
Asbiørns Karren						j s
Erich tømermand						ij s
Hendrich Jude						iij s
Gulbrand Oelsenn					ij s
Seffrenn saugmester					j s

Summarum Paa Ald
forschreffne Leding Beløbber
Sig
penge .............................. ix dl iij ort vj s iij d

Anammett oc oppebaarritt aff dj
grunder som wed stranden ehr opfylltt.

Hans Riderhus						viij s
Welloms Jngerij						viij s
Laurids Jørgensens hus					viij s
Engelbrett Jansenn					viij s
peder arnesenn						xv s
Jackop Jensenn						xvij s
Jackop Lauridsens hus					iij s
anders Michelsenn					vj s
Hendrich Jansenn					xj s
Effuertt Jansenn					xviij s
Niels Jensenn						x s
Høstrue Ambiørs thofft					vj s
Jørgenn Clausenn					iij s
Kiersten Mads Madsens					vj s
Maren Kieldsdaatter					vjs 

Summarum aff dj 
Grunder Wed stranden 
ehr Opfyltt

Penge ................................. vj Rix Ortt


Annamitt aff di Hussethoffter
Wdj schien bye Kong: Mays:
allene tilkommer

Giert Hansenn						iij s ort
Hans Mounsens hus					iiij s ort iij s
Jann schreder aff en thofft				j s ort
Aff Jann schreders gaard				iiij s ort
Aff Baardsgaardenn					iiij s ort
Laurids Hussemer					j s ort
Niels Snedker						j s ort
Faltin Husmand						j s ort
anders Lauridsen schred					ij s ort
Laurids Jensen	n					j s ort
Jørgenn Jansenn						iiij s ort
Rasmus Trannes grd					v s ort
Lasse Trannes grd					xxj s
Poull schomager						ij s ort
Niels Madtsenn						ij s ort
Laurids Olluffsenn					j s ort
Frandts smedt						j s ort
Jens schomager						xij s ort
Tomis schriffuer					iiij s ort
Osmund saugmester					ij s ort	

Summarum aff di Husse	
Toffter Wdj schienn Kong: May:
allenne tilkommer

	Pendinge ...................vij dlr ij Rix Ort j s 

Summarum Offuer aldt forskreffne
Leding, disligeste aff dj grunder wed
strandenn Ehr Opfyllt, och aff dj Husse
Toffter som Kong: Mays: allenne tillkommer

Ehr 

           Pendinge ...................... xix dlr vij s iij d


Er Annammett och oppeborett
wdj sagfalld her J scheen bye
som effter følger

Annamett Aff Mombgatt enn schords (?) Mand for hand slough hans schippr 
i Hoffuett.
Penger ..................iij dlr

Annamitt aff Jens Jensenn for hand schar Steffenn smed offr haanden
Mett j Kniff Och stack hans dreng Wdj armenn.
Penger ................ ix dlr

Annamitt aff Laurids Wallers Wdj Edanger for Hans slog enn Bundedreng i Hoffuett mett en 
trekande.
Penge ................. iiij dlr

Annamett aff Chornellius pedersenn for hand sloegh Hendrich Jyde i Hoffuett
Penge ................. j dlr

Annamett aff Jørgenn Hendrichsenn for hand stack Bertell Madsenn mett j Kniff.
Penge ................ vij dlr

Annamitt aff Mortenn Chrestensenn for hand stack Michell stiensrøed i Sinn Side mett j Kniff 
gaff effter sin formuge 
Penge ................ iiij dlr

Summa forschreffne sagfald ehr  
Pendinge ........... xxviij dlr

Aff forsch.ne sagfaldspenger Komer thill Kong: Mays: dj thuende partter som ehr
Penger ...................... xix dlr xvj s

Och ehr denn Thrediepartt Sagfald till for.ne schiensbye Aff Kong: Mays: Naadigst Beuilgett
Penger ...................... ix dlr j ort viij s

Summa Summarum offuer ald forsch.ne Jndtegt Leding Grundeleye Wed stranden som ehr 
Opfyltt, Husse Och Thoffter Kong: May: Allenne tilkomer disligeste dj 2 partter Aff sagfald 
Beløber Sig
Penge ....................... xxxvij dlr xxij ort iij s

Ehr mig Naadigst Beuilgett till Minn Aars Lønn
Penge .............. x dlr

Udtlagt till enn aff Hans Mays schippr som Laae her for b..sgenn Mett j Boyertt till Spigger 
till same Boyerettis fornødenhed 
Penge ................ j dlr

Lignett Och Lagt Udgifftenn Jmoed Jndteigtenn Bliffuer Peitter Riderhus schyldig till Kong: 
Mays: 
Penge .............. xxvj dlr xxiij s