Stattholderskabets odelsjordebog 1624

Skien by i Bratsberg len

Av Are S. Gustavsen

Utdrag av "Stattholderskabets odelsjordebog" for Bratsberg len 1624.
Opplysninger i vanlig parentes er påført kilden i ettertid av det gjeldenede
arkiv. Mitt inngrep er å nummerere de jordeiende; dette er satt i
klammeparentes. Forøvrig er oppsettet av de borgere som bevitner jordeboken
gjort sjablonmessig, da dette ikke lot seg løse på annen måte i forhold til
nærværende nett-løsning. Derfor vil plassering av underskrifter og segl
avvike fra originalkilden, om enn i mindre grad. Jeg har også enkelte
forklarende kommentarer i kildeavskriften, disse er gitt i kursiv. Bergen, 21. mai 2001 Are S. Gustavsen
* * *
(1624)				FORTEGNELSE PAA HUIS ODALS, KIØBE 
(Bamble)			GIFFTING OCH PANTEGOUDTZS som epter
(Skien)				Kong Ma voris Allernaadigste herre och
		  		Koningh Obne Missiuæ och befaling ßom
		  		Borgermester Raadmend och Borgerritt her
		  		vdj Scheenn haffuer Angiffuett och følger til
		  		opbørssell och Jntegt och ANNOTERIT 1624
		  		denn Nouemb: Nemlig vdj epterfol"
		  		"gende Maade

(5) [1]	ANDERS CHRISTENNSSØNN FORRIGE BORGE
	MESTER FØLGER DETTE EPTERN GOUDZS

				Vdj pantt

				BAMBLE
Nysteenn			iiij huder
Kiørffuestad			iij huder
Troßbye				ij huder
Eßenn				ij huder
Veni				j hud
Aabye				vj huder
hoffuerdall			j hud

				SANICKEDALL
Barland				iiij huder iiij schind

/huder				xxiij
schind				iiij

				BEUITERITT

				DRANGEDALL
Singisdall			ij thønder kornn
	
				EDANGER OCH GIERPEN SOGEN
Oustad				iij huder
grinij				iij huder
Melum				iij huder
Soluerod			iij huder
Thueden				j hud
Bircketued			j hud
Kleffuen			iiij huder
Mule				j hud iij schind
Lunde				ij huder

				SLIMDALL
Kiiste				ij hud
Oustad				j hud
Tosholt nordre			iij huder
Aff j sauff			vj rigsdaler
Tosholt Søndre			j hud iij schind
Øffreby				ij huder
hegestad			iij huder
Jsland med ødegaarden		iij huder
Suntued				ij huder
Aff Seuffuen			j rdlr

/Penge	vij dlr
Korn	ij thdr
huder	xxxvij hud
schind	vj

				THELLEMARKENN
				SOLUMHERITT OCH MELUM SOGEN
Melfald				ij td kornn
Hannes				j td kornn

				HELGENN SOGN
Jelsett				iij td kornn

				LUNDEHERRIT
Lunde				ij td kornn
Tÿre				ij td kornn
Skiellog			j td kornn

  				NEß OC SAUHERITT
Holthe				iij td kornn
Ednings Aas			iij td kornn
Ednings aas midgaard		j td kornn
holthe				j td kornn
kiiße				v iij Meler kornn

/ kornn - xviij td 8 meller

				HITTERDALL
Strand				j td kornn
Eimisrød			j td kornn

				RAADALL SOGEN
heggeland			iij td kornn

				KIØBEGOUDZS
Nustad				v huder
Ødesand				ij huder
Ramsaas				j hud iij schind

				NEDENES LHEN
				Landuigk Sogen
Tiøre				iij huder
Eige				iiij huder
hamborg				iiij huder
Oxenøe				j hud

				VIGENN
				RAKESTAD SOGN
Kopenn				j hud
Biørnestad			j Bismerpund smør

/smør	1 bphd
kornn	iij tønder
huder	xx 
schind	iij schind[2]	HENNDRICK JANßØN BORGEMESTERS GOUDTZS
	
	{Semb i gierpen sogen Medt Vnderligends
ODALL	{ødegaard Suendbodallen			iij huder	
	{Vindalenn i Solumherritt		ij hud

	{Haatued i Neßheritt			ij td kornn
	{Askiltt i Bøheritt			iij td kornn
	{Aas i gierpen sogen			xj schind
	{Aatterøen i Sanikedall			j hud
Panntt	{Leffuatten ibidem			j hud
	{Ottensland i Trumsund i
	{Nedenes Lhen				j hud
	{Wem i gierstad med vndelig
	{gende ødegaard				iiij hud
	{Lunden ibidem				iij hud v schind


[3]	CHRISTEN RYTTER BORGEMESTERS GOUDTZS
	{Marker i gierpensogen	  		ij huder
Kiøbegoudzs{hoppestad ibidem			vj huder
	{Aas ibidem				ij hud

Odall	{Hogholt i Sanikedall			j hud

	{hogholt ibidem				j hud
	{Barberig i gierpensogen		v thønder kornn

						/kornn	x tdhr
						huder	xxvj huder
						schind	xvj

Panntt	{Thueden i holden sogen			iij thd kornn j Mele/
	{foße i Lilleherritt			j løb smør
	{Grinne i Sanikedall			ix schind


[4]	JACOB JENSSØNS GOUDTZS
	{Huggeuik i Souffherrit			viij thd kornn
	{Ryentued ibidem			iiij thd kornn
	{Souder ibidem				v thd kornn
Pannt	{Semb i gierpen Sogn			iij thd kornn
	{Hanes Søndre i Melumsogenn		j thd korn


[5]	CLAUS KOSTERS GODTZS
Pant	Melum i gierpen sogn			iij huder
	claes koster Egenn hannt
						/smør	j løb
						korn xxiij thdr 
							j melle
						huder iij
						schind ix	

[6]	S. JANN TRENEPAALS GOUDTZS
	Løualld i Souffherritt			viij Meler korn
	foßenn i bøherrit			iij thd kornn
	Tollenes i Sillegiord			iij thd kornn
	Lund i gierpen Sogen			vj huder
	Vinstub ibidem				iij huder
	tegen i Luxefield			j hud
Pannt	Suckenn ibidem				j hud
	fladnes					j hud
	Jntiørnn i Nednes Lhen			x huder
	vester hoffue ibidem			ij huder
	hesthoffue ibidem			ii(i)j huder

[7]	ANNDERS MICKELSSØNS GOUDTZS
	Stocke i Bamble				ij huder
Pannt	Sandenes i drangedall			j thd kornn
	hoffue i tudal paa Thind		j thd kornn
	Rolag paa thind				j Løb smør

						/smør j Løb	
						kornn viij thd vij Meller

[8]		CLAUS CLAUSSØNS GOUDTZS
		{Lund i Lundeherritt		iij thd kornn
Erlagt i	{{Nedre Sandnes i hollen sogn	iij thd kornn
Leg och		{{øffre Sandnes ibidem		iij thd kornn
selff/schatter	{{Vluign ibidem			j thd kornn
		{{Sande i bøherrit		iij thd kornn
		{{dale i Søuffherrit		j thd kornn
		{Steningen ibidem		v Meler
		{yllenn i hitterdall		j thd kornn

selff skatter	{Østennaa i flaabøgden		ij thd kornn
Pant		{Opsall i ædanger		ij Meler kornn
selff skatter	{Aas i Søuffherritt		v thd kornn
		{Landtzsuerk i Sanikdal		iij huder
		{hogholt ibidem			j hud
		{giere ibidem			ix schind

selff skatter	{{Vllens giord i Tønsberg Lhenn	
		{{i hougiersogn			ij pund smør
		{stiølen gierpen		j hud

		{hogholt i Sannikedall		j hud
Odall		{Risuald i hitterdall		ij thd kornn
		{vdj haranger i Bergenhus Lhen	iij huder

kiøbgoudtz	{stolen i gierpen sogin		j hud
		{grafflj ibidem			j hud

						/smør ij thd
						kornn xxij thdr vij Meller
						huder xix (?)
						schind ix

Innsatt stykke papir med annen hånd, jfr. nummer [19] nedenfor, hvor det samme av Kristen 
Breviks jordegods er oppført:
fortegnelße paa Chresten Breuigs goudtz Pannte goedtz {vdj Offuen j Edanger ij hud {Virres dall ibid ij hud {Anwigh paa Neßedt j hud / huder iiij [9] JACOB RYTTERS GOUDTZS {Gieddebo i hollennsogn ij huder Odall {graarød i Slimdall j hud {fadum i Tonsberg Lhen j pund smør haranger i Bergenhusleen iij huder [10] MARRENN CLAUS ROSTO(C)KERS GOUDTZS Odall falkomb i gierpen sogenn ij hud iiij schind [11] JØRGEN CLAUSSØNS GOUDTZS {størdall i Søndloffsogn iij huder Odall {herrestad i hoff sogenn i Tonsberg {Lhen iij lispund Meell {haranger i Bergenhus Lheen iij huder Pant {Søndre grinnj i gierpensogn vj huder {Langønn i Sannikedall j hud iij schind [12] JANN FINCKS GOUDTZS Pannt {heeldall i drangedall j hud /smør j phd meell iij lb huder xxj schind vij [13] SØFFRENN GIERTZØNS GOUDTZS SOM CLAUS CLAUSSONN ER FORMØNDER FOR {fadum i Sem sogn i Tonsberg {Lhen vj ph?smør Odall {graarød i Sleemdall j hud {hornneboe i Søndeleff sogn ij hud {haranger i Bergenhus Lhen vj huder {Riisuall i hiardall j thd iij Meler kornn Panntt {skorginn i Landuigsogn j hud {steningen i Søuffherritt v meler kornn [14] KARENN PEDER SCHRIFFUERS GOUDTZS Gifftnings {Øffre hoppestad i gierpen sogn vj huder goudzs [15] HANNS AAGESØNS GOUDTZ {Øster haatued i holdenn Sogn iiij thdr j mele kornn [16] ELßE CLAUSDATERS GOUDTZS {Moland i Landuigk ßognn ij huder x schinnd /smør vj bphd kornn v tdr iij meller huder xvij schind x [17] JØRGENN LOWS GOUDTZS {Herrestad i Thonsberg Lhen xviij lispund Panntt { och 3 partt aff ett Lispund mell {Sønder nes ibidem v lislb {Noch herrestad vj lislb Odall {Norde nes ibidem v Lislb Noch vdj herrestad aff her Matzs Nielsøn vj lislb Jorgen low Eigen handt [18] SØFFREN MORTHENSSONS GOUDTZ {heggeland i Lundeheritt ij thd kornn Pannt {Nedre Kleppe ibidem ij thd kornn {Øffre Kleppe ibidem j thd kornn {holdenn i holdenn sogin j thd kornn [19] CHRISTEN BREUIGKS GOUDTZ {Haøenn i Edanger ij hud Pannt {verritzsdall ibidem j hud {Anuigk i Tanum sogin i Brun {laglhen ij hud Jfr. innsatt papirstykke ovenfor mellom [8] og [9]. / Thunge ij schippd korn v thdr huder iiij [20] HALUOR NIELSSØNNS GOUDTZS {Graffuer i Valebogd iij thd kornn {Boelstad ibidem ij thd {Søffuæ i holden sogen j thdr {skielbred i gierpen sogn ij huder {Ormestad i Tønsberg Lhen ij {Søffuæ i hollen sogn vj thd kornn {Sneltued i gierpen sogn v huder {Aarhus ibidem iij huder {foßum ij hud {Mustued iij schind [21] JANN FREDRICKSØNNS GOUDTZS Panntt {Langeland i helgen sogn ij thd kornn {aff en Øe Kalds Munken j hud / smør ij phd kornn xiij schind iij [22] JßAK JANSSØNS GOUDZS {Toffte iiij huder ix schind {foßemb ibidem xv schind Panntt {Bøe oster i Luxfield j hud {Skielbred i Slemdall j hud {Bannebo j hud Jsach Jannsen Egen hanndt [23] ANDERS OCH JENNS GIERMUNDSØN GOUDZS Panntt {Gisholtt ij thd kornn Anners giermunßønn Egen hand [24] ANDERS SOFFRENSSØN SCHREDDER GOUDZS {Skar i Bamble Ligger vnder Odall {Røraa j hud {Røraa iij schind / kornn huder viij schind xxvj Att dette er en Rigtig fortegnelse paa opbørssell/ och Jndkompst aff forne goudzs som
er Angiffuen/ dett bekender Vij epterschreffne Anders Christen/søn førrige Borgemester
Hendrik Janssøn och Christen/ Rÿtter Borgemester Jacob Jenssøn Jan Threne/paall
Claus Clausson och Jacob Rÿtter Raadmend/ Jan fink, Jørgen Claussøn, Søffren Morthenssøn/ Jan
fridekssøn och haluor Nielsson Laugrethsmend/ vdj Scheen vnder Vorris Signetter och
hennder/ vnderschreffuitt Agtum Scheen vtt Supra Anders Christenßen Hendrich Christen Rÿtter Jacob Jenßen LS Jansen LS Egenhand LS egenn LS handt Egenhannd Egenhand Johan Thrennepool Claus Clausenn JacobRytter Jann finck Egn handt LS egen LS hanndt LS Egenn handt egen hannd LS Jørgen Chlausen Søffren mortenß Jan fdricksøn Halluor Nil Egen hand LS LS Egen handt LS sønn Egen han(d) LS Egen hand SUMMA SUMMARUM OFFUER DENNE JORDBOG PENTINGE vij dr SMØR ij løb xj b:pd KORNN jix vj tdne : j Mele THUNGE ij schippd iij lb: j Remaal HUDER OCH HUTELAUG jix lxxvj vj schind Altinng vdi hartt Kornn effteer Thaxsten Anslagen och beReignit, och beløbffer denne Jordbogh Thilsammenn 3i 5 1/2 tdr : 2 1/2 Seting.