Kilde: RA, Danske Kanselli, Skap 14, pakke 14


Jordebok Bratsberg len 1615

Mandtall Och fortegnelse forferdigett paa Odells Bøndene sahmtt Leilendingerne med deris medeigeris Odels godtz: som er forfalditt och wdj Bradtzberig Lhen ligendis: der hos Anntegnett huad en huer Odellsbunde med hans Medeiger aff samme godtz Skatter och giffuer Aarligenn till Cronen.

Desligeste Inndført huor som helst Cronen er Medeigendis med Bunnden. Och sønderlig Annoterit: huor Cronen haffuer Bøxell. Wdj lige maadt zerdelis hoess huer Bunde, med hanns medeigers Goudtz: Anschreffuenn huis Leding Gimsøe Closter paa Cronens vegne Allenne tilkommet. Som efter schreffne Mandtall medføres, saa witt Mugeligtt haffuer veritt næruerendis tid att kunde forklarre.

Fortegnelse Paa huis Odels Goedtz som vdj Bratzberg Lehn er Eigendes:

Bamle fougderi

    Odels bønnder vdj Gierpen Sogn

Simmen Dyressøns Guodtz

Vdj Menn eiger hand 10 huder,
der aff Cronen vdj Leding Smør ½ pd, Miell 1 pd

wdj Bourød eiger hannd 2 h der aff
till Cronen vdj Ledingh: Smør 2 mrk, Miell 4 mrk

Wdj Nerdrum eiger hannd 3 h
Gimsøe Kloster eiger wdj samme gaard
9 Kalschind och ½ pd smør. Der aff till Cron. vdj Led.: smør 4 mrk, Miell 8 mrk
Closteret wdj Led. smør 2 mrk, Miell 4 mrk
Aschildrød liger vnder Nemrumb : smør 1.½ mrk

Wdj Fossegiord eiger hand 2 h. der aff till
Cronen vdj ledingh smør 4 mrk, Miell 8 mrk

Wdj Langerød eiger bunden 3 h
Gimsøe Closter eiger wdj samme gaard 1 h, der aff till
Cronen vdj ledingh: Smør 11 mrk, miell 15 mrk
Closteret vdj Ledingh: Smør 2 mrk, Miell 4 mrk
Jarsengen ligr wnder Langerød. Leding: 1.½ mrk smør

Wdj Fløtterud eiger bunden 1 h.
Gimsøe Kloster eiger vdj samme gaard ½ td korn
Engebrett Løberig eiger i samme gaard 1 hud
Gyrre Biørnerud eiger i samme gaard 1 hud
Der aff till Cronen wdj Ledingh: smør 6 mrk, Miell ½ pd
Der aff til Closteret wdj leding: Smør 1 mrk, Miell 2 mrk

Wdj Lunde eig Bunden 6 h. och giffr
aff Same gaard thill Quille kirche
wdj Brunlaug Leen 1 h. der aff till
Cronen wdj Leding: Smør 18 mrk, Miell 1 pd 8 mrk

Wdj Lij eiger Bunden 3 h
Gunder Kleffue eiger i same gaard 1 h, der aff till
Cronen wdj Ledingh: Smør 6 mrk, Miell 1/2 pd

Wdj Grinne eiger Bunden 3 h och giffuer
aff Same Gaard til Gierpen Proustj 1 h
Søffren Raffnnes eiger i same gaard 2.1/2 h
till Tolluff Hollum 1/2 h
till Welb. Peder Iffuersen 1 h
der aff till Cronen vdj Ledingh: Smør 1/2 pd, Miell 1 pd

Wdj Rud i Edanger Prestegield eig bunden 2.1/2 h
der aff till Cronen wdj Leding: Smør 6 mrk, Miell 1/2 pd

Wdj Nedre Lunde eig Bunden 3 h
der aff till Cronen wdj ledingh: Smør 6 mrk, Miell 1/2 pd

Wdj Orklum eiger Bunden 2 h
der aff till Cronen wdj ledingh: Smør 6 mrk, Miell 1/2 pd

Wdj Klep eiger Bunden 9 kalschind
der aff till Cronen wdj ledingh: Smør 6 mrk, Miell 1/2 pd

    Wdj Thellemarchen

Wdj Hollden i Holldens Prestegield eiger bunden 3 td korn
der aff till Cronen wdj Leding: Smør 18 mrk, Miell 1.1/2 pd

Wdj Brennde eiger Bunden 1 td korn
Cronen eiger i samme gaard 1 td korn
Kirchen eiger i same gaard 1 td korn
Prousterij eiger i same gaard 2 td korn
till Hollden preste boell 4 meller
der aff till Cronen wdj Leding: Smør 20 mrk, Miell 1/2 pd 8 mrk

Wdj Aaraas i Nes Herritt eiger Bunden 1 løb Smør
till Nes Kirche 2 meller
til Søffue Preste Boel 2 meller
der aff till Cronen wdj Leding: Smør 3 mrk, Miell 6 mrk

Wdj Dreffgiord i Tudall eiger bunden 1 Løb smør
der aff till Cronen wdj Schindschat: 1 kalschind
Buschap och Olluffs schatt 2 kalschind

Summarum Cronens Leding
aff for.ne Simmen Dyresøns
och hanns med eigeres guodtz
Smør 5.1/2 pd 11 mrk
Miell 11 pd 10 mrk
Kalschind 3

Leding aff Closter Guodtzs
Smør 5 mrk
Miell 10 mrk

Peder Thofftes Guodtz

Wdj Thoffte eiger bunden 7 h 3 schind
till Peder Arnessøn 4.1/2 h 3 schind
der aff till Cronen wdj Leding: Smør 1 pd, Miell 2 pd

Wdj Lille Fos eiger Bunden 2 h
Simen Dyresøn haffuer i pandt 2 h
der aff till Cronen wdj Leding: Smør 1/2 pd, miell 1 pd

Wdj Nennesed i bamle eiger bunden 1.1/2 h
Hans Bergen i Mellum sogen eiger i samme gaard 1.1/2 h
Jørgen Nennesed eiger 3 h
Cronen wdj Leding: Korn 4.1/2 pd, Pennghe 4 alb., Kalschind 4

Summarum Cronens Leding aff Peder Thofftis och hans medeigeres guodz
Smør: 1.1/2 pd, Miell 3 pd, Korn 4.1/2 pd, Penge 4 alb.

Tolluff Hollms guodtz

Wdj Hollum eiger Bunden 6 h
Gunder Kleffue i Sollum herrit eiger i same gaard 4 h
der aff till Cronen wdj Leding: Smør 20 mrk, Miell .... mrk

Wdj Gundishold Nordre eiger bunden 1 h 3 schind
Joen Gurold eiger 9 schind
Gulbrand Engildstad 3 schind
Gullich Gundishold 3 schind
der aff till Cronen wdj Leding: Smør 10 mrk, Miell 20 mrk

Wdj Westerbøe eiger Bunden vdj Luxefiell 1/2 h
Jacob Foss i same Gaard 1/2 h
till Gimsøe Closter 1 pd Ørett
Cronen s Ledingh: Smør 2 mrk

Summarum Cronens Ledingh aff Tholluff Holm och medeigeres guodtz
Smør 1 pd 8 mrk, Mell 2.1/2 pd

Berrulff Winstøbs Guodtz

Wdj Winstob nordre eiger Bunden 2.1/2 h
Rasmus Ilsen eiger i same gaard 2.1/2 h
Jenns Hiis i Nedenes Lehn i same gaard 5 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 1 pd, Miell 2 pd

Wdj Bøe Nordre eiger Bunden 6 h
Anders Bøe eiger 2 h
Ouden Hoppestad eiger 2 h
Hanns Bøe eiger 2 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 1 pd 8 mrk, Mell 2.1/2 pd

Wdj Thueden i Slemdall eiger bunden 1.1/2 h
Colbiørn Dyrekoll 1/2 h
Olluff Klostad i Thunnsberg Lhenn 10 schind
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 4 mrk, Miell 8 mrk

Wdj Øffuerbøe wdj Slemdal eiger bunden 3 h
Welb. Peder Iffuersen eiger dett andett
Cronen wdj Leding: Smør 14 mrk, Mell 28 mrk

Wdj Sneldtued eiger bunden 1.1/2 h
Halduord Halduordsen paa Eger 2.1/2 h
Anders Sneldtued 1 h
Thore Annundsdater 1 h
Hagen Austad 1 h
Niels Odberig 1 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 12 mrk, Miell 1 pd

Wdj Winstøb Sønndre eiger bunden 1 h
Clostered eiger i same gaard 2 h
Presterij 3 h
Gunder Helgen 1.1/2 h
Cronen wdj Ledingh: Smør 8 mrk, Miell 18 mrk
Closteret Ledingh: Smør 4 mrk, Miell 8 mrk

Wdj Haatued wdj Nes herrit i Tellemarchen eiger bonden 2 tdr korn
Olluff Bedaa med sine Lodtzeigere eiger i same Gaard 2 tdr 2 meller
Olluff Haatued i Ness herritt 3 td 4 meller
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 1 pd, Miell 2 pd

Wdj Søffue i Holden Sougen i Thellemarchen eiger Bonden 3 tdr korn
Søffren Beda eiger i same gaard 3.1/2 tdr korn
Olluff Beda eiger i same gaard 2.1/2 tdr korn
Throg Arnesen paa Heidrum 1 td korn
Cronen eiger 1 hud
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 1.1/2 pd, Miell 3 pd

Wdj Melfald i Sollum herrit eiger bunden 1 td korn
Amun Kisse 1 td korn
Sten Melfald 2 huder
Rasmus Illsen 1 hud
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 18 mrk, Miell 1.1/2 pd

Summarum Cronens Leding aff Berulff Winstøb och hans medeigers guodtzs
Smør 7 pd 7 mrk
Mell 14 pd

Søffren Bedaas guodtz

Wdj Berchetued i Edanger eiger bunden 2 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 8 mrk, Miell 16 mrk

Wdj Aas nordre eiger bonden 15 schind
Welb. Hans Dresselberig eiger i same Gaard 18 schind
Gierpen Prousterij eiger 2 huder
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 9 mrk, Miell 18 mrk

Wdj Mostued pannt eiger bunden 3 schind,
er nylligenn oprydet och ingen Leding paasatt.

Olluff Bedaas guodtz

Wdj Aarhusis eiger Bunden 3 h
Michel Nielsen i Drammen 3 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 4 mrk, Miell 8 mrk

Wdj Fossen Nordre eiger bunden 3 h
Closteritt eiger i same gaard 5 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 8 mrk, Miell 16 mrk
Clsteret udj Leding: Smør 10 mrk, Miell 20 mrk

Summarum Cronens Ledingh aff forne Søffren och Olluff Bedaas samptt thieris med eigeres guodtzs
Smør 1 pd 6 mrk
Miell 2 pd 9 mrk
Closteret udj Leding: Smør 10 mrk, Miell 20 mrk

Arnne Borgis guodtz

Wdj Borghe eiger Bunden 7 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 16 mrk, Miell 1.1/2 pd

Summa summarum Cronens och Skindschatt aff forne Odells Bønnder med deris Samligers Odelsguodtzs wdj Gierpen Prestegield:
Smør 17.1/2 pd 11 mrk
Mell 35 pd 1 mrk
Korn 4.1/2 pd
Pendinge 4 alb
Kalschind 4

Summa Closter Leding:
Smør 19 mrk
Miell 1.1/2 pd 2 mrk

Leylendinge Bønder deris Odells Guodtz vdj Gierpen Sougen

Fossen Syndre schylder til:
Offuen Ackre 7.1/2 schind
Cronen 3 h
Gimsøe Closter 1 h
Cronen wdj Leding: Smør 10 mrk, Miell 20 mrk
Closteret wdj Leding: Smør 2 mrk, Miell 4 mrk

Winstub schylder til:
Johann Thrundpoll wdj scheen 1.1/2 h
Colbiørn Winstøb 1.1/2 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 7 mrk, Mell 16 mrk
Winstøb setter Ligendis wnder forschr.ne gaard, Cronens leding: Smør 2 mrk

Skelbred schylder till:
Reer Sollum i Tønsberig Lhen 2 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 4 mrk, Miell 8 mrk

Sneltued (sø.) schylder till:
Anders Sneltued 1 h
Thorre Amundsdater 1 h
Hogen Oustad 1 h
Niels Odberig 1 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 14 mrk, Miell 1 pd
Denne Leding aff forne Sneltued er indført hos Beruls Windstøbs guodtzs.

Sneltued (no.) schylder till:
Thrund Sneltued 2 h 2 schind
Olluff Kolstad i Hellenn sougen 1.1/2 h 3 schind
Cronen wdj Ledingh: Smør 8 mrk, Miell 1/2 pd

Borghe schylder till:
Thorgier Schielle 1.1/2 h
Rannild Simmensdatr 1.1/2 h
till Olluff Holtuet i Nes heritt 1/2 h
till Gimsøe Closter 1/2 h
Cronen wdj Leding : Smør 14 mrk, Miell 28 mrk
Closteret wdj Ledingh: Smør 2 mrk, Miell 4 mrk

Ackre schylder till
Joenn Holches Arffuinger 3 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 7 mrk, Miell 14 mrk

Folleuald schylder till
Marrette borighe 2 h
till Colbiørn Dyre koll 1 h
Cronen wdj Ledingh: Smør 5 mrk, Miell 10 mrk.

Romsaas schylder till:
Olluff Lij 1 h 3 sch
Cronen wdj leding: smør 2 mrk, Miell 4 mrk

Semb schylder 4 huder.
Er børnne guotz, som Anders Thordssen i Bamle ehr formønder for.
Cronen wdj ledingh: Smør 4 mrk, Miell 8 mrk

Oustad schylder til:
welb. Peder Iffuersen 3 h
Reer Oustad 1 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 6 mrk, miell 1/2 pd

Sannden Ødde schylder til:
Olluff Lij 2 h
Prousterj 1 h
der aff till Cronen wdj Ledingh: Smør 3 mrk, Miell 8 mrk

Summarum Cronens Leding aff Leilendinger sampt deris med eigers
Odelsguodtzs i forne Gierpen sougn
Smør 3.1/2 pd 3 mrk
Miell 6.1/2 pd 8 mrk

Closter Ledingh:
Smør 4 mrk
Miell 8 mrk

Eer at agte:

att ----(1 pd smør, 1 pd miell, 1 pd korn) Regnis huert for 24 b. mark
att ----( 12 pd korn, 18 settinger) Regnis huert for 1 td korn.
1.1/2 setting korn Regnis for 1 bismer pund
1 setting korn Regnis for 16 mrk
10 Kalfschind for en diger
3 huder for 1 s
12 peng for 1 s


© - Jan Christensen